Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 36
LaagsteHoogste 

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen met onmiddellijke ingang. De reden is dat de GKv in leer en/of leven niet meer in overeenstemming is met de basis van de ICRC: de Heilige Schriften zoals nagesproken in de Drie Formulieren van Eenheid1 en de Westminster Standards2.

 

Het Nederlands Dagblad schreef vandaag5 dat de ICRC bij de opening van de conferentie afgelopen donderdag nieuwe regels had vastgesteld in de constitutie3 (soort van statuten). Namelijk dat kerken geen lid kunnen zijn van de ICRC als ze toestaan dat vrouwen ouderling of dominee kunnen worden. Maar het is zeker niet zo dat er in deze conferentie nieuwe regels zijn vastgesteld. Al in 2013 is in  Cardiff deze constitutie vastgesteld en de afgevaardigden van de GKv hadden toen geen bezwaar. Ja, zelfs de synode van de GKv heeft deze constitutie geratificeerd. En daarin wordt uitdrukkelijk genoemd dat de lidkerken ook niet tegen art. 30 NGB mogen ingaan6. In art. 30 NGB gaat het over de regering van de kerk. De opstellers van de constitutie bedoelden daarmee dat lidkerken geen vrouwelijke regerende ouderlingen of predikanten mogen hebben. Zie de tekst van en de schriftverwijzingen bij art. 30. En ook art. 31 gaat heel concreet uit van mannelijke bijzondere ambtsdragers7. Deze verwijzing zal zo uitdrukkelijk zijn opgenomen vanwege de negatieve ervaringen van de diverse lidkerken met kerken die de vrouw in de bijzondere ambten hebben toegelaten. Volgens GKv afgevaardigde en synodpreses dr. Oosterhuis daarentegen zegt de NGB niets over de vrouw-in-het-ambt.
Hoe dan ook: ook wij8 zijn er van overtuigd dat de vrouw-in-het-ambt-besluiten van de GKv ingaan tegen de grondslag1 en 2 van de ICRC. En naar die grondslag wordt verwezen in de constitutie.

Wel is waar dat de GKv zelf aanbood om het lidmaatschap op te zeggen, omdat ze niet meer op dezelfde basis staan als de ICRC. De GKv zouden dan nog wel graag als waarnemer toegelaten willen worden.

Historisch besluit!
Een historisch besluit! Het is de eerste keer vanaf de oprichting van de ICRC in 1982 dat een lidkerk wordt geschorst. Het betreft zelfs een van de grootste lidkerken die zelfs initiatiefneemster is geweest van de oprichting van de ICRC. De grootste is de Presbyterian Church in Korea (Koshin)9 met 362.000 leden, daarna volgde de GKv met 120.000 en daarna de CGK met 73.000 leden. Bij de ICRC hebben zich wereldwijd ongeveer 30 kerken aangesloten. Ongeveer 100 personen nemen deel aan deze vergadering.

Verzoek OPC om GKv te schorsen
Volgens de statuten3 is alleen de Generale Synode van een van de lidkerken bevoegd om een voorstel tot schorsing in te dienen. De Generale Synode van de Orthodox Presbyterian Church (OPC - Verenigde Staten) heeft op basis daarvan de ICRC per brief d.d. 6 juli 20174 verzocht om het lidmaatschap van de GKv te schorsen met onmiddellijke ingang. De grond voor dat besluit was om de integriteit van de ICRC te beschermen. Want de GKv hebben onlangs alle ambten opengesteld voor de vrouw. En dat besluit gaat volgens hen in tegen de grondslag van de ICRC. De OPC stelde verder voor om de GKv aan te moedigen om het vrouwenbesluit te heroverwegen en de leer en/of het leven weer in overeenstemming te brengen met de grondslag van de ICRC. Tenslotte stelde de OPC voor om de status van het lidmaatschap opnieuw te agenderen op de eerstvolgende ICRC bijeenkomst over 4 jaar als in de GKv de bijzondere ambten van ouderling en predikant nog steeds zijn opengesteld voor de vrouw.

