Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv Dr. HJCCJ Wilschut - Kerk in beroering

Dr. HJCCJ Wilschut - Kerk in beroering

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het beter leesbare oorspronkelijk artikel (als pdf)op de website van dr. Wilschut.

Klik hier voor het artikel op gkv.nl

Rubriek: Downloads (artikelen)
1
KERK IN BEROERING
Assen-West 30 september 2010
Heemse-Marslanden 07 oktober 2010
Beroering?
‘Kerk in beroering’. Klopt die titel wel? Jawel, er is binnen de GKv duidelijk wat aan
de hand. Vanaf 2003 kennen we de GKv (hersteld verband), de zgn. nieuwe
vrijgemaakten. Daar kwamen vorig jaar enkele afscheidingen achteraan, o.a. in
Assen. De predikanten R. van der Wolf en E. Heres onttrokken zich, ds. Heres met
een deel van zijn gemeente. En op 29 september 2010 berichtte het ND nog over
een nieuwe afscheiding in Goes. Dus er is best iets in beweging.
Tegelijk moet je constateren, dat de diverse afscheidingen heel kleinschalig zijn
gebleven. Natuurlijk, elk lid dat zich onttrekt, is er één te veel. Wat dat betreft moet je
niet tellen, maar wegen. Maar globaal genomen blijft de schade beperkt. En is de
aanduiding voor de GKv als ‘kerk in beroering’ misschien wel een erg groot woord.
O ja, er gebeurt van alles in plaatselijke kerken. Tot voldoening van de één. Tot
verdriet van de ander. Bezwaren en bezwaarden genoeg. Maar om te zeggen dat die
zich nog erg roeren? Nou ja, prof. dr. J. Douma op zijn site. Zo zijn er nog wel een
paar. Maar verder blijft het opvallend stil. Veel wat vroeger debat zou losmaken,
passeert nu stilzwijgend. Hoezo ‘kerk in beroering’? Het gesprek lijkt voorbij.
Daarom ben ik blij dat we vanavond dat gesprek wel aangaan. Het zal u niet
verbazen dat ik daarbij meer eens naar mijn boekje Afscheiding? zal verwijzen.
Bezwaren
Waar wringt de schoen bij degenen die uit de GKv vertrokken om een eigen
kerkelijke gemeenschap te vormen? Voor mijn verhaal van vanavond ben ik te rade
gegaan bij de site van ‘De Vaste Rots, Gereformeerde Kerk Assen en omstreken’. In
een verantwoording noemt men een groot aantal GS-besluiten, die voor men
onaanvaardbaar vindt. Het gaat om de volgende besluiten:
Rubriek: Downloads (artikelen)
2
• Over het vierde gebod, dat er in het NT geen absoluut goddelijk verbod is om
te werken
• Over het 7e gebod, het ontbreken van op de Schrift gegronde
scheidingsgronden
• Over toelaten van gasten tot het HA van buiten de GKv
• Over samenspreking met de NGK, ook al kent men daar de ‘vrouw in het
ambt’
• Over het studiedeputaatschap M/V, alsof de Schrift niet duidelijk genoeg is
over de plaats van man en vrouw in de kerk
• Over homosexuele vriendenparen, waarbij de tuchtoefening aan de
plaatselijke kerkenraad wordt overgelaten
• Over Kampen-Noord (Ds. Hoogendoorn en zijn Ichthusgemeente)
• Over de invoering van de NBV, die minder zuiver blijkt te zijn dan de NV ‘51
• Over nieuwe liederen, waaronder onschriftuurlijke gezangen en eenzijdige
opwekkingsliederen, ten koste van de Psalmen
Als nummer 10 in dit rijtje worden aanvechtbare publicaties genoemd over de Bijbel
als Gods onfeilbaar Woord. Geen GS-besluit dus. Wel wordt gezegd dat de GS aan
deze meningen doorgang heeft verleend. Gedacht zal zijn aan het schrijven van prof.
dr. A.L.Th. de Bruijne in Woord op Schrift.
Dit alles overziende wordt de conclusie: hiermee zijn de drie kenmerken van de
wettige kerkvergadering van Christus in geding:
1. Het gezag van het Woord van God wordt ook door de meeste vergadering van
de kerken, ondanks ingebrachte bezwaren, niet in alle opzichten beschermd.
