Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Verslag 8e vergadering

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

8ste vergadering

De achtste zitting: speciale zitting

Op 10 april jongstleden mocht de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken weer vergaderen te Nieuw-Amsterdam. Het zal een speciale zitting worden, aangezien op deze synodezitting twee studenten die de Opleiding tot de Dienst des Woords volgen, acte de presence zullen geven. Dit was goed aangekondigd in DE BAZUIN en ook daarom was het een bijzondere zitting, omdat voor het eerst sinds haar bijeenkomen meer stoelen nodig waren voor alle aanwezige broeders en zusters. Gelukkig waren het aantal extra thee- en koffiedrinkers (en daarbij een heerlijke koek) geen enkel probleem voor het kostersechtpaar, want alle aanwezigen werden (zoals elke zitting) goed door hen verzorgd met een natje en een droogje.

Opening

De vergadering wordt op christelijke wijze geopend door de preses, br. A. Admiraal, door het lezen van Hand. 5: 12-42. We zingen met elkaar psalm 68: 2 en de preses gaat daarna voor in gebed. Zijn openingswoord gaat over het gelezen gedeelte, en met name over de verzen 34-40. Deze verzen gaan over de raad van Gamaliël.
In Handelingen vijf wordt beschreven hoe de apostelen aan het werk gaan. Ze doen vele wonderen en tekenen. Maar niet iedereen neemt hen dit in dank af en ze worden al snel gearresteerd. De apostelen worden voor het Sanhedrin geleid en ondervraagd. Wat doet u nu, vragen ze de apostelen. We hebben u toch duidelijk verboden om het evangelie van Jezus Christus te prediken? En nu doet u dat toch! Waar bent u mee bezig? Maar Petrus antwoordt dan: “men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan mensen”. En hij voegt hier nog een geloofsbelijdenis aan toe. De leden van het Sanhedrin worden echter furieus en willen de apostelen ter dood laten brengen. Dan vraag GamaliĂ«l de vergadering om even in comitĂ© te gaan en brengt zijn advies ter vergadering: “indien het (d.i. het werk van de apostelen) uit mensen is, zal het vernietigd worden, maar als het uit God is, zult u (d.i. de leden van het Sanhedrin) hen niet kunnen vernietigen”.
In de loop der tijd is de raad van GamaliĂ«l door velen gebruikt om maar geen beslissing te hoeven nemen. Maar kunnen we wat met zijn advies in het licht van Christus’ kerkvergaderend werk? Nee, immers! De HERE laat niet onduidelijk waar Hij zijn volk roept. Hij laat niet in het ongewisse waar Hij zijn kudde vergadert. Dat heeft Hij vroeger niet gedaan en ook vandaag de dag is het duidelijk welke weg Hij wijst in zijn geopenbaarde wil, zijn Woord.
En dat is precies de kern. Zijn Woord. De opening van de Schriften is van levensbelang voor het bestaan van de kerk. En daarom is het van levensbelang om steeds getrouwe Verbum Divini Ministers te hebben, Dienaren van het Goddelijk Woord. In dat licht moet gesproken worden over de Opleiding tot de Dienst des Woords. En dat het bovenal mag zijn tot opbouw van de broederschap en tot meerdere glorie van zijn Naam.

Huishoudelijke zaken

Vanwege afwezigheid van Ă©Ă©n van de afgevaardigden, wegens een bezoek in het buitenland, is een secundus-afgevaardigde aanwezig. Aan deze broeders wordt daarom de belofte afgenomen, dat hij zijn werk zal doen in overeenstemming met Gods Woord, en de belijdenis daarop gegrond.
De preses constateert dat de adviseur van de Generale Synode wederom wegens persoonlijke omstandigheden is verhinderd om aanwezig te zijn. Hierna worden de acta van 8 februari en 19 maart vastgesteld en wordt overgegaan tot de behandeling van de agenda. De agenda is lang, maar er zal begonnen worden met de twee presentaties van beide studenten theologie, br. M. Dijkstra en br. C. Koster. Daarna zullen de concept-antwoordbrieven aan de GKV en HHK wederom worden besproken.

