Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Verslag 11e vergadering

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

11de vergadering

Opening

Na een korte tijd van rust wegens zomervakantie, mocht de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken weer vergaderen op 11 september 2010. Alle primus-afgevaardigden zijn weer aanwezig te Nieuw-Amsterdam. Zoals gebruikelijk opent de preses, br. A. Admiraal, de vergadering op christelijke wijze met schriftlezing en gebed. We lezen Deuteronomium 32: 39-42 en Jesaja 1: 1-20 en we zingen uit Psalm 103 de verzen 3 en 7, waarna hij ons voorgaat in gebed. Daarna spreekt hij een openingswoord naar aanleiding van Deuteronomium 32: 39. In Deuteronomium 32 staat het lied van Mozes opgetekend. Dit lied werd gezongen door Gods volk v√≥√≥rdat de Psalmen van David beschikbaar waren. In dit lied wordt de trouw van God aan zijn volk bezongen, maar eveneens de ontrouw van Zijn volk. Die ontrouw is steeds weer naar voren gekomen, waarvan bijvoorbeeld Jesaja 1 spreekt. En toch is het steeds weer de HERE die terugkeert en Zijn volk niet verlaat. Ondanks al de ontrouw van Zijn volk trekt Hij hen steeds weer naar Zich toe. ‚ÄúZie nu, dat Ik het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit mijn macht‚ÄĚ (Deut. 32:39). We leven in afhankelijkheid van de HERE. Hij is het die ons in Zijn hand houdt. Wij zijn afhankelijk van Hem. Ook in het kerkvergaderend werk van onze Here Christus. Ook in het werk in de plaatselijke gemeenten, en ook voor het synodewerk. We moeten leven van genade en we m√≥gen ook van die genade leven, want Hij is Degene die Zijn volk vasthoudt. Hiermee opent de preses de vergadering.

Huishoudelijke zaken

Er is een brief binnengekomen van een meelevend kerklid. Deze brief is echter binnengekomen na de sluitingsdatum voor de inzending van de stukken. Tevens is deze broeder niet de kerkelijke weg gegaan. Deze brief wordt daarom onontvankelijk verklaard.
Verder deelt het moderamen mee dat 2 oktober a.s. (de reservedatum) definitief wordt ingepland als synodezitting. Naast de sluitingsdatum van 16 oktober is 2 oktober dus uw laatste kans om bij de synode in Nieuw-Amsterdam aanwezig te zijn. De slotzitting wordt namelijk in Zwolle gehouden.
De agenda wordt wat betreft de volgorde licht aangepast, waarna deze wordt vastgesteld.

Deputaten Onderzoek Synodebesluiten

De synode van Mari√ęnberg in 2005 is begonnen om de synodebesluiten sinds de synode van Leeuwarden 1990 te evalueren. Immers, in 2003/2004 hebben de meesten van ons zich vrijgemaakt, maar de tendens van afwijking van Gods Woord was al langer aan de gang. Dit heeft ook zijn weerslag gekregen in de synodebesluiten. Zowel voor de GS van Mari√ęnberg als voor die van Zwolle heeft het Deputaatschap Onderzoek Synodebesluiten (DOS) rapporten geschreven en daarin een aantal synodebesluiten behandeld. Maar dat werk van ca. 20 jaar doe je niet zomaar even over. Daarom heeft het Deputaatschap ook voor de GS van Emmen een (lijvig) rapport geschreven en daarin weer een aantal synodebesluiten beoordeeld. Synodebesluiten over bijvoorbeeld invulling van de eredienst, gastlidmaatschappen, artikel 66 van de Kerkorde (catechismusprediking) en kerkelijke examens. In het deputatenrapport wordt uitvoerig beargumenteerd waarom synodebesluiten gehandhaafd, afgewezen of vooralsnog opgeschort dienen te worden. Over het ‚Äúopschorten‚ÄĚ wordt nog met elkaar doorgesproken. Synodebesluiten uit het verleden die allerlei praktische zaken regelden zijn niet principieel onjuist maar zijn ook niet re√ęel in de huidige situatie. Dit zijn bijvoorbeeld besluiten over het zendingswerk. In de huidige tijd komen we daar niet toe, maar wie weet wat de toekomst, ja wat de HERE ons in de toekomst daarin schenkt! Dergelijke besluiten worden daarom vooralsnog opgeschort en op een lijst gezet om deze op een later moment te heroverwegen.
Ondanks dat het een lijvig rapport is, worden de voorgestelde besluiten zonder veel discussie overgenomen en tot daadwerkelijke besluiten verheven.