Dwaling wordt getolereerd en ruimte geboden. Daarmee wordt afbreuk
gedaan aan de zuivere verkondiging van het evangelie.
2. Het kerkverband heeft in zijn meeste vergadering goedgekeurd dat in vele
gemeenten het HA niet meer zo bediend wordt als Christus het bedoeld heeft.
3. Kerkelijke tucht is in strijd met Schrift en KO toegepast op een trouwe dienaar
van Christus en door het kerkverband goedgekeurd. Ook is hij samen met zijn
trouw gebleven kerkenraad en gemeente uit het kerkverband gestoten.
Rubriek: Downloads (artikelen)
3
Kanttekeningen
U zult begrijpen, het is onmogelijk om vanavond al deze besluiten uitputtend te
bespreken. Toch wil ik er wel iets over zeggen:
1. De besluitvorming rond het 4e gebod was het grote speerpunt bij de nieuwe
vrijmaking uit 2003. Met name dr. P. van Gurp speelde deze kwestie hoog op.
Ten onrechte m.i. Niemand die zei, dat het 4e gebod voor ons als
nieuwtestamentische gemeente niet meer geldt. Alleen, impliceert dat voor die
gemeente een even absoluut verbod om te werken op de rustdag als dat in
het OT het geval was? Het is op grond van het NT niet hard te maken. Meer
zei de GS niet. Zoals de GS Dordrecht 1618/19 dat niet wilde uitspreken, toen
de Engelse afgevaardigden daarop aandrongen. In Dordt keek men naar
waarover men het op grond van de Schrift eens was. Een dag van eredienst
vraagt om de bijbehorende rust. In die lijn beweegt zich ook de latere
Handreiking van de GS Amersfoort 2005. Naar mijn mening is deze kwestie te
zwaar aangezet.
2. Inderdaad ontbreekt bij de besluitvorming rond het 7e gebod een expliciete
vermelding van bijbelse echtscheidingsgronden. Waarbij ik de kritiek van prof.
Van Bruggen op de term ‘echtscheidingsgronden’ wil onderstrepen: net alsof
het gaat om gelukkige ontsnappingsmogelijkheden … Ik vind dat er op dit GSbesluit
best kritiek mogelijk is. Maar uitgerekend niet op dit punt. Vanaf de 16e
eeuw bestaat er binnen de gereformeerde traditie verschil van mening over
wat nu wel of niet als bijbelse echtscheidingsgrond mag gelden. Met name is
hierbij 1 Cor. 7 in geding. Mag je de kwaadwillige verlating om het geloof nou
wel of niet uitbreiden (analogieredenering)? Op dat punt stonden in de jaren
30 van de vorige eeuw de hoogleraren S. Greijdanus en J. Ridderbos lijnrecht
tegenover elkaar. Ik teken bij het GS-besluit aan, dat de ruimte voor
echtscheiding eerder ingeperkt dan vergroot is. Scheiden hoort niet bij de stijl
van Gods koninkrijk. Bovendien wordt in het besluit met zoveel woorden
gezegd, dat niemand gebonden is aan de visie van deputaten, maar dat elke
kerkenraad vrij is om naar de Schrift te handelen. Je kunt je afvragen of dit
besluit ons nou zoveel verder heeft geholpen. In ieder geval is er niets
onschriftuurlijks voorgeschreven.
Rubriek: Downloads (artikelen)
4
3. Over gasten aan het HA van buiten de GKv maak ik de volgende
opmerkingen:
- Op zichzelf is de praktijk van toelaten van gasten van buiten de GK aan het
HA geen nieuwigheid. Sinds 1920 is deze mogelijkheid er voor
avondmaalsbedieningen in verpleeghuizen.
- De intentie van het GS-besluit is om wildgroei in te perken. Sommige
GKv’s lieten – bijv. – baptisten toe. Nee, hebben de kerken gezegd: alleen
gereformeerde belijders. Daar brengt de toevoeging van de GS Zwolle-
Zuid 2008 geen verandering in. De toevoeging komt uit de tweede vraag
van het formulier voor openbare geloofsbelijdenis. Jammer dat hiervan
misbruik wordt gemaakt om nu toch niet-gereformeerde belijders toe te
laten. Maar dat kun je moeilijk op rekening van het GS-besluit zetten.