Uitslag geheime stemmingen (overeenkomstig eis statuten)
28 voor, 2 tegen, 2 onthoudingen wat betreft de volgende voorstellen:

 • uitspreken dat de GKv niet meer in overeenstemming is met de basis van de conferentie (volgens Constitutie art. IV.4), omdat ze onlangs de bijzondere ambten van predikant en regerend ouderling hebben opengesteld voor personen in strijd met de regel die de Schriften voorschrijft;
 • de GKv stimuleren om het vrouwenbesluit Meppel 2017 te heroverwegen en terug te keren naar de gereformeerde leer en/of praktijk overeenkomstig de basis van de conferentie;
 • als de GKv in 2021 nog steeds personen toelaat tot ambt van predikant en regerend ouderling in strijd met wat de Schriften voorschrijven, dan wordt in 2021 de status van het lidmaatschap van de GKv op ICRC agenda geplaatst.

25 voor, 4 tegen, 2 onthoudingen wat betreft het voorstel:

 • het lidmaatschap van de GKv onmiddellijk te schorsen overeenkomstig art. IV.4 van de Constitutie van de ICRC.

De CGK diende op dit laatste voorstel nog het amendement in om de GKv niet direct te schorsen als lid met de volgende argumenten:

 1. Revisie in GKv nog mogelijk;
 2. niet alle lidkerken icrc zullen besluit GKv al hebben kunnen bestuderen;
 3. GKv zegt toe lidmaatschap te heroverwegen;
 4. schorsing heeft nauwelijks praktisch effect, alleen punitief (= straf die tot doel heeft het gepleegde onrecht bij de dader te doen voelen); en onbroederlijk.

Dit amendement is verworpen met 8 voor, 21 tegen en 2 onthoudingen.

GKv geschorst door min. 2/3 aantal lidkerken
Minimaal 2/3 van het aantal lidkerken, overeenkomstig het vereiste aantal volgens de statuten, heeft er nu dus mee ingestemd om het GKv-lidmaatschap met onmiddellijke ingang te schorsen. 86% van de uitgebrachte stemmen waren voor directe schorsing. De schorsing houdt in dat de GKv geen stemrecht meer hebben, ze worden nog wel als waarnemer toegelaten.

CGK achter oproep tot terugkeer GKv
De CGK zijn tegen directe schorsing. Zij willen de GKv tijd geven, maar wel vaststellen dat men afwijkt van de constitutie3 en oproepen tot terugkeer. Aldus prof.dr. A. Huijgen op Twitter die als afgevaardigde aanwezig is namens de CGK. Vermeldenswaardig is dat de ICRC op haar website het - in het engels vertaalde - deputatenrapport dat diende op de synode van de CGK (1998) heeft gepubliceerd (PDF:): FINAL REPORT BY THE COMMITTEE ON WOMEN AND OFFICE. Een meerderheidsrapport en een minderheidsrapport plus het synodebesluit: dat de positie m.b.t. de vrouw in het ambt waaraan de CGK altijd heeft vastgehouden schriftuurlijk gegrond is ("that the position with respect to women in office that has always been held by the Christelijke Gereformeerde Kerken is scripturally sound").

Verbreking zusterkerkrelatie op agenda diverse buitenlandse kerken
Op de eerstvolgende synodes van diverse buitenlandse zusterkerken van de GKv - o.a. de CanRC (Canadese Gereformeerde Kerken) en de FRCA (Australische Gereformeerde Kerken) - zal worden besproken om de zusterkerkrelatie met de GKv te verbreken, ook o.a. vanwege het besluit om de vrouw in alle ambten toe te laten. Dit nadat de GKv jarenlang door diverse buitenlandse kerken zijn vermaand en opgeroepen tot bekering.
We zijn heel benieuwd of en wanneer de CGK op hun Generale Synode zullen spreken over de relatie met de GKv n.a.v. de vrouwenbesluiten.

Prof.dr. Yoo uit Korea waarschuwde nog zo indringend de synodeafgevaardigden

naar GS Meppel 2017 op 6 april van dit jaar

GKv verbreekt relaties kerken als vrouw in het ambt wordt toegelaten9.

