Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Verslag 12e vergadering (sluiting)

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

12de vergadering - Sluiting

Opening

Op 2 oktober 2010 jongstleden mocht de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken weer vergaderen. De vastgestelde sluitingsdatum van 16 oktober nadert en er moet nog veel gebeuren. De agenda is dus weer goed gevuld. Br. A. Admiraal opent de vergadering op christelijke wijze met Schriftlezing en gebed. We lezen Jeremia 2 : 1-25 en we zingen uit Psalm 68 vers 5 en 6, waarna hij ons voorgaat in gebed en de HERE vraagt om zijn zegen over de komende vergadering. Daarna spreekt hij een openingswoord naar aanleiding van Jeremia 2: 2 en 3.
Als we ons verdiepen in de kerkgeschiedenis, dan staan we soms voor raadsels. Neem als voorbeeld de geschiedenis rond de Afscheiding in 1834. In de dagen na de Afscheiding was er liefde voor de kerk. Er werd geofferd en men liep het risico op grote geldboetes. Maar, de broeders en zusters van toen hadden voor het horen van het Evangelie deze verdrukkingen over. Na enkele jaren blijken er onderlinge ruzies te ontstaan. Hoe kan dat? Bij die mensen, die eerst zo eensgezind waren? Dit is een voorbeeld uit de vroegere kerkgeschiedenis, maar eenzelfde voorbeeld lezen we ook in Jeremia. De HERE zegt in vers 2 en 3 ‘Ik gedenk de genegenheid van uw jeugd, de liefde van uw bruidstijd, toen u mij gevolgd bent in de woestijn’. Maar inmiddels is Zijn volk afgedwaald. Zoals veel vaker wordt de band tussen God en zijn volk als een huwelijk voorgesteld. En het volk Israël, de eersteling van de schare die niemand tellen kan, wordt door Jeremia voorgesteld als een overspelige vrouw. Maar de HERE blijft trouw en blijft zijn volk trekken met de koorden van Zijn liefde. En nog steeds is Zijn volk, de kerk, zijn oogappel. Wee degene die schampert over Zijn volk. Maar tevens, wee de kerk die niet dagelijks reformeert. Leven in de kerk? Het is leven uit genade. En in dat besef moeten alle besluiten door de synode genomen worden. Hiermee opent de preses de vergadering van de 12e zitting van de Generale Synode te Emmen.

Huishoudelijke zaken

De huishoudelijke zaken van het moderamen zijn beperkt tot het meedelen dat op vrijdagavond 8 oktober een extra vergadering wordt ingelast. Op DV 16 oktober a.s. zal in de Zuiderkerk te Zwolle in de morgen de laatste zitting van de synode worden gehouden. ’s Middags zal een afsluitingsvergadering worden gehouden, waar alle gemeenteleden uit het gehele land ook van harte voor worden uitgenodigd. Na deze twee mededelingen wordt de agenda besproken en wordt deze definitief vastgesteld. Na de huishoudelijke zaken worden de acta van de synodevergaderingen van 12 juni 2010 en 11 september 2010 zonder wijzigingen vastgesteld.

Correspondentie met buitenlandse kerken

Op de agenda staan twee brieven die moeten worden vastgesteld. De eerste brief betreft correspondentie met de Free Reformed Churches of Australia (FRCA). Deze brief heeft al eerder op de agenda gestaan maar is vanwege de tijd doorgeschoven. De synode stelt deze brief met nog enkele tekstuele aanpassingen vast, zodat deze kan worden verstuurd.
De tweede brief betreft een antwoord op het verzoek van onze zusterkerk te Abbotsford, de Liberated Reformed Church. Deze kerk heeft de synode namelijk verzocht om ds. De Marie naar Canada te zenden om daar het Woord en de Sacramenten te bedienen. De synode antwoord daarop echter dat zij daartoe niet gerechtigd is en dat de kerk van Abbotsford bij de kerkenraad van DGK Zwolle moet zijn. Deze brief is door het moderamen na de vorige synodezitting al verstuurd. Daarom kan ds. De Marie op de vergadering aangeven dat de kerkenraad van Zwolle heeft toegestemd. Hij zal eind oktober daarom naar Canada afreizen om daar twee zondagen het Woord te bedienen. Op deze manier wordt de praktische uitwerking van de zusterkerkrelatie direct zichtbaar. Dat dit zo mogelijk is, is iets om dankbaar voor te zijn.

Naar aanleiding van de bespreking vult deputaat br. Drijfhout aan dat bij Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken twee verzoeken zijn binnengekomen om te spreken over de huidige Nederlandse kerkelijke ontwikkelingen.. Dit betreft een verzoek van verontruste broeders en zusters in Canada die in Ontario wonen. Ds. De Marie zal aan deze uitnodiging gehoor geven en op de terugreis naar Nederland daartoe een tussenstop maken in Burlington. Het tweede verzoek is afkomstig van de Vrye Gereformeerde Kerken uit Zuid-Afrika; met een afvaardiging van deze kerken zullen deputaten Buitenlandse Betrekkingen en Ds. De Marie in Nederland een ontmoeting hebben.