- Toelating van gereformeerde belijders van buiten de GKv verbreekt de
eenheid van Christus’ lichaam niet, zoals gesteld wordt. Tenzij je van
mening bent dat het lichaam van Christus alleen in de GKv te vinden is. De
trieste situatie is, dat Christus’ lichaam op aarde zondig verscheurd is
geraakt. Maar wie durft te zeggen dat oprechte belijders van Christus
overeenkomstig het Woord en de confessie buiten het lichaam van
Christus staan? Het wordt hoog tijd om de bijbelse leer over de kerk nog
eens te doordenken. Wie één keer met Calvijn bij de Schrift in de leer is
geweest, leest niet langer de confessie door een versmalde bril.
- Tenslotte, geen kerk wordt gedwongen om gasten van buiten de GKv aan
het HA toe te laten. Maar àls je dat wilt doen, moet je het volgens deze
regeling doen.
4. Je kunt bezwaar hebben tegen samenspreking met de NGK, het wordt wat
eenzijdig wanneer je er niet bij vertelt, dat onze kerken in Zwolle-Zuid hardop
hebben gezegd, dat er over de binding aan de belijdenis moet worden
doorgesproken en dat de zaak van de ‘vrouw in het ambt’ nog steeds een
struikelblok is.
5. Het studiedeputaatschap M/V had voor mij niet gehoeven. Ook ik denk dat de
Schrift in dit opzicht zonder meer duidelijk is. Zie mijn Vrouw en kerkelijk ambt.
Ook ik maak mij zorgen over de aandrang om vrouwelijke diakenen aan te
stellen, en over de voorzet daartoe in de concept-kerkorde. In dat opzicht voel
ik met de bezwaarden mee. Tegelijk, wacht nou eerst eens het studieresultaat
Rubriek: Downloads (artikelen)
5
af. Ook in de CGK is een dergelijke studie verricht. Het leidde tot m.i. een
voortreffelijk rapport en tot afgewogen GS-uitspraken (Dienst van de vrouw
2001).Het is mij een raadsel hoe het instellen van een studiedeputaatschap nu
al mede kan dienen als grond voor een kerkelijke breuk.
6. Datzelfde geldt over het protest tegen de uitspraak over samenleven van
verliefde homoparen. Waarom wordt niet vermeld, dat de GS een dergelijk
samenleven principieel heeft afgewezen? Terecht werd daaraan toegevoegd,
dat de plaatselijke kerkenraad over de tuchtoefening beslist. Zoals dat bij elke
zonde het geval is.
7. Over Kampen-Ichthus en ds. Hoogendoorn kan ik kort zijn. Het is mij te
makkelijk om hem als een brandschone martelaar op het schild te heffen. Ik
herhaal wat ik eerder gezegd en in Nader Bekeken geschreven heb. Zelfs al
zou ds. Hoogendoorn in het Kamper conflict het gelijk aan zijn zijde hebben
gehad, dan nóg geeft dat geen recht om je af te scheiden en daarna pas bij de
kerkelijke vergaderingen om recht aan te kloppen. Hier is de volgorde
omgedraaid. Bij verongelijking ga je eerst naar de kerkelijke vergaderingen toe
(art. 31 KO). Je neemt niet eerst het recht in eigen hand. Trouwens, dan kan
de kerkelijke vergadering je alleen nog maar gelijk geven. Zo werkt dat niet.
Als ambtsdragers tekenen wij ervoor, dat we ons aan de KO zullen houden.
Het is beter onrecht te lijden dan onrecht te doen.
8. Ook ik heb zo mijn problemen met de NBV. Ze nemen bij langer gebruik alleen
maar toe. Terwijl ik erg voor een nieuwe vertaling was en ben. Maar om dat nu
tot een reden voor kerkscheuring te maken? Niet dus. Elke vertaling blijft
feilbaar mensenwerk, al moet je uiteraard naar het optimale streven.