Hij krijgt gelijk!

JT

1 Drie Formulieren van Eenheid: Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergsche Catechismus en de Dordtse Leerregels

 

2 Westminster Confession of Faith, the Larger and Shorter Catechisms

3 CONSTITUTION of the INTERNATIONAL CONFERENCE OF REFORMED CHURCHES - art. IV.4. - zie voor de grondslag art. II.

4 Brief (per email) d.d. 6 juli 2017 van de Commissie van de Generale Synode van de OPC aan de ICRC. Een kopie van deze brief is verzonden naar de GKv-deputaten BBK i.c. dr. M. Oosterhuis. 
Update 19-07-2017: Zie voor originele brief (PDF): ICRC OPC-to-ICRC-170706 Verzoek schorsing lidmschap GKv.

5 ND.nl 17-07-2017 Vrijgemaakten bieden aan uit de IRCR te stappen.

6 Ik citeer een gedeelte uit art. VI.4: "Suspension or termination of membership in the Conference shall be by a two-thirds majority vote of the delegations of the Member Churches, each Member Church having one vote, whenever the Conference concludes that the Member Church, in its doctrine and/or practice (which includes the ordination of persons to the offices of minister or ruling elder contrary to the rule prescribed in Scripture, cf., Belgic Confession, Article 30), is no longer in agreement with the Basis;" 
Hier wordt dus wel verwezen naar schorsing van een lidkerk die in leer en/of leven (inclusief de bevestiging van personen tot het ambt van predikant of regerend ouderling, die ingaat tegen de regel zoals voorgeschreven in de Schriften, overeenkomstig NGB art. 30) niet langer staat op de Basis.
En met de Basis wordt bedoeld (art. II): de Heilige Schriften  zoals nagesproken in de Drie Formulieren van Eenheid (Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus, Dordtse Leerregels) en de Westminster Standards (Westminster Confession of Faith, the Larger and Shorter Catechisms).

7 In artikel 31 NGB: "maar hij moet".

8 Daarover zullen nog diverse publicaties volgen op deze site van diverse schrijvers.

9 Zie een verslag van de toespraak van prof.dr. Yoo op de GS van de GKV april 2017 over de GKv en de-vrouw-in-het-ambt: Prof.dr. Yoo (Korea) op GKv synode: GKv verbreekt relaties kerken als vrouw in het ambt wordt toegelaten.

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om het lidmaatschap van de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) te schorsen met onmiddellijke ingang. De reden is dat de GKv in leer en/of leven niet meer in overeenstemming is met de basis van de ICRC: de Heilige Schriften zoals nagesproken in de Drie Formulieren van Eenheid1 en de Westminster Standards2.

Het Nederlands Dagblad schreef vandaag5 dat de ICRC bij de opening van de conferentie afgelopen donderdag nieuwe regels had vastgesteld in de constitutie3 (soort van statuten). Namelijk dat kerken geen lid kunnen zijn van de ICRC als ze toestaan dat vrouwen ouderling of dominee kunnen worden. Maar het is zeker niet zo dat er in deze conferentie nieuwe regels zijn vastgesteld. Al in 2013 is in  Cardiff deze constitutie vastgesteld en de afgevaardigden van de GKv hadden geen bezwaar. Ja, zelfs de synode van de GKv heeft deze constitutie geratificeerd. En daarin wordt uitdrukkelijk genoemd dat de lidkerken ook niet tegen art. 30 NGB mogen ingaan6. In art. 30 NGB gaat het over de regering van de kerk. De opstellers van de constitutie bedoelden daarmee dat lidkerken geen vrouwelijke ouderlingen of predikanten mogen hebben. Zie de schriftverwijzingen bij art. 30 en ook art. 31 gaat heel concreet uit van mannelijke bijzondere ambtsdragers7. Deze verwijzing zal zo uitdrukkelijk zijn opgenomen vanwege de ervaringen van de diverse lidkerken met kerken die de vrouw in de bijzondere ambten hebben toegelaten. Volgens GKv afgevaardigde en synodpreses dr. Oosterhuis zegt de NGB niets over de vrouw-in-het-ambt.
Hoe dan ook: ook wij8 zijn er van overtuigd dat de vrouw-in-het-ambt-besluiten van de GKv ingaan tegen de grondslag1 en 2 van de ICRC. En naar die grondslag wordt verwezen in de constitutie.
Wel is waar dat de GKv zelf aanbood om het lidmaatschap op te zeggen, omdat ze niet meer op dezelfde basis staan als de ICRC. De GKv zouden dan nog wel graag als waarnemer toegelaten willen worden.

