Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Meppel '17 Gerrit Veldman: Preken en profeteren – is dat hetzelfde?

Gerrit Veldman: Preken en profeteren – is dat hetzelfde?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 34
LaagsteHoogste 

Gerrit Veldman schrijft op zijn weblog dat er geen discussie over is of vrouwen delen in de gaven van de Geest en dus ook in de gave van profetie. Maar wat is profetie?

De synode stelt profeteren gelijk aan preken. Dat is de kern van de argumentatie van de synode. En die kernargumenten zijn wel heel wankel. Eigenlijk zijn het er maar twee, in de gronden 3 en 4:

  • Paulus’ opmerking in 1 Korinthiërs 14:3 dat profeteren opbouwend, troostend en bemoedigend spreken tot mensen is.
  • De opvatting in de gereformeerde traditie dat profeteren het in de prediking uitleggen en toepassen van de Schrift is.

Paulus geeft geen definitie van profetie
Veldman schrijft dat het er op lijkt dat de synode hier een definitie geeft van profetie. Maar als je dat doet, laat je de Bijbel buikspreken. Paulus wijst alleen maar op een specifiek verschil tussen het spreken in vreemde talen en profetie.

Profetie en openbaring
Veldman geeft de synode wat het tweede punt betreft gelijk. Maar vraagt zich af of een beroep op de traditie genoeg mag zijn voor een synode.  De traditie moet toch getoetst worden aan de Schrift? Hij laat zien dat de kern van profetie is:

dat God zelf je een boodschap geeft om door te geven aan anderen.

Profetie als Schriftuitleg
Maar de predikant krijgt natuurlijk niet rechtstreeks een boodschap van God. En dat is dan ook het essentiële verschil tussen profetie en prediking.
En waarin zit de overeenkomst dan met de prediking nu?

Het gaat niet om de manier waarop profeten en predikanten aan hun boodschap komen. Het gaat om de functie van hun boodschap. De profeten legden Gods Woord uit. Dat doen onze predikanten ook. De profeten spraken daarbij namens God. Dat doen onze predikanten ook. De profeten spraken met gezag. Dat doen onze predikanten ook. Maar de profeten stonden daarbij rechtstreeks in contact met God. Hij legde hun zijn woorden in de mond. Terwijl onze predikanten hun boodschap, verlicht door de Geest, uit de Bijbel moeten putten.

Onderscheid in profetie
Je kunt profetie en prediking wel op één lijn stellen door onderscheid te maken tussen:

  • profetie in eigenlijke zin: een rechtstreeks ontvangen boodschap van God doorgeven en
  • profetie in afgeleide zin: zonder rechtstreeks contact met God Zijn Woord doorgeven, uitleggen en toepassen.

Profetie door vrouwen
Volgens Veldman zijn er geen vrouwen in de Bijbel te vinden die publiekelijk voor heel het volk leiding geven of onderwijzen.

Profetie en onderwijs
Vrouwen kunnen wel via openbaring een boodschap van God krijgen die ze ook mogen doorgeven. Maar die moet vervolgens worden beoordeeld om te toetsen of het wel echt een boodschap van God is.

Dat kan alleen door met gezag Gods Woord uit te leggen en toe te passen. En dan moeten vrouwen zwijgen, zegt Paulus (1 Korinthiërs 14:34).

Paulus maakt namelijk altijd nadrukkelijk onderscheid tussen profeteren en onderwijzen. En als je dat verschil in rekening brengt, slaat het nergens op dat de synode in grond 5 stelt dat er geen sprake kan zijn van een absoluut verbod op zwijgen in de eredienst.

Profetie nu
Wat mogen vrouwen dan wel doen wat profetie mag heten? 
Daarbij moeten we ons twee dingen beseffen:

  1. profetie, het krijgen van openbaringen van God, hoort bij het 'onvolwassen' zijn van de kerk. Dat hoort bij een situtatie waarin de kerk nog onvoldoende kennis heeft van Gods Woord of waarin de Bijbel nog onvoldoende beschikbaar is. Als voorbeeld noemt hij een zendingssituatie. De kerk heeft ze niet meer nodig wanneer ze geestelijk volwassen wordt.
  2. Het ambt van alle gelovigen moeten we niet verwarren met het specifieke ambt van herders en leraars die met gezag, namens Christus, onderwijs geven aan de gemeente. Die taak geeft de Bijbel nergens aan vrouwen.

Tot zover een samenvatting van het artikel van Gerrit Veldman.

Bron: gerritveldman.nl 09-09-2017 Preken en profeteren – is dat hetzelfde?

Laatst aangepast op zaterdag 09 september 2017 20:29  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]