Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Bevoegdheden classis bij onder zorgstelling Brs. A. van Egmond en L. Menninga - 2e reactie op br. H. Nijman sr.

Brs. A. van Egmond en L. Menninga - 2e reactie op br. H. Nijman sr.

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het originele Word document.

Tweede reactie op broeder H. Nijman sr. door A. van Egmond en L. Menninga.

Bleiswijk/Zoetermeer, 30 november 2010

Graag gaan wij in op de stelling die Nijman ons voorlegt.
We zijn dankbaar dat hij zijn woorden terug neemt in ruil voor onze verklaring hetgeen immers betekent dat hij nergens in ons schrijven is tegen gekomen dat wij van oordeel zijn dat een classis ambtelijke bevoegdheid zou hebben. Zo komen we tenminste verder met elkaar!
Maar nu het vervolg nog.

Nijman schrijft aan het einde van zijn reactie:

“Om er zeker van te zijn, dat we elkaar niet weer verkeerd begrijpen wil ik u toch nog graag een vraag voor leggen. U bent ook van oordeel dat een classis geen ambtelijk gezag heeft, maar bent u het nu ook eens met de stelling naar aanleiding van de drie vragen aan het begin van deze reactie:
Zij kan die ambtelijke bevoegdheid uitsluitend verkrijgen wanneer de gemeente van Zwijndrecht haar daartoe roept door middel van een wettige verkiezing onder Gods voorzienig bestuur. Dan pas, en niet eerder, heeft de kerkenraad van Berkel & Rodenrijs/Bergschenhoek het overtuigend bewijs dat de roeping, om de gemeente van Zwijndrecht onder haar opzicht en tucht te stellen, van de Here komt” ?

Het volgende hierover:

De drie vragen aan het begin van zijn reactie handelen allen, in meer of mindere mate, over de eventuele ambtelijke bevoegdheid van de classis. De stelling die hij in verband daarmee ons uiteindelijk voorlegt is wat dat betreft niet helemaal helder naar het ons voorkomt. Hij begint immers met: “Zij kan die ambtelijke bevoegdheid uitsluitend…………….”
Het woord ‘zij’ geeft aan dat hij hiermee de classis bedoelt. Want ‘kerkenraad’ is ‘hij’.Maar in de volgende zin heeft hij het over de kerkenraad.
Om Nijman toch tegemoet te komen gaan wij proberen om zo volledig mogelijk antwoord te geven. Hopelijk zijn dan ook zijn eerste drie vragen beantwoord.

1. Een classis heeft volgens ons nooit ambtelijke bevoegdheid omdat de afgevaardigden naar meerdere vergaderingen daar niet zitten krachtens hun ambt maar krachtens hun wettige afvaardiging door de kerken. Ook al zou een gemeente zonder ambtsdragers haar roepen tot ambtelijke bevoegdheid dan moet en mag zo’n classis daaraan niet voldoen.

2. Een classis heeft vanwege de afspraken die in het kerkverband gemaakt zijn wel gezag om bindende besluiten te nemen aangaande de classis-kerken (met het ‘tenzij’ van artikel 31).

3. Een kerkenraad van een naburige gemeente kan wel ambtelijke bevoegdheid krijgen over een gemeente zonder ambtsdragers nl. als de classis zo’n gemeente naar artikel 39 van de kerkorde stelt onder de zorg van die kerkenraad. Daardoor krijgt nl. het Koningschap van Christus ook gestalte in zo’n gemeente die nog zonder ambtsdragers is. Christus wil immers dat zijn gemeente geregeerd wordt op de wijze die onze Here in zijn Woord geleerd heeft, artikel 30 NGB. Dit houdt in dat de regering van de kerk geschiedt door ambtsdragers en wij kennen maar één kerkelijke vergadering die uit ambtsdragers bestaat, de kerkenraad. Daardoor kunnen ook in een gemeente zonder ambtsdragers de sacramenten bediend worden, pastorale zorg verleend worden en waar nodig de kerkelijke tucht geoefend worden. Dit alles naar de omstandigheden.

4. Een gemeente zonder ambtsdragers die van haar kant deze onder zorgstelling door de classis niet accepteert als ambtelijke verantwoordelijkheid staat naar onze overtuiging niet onder opzicht en tucht van de door de classis aangewezen naburige kerkenraad. Wij zijn nl. van mening dat een gemeente zonder ambtsdragers ook van haar kant moet instemmen met het onder opzicht en tucht staan van de naburige kerkenraad. (Vandaar ook dat de scriba van de kerkenraad van Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek aan een lid van de gemeente te Zwijndrecht nadrukkelijk heeft gevraagd of de broeder die ambtelijk vermaand zou moeten worden zich ook zelf stelde onder opzicht en tucht van zijn kerkenraad).
Dit niet accepteren van de onder zorgstelling betekent wel een conflict met het vrijwillig aangegane kerkverband.