Regeling zusterkerkrelatie

In het vorige verslag (DE BAZUIN no. 34) hebt u kunnen lezen dat naar aanleiding van de bespreking van het rapport van Deputaten Onderzoek Synodebesluiten bleek dat de regeling aangaande de zusterkerkrelaties overgenomen was van de synode van Ommen 1993. Deze regeling moet echter op principiële gronden worden afgewezen. Hiervoor zou in feite de regeling van Leeuwarden 1990 moeten worden overgenomen. Om dit ook daadwerkelijk door te voeren is een besluit voorgesteld door het Deputaatschap Onderzoek Synodebesluiten om een en ander te regelen. De voorgestelde besluiten zijn helder en duidelijk, waarmee de broeders afgevaardigden zonder verdere discussie kunnen instemmen.

Commissie Onderzoek naar de bibliotheek van de Stichting het Theologisch Boek

Eén van de agendapunten van deze zitting betreft het rapport van de commissie die onderzoek heeft gedaan naar het aanbod van de Stichting het Theologisch Boek om de gehele bibliotheek over te dragen aan De Gereformeerde Kerken. De commissie heeft daar onderzoek naar gedaan en dient de synode met een rapport. Uit dat rapport blijkt dat het een gecompliceerde zaak is, waarover niet makkelijk kan worden besloten. Aan de ene kant is een dergelijk aanbod iets om dankbaar voor te zijn. Immers, goede boeken worden steeds schaarser. Aan de andere kant is het de vraag of het beheer van een dergelijke bibliotheek (+/- 11.000 titels) een kerkelijke zaak betreft. Dat wil zeggen, moet een kerkverband een bibliotheek beheren tot nut van alle gemeenteleden? Uit de bespreking blijkt dat er goede gronden zijn om te concluderen dat dit, volgens artikel 30 van de kerkenorde, niet zo is. Immers, het opbouwen van een bibliotheek is een taak van het ambt van alle gelovigen. Voor iedereen, jong en oud, is het zaak om een bibliotheek op te bouwen. Dat wil zeggen dat iedereen Schriftuurlijke boeken moet verzamelen voor bijvoorbeeld de Bijbelstudieverenging en persoonlijk Bijbelonderzoek. Ook de adviseur van de synode, dr. P. van Gurp, geeft aan dat bibliotheekbeheer geen taak is van de kerk en dat in de kerkgeschiedenis ook nooit zo is geweest. Dat betekent feitelijk ook dat deze zaak geen kerkelijke zaak is in de zin van artikel 30 van de kerkorde. En dit betekent vervolgens dat deze zaak niet door een synode behandeld kan worden. Wel heeft de classis Zuid-West de GS verzocht naar de mogelijkheden te kijken om de bibliotheek over te nemen. Deze zaak is dus wel via de kerkelijke weg aan de orde gesteld en kan daarom ook behandeld worden.
In de bespreking komt nadrukkelijk naar voren dat de synode reeds besloten heeft tot de oprichting van een bibliotheek voor de eigen Opleiding tot de Dienst des Woords. En dat het daarom zeer waardevol is als de Stichting het Theologisch Boek die boeken en overige media welke voor de Opleiding van belang kunnen zijn schenkt aan De Gereformeerde Kerken. Een goede bibliotheek voor de Opleiding tot de Dienst des Woords is immers zeer wenselijk. Daarom luidt het uiteindelijke voorstel van de commissie om niet de gehele collectie te aanvaarden, maar wel het gedeelte van de collectie die waardevol zijn voor de bibliotheek van de Opleiding tot de Dienst des Woords (+/- 1.000 titels), onder het voorbehoud dat de Stichting dit wil schenken.

In het voorstel van de commissie wordt aan de stichting tevens een advies gegeven inzake de overige boeken die er nog zijn. Immers, de stichting biedt de gehele collectie aan en niet alleen de boeken geschikt voor de bibliotheek van de eigen Opleiding tot de Dienst des Woords en de synode wil graag met de stichting meedenken over de bestemming van het overige deel van de bibliotheek.
De synode geeft aan de Stichting het advies om de rest van de boeken te schenken aan de Bijbelstudiebond, de plaatselijke Bijbelstudieverenigingen en aan individuele leden van De Gereformeerde Kerken.
De synode heeft de volgende argumenten voor haar advies. De eerste reden is dat het nodig is dat alle adressen van onze kerkleden beschikken over eigen studiemateriaal; want het ambt aller gelovigen heeft een eigen taak in de opbouw van een eigen bibliotheek ten behoeve van de persoonlijke toerusting. De tweede reden is dat de Stichting ondersteuning ontving en ontvangt vanuit De Gereformeerde Kerken in de vorm van gebeden, arbeid, collecten en giften in geld en in boeken.