9. Iets dergelijks kan ik zeggen over de uitbreiding van de liederen. Bij de
besluitvorming van de laatste GS over Opwekking en Psalmen van nu zijn
kerkrechtelijk kritische vragen te stellen. Welke kerk heeft hierom gevraagd
(art. 30 KO)? Hoe verhoudt zich dat met het eerdere beleid? En inderdaad,
niet elk nieuw lied is om over te juichen. Maar ook hier geldt: is dit een
kerkscheuring waard? Ik betwijfel dat. Bovendien, de GS heeft een- en
andermaal uitgesproken, dat in de erediensten de Psalmen de prioriteit
moeten blijven houden. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat deze
uitspraak nog wel eens vergeten wordt. Maar in een gereformeerde kerkdienst
dienen als regel de Psalmen het overwicht te hebben.
Rubriek: Downloads (artikelen)
6
10. Tenslotte, inderdaad zijn er binnen de GKv heel wat publicaties, die de aard
van het Schriftgezag raken. En die naar mijn oordeel soms haaks staan op dat
gezag. De komende jaren zal het Schriftvraagstuk onontkoombaar op de
agenda van de kerken komen te staan. Het gaat mij te ver om te zeggen dat
de zaak met de incidentele uitspraken over prof. De Bruijne binnen de GKv al
beslist is. De totaalproblematiek is nog niet kerkelijk op tafel geweest. Die zal
er m.i. langs twee kanalen komen:
- via publicaties als van dr. Paas en dr. Van Bekkum
- via de studie M/V. Ten diepste gaat het daarbij om een hermeneutisch
vraagstuk: hoe lees je de Schriften?
’t Is toch nog een heel verhaal geworden. Al is er over al deze GS-besluiten meer te
zeggen dan ik nu gedaan heb. De mogelijke kritiek acht ik niet van een zodanig
gewicht, dat ze een kerkelijke breuk rechtvaardigen.
Grens
Ik wil in het kort herhalen, wat ik in de eerste twee hoofdstukken van mijn boekje
Afscheiding? gezegd heb. Wanneer mag – moet! – een kerk als valse kerk verlaten
worden? Volgens de Schrift: wanneer de Here een vreemdeling is geworden in Zijn
eigen huis. Dus, wanneer er over heel de linie van het kerkelijk leven afval is van het
Woord van God, en degenen die voor de waarheid van dat Woord opkomen,
buitengesloten worden. Of, een andere mogelijkheid: wanneer je gedwongen wordt
om aan goddeloosheid mee te doen.
Een dwalende kerk is niet meteen een valse kerk. Calvijn wijst op de gemeente te
Corinthe en de kerken in Galatië. Wat ging daar veel fout! Nee, daar mag je je niet bij
neerleggen. Dan past protest en zoeken naar verbetering en bekering. Dwaling mag
je niet in bescherming nemen. Maar niet elke dwaling is meteen een reden om de
kerk te verlaten. Gereformeerden moeten afstand houden van dopers-radicaal
perfectionisme. Of ons dat binnen de gereformeerde gezindte altijd gelukt is, waag ik
te betwijfelen. In ieder geval hoort het zo te zijn. Wij krijgen hier op aarde geen
volmaakte kerk. De bruid zonder enige vlek of rimpel is nog toekomstmuziek.
Rubriek: Downloads (artikelen)
7
Kortom, een kerkelijke breuk zoek je niet. Die wordt je aangedaan. Denk aan Luther,
Hendrik de Cock, A. Kuyper, K. Schilder. De breuk kwam na uitwerping. Niemand
wordt de GKv uitgeworpen. Ook ds. Hoogendoorn is niet weggestuurd, maar is
weggegaan. Niemand die gedwongen wordt om aan goddeloosheid mee te doen.
Officieel handhaven de GKv de band met het Woord en de gereformeerde belijdenis,
ook elke ambtsdrager is er op aanspreekbaar. Afscheiding is naar mijn mening op dit
moment niet te verantwoorden voor de Here.
Vertrouwen
En toch is dat niet het hele verhaal. Niet alle bezwaren zijn uit de lucht gegrepen.
Tegelijk wordt er overdreven. Waar komt dat vandaan?
Ik voor mij constateer bij de benadering van de GS-besluiten een diep wantrouwen.
Als het gaat om het 4e gebod, het 7e gebod, het besluit over samenwonende
homofielen, over de NGK. Voor wat de GS aan positiefs uitgesproken heeft, zit iets
van een blinde vlek. Steeds wordt er door een zwarte bril gelezen.
