Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Wachten op uitwerpen? D.J. Bolt: Wachten op uitwerpen? (2) een reactie op De Bazuin

D.J. Bolt: Wachten op uitwerpen? (2) een reactie op De Bazuin

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Wachten op uitwerpen? (2)

D.J. Bolt
11-09-10

In begin van dit jaar vond er een korte discussie plaats op de ingezonden-pagina van het Nederlands Dagblad. Aanleiding was de doleantie in Dalfsen en daarbij ingenomen kritische stelling van dr. P.L. Voorberg dat je pas een kerkgemeenschap mag verlaten als die jou er uitwerpt. Ook dr. M.J. Arntzen mengde zich in deze discussie. N.a.v. daarvan plaatste ik een ingezonden dat inmiddels ook in zijn oorspronkelijke (niet door het ND aangepaste) vorm op deze website verscheen. Op mijn ND-ingezonden reageerde br. H. Oosterhuis in De Bazuin, het officiëel-kerkelijke blad van De Gereformeerde Kerken (hersteld). Het lijkt me zinvol om het een en ander voor het voetlicht te halen omdat de onderlinge posities van verontrusten en de hersteld-gereformeerden (voortaan DGK) zo kunnen worden verhelderd en we elkaar mogelijk meer gaan begrijpen.

MIJN INGEZONDEN ND


Voor het gemak van de lezer volgt hier eerst nog eens mijn ingezonden aan het ND op 18 februari jl. Het cursieve werd door het ND verwijderd. Deze versie verscheen al eerder in het artikel Wachten op uitwerpen? op deze site geplaatst in de rubriek Kerkverband.

Niet wachten tot je uit kerk wordt verwijderd
(ND titel. Oorspronkelijk: Wachten op uitwerpen?)

Het is inderdaad een brandende vraag die veel verontrusten bezighoudt: wanneer mag of moet je de kerk verlaten als er ernstige dwalingen in voorkomen? Dr. P.L. Voorberg gaf daarop als antwoord (ND 14/1/10): 'Pas als je verwijderd wordt'. Zo ging het er volgens hem toe bij o.a. de Afscheiding en de Vrijmaking. In al die gebeurtenissen 'piekerde' men er niet over de kerk zelf te verlaten maar werd men 'verbannen'. Maar doet Voorberg de kerkgeschiedenis wel recht? Ds. H. de Cock werd afgezet door het provinciaal kerkbestuur. Hij ging vervolgens in hoger beroep bij de algemene synode van de hervormde kerk. Deze gaf hem nog een half jaar respijt. Echter vóórdat deze termijn was verstreken kreeg ds. De Cock 'vrijmoedigheid' om zich af te scheiden. Niets 'verbannen' dus, maar een zelfstandig besluit tot afscheiding van kerkenraad, predikant en gemeente. Iets soortgelijks kan van de Vrijmaking worden gezegd, ds. C.W. Hoek wees daar al op (ND 22/1/10). Ook hier geen afsnijden door de kerk. En waarom noemt Voorberg de Doleantie van 1886 niet? Dat was toch helemáál geen zaak van 'verbannen'? Het historisch argument van Voorberg snijdt dus geen hout en is bovendien ook nooit de maatstaf. Daarbij vind ik zijn antwoord ook wel wat makkelijk. Deze predikant meent immers dat 'de GKv niet veranderd zijn in de laatste vijftig jaar' (ND 12/12/05). Voorts is hij niet bereid met verontrusten als rond één in waarheid in gesprek te gaan. Ze zijn lucht voor hem, zo schreef hij letterlijk op deze pagina (21 juli 2006). Anders is dat met dr. M.J. Arntzen.  WaaHij spreekt wel van 'ernstige dwalingen' in de GKv (ND 11 febr.) en strijdt daar ook metterdaad nog op hoge leeftijd tegen. Het verdriet hem zeer dat het zo gaat in de GKv. Maar afscheiden lijkt ook voor hem geen optie hoewel hij wel een aantal jaren geleden zich van de synodaal-gereformeerd afscheidde en vrijgemaakt werd. Waar is toch het adres van de ware kerk, zo vraagt hij zich af: CGK, GKv, HHK of PKN? Je kunt niet meer met het typisch 16e eeuwse art. 28 NGB uit de voeten. Dr. Arntzen adviseert daarom te blijven strijden op de eigen plaats. En wordt het te moeilijk in de ene gemeente zoek dan onderdak in een andere, eventueel in hersteld hervormd verband. Ik heb hier wel vragen bij. Waarom is datgene wat we gezamenlijk belijden over de kerk niet meer van toepassing? Het blijft toch gaan om het zich voegen bij een kerk waar sprake is van zuivere bediening van Woord, de reine bediening van de sacramenten en de handhaving van de tucht? Dat is toch voluit Schriftuurlijk en niet maar '16e eeuws'? Ik neem even een gemakkelijk voorbeeld uit Arntzens rijtje, de PKN. Het is toch onmogelijk deze kerkgemeenschap waar men een ds. Hendrikse (en niet alleen híj heb ik begrepen) die het bestaan van God loochent ongemoeid laat, een ware kerk te noemen? Eerlijk, ik kan het niet. En waarom zouden ook wij niet van onze eigen gereformeerde kerken mogen nagaan of zij nog aan de kenmerken van Christus' kerk voldoen en zo niet, haar verlaten? Dat is toch naar onze belijdenis? Er is toch niet een soort kerkautomatisme: eens gereformeerde kerk, altijd Christus' kerk? Men wil afwachten tot het initiatief van de 'andere kant' komt. Maar nog afgezien of dit verantwoord is voor jezelf en je kinderen, dit initiatief is toch al in de GKv genomen? Er was geen plaats meer voor de Ichthus-gemeente van Kampen-Noord in het kerkverband. Veel broeders melden dat zij niet meer voor de ambten in aanmerking komen of moeten kiezen: conformeren aan synodebesluiten waar ze geen verantwoordelijkheid voor kunnen dragen, of hun ambt neerleggen. Dat tekent wel het klimaat. Dalfsen is nu de volgende toetssteen. De uitgetreden ambtsdragers hebben in een brief aan de GKv-kerkenraad uitdrukkelijk aangegeven dat zij hun stappen zien 'als daden van ambtsdragers die kerkelijk in doleantie zijn gegaan'. En dat ze graag het gesprek aangaan over een nieuwe eenheid in gehoorzaamheid aan het Woord. Is daar ruimte voor of worden zij 'met harde hand' uithet GKv-verband verwijderd? De komende tijd zal het leren. Tenslotte, het valt dr. Arntzen toe te stemmen dat de vraag 'waar dan heen' er zeker niet gemakkelijker op is geworden sinds de 16e eeuw, gezien ook de kerkelijke verwarring die zich op dit moment voordoet. Tegelijk zijn er ook vele gesprekken op allerlei niveaus om te komen tot een hernieuwde en brede gereformeerde eenheid. Dat geeft hoop.

