Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Verslag 10e vergadering

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

 

10de vergadering

Opening

Op 12 juni jongsleden mocht de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken weer vergaderen te Nieuw-Amsterdam. Het betreft de laatste vergadering voor de zomervakantie. De vergadering wordt op christelijke wijze geopend door de preses, br. A. Admiraal, door het lezen van 2 Kor. 4. We zingen met elkaar psalm 33: 2 en 7 de preses gaat daarna voor in gebed. Zijn openingswoord gaat over het gelezen gedeelte, en met name over de eerste verzen. In deze woorden schrijft Paulus dat hij de moed niet verliest. Immers, hij heeft de bediening van het evangelie. Het is de bediening van de Geest, die leven schenkt. Vergeving van zonden. Vrede met God. Zouden wij dan de moed verliezen als we deze bediening hebben? Maar al te vaak kijken we naar wat voor ogen is en dan zakt ons inderdaad de moed in de schoenen. Maar deze bediening is verkregen in barmhartigheid. Wat een voorrecht om deze bediening te hebben. Dat gold voor Paulus, maar evengoed voor ons. Daarom, vanwege die verkregen verzoening, verliezen wij de moed niet.
De kerk is niet aantrekkelijk in zichzelf. Immers, kerkmensen zijn zondige mensen. Maar het Woord is onze aanbevelingsbrief. Gods Woord, dat is de norm. Tegenwoordig vernemen we vaak dat Gods Woord waarheid is als mensentongen in beweging komen. De waarheid wordt dus gemaakt door “God met ons”. Laten wij het maar wagen met Gods Woord, en dat Woord alleen. Maar hoe komt het toch dat veel mensen het dan niet “zien”? Daarvan zegt Paulus in vers 3 “indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan”. Er zijn er zoveel die de god van deze eeuw, de satan, blindelings achterna lopen. Zo blijven zij verblindt voor het Woord van God. Satan krijgt de macht om mensen te verhinderen het licht van het evangelie te zien. Toch moeten wij doorgaan en het evangelie in deze wereld uitdragen. Als een licht moet het schijnen in de duisternis. Wij als mensen hoeven het niet aantrekkelijk te maken, want de boodschap zelf is heerlijk. En met de woorden dat wij allen als instrumenten ons gewillig laten gebruiken in de dienst aan de Here, verklaart de preses deze zitting voor geopend.

Huishoudelijke zaken

Nadat broeder J. Bouwhuis Jr. als secundus-afgevaardigde de belofte van trouw aan Schrift en belijdenis bij het uitvoeren van het synodewerk, heeft afgelegd, deelt het moderamen enkele huishoudelijke zaken mee. Ds. Van Gurp is na een tijd van afwezigheid weer present als adviseur van de synode. Verder is van de Matrix-gemeente op het dringende verzoek om een bezwaarschrift in te dienen welke voldoet aan de afgesproken regels, geen reactie meer ontvangen. Hiervan wordt met teleurstelling kennis genomen door de GS. Hierna worden de acta en vertrouwelijke acta van 8 mei jl. vastgesteld. Tenslotte wordt de concept-agenda vastgesteld, waarna overgegaan wordt met de behandeling hiervan.
Zoals u in DE BAZUIN no. 21 hebt kunnen lezen, staan deze zitting de bespreking van de rapporten van Deputaten Herziene Statenvertaling (HSV), deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) en deputaten Financieel Beheer (FB) op het programma. Daarnaast nog enkele uitgaande brieven en de stand van zaken omtrent de commissie Kerkelijke Eenheid (cKE), maar de rapporten vormen de hoofdmoot.

Herziene Staten Vertaling

Eén van de deputaten geeft allereerst een korte toelichting op het rapport. In deze korte toelichting komt onder andere ter sprake dat de HSV, welke is gebaseerd op de Statenvertaling, is vertaald op basis van de Byzantijnse handschriften. Deze handschriften zijn betrouwbaarder dan de Alexandrijnse handschriften, waarop “onze” NBG ’51 is gebaseerd. Hiernaast geeft broeder Heeringa aan dat vanwege persoonlijke omstandigheden van enkele deputaten, sommige instructies helaas niet zijn uitgevoerd. Verder geeft hij aan dat de stichting HSV, de stichting die belast is met de vertaalwerkzaamheden, aangegeven heeft bereid te zijn tot overleg, wanneer deputaten komen met gerichte vragen. Gezien de bemanning van het deputaatschap zijn de vragen wel opgesteld, maar pas in een later stadium, middels het deputatenrapport, bij de stichting HSV terecht gekomen. Van een overleg hierover is daarna geen sprake meer geweest.
Wat betreft de status geeft de deputaat aan dat het Oude Testament inmiddels geheel af en door de drukker “gezet” is. Het Nieuwe zou op 1 juni 2010 naar de drukker gaan om gezet te worden. Op basis hiervan is het waarschijnlijk niet mogelijk dat de vragen van het deputaatschap nog zouden kunnen leiden tot correcties in de vertaling. De broeders afgevaardigden bevragen deputaten over de “waarschijnlijkheid” van dit gegeven. Als conclusie besluiten de broeders afgevaardigden om de deputaten HSV contact op te laten nemen met de stichting HSV over het tijdschema en navraag te laten doen inzake de mogelijkheid om de vragen te bespreken.
Naar aanleiding van de vraag die deputaten zelf opwerpen met betrekking tot verdere werkzaamheden van het deputaatschap na deze synode, wordt dit door de broeders besproken. De instructies voor de deputaten zullen in een later stadium worden opgesteld, maar het deputaatschap zal zich in de toekomst bezig moeten houden met het onderzoek naar de vraag of van de HSV gezegd kan worden dat dit een betrouwbare vertaling is. Dit is een uiterst belangrijke zaak, waarbij niet over één nacht ijs gegaan kan worden. Het gaat immers om het licht op ons pad en de lamp voor onze voet! Daarbij moeten onbetrouwbare vertalingen worden onderscheiden van betrouwbare vertalingen. Er is dus nog veel werk te verrichten waaraan ook u, broeders en zusters, kunt meewerken. Er moet namelijk veel getoetst en beoordeeld worden, waarbij deputaten alle hulp van broeders en zusters kunnen gebruiken.