Deputaten Herziene Statenvertaling

Op de synodevergadering van 12 juni 2010 is aan Deputaten Herziene Statenvertaling verzocht om bij de commissie die de vertaalwerkzaamheden uitvoert na te vragen of het nog mogelijk is om correcties door te geven en nog vragen te stellen over sommige vertalingen. Deputaten HSV hebben de Generale Synode gediend met een aanvullend rapport, waarin wordt gerapporteerd dat er geen mogelijkheid meer is tot vragen stellen of voor wijzigingsvoorstellen. Voorstellen mogen wel worden aangeleverd, maar deze worden meegenomen voor een volgende druk. Deputaten HSV hebben daarom een uitgebreid document aan de commissie verzonden met alle voorgestelde wijzigingen. De afgevaardigden spreken hun dank uit voor het werk van deputaten en met name voor br. W.J. Heeringa, die veel werk heeft verzet voor dit deputaatschap.

De commissie Herziene Statenvertaling heeft overigens aan Deputaten HSV een uitnodiging verzonden om bij de presentatie van de HSV aanwezig te zijn op 4 december a.s. in Dordrecht. De afgevaardigden besluiten door te geven dat deputaten HSV en tevens de preses van de synode, br. A. Admiraal, namens onze kerken aanwezig zullen zijn.

Nationale Synode

Van de Stuurgroep Nationale Synode is een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan deze Nationale Synode. Na een korte bespreking wordt besloten om niet in te gaan op deze uitnodiging. Er zal een brief worden teruggestuurd, want het is een mogelijkheid om een goed getuigenis te geven. In deze brief zullen twee elementen met name genoemd worden. Enerzijds is dit de boodschap om het kerkvergaderend werk van Jezus Christus ten volle te belijden. Anderzijds zal ook worden gerefereerd aan het Credo, dat als basis van de Nationale Synode geldt. Hiervan zal worden aangegeven dat dit in al haar delen behoort overeen te stemmen met Gods Woord.

Plaatsen artikelen door deputaatschappen in DE BAZUIN

In de praktijk is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de positie van de redactie van DE BAZUIN ten opzichte van artikelen die door deputaatschappen worden ingestuurd ter plaatsing in De Bazuin. Is de GS van oordeel dat een deputaatschap het recht moet krijgen om artikelen te plaatsen zonder meer?. Het moderamen zou in deze vergadering met een voorstel komen, dat kan dienen om van deze situatie te leren voor de toekomst Uit dit voorstel blijkt dat een deputaatschap dezelfde positie heeft als een gewoon lezer. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van DE BAZUIN, en de deputaten-curatoren voor de Schriftuurlijke koers. Een deputaatschap kan een artikel aanbieden aan de redactie, maar deze is niet verplicht deze te plaatsen. Indien de indiener van een artikel het hier niet mee eens is, kan bezwaar worden aangetekend bij deputaten-curatoren. Wanneer de indiener het met het besluit van deputaten-curatoren eveneens niet eens is, kan bezwaar worden aangetekend bij de Generale Synode. Het voorstel wordt zonder verdere discussie aangenomen.

Commissie Kerkelijke Eenheid

In het kader van de commissie kerkelijke eenheid (CKE) staan twee punten op de agenda. Dit betreft een tweede concept-antwoordbrief op de reactie van de kerkenraad van Kampen – Ichthus (zie DE BAZUIN no. 34). In de bespreking worden opmerkingen gemaakt omtrent de bewoordingen in dit concept voor de brief. Op 8 oktober a.s. zal een aangepaste conceptbrief worden besproken.
Verder staat een rapportage van de CKE inzake het overleg met de Gereformeerde Kerk van Dalfsen (dolerend) op de agenda. Deze wordt doorgeschoven naar 8 oktober.

Verzoeken Deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen

Om de werkzaamheden van deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen (ACOBB) geheel af te ronden staan nog twee verzoeken op het agenda. De vergadering is echter snel klaar met deze verzoeken, aangezien deze verzoeken gedateerd zijn gezien de huidige ontwikkeling van het voorlopige kerkverband dat zich nu presenteert als het kerkverband van Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Aan deze verzoeken wordt daarom niet voldaan.
Na de afhandeling van deze verzoeken wordt aan Deputaten ACOBB decharge verleend voor de verrichte werkzaamheden.

Deputaatschappen

Het eind van de synode nadert. Dat betekent dat nieuwe instructies voor de benodigde deputaatschappen moeten worden opgesteld. Tevens moeten de deputaatschappen opnieuw bemand worden. In de Acta van de Generale Synode van Emmen zijn de instructies per deputaatschap opgenomen en tevens is vermeld wie daarin plaats heeft. Gezien het feit dat de bemanning over personen gaat, vindt deze bespreking in comité plaats.

Na de afronding van dit punt, geeft de preses ruimte voor de rondvraag en de censuur naar artikel 48 KO. Hierna zingen we gezamenlijk Psalm 36 : 2 en gaat de assessor, br. C.A. Teunis, ons voor in gebed. De preses sluit de vergadering en ieder gaat zijns weegs.

Laatst aangepast op zaterdag 30 oktober 2010 21:11  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]