Historisch besluit!
Een historisch besluit! Het is de eerste keer vanaf de oprichting van de ICRC in 1982 dat een lidkerk wordt geschorst. Het betreft zelfs een van de grootste lidkerken die zelfs initiatiefneemster is geweest van de oprichting van de ICRC. De grootste is de Presbyterian Church in Korea (Koshin)9 met 362.000 leden, daarna volgde de GKv met 120.000 en daarna de CGK met 73.000 leden. Bij de ICRC hebben zich wereldwijd ongeveer 30 kerken aangesloten. Ongeveer 100 personen nemen deel aan deze vergadering.

Verzoek OPC om GKv te schorsen
Volgens de statuten3 is alleen de Generale Synode van een van de lidkerken bevoegd om een voorstel tot schorsing in te dienen. De Generale Synode van de Orthodox Presbyterian Church (OPC - Verenigde Staten) heeft op basis daarvan de ICRC per brief d.d. 6 juli 20174 verzocht om het lidmaatschap van de GKv te schorsen met onmiddellijke ingang. De grond voor dat besluit was om de integriteit van de ICRC te beschermen. Want de GKv hebben onlangs alle ambten opengesteld voor de vrouw. En dat besluit gaat volgens hen in tegen de grondslag van de ICRC. De OPC stelde verder voor om de GKv aan te moedigen om het vrouwenbesluit te heroverwegen en de leer en/of het leven weer in overeenstemming te brengen met de grondslag van de ICRC. Tenslotte stelde de OPC voor om de status van het lidmaatschap opnieuw te agenderen op de eerstvolgende ICRC bijeenkomst over 4 jaar als in de GKv de bijzondere ambten van ouderling en predikant nog steeds zijn opengesteld voor de vrouw.

Uitslag geheime stemmingen (overeenkomstig eis statuten)
28 voor, 2 tegen, 2 onthoudingen wat betreft de volgende voorstellen:

 • uitspreken dat de GKv niet meer in overeenstemming is met de basis van de conferentie (volgens Constitutie art. IV.4), omdat ze onlangs de bijzondere ambten van predikant en regerend ouderling hebben opengesteld voor personen in strijd met de regel die de Schriften voorschrijven;
 • de GKv stimuleren om het vrouwenbesluit Meppel 2017 te heroverwegen en terug te keren naar de gereformeerde leer en/of praktijk overeenkomstig de basis van de conferentie;
 • als de GKv in 2021 nog steeds personen toelaat tot ambt van predikant en regerend ouderling in tegenstelling tot wat de Schriften voorschrijven, dan wordt in 2021 de status van het lidmaatschap van de GKv op ICRC agenda geplaatst.

99 voor, 9 tegen, 9 onthoudingen wat betreft het voorstel:

 • het lidmaatschap van de GKv onmiddellijk te schorsen overeenkomstig art. IV.4 van de Constitutie van de ICRC.

De CGK diende op dit laatste voorstel nog het amendement in om de GKv niet direct te schorsen als lid met de volgende argumenten:

 1. Revisie in GKv nog mogelijk;
 2. niet alle lidkerken icrc zullen besluit GKv al hebben kunnen bestuderen;
 3. GKv zegt toe lidmaatschap te heroverwegen;
 4. schorsing heeft nauwelijks praktisch effect, alleen punitief (= straf die tot doel heeft het gepleegde onrecht bij de dader te doen voelen); en onbroederlijk.