Buitenlandse Betrekkingen

Hierna treden deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) aan. Deputaten brengen dit maal verslag uit van het bezoek wat zij hebben gebracht aan de Liberated Reformed Church of Abbotsford (LRCoA). Op een voorgaande synodevergadering hebt u hiervan al kunnen lezen. In de bespreking komt het al gauw op de belangrijkste vragen: was de vrijmaking een verantwoorde keuze of waren er nog appèl mogelijkheden en hoe Gereformeerd is deze gemeente nu?
Wat betreft het eerste draait het met name om het open avondmaal en de open kansel die functioneren binnen de Canadian and American Reformed Churches of Canada (CANRC). Dit levert in de praktijk allerlei bezwaarlijke situaties op die ingaan tegen de Schrift, maar waar vanwege de zusterkerkrelaties van de CANRC met de Orthodox Presbeterian Church (OPC) en de United Reformed Church (URC) door de CANRC niet tegen wordt opgetreden. De broeders en zusters uit Abbotsford zijn hiermee de kerkelijke weg gegaan, maar deze is voor hen afgesloten omdat een bezwaar tegen een synodebesluit alleen kan worden ingediend door een kerkenraad en niet door een afzonderlijk kerklid. Dit betekent dat de kerkelijke weg niet kan worden bewandeld wanneer een kerkenraad niet mee wil gaan met een revisieverzoek.
Wat betreft het tweede betreft, delen deputaten mee, dat de gemeente wil staan en staat op het fundament van Gods Woord, de zes belijdenisgeschriften die ook tot ons fundament behoren en de Dordtse Kerkorde. Uit de gesprekken met de broeders en zusters aldaar werd duidelijk dat men onverkort wil vasthouden aan Gods Woord.
Al met al is door deputaten BBK geconcludeerd dat de gemeente te Abbotsford zich wettig heeft vrijgemaakt voor zover de broeders dit kunnen beoordelen en na enige discussie wordt deze conclusie unaniem door de broeders afgevaardigden overgenomen. Het besluit wordt genomen op grond van het feit dat gebleken is dat de gemeente gereformeerd in leer, dienst en tucht wil zijn. Tevens wordt door de broeders afgevaardigden unaniem besloten om aan deze gemeente te Abbotsford een zusterkerkrelatie aan te bieden.

Heuglijk moment

Beseft u na deze woorden wat er heeft plaatsgevonden? Er is sprake van een historisch moment. Immers, De Gereformeerde Kerken gaan hun eerste zusterkerkrelatie aan. Er moet niet alleen gewerkt worden aan eenheid binnen de landsgrenzen, maar ook daarbuiten. Immers, de Here doet zijn Woord uitgaan tot aan de einden der aarde!
Na dit besluit spreekt één van de broeders een dankwoord uit. Dank bovenal aan God de Here, die de mogelijkheden gaf om dit besluit te nemen. In de worsteling om trouw te blijven aan Schrift en belijdenis geeft de Here een zusterkerk, met eveneens de wil om te staan op hetzelfde rotsvaste fundament.

De Financiën

Na de pauze treden deputaten Financieel Beheer (FB) aan, één deputaat doet verslag, hij verontschuldigt die de overige twee deputaten voor hun afwezigheid. Deputaten hebben rapport uitgebracht over het jaar 2009 en de balans en de verantwoording van ontvangsten en uitgaven worden nader toegelicht. Uit de opstelling blijkt dat het kerkblad DE BAZUIN over 2009 en 2010 waarschijnlijk een financieel tekort heeft, welk tekort uit de middelen van Financieel Beheer wordt gefinancierd. Aangezien het eigen vermogen, de algemene reserve, een gezond saldo heeft, wordt besloten om het quotum, dat is de afdracht per ziel, voor 2010 op hetzelfde bedrag te houden als 2009 (€ 25). Hierna beantwoordt de deputaat, tot volle tevredenheid van de afgevaardigden, de vragen inzake de afgesloten mantelpolis in verband met de emeritaatvoorziening van onze predikant, welke vragen waren gesteld op de GS van 23 januari jl. Na deze bespreking worden deputaten FB gedechargeerd voor hun werkzaamheden en onder dank kan ook dit agendapunt geheel worden afgewerkt.

