Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Wachten op uitwerpen? D.J. Bolt: Wachten op uitwerpen? (1)

D.J. Bolt: Wachten op uitwerpen? (1)

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Wachten op uitwerpen?

D.J. Bolt
20-02-10

Onderstaande reactie zond ik vorige week naar het Nederlands Dagblad. In het blad stelden twee predikanten dr. M.J. Arntzen en dr. P.L. Voorberg dat de kerk pas mag worden verlaten als je door de kerk zelf wordt verwijderd. Daar wilde ik graag enig commentaar bij geven omdat die vraag bij veel verontrusten leeft.

Mijn reactie werd afgelopen donderdag geplaatst als een 'Vrijplaats'. Helaas werd er door de opinieredactie in gesneden. Het ND claimt het recht om zonder opgeven van reden stukken in te korten. Dus formeel kan er geen bezwaar worden gemaakt. Maar toch blijft het erg vervelend en het komt ook betuttelend over. Ik probeer een ingezonden zeer zorgvuldig te redigeren en te passen binnen het aantal woorden dat het ND aan ruimte biedt. Dat kost soms meer tijd dan het verwoorden van de eigenlijke inhoud. Als je dan vervolgens ziet hoe in het artikel is gesneden is dat irritant. Natuurlijk kan er 'an slip of the pen' in een verhaal voorkomen of iets wat sterk tegen het beleid van de krant ingaat. Daar zou dan even over kunnen worden gesproken. Maar dat is hier niet het geval.
Datzelfde geldt voor de kop van de ingezondens. Die wordt standaard veranderd of vervangen is onze ervaring. In dit geval had ik bovenstaande kop gekozen. Het vraagteken was veelbetekenend. Er is een probleem waarover moet worden gedacht en waar discussie over is. In het schrijven zelf wordt ook steeds doorgevraagd a.d.h.v. onder andere de belijdenis. Maar de ND plaatste een grote kop over twee regels er boven als conclusie:

 


Daarin miste nu net die nuance van de originele kop en dat kan makkelijk tot misverstanden leiden, als was het bijvoorbeeld een oproep.
En verder ook, zie nu toch eens wat er uit het artikel is gesneden! Eigenlijk ervaar ik dit als een stukje onterechte censuur. Waarom is dit? Kortom, het voelt niet goed.
Daarom hieronder het originele ingezonden, met daarin cursief aangegeven wat door het ND werd verwijderd.

 

Wachten op uitwerpen ?