5. Nijman schrijft in zijn stelling dat ambtelijke bevoegdheid in een gemeente zonder ambtsdragers uitsluitend te verkrijgen is door middel van een wettige verkiezing onder Gods voorzienig bestuur. Dit uitsluitend is te kort door de bocht. Levend binnen één kerkverband waarin over en weer vrijwillig afspraken zijn aangegaan is het ook mogelijk om zonder wettige verkiezing elders ambtelijke bevoegdheid te hebben. Zo heeft een predikant van een gemeente krachtens het kerkverband de bevoegdheid om ook in andere gemeenten het Evangelie te verkondigen met ambtelijk gezag. De binnen hetzelfde kerkverband levende gemeenten zullen dat, vanwege de vrijwillig aangegane afspraken, allemaal zo accepteren.
Prof. S. Greijdanus schrijft hier in zijn ‘Schriftbeginselen van kerkrecht inzake meerdere vergaderingen’ het volgende over:

“En daarom is een dienaar des Woords, een ouderling, een diaken ook slechts dienaar des Woords, ouderling, diaken, dus ambtsdrager, in die bepaalde plaatselijke kerk, waarin hij tot dat ambt geroepen en aangesteld werd. Slechts wanneer ook eenige andere kerk hem in haar op deze of gene wijze tot haar ambtsdrager roept en verzoekt als zoodanig te functionneeren, gelijk door het kerkverband met dienaren des Woords geschiedt, heeft die ambtsdrager recht en bevoegdheid in die andere kerk, krachtens die roeping of overeenkomst, maar niet uit de roeping of ambtspositie in de kerk, wier eigenlijke ambtsdrager hij is. Ofschoon alle ware plaatselijke kerken eene geestelijke eenheid vormen, en openbaringen zijn van het ééne lichaam van Christus, heeft toch geene enkele plaatselijke kerk zonder meer en als uit eigen bestaan of wezen ook maar eenig recht van ingrijpen in eene kerk op eene andere plaats. Zij heeft ten aanzien van die andere kerk geenerlei zeggenschap, bevoegdheid van bevelen, ordenen, regelen. Zij kan zulk eene macht slechts verkrijgen, doordat en voorzoover die andere kerk deze aan haar verleent of toestaat.”

Op grond hiervan concluderen wij dat krachtens het kerkverband ook ambtelijke bevoegdheid verkregen kan worden zonder wettige verkiezing. Maar daarvoor zijn, zoals bij de onder zorgstelling naar artikel 39 van de kerkorde, twee partijen nodig die daaraan hun medewerking verlenen. Allereerst de classis die een naburige kerkenraad aanwijst om de zorg op zich te nemen over een gemeente zonder ambtsdragers. En vervolgens moet ook die gemeente zonder ambtsdragers die zorg accepteren als ambtelijke zorg. Doet ze dat niet dan staat zo’n gemeente niet onder opzicht en tucht van de naburige kerkenraad. De vraag is alleen of zo’n gemeente zich dan houdt aan wat hierover in de kerkorde is afgesproken. Maar lastiger is het nog als een deel van die gemeente zonder ambtsdragers dat wel wil en een ander deel niet. Maar dat ligt buiten het bestek van de stelling.

Wij hopen dat wij hiermee de stelling van Nijman en zijn overige vragen voldoende beantwoord hebben.

Rest ons nog een enkele opmerking over deze zin van Nijman: “Hopelijk zet uw verklaring de rest van uw kerkenraad en velen in DGK aan het nadenken over de vraag of we in de besluiten van de meerdere vergaderingen rond de zaak Zwijndrecht en alle besluiten die daaruit zijn voortgekomen, wel  de stem van de Goede Herder horen of dat het de stem is van den verstoorder der kudde.”
Nijman wekt hiermee de indruk alsof wij met onze verklaring m.b.t. de vraag of een classis ambtelijke bevoegdheid heeft een eenzame positie innemen binnen DGK. Niets is minder waar, zo is onze stellige overtuiging. En, mocht er al eens iets geschreven zijn binnen DGK dat tendeert naar de beschouwing dat een classis ambtelijke bevoegdheid zou hebben, dan zijn wij ervan overtuigd dat na een stevige discussie van ongeveer een halve minuut daarover klaarheid is.

Eveneens met broedergroet,

A. van Egmond en L. Menninga

Laatst aangepast op vrijdag 14 januari 2011 11:07  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]