Uitgaande en inkomende correspondentie

Op de agenda staan nu enkele uitgaande brieven. Dit betreft allereerst een antwoord aan een broeder van DGK Zwolle, die bezwaar heeft gemaakt inzake art. 82 acta GS Zwolle. Op de zitting van 8 mei heeft de GS besloten dat aan deze broeder beargumenteerd moet worden aangegeven waarom zijn bezwaar onontvankelijk is verklaard. Het moderamen heeft zich in de tussenliggende periode gebogen over deze antwoordbrief, die vervolgens zonder verdere opmerkingen of vragen unaniem wordt vastgesteld.
Daarna wordt de antwoordbrief aan een broeder, betreffende de uitspraken van de Generale Synode van Zwolle inzake de revisieverzoeken van DGK Bergentheim/Bruchterveld e.o., zonder verdere bespreking vastgesteld. Ook dit betreft een antwoordbrief aan een broeder waarvan het bezwaar op een vorige zitting onontvankelijk is verklaard.

Tenslotte wordt de antwoordbrief, gedateerd 7 mei 2010, van de gemeente te Zwijndrecht besproken. Dit betreft een reactie op de brief die de GS van Emmen heeft gestuurd op 9 april 2010 met opnieuw een dringende oproep om de betreffende classisbesluiten te aanvaarden en terug te keren van hun dwaalweg, omdat we ernaar uitzien dat deze gemeente zich, om Christus’ wil, weer verenigt met ons op het ene en ware fundament: het Woord van God zoals wij dat ongewijzigd belijden in de drie bekende belijdenisgeschriften.
Met teleurstelling wordt kennis genomen van de brief van de gemeente te Zwijndrecht. De strekking van deze brief is namelijk dat er pas weer gepraat kan worden als eerder genomen besluiten omtrent de situatie in Zwijndrecht worden teruggenomen. Pas als dit is gebeurd, kan er worden gewerkt aan eenheid. Feitelijk is dit niet de goede volgorde. Het bedoelde besluit is genomen door een classis. De gemeente van Zwijndrecht kan daartegen in appel gaan, maar wil dit niet doen, maar stelt wel de eis dat de besluiten eerst van tafel moeten. De afgevaardigden nemen hiervan met grote teleurstelling kennis, aangezien het appèl wordt afgewezen en het op deze GS dus niet mogelijk is om aan eventueel herstel van verbroken eenheid te werken.

Kerkelijke Eenheid

Op een vorige zitting heeft de GS een commissie Kerkelijke Eenheid (cKE) ingesteld, naar aanleiding van het rapport van deputaten Adresvoering, Contacten Overheid en Binnenlandse Betrekkingen. Op de zitting van 12 juni werd verslag gedaan van de stand van zaken.
In een brief van 9 januari 2010 is aan de Ichthusgemeente verzocht om een gesprek tussen de kerkenraad aldaar en de deputaten. Vervolgens heeft de commissie Kerkelijke Eenheid in een brief van 1 april 2010 om een gesprek gevraagd. De Ichthusgemeente reageert, na herhaald telefonisch aandringen, in zijn brief van 24 mei 2010 echter afwijzend en verwijst de cKE door naar het “Voorlopig Kerkverband van de Gereformeerde kerken”, ondanks het feit dat de cKE graag mondeling wilde toelichten waarom alleen de Ichthusgemeente om een gesprek werd verzocht.
Tevens wordt gemeld dat de cKE met de kerkenraad van de dolerende gemeente te Dalfsen wel in gesprek kan gaan. Wanneer dit verslag verschijnt, is dit gesprek inmiddels geweest. Maar niettemin is de eenheid van Gods volk op basis van de waarheid van Gods Woord een punt wat voortdurend aandacht mag en moet hebben in ons persoonlijk en gemeenschappelijk gebed! Deze taak is weggelegd voor jong en oud, wilt u dit niet vergeten, broeders en zusters?

Sluiting

Hierna wordt deze vergadering gesloten, na ook het punt rondvraag en de rondvraag naar art. 48 KO te hebben behandeld. Het zal nu eerst zomervakantie zijn. Op 11 september zal de volgende zitting zijn, zo de HERE wil. Wellicht zal ook vrijdag de 10e september worden vergaderd, dus houdt u de Vergaderagenda in DE BAZUIN goed in de gaten! Na deze vergadering(en), wordt de laatste vergadering en tevens de sluiting gehouden op DV 16 oktober 2010. Houdt u deze datum dus alvast vrij in uw agenda.
Hierna laat de assessor van de synode, br. C.A. Teunis, psalm 107: 1 en 3 zingen, dankt de HERE voor zijn goede gaven van de afgelopen dag en daarna sluit de preses de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]