Eerste presentatie

Br. Koster uit Apeldoorn mag de spits afbijten. Hij houdt een inleiding over Openbaring 2: 1-7. Nadat de verheerlijkte Christus aan Johannes op Patmos is verschenen, krijgt Johannes de opdracht om zeven brieven te sturen aan de zeven gemeenten van klein Asia. De eerste brief is aan de gemeente te Efeze, maar omdat de Here ook ons dit heeft willen openbaren, gelden deze woorden even zo goed voor ons. In deze zeven verzen komen heel wat beelden voor. De zeven sterren, die Jezus Christus in zijn rechterhand houdt, terwijl Hij tussen de zeven kandelaren wandelt. Als u daar eens even stil bij staat, zijn dat heel fijne woorden, want hier wordt Christus’ kerkvergaderend werk heel mooi beschreven. Daarna behandelt br. Koster een drietal aspecten uit deze tekst. Allereerst bespreekt hij de troost en bemoediging die uitgaat van deze woorden. Want de Here Jezus zegt: “Ik weet uw werken”. Ik weet! Hij heeft ze aan het werk gezien, toen ze de valse apostelen moesten tegengaan. Hij heeft ze gezien toen ze moesten standhouden in allerlei beroering. Ja, alleen door zijn kracht hebben ze in die strijd kunnen standhouden.
Maar in de brief aan de gemeente is ook een vermanend element opgenomen, want de gemeenteleden verzaken hun eerste liefde. Hun zwoegen en inspanning dreigt een gewoonte te worden, een sleur. De liefde, waarmee hun hart eens brandde hebben ze opgegeven. De Here vermaant hen dus om te gedenken die eerste werken. En dan is het niet liefde boven werken, of werken boven liefde, want dat is een schijntegenstelling. Nee, ze moesten gedenken hun eerste werken die zij uit liefde deden. “Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt”, zegt de Here. Br. Koster trekt de lijn door naar vandaag. Doen we de werken om de werken, of doen we onze werken uit liefde? Al die strijd om de waarheid, is dat strijden voor eigen eer? Alzo moet het niet zijn, want het moeten zijn liefdewerken.
Tenslotte laat br. Koster ook zien de laatste woorden, als woorden van de Goede Herder, die zorgt voor zijn kudde. Deze woorden gelden als onderwijs voor hen, voor ons. En wanneer wij door Gods kracht standhouden, dan lopen wij het pad naar het eeuwig leven. Christus zal de gelovige, die telkens weer uit geloof overwint – want geloven is immers een dagelijkse strijd – te eten geven van de levensboom. De boom, die staat in het paradijs van God, waar Hij met ons wil wonen.
Het zal niet lang meer duren of de Jongste Dag breekt aan. Gods volk zal dan bij Hem mogen wonen in eeuwigheid.