EEN REACTIE IN DE BAZUIN

Enige tijd later (14 april) reageerde br. H. Oosterhuis op mijn ND-ingezonden. Hij plaatste een artikel in De Bazuin, het officiëel-kerkelijke blad van De Gereformeerde Kerken (hersteld) onder de kop "Niet wachten tot je uit de kerk wordt verwijderd". We laten zijn artikel hier in extenso volgen.

Niet wachten tot je uit de kerk wordt verwijderd

H. Oosterhuis

Onder deze titel schreef D.J. Bolt in het Nederlands Dagblad van 18-2-2010 in de rubriek 'vrijplaats' zijn bijdrage in de discussie die door ds. P.L. Voorberg was begonnen in het ND van 14-1-2010. Ds. M.J. Arntzen schreef ook al een reactie (ND 11-2-2010). Zie voor commentaar de nrs. 7 en 8 (2010) van De Bazuin.

Wanneer wel? (1)

De grote vraag die we ons stellen bij het artikel van D.J. Bolt, zelfs al hebben we de titel alleen nog maar gelezen, is: wanneer ga je er dan wel uit? We kennen Bolt van het internetmagazine "Een in waarheid". In uitvoerige en soms ook felle bewoordingen legt hij, samen met andere schrijvers, de vinger bij de dwaling en de afval in de GKv. Wij kunnen de inhoud van zijn kritiek in veel gevallen van harte onderschrijven. Er wordt veelal uitvoerig geargumenteerd waarom een en ander afwijkt van Schrift en belijdenis. Waar we wel eens moeite mee hebben is het feit dat niet alle kritiek een plaats mag hebben op een openbare website. Er zijn zaken die via de kerkelijke weg behoren te lopen. Hoe moeilijk begaanbaar die weg misschien ook is geworden. Als voorbeeld willen we noemen de concrete kritiek op de prediking van sommige predikanten. Aan de andere kant illustreert de site "Een in waarheid" heel precies de positie waarin de schrijvers zichzelf hebben geplaatst. Er wordt wel steeds gewezen op reformatie (is terugkeer naar Gods Woord), maar elke concretisering daarvan ontbreekt. Voor veel bezwaren is de kerkelijke weg gesloten maar de weg tot uittreding is blijkbaar ook gesloten. En dan rest niets anders dan een rusteloos leven waar de HEERE blijkbaar geen uitkomst geeft. Dat rusteloze zien we dan aan de vele woorden die geschreven zijn en worden op "Een in waarheid". We denken daarbij wel eens aan Jac. 1:19-27, waar staat dat we onze tong in toom moeten houden en bovendien geen hoorders maar daders moeten zijn. Uiteindelijk sprak er toch hoop uit de titel van het artikel: Want waar anderen steeds schrijven dat je de kerk niet eerder mag verlaten dan dat je er uit verwijderd wordt, lezen we nu eens dat deze stelling historisch niet klopt en ook geen maatstaf is. We hadden er zelf ook al de vinger bij gelegd (ND 8-22010). Verwachtingsvol lazen we verder het artikel van Bolt.