Het is inderdaad een brandende vraag die veel verontrusten bezighoudt: wanneer mag of moet je de kerk verlaten als er ernstige dwalingen in voorkomen? Dr. P.L. Voorberg gaf daarop als antwoord (ND 14/1/10): 'Pas als je verwijderd wordt'. Zo ging het er volgens hem toe bij o.a. de Afscheiding en de Vrijmaking. In al die gebeurtenissen 'piekerde' men er niet over de kerk zelf te verlaten maar werd men 'verbannen'. Maar doet Voorberg de kerkgeschiedenis wel recht? Ds. H. de Cock werd afgezet door het provinciaal kerkbestuur. Hij ging vervolgens in hoger beroep bij de algemene synode van de hervormde kerk. Deze gaf hem nog een half jaar respijt. Echter vóórdat deze termijn was verstreken kreeg ds. De Cock 'vrijmoedigheid' om zich af te scheiden. Niets 'verbannen' dus, maar een zelfstandig besluit tot afscheiding van kerkenraad, predikant en gemeente.
Iets soortgelijks kan van de Vrijmaking worden gezegd, ds. C.W. Hoek wees daar al op (ND 22/1/10). Ook hier geen afsnijden door de kerk. En waarom noemt Voorberg de Doleantie van 1886 niet? Dat was toch helem√°√°l geen zaak van 'verbannen'?
Het historisch argument van Voorberg snijdt dus geen hout en is bovendien ook nooit de maatstaf. Daarbij vind ik zijn antwoord ook wel wat makkelijk. Deze predikant meent immers dat 'de GKv niet veranderd zijn in de laatste vijftig jaar' (ND 12/12/05). Voorts is hij niet bereid met verontrusten als rond één in waarheid in gesprek te gaan. Ze zijn lucht voor hem, zo schreef hij letterlijk op deze pagina (21 juli 2006).
Anders is dat met dr. M.J. Arntzen. Hij spreekt wel van 'ernstige dwalingen' in de GKv (ND 11 febr.) en strijdt daar ook metterdaad nog op hoge leeftijd tegen. Het verdriet hem zeer dat het zo gaat in de GKv. Maar afscheiden lijkt ook voor hem geen optie hoewel hij wel een aantal jaren geleden zich van de synodaal-gereformeerd afscheidde en vrijgemaakt werd. Waar is toch het adres van de ware kerk, zo vraagt hij zich af: CGK, GKv, HHK of PKN? Je kunt niet meer met het typisch 16e eeuwse art. 28 NGB uit de voeten. Dr. Arntzen adviseert daarom te blijven strijden op de eigen plaats. En wordt het te moeilijk in de ene gemeente zoek dan onderdak in een andere, eventueel in hersteld hervormd verband.
Ik heb hier wel vragen bij.
Waarom is datgene wat we gezamenlijk belijden over de kerk niet meer van toepassing? Het blijft toch gaan om het zich voegen bij een kerk waar sprake is van zuivere bediening van Woord, de reine bediening van de sacramenten en de handhaving van de tucht? Dat is toch voluit Schriftuurlijk en niet maar '16e eeuws'? Ik neem even een gemakkelijk voorbeeld uit Arntzens rijtje, de PKN. Het is toch onmogelijk deze kerkgemeenschap waar men een ds. Hendrikse (en niet alleen híj heb ik begrepen) die het bestaan van God loochent ongemoeid laat, een ware kerk te noemen? Eerlijk, ik kan het niet. En waarom zouden ook wij niet van onze eigen gereformeerde kerken mogen nagaan of zij nog aan de kenmerken van Christus' kerk voldoen en zo niet, haar verlaten? Dat is toch naar onze belijdenis? Er is toch niet een soort kerkautomatisme: eens gereformeerde kerk, altijd Christus' kerk?
Men wil afwachten tot het initiatief van de 'andere kant' komt. Maar nog afgezien of dit verantwoord is voor jezelf en je kinderen, dit initiatief is toch al in de GKv genomen? Er was geen plaats meer voor de Ichthus-gemeente van Kampen-Noord in het kerkverband. Veel broeders melden dat zij niet meer voor de ambten in aanmerking komen of moeten kiezen: conformeren aan synodebesluiten waar ze geen verantwoordelijkheid voor kunnen dragen, of hun ambt neerleggen. Dat tekent wel het klimaat.
Dalfsen is nu de volgende toetssteen. De uitgetreden ambtsdragers hebben in een brief aan de GKv-kerkenraad uitdrukkelijk aangegeven dat zij hun stappen zien 'als daden van ambtsdragers die kerkelijk in doleantie zijn gegaan'. En dat ze graag het gesprek aangaan over een nieuwe eenheid in gehoorzaamheid aan het Woord. Is daar ruimte voor of worden zij 'met harde hand' uithet GKv-verband verwijderd? De komende tijd zal het leren.
Tenslotte, het valt dr. Arntzen toe te stemmen dat de vraag 'waar dan heen' er zeker niet gemakkelijker op is geworden sinds de 16e eeuw, gezien ook de kerkelijke verwarring die zich op dit moment voordoet. Tegelijk zijn er ook vele gesprekken op allerlei niveaus om te komen tot een hernieuwde en brede gereformeerde eenheid. Dat geeft hoop.

D.J. Bolt
Drachten

Laatst aangepast op donderdag 23 september 2010 16:47  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]