Ligt dat nou alleen aan een stelletje overkritische bezwaarden? Ik ben geneigd om
dat te betwijfelen. Hier mogen we ook de hand in eigen boezem steken. De
ontwikkelingen binnen de GKv zijn van dien aard, dat ze het onderling vertrouwen
aantasten.
Ik noem een paar dingen:
• Als het gaat over het 4e gebod, wordt in de praktijk een stuk verslapping
merkbaar. Niet alleen als het gaat om de tweede kerkdienst. Ook bij de
verdere invulling van de zondag. De zondagsheiliging staat onder druk. Is het
dan gek dat er vrees komt of de zondag nog wel veilig is in de kerken? En dat
dit wantrouwend maakt tegenover een GS-besluit, dat de zondagsheiliging
niet lijkt te bewaken? Daarmee is de kritiek op dit besluit nog niet juist. Maar
met elkaar roep je wel die vrees op.
• Hetzelfde verhaal is te vertellen over het 7e gebod. Ambtsdragers onder ons
weten, hoe puur werelds er soms gedacht wordt over echtscheiding en
sexualiteit. Hetzelfde geldt als het gaat om samenwonende homofielen. Er zijn
Rubriek: Downloads (artikelen)
8
binnen de GKv gemeenten, waar zij aan het HA worden toegelaten. Je merkt
in de pers en in de kringen van Contrario, hoe een sexuele relatie van
homofielen steeds meer begrip en acceptatie krijgt. En openlijke klinken
pleidooien voor de vrouw in het ambt, de vrouwelijke diaken voorop. Opnieuw,
kijk dan niet op dat vrees de blikrichting gaat bepalen. Ik zeg niet dat het goed
is. Het maakt die wel begrijpelijk.
• Ik noem even apart de zaak van de liederen. Er is binnen de GKv bij
sommigen een onkritische openheid voor het evangelicale denken. En daarom
een roep om het evangelicale lied. Ik ben niet gelukkig met het besluit van
Zwolle-Zuid over Opwekking. Maar ik realiseer me, dat ook dit besluit probeert
om wildgroei in te dammen. Of dat met dit besluit lukt, betwijfel ik. Er wordt
links en rechts lustig buiten de selectie gezongen. In zo’n situatie is een
dergelijk GS-besluit koren op sommige molens. Ook al liggen de zaken
genuanceerder dan de bezwaarden in de gaten hebben.
Wat ik maar zeggen wil, is dat de ontwikkelingen in de GKv het onderling vertrouwen
frustreren. Het wantrouwen wordt nog groter, wanneer je voor jouw bezwaren geen
klankbodem vindt. Niet dat elk bezwaar moet worden toegestemd. Maar het helpt al,
wanneer je merkt dat je met je bezwaren serieus wordt genomen. Verbaas je anders
niet, wanneer radicalisering optreedt.
Ik hoop dat u het probleem herkent. Er is in de GKv van alles aan de hand. Vragen
rond het Schriftgezag. Evangelicalisering en zelfs invloed van het charismatisch
denken. Een individueel optreden van kerken en kerkleden, zonder zich veel aan te
trekken van kerkelijke regels en afspraken. Wereldgelijkvormigheid in de
levenswandel. Kerkdiensten met het liturgisch experiment en een prediking, die –
zonder direct onschriftuurlijk te zijn – minder geeft dan je zou willen, terwijl de
boodschap over zonde en genade uit het centrum verdwijnt.
Voor een bredere situatietekening verwijs ik naar hoofdstuk 3 van mijn Afscheiding?
Een heel ongrijpbaar proces. Dat je overkritisch kan maken voor kerkelijke
besluitvorming. Het lijkt alsof je zo toch wat greep kunt krijgen op het proces. Was
het maar zo eenvoudig!
Rubriek: Downloads (artikelen)
9
Identiteitscrisis
Is het dan alleen maar kommer en kwel in de GKv? Volstrekt niet. De Here deelt er
genade en vrede uit. Met alle lek en gebrek willen de GKv kerken van het Woord zijn,
en wordt er trouw aan de gereformeerde belijdenis gevraagd – en dat niet alleen als
een zaak op papier. Er is een breed draagvlak voor gereformeerde prediking. Velen
strijden de strijd van het geloof en geven zich aan de dienst van de Here. Heb oog
voor het werk van God in de GKv. Vergeet het niet in je bezorgdheid. Er is veel om
dankbaar voor te zijn.
