Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Meppel '17 Een beoordeling van de vrouwenbesluiten van GKv GS Meppel 2017 door ds. Jan Haveman

Een beoordeling van de vrouwenbesluiten van GKv GS Meppel 2017 door ds. Jan Haveman

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 38
LaagsteHoogste 

GKv ds. Jan Haveman heeft de belangrijkste vrouwenbesluiten beoordeeld die de Generale Synode Meppel 2017 heeft genomen. Zijn kerkenraad te Emmen bespreekt deze besluiten op 5 september a.s. En daarvoor heeft ds. Haveman een handreiking geschreven voor een inhoudelijke bespreking. Aan het eind daarvan stelt hij voor om te besluiten geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen tot de eerstvolgende synode en om revisie te vragen bij die synode.
Ds. Haveman is tegen het besluit van de toelating van vrouwelijke leden in het ambt van oudste/predikant. Op 13 juli heeft hij samen met ds. Alko Driest alle kerkenraden in Noord-Nederland een brief gemaild met de vraag om geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen tot de eerstkomende Generale Synode (2020).

Hieronder de meest opvallende punten uit zijn handreiking d.d. 24-08-2017.

Over besluit 3 (om volop ruimte te bieden aan vrouwen in verkondiging, onderwijs, pastoraat, diaconaat), grond 5 schrijft hij:

Grond 5 – ,,Gevolg gevend aan die roeping (van grond 4 neem ik aan) is de synode tot de conclusie gekomen, dat het getuigenis van de Schrift alle aanleiding geeft aan de gemeente van het Nieuwe Verbond, om mannen en vrouwen gelijkwaardig te laten functioneren in al de profetische, priesterlijke en koninklijke taken in de kerk, waar hun beider christennaam gelijkelijk van spreekt (HC Zondag 12).''

Deze conclusie is te volgen en mee in te stemmen, waarbij in aanmerking zal worden genomen, waar Zondag 12 HC op duidt, dat hier sprake is van 'het ambt aller gelovigen', en niet van specifieke ambten.
Verder is opvallend dat gekozen wordt voor 'gelijkwaardig', dat toch wezenlijk wat anders is dat 'gelijkheid' (vergelijk grond 3).

Vervolg grond 5 – ,,Verder is de synode tot de conclusie gekomen dat die plaatsen in de Schrift, waar sprake is van een apostolisch voorschrift inzake zwijgen, resp. niet leren of gezag oefenen door vrouwen, in zichzelf geen onbetwistbare grond kunnen zijn om in onze tijd en omstandigheden vrouwen categorisch uit te sluiten van het leer- en het regeerambt, omdat de exegese van deze teksten daarvoor te zeer omstreden is.''

Wat mij betreft zitten we hier bij crux van het synodebesluit. Ik vind deze gegeven grond werkelijk stuitend, en ongedacht in een serieus en zo vergaand synodebesluit.
Duidelijk mag zijn dat de bestaande wereldwijde kerkelijke praktijk dat alleen mannen toegelaten zijn tot de speciale ambten van diaken en oudste (inclusief predikant), voornamelijk rust en gegrond is op de zogenoemde 'zwijgteksten', 1 Korintiers 14:34 en 1 Timoteus 2:11v.
Wanneer een Synode van een dergelijk beleid afwijkt, mag je verwachten dat een grondige en eerlijke afweging van Bijbelse gegevens en de exegese daarvan, deel uitmaken van het besluitvormingsproces. Het is naar mijn idee ongelooflijk dat de Synode zich nergens in de besluittekst en gronden zich van de 'zwijgteksten' inhoudelijk rekenschap geeft.
En het wordt mijn inziens nog stuitender, dat er voor een totaal nieuwe ziens- en handelwijze gekozen wordt: nl aangezien er verschillende uitleg van Schriftgegevens bestaat, is er geen onbetwistbare grond meer om – in het onderhavige onderwerp – vrouwen categorisch uit te sluiten … omdat de exegese van deze teksten daarvoor te zeer omstreden zijn
Dit is een, voor mij in elk geval, compleet nieuwe manier van Bijbeluitleg en toepassing.
Wat mij betreft is die ook volstrekt kwalijk. Het maakt namelijk duidelijk dat je, op basis van de Schrift, geen gezaghebbende uitspraken meer kunt doen
Er is niet veel voorstellingsvermogen voor nodig, dat in dezelfde lijn binnenkort mag worden verkondigd dat de wonderen die Jezus Christus deed, geen echte wonderen zijn geweest – de exegese daarover is immers niet eenduidig, en de exegeten zijn het daarover lang niet eens. Zo zou je zelfs de lichamelijke opstanding van onze Heer kunnen privatiseren tot een persoonlijke geloofsuiting, die in elk geval niet meer als gezaghebbend als kerk verkondigd kan worden.

