Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Verslag 9e vergadering

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

9de vergadering

Opening

Op 8 mei jongstleden mocht de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken weer vergaderen te Nieuw-Amsterdam. De vergadering wordt op christelijke wijze geopend door de preses, br. A. Admiraal, door het lezen van Luc. 24: 36-53. We zingen met elkaar psalm 63: 2 en de preses gaat daarna voor in gebed. Zijn openingswoord gaat over het gelezen gedeelte, en met name over de verzen 50-53. Deze laatste verzen in het evangelie naar Lucas gaat over de Hemelvaart van Jezus. Allereerst valt op dat de apostelen terugkeren naar Jeruzalem met grote blijdschap. Hun Meester verlaat hen, maar toch hebben ze grote blijdschap. Vervolgens ook dat onze Hogepriester opvoer, al zegenende. Hij voer niet ten hemel nadat Hij gezegend had, maar terwijl hij zegende. En tevens dat deze zegen plaatsvond op het land. Niet in de synagoge of bij de tempel, maar op het land. Deze dingen wijzen op het speciale van de zegen. De zegen omvat op deze manier als het ware de hele wereld. De vloek is weggenomen en nu komt de zegen van Christus over heel de aarde. Ook wij mogen nu altijd en overal delen in Zijn verlossingswerk. Daarom was het een blije Hemelvaartsdag voor de zijnen.
Tevens mogen we uit het blijven zegenen van de Here Christus terwijl Hij opvoer, opmerken dat deze zegen niet een zegen is van een bepaald moment. Deze zegen gaat niet meer voorbij. Vanuit die kracht mag ook het kerkwerk worden opgepakt en uitgevoerd. Die kracht, de gaven die Christus uitstort vanuit de hemel.
En nu is Hij boven om voor ons een plaats te bereiden. We hebben zijn Woord, waaruit Zijn stem klinkt tot ons. Zullen wij dan niet met de apostelen blij zijn en onze verkregen krachten inzetten tot zijn eer?
Met deze woorden verklaarde de preses deze zitting voor geopend.

Huishoudelijke zaken

Het moderamen deelt enkele zaken aan de afgevaardigden mee. Ds. Van Gurp zal wederom niet aanwezig wegens persoonlijke omstandigheden. Tevens wordt meegedeeld dat een bezwaarschrift door een broeder uit het land is ingetrokken. Verder heeft een indiener van een al behandeld bezwaarschrift , gereageerd op het besluit van de GS. Het moderamen zal de afgevaardigden dienen met een concept-antwoord.
Hierna worden de acta van de zittingen van 20 maart 2010 en 10 april 2010 bij hamerslag vastgesteld en wordt overgegaan tot behandeling van de agenda (zie DE BAZUIN no. 17).

Bezwaarschrift

Allereerst staat een bezwaarschrift op de agenda van een broeder uit Wezep inzake art. 82 acta GS Zwolle. Dit besluit gaat over de appèlzaak inzake de kerkgrenzen en het besluit van de classis Zuid-West daaromtrent. Allereerst komt de ontvankelijkheid van dit bezwaarschrift ter sprake. Eén van de broeders legt in zijn betoog de aangedragen argumenten naast de reeds bekende argumenten. Hij komt tot de conclusie dat het revisieverzoek geen nieuwe en klemmende argumenten naar voren brengt, zoals dat wel in de regeling voor het indienen van revisieverzoeken wordt gevraagd (Acta GS Zwolle, blz. 204). Na een discussie over dit standpunt wordt door de GS besloten dat het bezwaarschrift niet ontvankelijk moet worden verklaard. Hierbij blijven degenen die al eerder bij besluitvorming zijn betrokken geweest inzake deze materie buiten stemming.
Enkele afgevaardigden geven na het genomen besluit aan, dat in de antwoordbrief aan de broeder uit Wezep beargumenteerd moet worden opgeschreven waarom geen nieuwe en klemmende argumenten naar voren zijn gebracht. Dit levert nog wel enige discussie op, omdat dit besluit niet moet resulteren in een briefwisseling tussen synode en de indiener van het bezwaarschrift. De afgevaardigden besluiten echter dat het de zaak wellicht het meest zal dienen als de broeder van een uitgebreid antwoord wordt voorzien.