Tweede presentatie

Als tweede mag br. Dijkstra uit Hardenberg een inleiding verzorgen. Hij spreekt over Efeze 4: 1-6 onder het thema “Paulus’ vermaning tot onderhouding van de nieuwe mensheid van God”. Br. Dijkstra spreekt eerst over de vrede, die nagestreeft wordt door de wereld. Een wereld zonder oorlog, zonder onrecht en ga zo maar door. Het is echter schijneenheid, die de snaren van het mensenhart wel aangenaam tokkelt, maar onmogelijk vernieuwt of bekeert. Echte vrede? Alleen door Jezus Christus, en die gekruisigd, ja wat meer is, de Opgestane. De kerk moet de ware eenheid en de ware verscheidenheid vasthouden. De onderscheiding (de pluriformiteit) moet niet tot scheiding of veelheid (pluraliteit) komen. De rijke verscheidenheid die God in de schepping heeft gelegd, moet in de kerk worden bewaard, door vast te houden aan Gods Woord.
Hierna gaat br. Dijkstra, na vertaling van elk vers uit de grondtekst, de betekenis na van de schriftwoorden uit Efeze 4. Bij de vermaning tot het onderhouden van de nieuwe mensheid, juist in het bewaren van de eenheid van de Geest, stelt Paulus twee grenzen. Allereerst is daar het tolereren van de zonde. De liefde tot onze naast, de liefde tot de ware eenheid, mag nooit ruimhartiger zijn dan wat de Schrift ons gebiedt. Er is meer dat ons bindt, dat wat ons scheidt, is in die zin een gevaarlijke opmerking. De tolerantie mag niet de zeggingskracht van de Schrift verdringen. Hiernaast is nog een grens, namelijk: het excommuniceren van de broeder. Bij verschil van inzicht, bij verschil van mening, mĂłeten we elkaar verdragen. Geduldig zijn. Nederig. Zachtmoedig. We moeten elkaars karakters en eigenaardigheden verdragen. Dit zijn de gronddeugden van de nieuwe mensheid: Wanneer je hieraan geen gehoor geeft, verhef je je tegen de Here en tegen de naaste. Vrede in de kerk, dat moeten we allemaal nastreven. Maar de eerste norm is: vrede naar de maatstaf en het begrip van het Woord.

Bespreking

Na elke inleiding krijgen de broeders afgevaardigden de ruimte om de studenten te bevragen over hun voordracht. Door veel afgevaardigden wordt waardering uitgesproken voor de beide studenten en ook complimenten voor het geleverde werk. Daarnaast worden er echter ook enkele lastige vragen gesteld. De beide broeders hebben echter geen enkele moeite om de vragenstellers van goede antwoorden te kunnen dienen.

Na de pauze gaat de vergadering direct in comité. In dit gedeelte van de vergadering wordt met beide studenten in vertrouwelijke sfeer gesproken over het reilen en zeilen bij de studie.

Laatste agendapunten

Wanneer de vergadering uit comité gaat, worden na een kop koffie of thee de laatste agendapunten afgewerkt. Overigens waren aan het begin van de dag ca. veertig broeders en zusters als belangstellenden aanwezig, daar zijn echter aan het eind van de dag nog maar tien jeugdigden van present.
De laatste punten betreffen o.a. de antwoordbrieven aan de GKV en de HHK. U hebt daar in eerdere verslagen al van kunnen lezen. De brief aan de HHK wordt na enkele tekstuele aanpassingen goedgekeurd en zal verzonden worden. De antwoordbrief aan de GKV behoeft echter nog meer aanpassingen, zodat het moderamen voorstelt om op een volgende vergadering een derde concept te bespreken. Aldus wordt besloten.
Als laatste punt van deze achtste zitting wordt de overweging tot het instellen van de commissie kerkelijke eenheid (zie voorgaand verslag) besproken. Hierover blijken echter enige onduidelijkheden te bestaan, die ter vergadering niet kunnen worden opgelost. Daarom wordt ook dit punt, na aanpassingen van het moderamen, op een volgende vergadering wederom geagendeerd.

Sluiting

Hierna wordt deze vergadering gesloten, na ook het punt rondvraag en de rondvraag naar art. 48 KO te hebben behandeld. Op de volgende zitting (DV 8 mei 2010) zal de Opleiding tot de Dienst des Woords op het agenda staan, naast een te behandelen bezwaarschrift en het rapport inzake de Herziene Statenvertaling.
De assesor van de synode, br. C.A. Teunis, laat psalm 16: 3 en 4 zingen, dankt de HERE voor zijn goede gaven van de afgelopen dag en daarna sluit de preses de vergadering en wenst een ieder wel thuis. Op naar de volgende zitting, bent u dan ook aanwezig?
 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]