Deputaten BBK

Bij de bespreking van het rapport van Deputaten Onderzoek Synodebesluiten blijken ook besluiten te worden genomen, die eveneens op het gebied van Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken liggen. Dit betreft bijvoorbeeld de praktische invulling van de zusterkerkrelatie die is aangegaan met de kerk te Abbotsford (zie ook eerdere besluiten). Op de synode van Mari√ęnberg 2005 is een regeling aangenomen voor een eventuele zusterkerkrelatie. Maar naar nu blijkt is deze regeling overgenomen van de Synode van Ommen 1993. Deze regeling is door het Deputaatschap Onderzoek Synodebesluiten bij hun werk op principi√ęle gronden afgewezen. Uit de bespreking blijkt dat de regeling van de GS Leeuwarden 1990 beter is. Derhalve wordt door de afgevaardigden besloten om de regeling van Leeuwarden vanaf nu in de praktijk te handhaven en daarmee de regeling die de GS van Mari√ęnberg heeft ingesteld te vervangen.

Verder heeft de kerk van Abbotsford ons een brief gestuurd, waarin ze haar dankbaarheid betuigt over de erkenning tot zusterkerk. In die brief doet ze ook het verzoek om dr. S. de Marie toestemming te geven bij hen het Woord te verkondigen en de sacramenten te bedienen. In Abbotsford zijn namelijk 6 ongedoopte kinderen en ook het Heilig Avondmaal is al geruime tijd niet met elkaar gevierd. De GS is echter niet bevoegd om dr. S. de Marie hiervoor toestemming te geven. De kerkenraad van de kerk van Zwolle, waaraan dominee De Marie verbonden is, zal hiervoor haar toestemming moeten geven. Aldus zal aan de kerkenraad van de gemeente te Abbotsford worden bericht.

Op de agenda stond dat de GS een brief aan de gemeente van Abbotsford zou sturen inzake de inhoud van de zusterkerkrelatie. Dit wordt omwille van de tijd doorgeschoven naar de volgende zitting, zodat deputaten BBk voldoende tijd hebben om een en ander voor te bereiden. De deputaten zijn dus nog steeds niet klaar met hun werk…

Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords

Inmiddels is het werk van de Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords (DODdW) al meerdere keren besproken. Eerst was daar het principi√ęle besluit om als kerk van Christus invulling te geven aan de verantwoordelijkheid om betrouwbare dienaren van het Goddelijk Woord op te leiden. God wil ons immers weiden in de grazige weiden van Zijn Woord en wil daarvoor de dienst van mensen gebruiken. Met dat besluit zijn deputaten ODdW aan het werk gegaan en hebben een aanvullend rapport geschreven over hoe die opleiding praktisch moet worden vormgegeven. In die synodezitting zijn ook een aantal docenten en opleiders benoemd.
Op laatstgenoemde zitting bleven echter nog een aantal vragen over. O.a. een vraag met betrekking tot het spreekconsent. Wanneer een kerkenraad een broeder spreekconsent verleend, krijgt die broeder toestemming om in de eredienst een stichtelijk woord te spreken (een ‚Äúoefenpreek‚ÄĚ). Maar, rees de vraag bij de afgevaardigden, wanneer mag dat spreekconsent worden verleend? Daarvoor hebben deputaten wederom een aanvullend rapport geschreven. Kort gezegd wordt daarin voorgesteld dat spreekconsent wordt verleend als desbetreffende broeder voldoet aan de eisen die in de studiegids van de opleiding zijn gesteld. Dit zijn bijvoorbeeld eisen als voldoende resultaat in de opleiding, voldoende kennis en kunde om een preek te kunnen houden. Het rapport is hierin voldoende duidelijk, daarom besluiten de afgevaardigden zoals voorgesteld.

Tevens resteerde een vraag over het toezicht. Wie houdt toezicht? En hoe? Daarvoor werden Ondertekeningsformulieren voor deputaten en medewerkers aan de Opleiding vastgesteld. Waar kunnen klachten worden ingediend. Hiervoor is een voorlopige klachtenregeling opgesteld. Wanneer het definitieve statuut van de Opleiding wordt vastgesteld, zal hierin ook een definitieve klachtenregeling worden opgenomen.