GKv geschorst door min. 2/3 aantal lidkerken
Minimaal 2/3 van het aantal lidkerken, overeenkomstig het vereiste aantal volgens de statuten, heeft er nu dus mee ingestemd om het GKv-lidmaatschap met onmiddellijke ingang te schorsen.
De schorsing houdt in dat de GKv geen stemrecht meer hebben, ze worden nog wel als waarnemer toegelaten. 

CGK achter oproep tot terugkeer GKv
De CGK zijn tegen directe schorsing. Zij willen de GKv tijd geven, maar wel vaststellen dat men afwijkt van de constitutie
3 en oproepen tot terugkeer. Aldus dr. A. Huijgen die als afgevaardigde aanwezig is namens de CGK. Opmerkelijk is dat de ICRC op haar website het - in het engels vertaalde - deputatenrapport dat diende op de synode van de CGK (1998) heeft gepubliceerd (PDF:): FINAL REPORT BY THE COMMITTEE ON WOMEN AND OFFICE. Een meerderheidsrapport en een minderheidsrapport plus het synodebesluit: dat de positie m.b.t. de vrouw in het ambt waaraan de CGK altijd heeft vastgehouden schriftuurlijk gegrond is ("that the position with respect to women in office that has always been held by the Christelijke Gereformeerde Kerken is scripturally sound").

Verbreking zusterkerkrelatie op agenda diverse buitenlandse kerken
Op de eerstvolgende synodes van diverse buitenlandse zusterkerken van de GKv - o.a. de CanRC (Canadese Gereformeerde Kerken) en de FRCA (Australische Gereformeerde Kerken) - zal worden besproken om de zusterkerkrelatie met de GKv te verbreken, ook o.a. vanwege het besluit om de vrouw in alle ambten toe te laten. Dit nadat de GKv jarenlang
door diverse buitenlandse kerken zijn vermaand en opgeroepen tot bekering.
We zijn heel benieuwd of en wanneer de CGK op hun Generale Synode zal spreken over de relatie met de GKv n.a.v. de vrouwenbesluiten.

JT

1 Drie Formulieren van Eenheid: Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergsche Catechismus en de Dordtse Leerregels

2 Westminster Confession of Faith, the Larger and Shorter Catechisms

3 CONSTITUTION of the INTERNATIONAL CONFERENCE OF REFORMED CHURCHES - art. IV.4. - zie voor de grondslag art. II.

4 Brief (per email) d.d. 6 juli 2017 van de Commissie van de Generale Synode van de OPC aan de ICRC. Een kopie van deze brief is verzonden naar de GKv-deputaten BBK i.c. dr. M. Oosterhuis.

5 ND.nl 17-07-2017 Vrijgemaakten bieden aan uit de IRCR te stappen.

6 Ik citeer een gedeelte uit art. VI.4: "Suspension or termination of membership in the Conference shall be by a two-thirds majority vote of the delegations of the Member Churches, each Member Church having one vote, whenever the Conference concludes that the Member Church, in its doctrine and/or practice (which includes the ordination of persons to the offices of minister or ruling elder contrary to the rule prescribed in Scripture, cf., Belgic Confession, Article 30), is no longer in agreement with the Basis;" 
Hier wordt dus wel verwezen naar schorsing van een lidkerk die in leer en/of leven (inclusief de bevestiging van personen tot het ambt van predikant of regerend ouderling, die ingaat tegen de regel zoals voorgeschreven in de Schriften, overeenkomstig NGB art. 30) niet langer staat op de Basis.
En met de Basis wordt bedoeld (art. II): de Heilige Schriften  zoals nagesproken in de Drie Formulieren van Eenheid (Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus, Dordtse Leerregels) en de Westminster Standards (Westminster Confession of Faith, the Larger and Shorter Catechisms).

7 In artikel 31 NGB: "maar hij moet".

8 Daarover zullen nog diverse publicaties volgen op deze site.

9 Zie een verslag van de toespraak van prof.dr. Yoo op de GS van de GKV april 2017 over de GKv en de-vrouw-in-het-ambt: Prof.dr. Yoo (Korea) op GKv synode: GKv verbreekt relaties kerken als vrouw in het ambt wordt toegelaten.

10

Laatst aangepast op donderdag 20 juli 2017 15:38  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]