Wanneer dan wel (2)

Hij begint met de stelling: "Het is inderdaad een brandende vraag die veel verontrusten bezighoudt: wanneer mag of moet je de kerk verlaten als er ernstige dwalingen in voorkomen?" Vervolgens komt er kritiek op het schrijven van Voorberg (het historisch argument van Voorberg snijdt dus geen hout...) en van Arntzen (waarom is datgene wat we gezamenlijk belijden over de kerk niet meer van toepassing?). De kerk van Christus is en blijft te herkennen aan de kenmerken van de kerk. Dáár heeft een ieder zich te voegen. Dat is geen zestiende-eeuws, maar een Schriftuurlijk gegeven. Inderdaad, van harte mee eens. Maar dan nu de vraag: hoe doen we dat in de praktijk? Bolt schrijft: "Men wil afwachten tot het initiatief van de 'andere kant' komt. Maar nog afgezien van de vraag of dit verantwoord is voor jezelf en je kinderen, dit initiatief is toch al in de vrijgemaakte kerken' genomen?" Vervolgens worden de Ichtus-gemeente te Kampen-Noord en de uittreding van ambtsdragers te Dalfsen aangehaald. Ze worden zelfs benoemd als toetssteen. Nu is het een waar woord om te wijzen op de verantwoordelijkheid voor jezelf en zeker ook voor je kinderen, we hebben er zelf ook al op gewezen (ND 8-2-2010). Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van onze God. Door daar de nadruk op te leggen komt de hele discussie in een ander perspectief. Bolt blijft uiteindelijk weer steken in een afwachtende houding. Wat gebeurt er n.a.v. de uittreding in Dalfsen? "De komende tijd zal het leren". Hij eindigt zijn artikel met: "Tegelijk zijn er ook vele gesprekken op allerlei niveaus om te komen tot een hernieuwde en brede gereformeerde eenheid. Dat geeft hoop". Niet wachten tot je uit de kerk wordt verwijderd. Nogmaals de vraag: wanneer dan wel?

De vrijmaking van 2003/2004

De oorzaak van het richtingloos schrijven van Bolt is het stelselmatige negeren van de vrijmaking van 2003/2004. Er wordt in het hele artikel met ook nog geen woord over gerept of naar verwezen. Voor sommigen was het te vroeg, maar is het dan nog steeds te vroeg? Waarin moet er dan nog meer gedwaald worden om te komen tot vrijmaking? Is de eer van de HEERE niet gezocht in de verwerping van meerdere synodebesluiten die in strijd zijn met Gods Woord? (Acta GS Mariënberg 2005, Zwolle 2007). Is de eer van de HEERE niet gezocht in de terugkeer naar de Schriftuurlijke prediking? Was de vrijmaking van 2003/2004 een broedertwist of was het toch het werk van de HEERE? Alle ogen zijn blijkbaar gericht op gebeurtenissen rondom verontruste predikanten in de GKv. Alle ogen zijn blijkbaar gericht op interne strijd in De Gereformeerde Kerken [bedoelde zal zijn de hersteld-gereformeerde kerk, djb]. En het is blijkbaar een verblindend schouwspel. Zo verblindend dat niet gezien wordt dat de HEERE gewoon doorgaat met Zijn kerkvergaderend werk. Hij alleen bewerkt de geloofsgehoorzaamheid zich te voegen bij Zijn kerk. Het niet noemen van die kerk door Bolt doet daar niets aan af. Wij bidden de HEERE of Hij nog velen de ogen wil openen.

Wordt vervolgd

NOTEN ____________________________________________________________

1 31 mei 2010.

Laatst aangepast op donderdag 23 september 2010 16:23  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]