Opleiding tot de Dienst des Woords

Zoals u hebt kunnen lezen hebben op de vorige zitting twee theologiestudenten die voor predikant studeren een presentatie gegeven in het kader van de voortgang van hun studie. Vandaag staat het onderwerp van de Opleiding tot de Dienst des Woord (ODdW) wederom op de agenda. Op 19 december 2009 is besloten om een eigen Opleiding te starten. Toen hebben deputaten de instructie gekregen om wat praktische vraagstukken te inventariseren en uit te werken. Het aanvullend rapport waarin deze vraagstukken worden behandeld, wordt op deze zitting besproken. In DE BAZUIN no. 17 hebt u kunnen zien over welke praktische zaken het allemaal gaat.
Met grote eenstemmingheid wordt besloten om een College van Opleiding in te stellen en dr. S. De Marie te benoemen als opleider. Tevens worden de broeders Bruinius, Van Egmond, Koekkoek en ds. Van Gurp benoemd tot docent dan wel medewerker aan de Opleiding. Hierna komen ook zaken aan de orde als studieplanning, - voortgang, -financiering, -eisen en -normen. Ook worden de opleider, docenten en medewerker voorzien van een instructie om hun werkzaamheden uit te voeren.
Een aantal zaken moet nog nader worden uitgezocht. Dit betreft de zaak van een theologische bibliotheek in samenhang met de besluiten inzake Stichting Het Theologisch Boek, het instellen van het geven van spreekconsent en hoe eventuele klachten moeten worden afgewikkeld. Over de laatste twee onderwerpen moet door deputaten nog nader werk worden verricht.

Broeders en zusters, ondanks de kleine kracht is het toch een heel mooie zaak dat de Opleiding tot de Dienst des Woords weer kan worden opgepakt. Dit betekent wel extra werkzaamheden voor enkele broeders en het zal ook geld gaan kosten, maar een Opleiding die predikanten opleidt tot dienaar van het Goddelijk Woord die het kerkverband kunnen dienen, is ons allen toch een lief ding waard? Daarom, broeders en zusters, denkt aan dit werk door middel van gebed. Ook giften zijn van harte welkom (zie gegevens deputaatschap elders in dit blad).

Laatste agendapunten

Ten slotte komen nog twee zaken aan de orde die op vorige zittingen nog niet helemaal konden worden afgerond. Dit betreft de antwoordbrief aan de GKV (derde concept), die nu, op enkele punten en komma’s na, kan worden verstuurd. De redactie van DE BAZUIN heeft aan het moderamen verzocht om de brieven aan de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te mogen plaatsen in DE BAZUIN, zodat deze stukken kunnen dienen ter voorlichting voor alle lezers. De afgevaardigden stemmen hiermee in, dus u kunt de antwoordbrief aan de GKV en tevens de brief aan de HHK binnen afzienbare tijd in DE BAZUIN aantreffen.
Daarna komt de tekst van de overweging tot het instellen van een commissie kerkelijke eenheid ter sprake. Na enige discussie wordt, wederom in grote eenstemmingheid, besloten deze overweging niet te handhaven.

Op deze zitting stond ook het rapport van het deputaatschap Herziene Statenvertaling geagendeerd, maar deze wordt doorgeschoven naar 12 juni 2010. Ook dit is een onderwerp dat het hele kerkverband aangaat. Daarom, broeders en zusters, is het fijn als u uw betrokkenheid laat zien door uw aanwezigheid op de volgende synodezitting (zie Vergaderagenda elders in dit blad voor de exacte data). Ik kan u verzekeren: de koffie en thee smaken uitstekend en de sfeer is telkens heel plezierig.

Sluiting

Hierna wordt deze vergadering gesloten, na ook het punt rondvraag en de rondvraag naar art. 48 KO te hebben behandeld. Op de volgende zitting staat het rapport inzake de HSV geagendeerd, ook doen deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken verslag van hun bezoek aan Canada.
De assesor van de synode, br. C.A. Teunis, laat psalm 78: 1 en 2 zingen, dankt de HERE voor zijn goede gaven van de afgelopen dag en daarna sluit de preses de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]