Commissie Kerkelijke Eenheid

Zoals u eerder hebt kunnen lezen heeft de Generale Synode van Emmen een Commissie Kerkelijke Eenheid (CKE) ingesteld. Deze commissie is ingesteld om zolang als deze synode duurt plaatselijke gemeenten bij te staan mochten er vragen zijn over kerkelijke eenheid. Ook voert de commissie gesprekken met de dolerende gemeente in Dalfsen, waaraan ds. Heres verbonden is. Op deze zitting wordt door de commissie verslag gedaan. De rapporteur van de commissie leest een verslag voor, welke door beide kanten is geaccordeerd. Op de tot nu toe gehouden vergaderingen van de commissie met de kerkenraad te Dalfsen zijn al verschillende onderwerpen besproken. Er is bijvoorbeeld van beide kanten de hartelijke begeerte uitgesproken om één te zijn met hen die willen staan op het fundament van Gods Woord. Maar ook zijn moeilijke zaken besproken, zoals het voorgaan van Ds. Heres bij de gemeente De vaste Rots te Assen, de houding ten opzichte van het voorlopig kerkverband, de mogelijkheid van contacten tussen het voorlopig kerkverband en DGK, de schorsing van een meerderheid in een kerkenraad door een minderheid. Een belangrijk onderwerp in dit verslag is de vraag naar de taxatie van de vrijmaking in 2003/2004. In de gezamenlijke vergadering is met name dit punt naar voren gekomen als een bespreekpunt. Niet door ieder in de dolerende gemeente te Dalfsen wordt geloofd dat de vrijmaking van onschriftuurlijke besluiten in 2003/2004 een werk van de Here zelf is geweest. Die mening houdt tegelijk ook in dat de vrijmaking werk van mensen is geweest.
Op de synodevergadering wordt hierover door de broeders doorgesproken. Als conclusie komt hieruit naar voren dat we moeten vasthouden aan het geloof dat Christus door zijn Geest ons weer gezet heeft op het fundament van Gods onverkorte Woord. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat de daad van vrijmaking niet bij iedereen op hetzelfde moment is geweest. Daarop moeten we elkaar niet veroordelen, maar we mogen wel elkaar daarop bevragen. De commissie geeft overigens aan dat bij het gesprek geen moment is gerept over het doen van openbare schuldbelijdenis van hen die zich later bij de kerk voegen.

De rapporteur van de commissie geeft aan dat kerkelijke eenheid geen zaak is van een ogenblik. Integendeel, we zullen veel geduld moeten beoefenen. Hierbij mogen we vasthouden dat Christus zelf zijn kerk vergadert en dat Hij bij elkaar brengt wat bij elkaar hoort, en dat alles op Zijn tijd.

Op DV 23 september 2010 zal een derde gesprek tussen de CKE en de kerkenraad van Dalfsen plaatsvinden. Broeders en zusters, zult u de broeders van beide zijden opdragen in uw gebed en de Here vragen om het alles te geleiden met zijn zegen? Want de Here alleen kan de harten neigen!

Deputaatschap Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse betrekkingen

In het kader van bovenstaand deputaatschap wordt de reactie van de kerkenraad van Kampen Ichthus op verzonden brieven van het deputaatschap en de commissie kerkelijke eenheid besproken. U hebt daarvan kunnen lezen in no. 27 van DE BAZUIN. Daarin is de correspondentie van de synode aan de kerkenraad van Ichthus gepubliceerd om openheid te verschaffen. De kerkenraad van Ichthus heeft daarop gereageerd en deze reactie wordt nu besproken. De afgevaardigden bevragen de deputaten over deze brief, aangezien deze weerspreekt wat eerder door deputaten is gerapporteerd. Uit deze bespreking blijkt dat er mogelijk sprake is van een misverstand. Daarom zal eerst worden geverifieerd bij de scriba van de kerkenraad van Ichthus of zij de bewuste correspondentie ontvangen hebben. Als dat is vastgesteld, dan kan een reactie worden opgesteld door de synode. Op een volgende zitting kan hierover een definitief antwoord worden vastgesteld.

DE BAZUIN

Het deputaatschap ACOBB heeft ook een ander punt ter vergadering gebracht. Zij heeft namelijk aan de redactie van DE BAZUIN enkele verzoeken gedaan m.b.t. het beleid en daarbij ook een artikel aangeboden ter plaatsing. De redactie heeft gemeend op deze verzoeken niet in te kunnen gaan en in verband daarmee ook dit artikel niet te kunnen plaatsen. De motivering van dat besluit wekte bevreemding. Na een korte bespreking, waarbij de feitelijke gang van zaken wordt gereconstrueerd met de correspondentie, kunnen deputaten de afwijzing van de redactie echter begrijpen. Besloten wordt dat het moderamen een stuk voorbereid, waarin de lering die nu getrokken is, op schrift wordt gesteld, zodat daar in de toekomst winst mee gedaan kan worden. Het gaat om de vraag wat deputaatschappen mogen verwachten als zij willen publiceren in De Bazuin.

Afsluiting

Gezien de tijd worden de overige agendapunten doorgeschoven. Dit betreft het rapport van de commissie inzake Het Theologisch Boek, de uitnodiging van de Nationale Synode, het aanvullend rapport inzake de Herziene Statenvertaling en de instructies voor de deputaatschappen. De volgende vergadering staat gepland op DV 2 oktober 2010, maar wellicht is de vrijdagavond ervoor ook nog nodig. U hebt het waarschijnlijk al in uw agenda staan, maar de 16e oktober is DV de afsluiting van de synode.

Het punt rondvraag en de rondvraag naar art. 48 KO leveren geen zaken op. Hierna zingen we met elkaar Psalm 137: 3 en 7 en gaat br. C.A. Teunis ons voor in gebed. De preses sluit de vergadering en ieder gaat zijns weegs
Laatst aangepast op zaterdag 30 oktober 2010 21:12  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]