Dat neemt niet weg, dat we als GKv in verwarring zijn. De vertrouwenscrisis heeft
iets van een identiteitscrisis. Wie zijn we? Waar staan we als gereformeerde kerk?
En waar staan we voor?
Nadenken over je eigen plaats en taak als kerk in je eigen tijd is niet alleen legitiem.
Het is ook geboden. Een levende kerk verstart niet, maar bezint zich op de vraag hoe
we hier en nu de Here hebben te dienen.
Maar al mag je niet in het verleden blijven steken, er moet wel principiële continuïteit
met het verleden zijn. Een gereformeerde kerk wordt gekenmerkt door trouw aan de
gereformeerde belijdenis en aan de principia van de gereformeerde kerkregering. En
voor ‘gereformeerd’ mag u voor mij ook ‘bijbels’ invullen.
In beide opzichten zie ik de identiteitscrisis optreden:
voor wat betreft de leer:
• De innerlijke band aan de gereformeerde leer en belijdenis staat onder
spanning. Ik noemde al de onkritische openheid soms voor het evangelicale
en charismatische denken, evenals publicaties over de Schrift, die m.i. op
gespannen voet staan met het gereformeerde belijden. Binnen de GKv is ook
niet meer voor iedereen het dopen van kinderen een bijbels uitgemaakte zaak.
• De kennis van de gereformeerde leer neemt af. Jammer genoeg is lang niet
meer overal de wekelijkse HC-prediking regel. De leer is niet meer echt
populair. Met alle gevolgen van dien.
Rubriek: Downloads (artikelen)
10
Het gevolg is, dat een gereformeerd klimaat in de kerken begint te ontbreken. In de
levenswandel. In de liturgie. De strakke concentratie op het Woord – dat
oerreformatorisch beginsel – heeft consequenties voor de erediensten. Veel van die
feeling begint te ontbreken. Waarmee ik per se niet gezegd wil hebben dat er nooit
eens iets in de kerkdiensten veranderen mag. Weer gaat het mij om de principiële
continuïteit.
voor wat betreft de kerkregering:
• Onmiskenbaar merk je hoe weinig men zich soms gebonden weet aan
kerkelijke regels en afspraken. Die ‘regeltjes’, heet het dan. We maken
plaatselijk zelf de dienst wel uit. Ondanks wat we daarover met elkaar hebben
besloten. Alsof we niet een Heer hebben die zegt: Als je ja zegt, moet het ook
echt ja zijn.
• Ik besef ook wel dat je met alleen maar formeel nakomen van kerkelijke regels
er niet bent. Het is een onderwerp apart. Kerkelijke regels kunnen zich in de
praktijk ook overleven. Ga dan nog steeds niet je eigen gang, maar zoek
wijziging. Het probleem zit een spa dieper. De innerlijke verbondenheid met
het gereformeerde kerkrecht gaat ontbreken, waaronder het besef van
gezamenlijkheid. Voel je je er innerlijk niet mee verbonden, dan voel je je in de
praktijk er niet meer aan gebonden.
Kernproblematiek
Hoe komt het toch dat vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw dit soort ontwikkelingen
binnen de GKv aan de oppervlakte kwamen? Expres zeg ik het zo. Ondergronds
moet dit proces al eerder begonnen zijn. Maar – voor zover ik kan constateren -
kwam het vanaf rond 1990 bovengronds, in een zich versnellend proces.
Ik heb in mijn boekje Afscheiding? geprobeerd de achtergronden te analyseren. Ik
laat dat verder rusten, om mij te concentreren op wat volgens mij de
kernproblematiek is. Namelijk, dat wij als GKv bezig zijn geestelijk te seculariseren
en daardoor – als God het niet verhoedt – weg groeien van onze gereformeerde
wortels.
Rubriek: Downloads (artikelen)
11
Wij zijn herkenbaar mensen van een (post)moderne tijd. Een tijd van individualisme.