Over besluit 6 (om aan vrouwen preekbevoegdheid te geven), grond 5

Grond 5 – ,,Hoewel er veel onzekerheid is rond de precieze uitleg van het apostolisch voorschrift inzake het zwijgen, laat vergelijking van 1 Korintiërs 14:34 met 1 Korintiërs 11:5 en 14:26 zien dat dit voorschrift in ieder geval niet opgevat kan worden als een absoluut verbod tot (s)preken in de eredienst.''

Reactie: opnieuw maakt de Synode zich makkelijk af van de zwijgteksten, op grond waarvan juist de wereldwijde kerk gedurende bijna tweeduizend jaar haar praktijk heeft gebaseerd. Naar mijn idee is er nogal wat meer te zeggen over de uitleg en toepassing van 1 Korintiërs 14, als het gaat om de betekenis van het profeteren in relatie tot de verkondiging/prediking.
Mijn indruk is dat de Synode het relief dat de Schrift inderdaad lijkt te kennen heel gretig aanhaalt zodat in elk geval niet meer tot een absoluut verbod kan worden geconcludeerd. 
De indruk wordt gewekt dat, hoe dan ook, de Synode dit besluit nu moest en zou nemen.

Over besluit 7 (plaatselijke kerken mogen zelf bepalen hoe om te gaan met de besluiten) en gronden schrijft hij

dat de praktijk naar verwachting zal worden, dat bepaalde gemeentes voor en dat andere gemeentes tegen zijn. Hoe kun je dat handelen? Het zal naar zich laat aan zien een zware wissel nemen op de kerkelijke eenheid binnen het kerkverband.

Over besluit 8 (oproep kerkenraden om zich te bezinnen op verschil tussen mannen en vrouwen bij taken en ambten) en gronden

De kerken worden opgeroepen zich nader te bezinnen op de vraag hoe recht kan worden gedaan aan de verschillen tussen man en vrouw in de vervulling van taken en ambten in de gemeente.
Gronden: De Bijbel spreekt zowel over de gelijkwaardigheid van als over het onderscheid tussen man en vrouw, en de daarmee gegeven eigen plaats die beiden hebben tegenover God, in het huwelijk en in de gemeente. In onze sterk op gelijkheid gerichte cultuur verdient dit aspect speciale aandacht. De Bijbel waarschuwt er herhaaldelijk voor, dat man en vrouw niet in elkaars plaats treden of elkaar overheersen.

Reactie: dit besluit met gronden is bijzonder. Het klinkt haast als een gotspe.
Het was geloofwaardig geweest als een goede stevige Bijbelse studie van wat hier genoemd wordt, uitgangspunt zou zijn van de besluiten die daar vervolgens uit voort vloeiden.
Nu is de praktijk omgekeerd: eerst zijn besluiten genomen zonder dat er goed over nagedacht is wat het verschil tussen man en vrouw betekent. Wat daarover vanuit de Bijbel naar voren komt zal, zo lijkt het, in elk geval geen beslissende betekenis meer hebben als het gaat om de vrouw in specifieke ambten.
Deze volgorde is naar mijn mening echt ongeloofwaardig.

Bron:www.janhaveman.nl Jan Haveman 24-08-2017 - Kerkenraad-bespreking-Synodebesluit-mv.pdf.

Laatst aangepast op zaterdag 26 augustus 2017 10:17  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]