Met een sterke gerichtheid op emotie en gevoel. Waarin ieder zijn eigen waarheid
ontwerpt. En er meer pragmatisch dan principieel gedacht en gehandeld wordt. Een
CDA dat met de PVV in zee gaat – wie had dat gedacht? Uiteindelijk is het eigen ik
beslissend.
Nee, dat gaat ons als gereformeerde kerkmensen niet voorbij. Dat je jezelf als
uitgangspunt neemt, jouw behoeften, jouw gevoel. Ik constateer een omkering van
blikrichting, waarbij je niet meer denkt vanuit de Here en Zijn Woord naar jou toe,
maar vanuit jou zelf naar dat Woord toe. Het leidt tot mensmiddelpuntigheid in de
preken, in de liturgie, in het kerkelijk samenleven en de ethische oriëntatie.
Het is mij in De Reformatie bestreden door dr. Hans Schaeffer, met een beroep op
de tweeheid in het verbond: God èn mens. Echter, ook in de wederkerigheid van het
verbond is en blijft de Here de Eerste. Steeds meer raak ik ervan overtuigd, dat in de
geestelijke secularisatie het kernprobleem ligt.
Overigens is dit niet alleen een probleem voor de GKv, al heeft het daar wel een
eigen gezicht. Iemand als prof. dr. A. van de Beek constateert (en bestrijdt) deze
mensmiddelpuntigheid in eigen PKN-kring (Is God terug?). Ik heb best bedenkingen
bij sommige uitlatingen van Van de Beek. Maar bij zijn hoofdstelling sluit ik mij aan.
Pas op voor een kerk, waarin het om de mens en zijn religiositeit gaat, en niet langer
de heilige God in het middelpunt staat.
Daarom heb ik mijn boekje gezegd: verlies je niet in een debat over allerlei GSbesluiten.
Je blijft te zeer aan de oppervlakte. Probeer nu eens te peilen wat er ten
diepste aan de hand is. En laten we ons daarop nu eens biddend bezinnen met
elkaar. Geen mens – ook geen kerkmens – kan over zijn eigen (post)moderne
schaduw heen springen. Je blijft een kind van je tijd. Maar wees je dat wel bewust.
Wees je dat ook kritisch bewust. Om niet vanuit jezelf te blijven denken, maar om dat
weer vanuit God en Zijn Woord te doen.
Rubriek: Downloads (artikelen)
12
Daarom waarschuw ik aan de ene kant tegen de ontijdige afscheidingen van dit
moment. Om de door mij genoemde principiële redenen. Maar ook: als je de diepste
problematiek niet peilt, en blijft steken bij volgens jou onjuiste GS-besluiten, dan zit je
een generatie verder met exact dezelfde problemen. Dan maar weer afscheiden?
Aan de andere waarschuw ik net zo hard tegen voortgaande desintegratie van de
GKv. Gaat geestelijke saamhorigheid ontbreken, dan groeien en vallen we langzaam
maar zeker als kerken uit elkaar. Als GKv zullen we kleur moeten bekennen.
Daarom blijf ik oproepen tot gesprek. Ik weet het, dat lijkt een gepasseerd station.
Met mijn stellingname ben ik voor degenen die zich afgescheiden hebben te soft en
te weinig principieel. Terwijl anderen je het etiket van hopeloos conservatief
opdrukken. Zo kom ik tussen twee uitersten in te zitten.
Maar ik blijf moed houden. Omdat ik groot denk van de Here. Daarom wil ik ook niet
verzuren en blijven steken in het negatieve. Het laatste wat je mag doen is een kerk
in identiteitscrisis verlaten en aan het verval prijsgeven. Als de Here in de GKv wil
wonen, dan kan ik er ook wel wonen. Dan toch de eenheid van Gods kerk verbreken
is zonde voor God. Al heb je de mond vol over de kerk, je hebt de kerk niet gezien,
met jouw vlucht in de club van gelijkgezinden. Is Gods kerk in nood, dan moet je niet
weglopen. Dan moet je je verantwoordelijkheid pakken. Op hoop van zegen.
Want niet wij zullen de kerk maken. Dat doet de Here wel. Ik hoef niet voor Hem uit
te lopen. Ik hoef alleen maar achter Hem aan te gaan, trouw op eigen plaats. En dan
bepaalt Hij de weg wel!
+++++++++++++++++++++

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:47  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]