Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

Br. H. Nijman sr. - 5e reactie op brs. Van Egmond en Menninga

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het originele Word document.

Vijfde re op de vierde re van de brs A.v.Egmond en L.Menninga door br. H.Nijman sr.

(cursief en vet is het antwoord van H.N. sr. op de vierde re van A.v.E en L.M.)

Vierde reactie op broeder H. Nijman sr. door A. van Egmond en L. Menninga.

Bleiswijk/Zoetermeer, 20 december 2010

We willen niet twijfelen aan de oprechtheid van Nijman, maar dan verzoeken we hem wel te stoppen met persoonlijke insinuaties als in zijn laatste alinea “Maar dat is blijkbaar ook uw bedoeling. want … ….”. Dat duidt niet op een zin van oprechtheid.

Beste broeders, we hebben het over de vraag of de classis de ambtelijke bevoegdheid had om de gemeente te Zwijndrecht onder opzicht en tucht te stellen.
In uw tweede reactie zegt u dat de classis die ambtelijke bevoegdheid wel heeft.
In uw derde reactie zegt u dat de classis een ‘bepaalde bevoegdheid’ kan verkrijgen krachtens het kerkverband.
Wanneer u dat niet wilt gebruiken om de besluiten in de kwestie Zwijndrecht te rechtvaardigen, wat is dan wèl uw bedoeling met de toekenning van de ambtelijke bevoegdheid, of een ‘bepaalde bevoegdheid’, aan de classis of genabuurde kerk, die dezelfde betekenis heeft ?

Aannemend dat dat een verschrijving is toch nog een korte reactie om hem aan te wijzen waar hij niet goed leest en zijn logica slechts schijn is.
In onze tweede reactie staan een aantal punten 1 tot en met 5. Nog eens kort wat daar gezegd wordt:

  1. Classis heeft geen ambtelijke bevoegdheid. Daar ben ik het wel mee eens.
  2. Classis heeft gezag vanwege de afspraken binnen het kerkverband. Ook mee eens.
  3. Een kerkenraad, dus niet de classis, kan ambtelijke bevoegdheid krijgen over een ‘genabuurde’ gemeente door de onder zorgstelling door een classis.

Nee broeders, dat weet u, als gereformeerde ambtsdragers, ook wel beter. Deze stelling is in strijd met Schrift, bel. en KO.” Hij bedient zich voor de roeping zijner dienaren van de gemeente , die in zijnen naam de personen , voor het ambt geschikt, aanwijst (Han. 1:21, 6:3, 14:23)”. Art. 3 KO luidt: “Niemand mag een van deze ambten vervullen zonder wettig geroepen te zijn”.

4. Die ambtelijke bevoegdheid vanwege de onder zorgstelling wordt pas effectief/werkelijk als de betreffende gemeente dat accepteert.

Nee, de onder zorgstelling van een gemeente zonder ambtsdragers zoals bedoeld in art. 39, is beperkt tot kerkordelijke afspraken. Echter, nergens hebben de kerken opzicht en tucht afgedragen aan de classis of een genabuurde kerk.
Het recht van opzicht en tucht ontvangt de classis of genabuurde kerk niet van het kerkverband, maar van de plaatselijke gemeente, die haar Goddelijke rechten overdraagt aan de genabuurde kerk, omdat ze zelf de ambten niet KAN instellen.

Als deze gemeente dit niet accepteert dan heeft ze een conflict met het kerkverband.

Het kerkverband ontneemt aan de gemeente haar recht, om haar eigen ambtsdragers te kiezen. Dat is een schending van heel de heilige inrichting der kerk.

5. Een predikant of kerkenraad van een gemeente kan dus een ambtelijke bevoegdheid krijgen zonder verkiezing, namelijk wat betreft een predikant van een andere gemeente door hem voor te laten gaan (besluit van de kerkenraad) en wat betreft de kerkenraad door de onder zorgstelling zoals boven aangegeven (wederzijds geaccepteerd)

Art. 3 KO is duidelijk genoeg: ‘Niemand mag een van deze ambten vervullen zonder wettig  geroepen te zijn’. Wilt u dit artikel niet meer handhaven?
Zie verder wat ik daarover in vorige reacties heb geschreven.

Punt 5 is door Nijman verkeerd gelezen. Hopelijk is het zo duidelijker?
In alle gevallen zeggen we dus Nee, Nee, Nee.  Maar ook Nee tegen de conclusies die Nijman trekt, omdat voorzover wij in zijn reacties lezen hij het gezag van meerdere vergaderingen verwart met ambtelijke bevoegdheid.

Helaas broeders, uit bovenstaande zal u duidelijk zijn, dat uw uitéénzetting mij niet duidelijk heeft gemaakt, dat de classis of de genabuurde kerk b.v. BB en R ambtelijke bevoegdheid of een ‘bepaalde bevoegdheid’ had, om de regering van de gemeente te Zwijndrecht, tegen haar uitdrukkelijke wil,  ter hand te nemen.
Wanneer een gemeente zonder ambtsdragers de ambten niet KAN instellen, draagt die gemeente haar van Christus verkregen rechten over aan de genabuurde kerk. Zij stelt zich daarmee vrijwillig onder opzicht en tucht van die genabuurde kerk. Dat is de kerkelijke weg, die bij Christus begint. Wanneer we bij de classis beginnen gedragen we ons als spookrijders op de kerkelijke weg. Dan krijgen we een levensgevaarlijke situatie.
In heel deze discussie, in alle reacties heb ik geprobeerd om het verschil aan te tonen tussen ambtelijke bevoegdheid op grond van verticale regels en kerkordelijke bevoegdheid op grond van horizontale regels. Maak uw beschuldiging eens waar, broeders. Waar verwar  ik die twee bevoegdheden? Of waar haal ik ze door elkaar Zie ook mijn eerste re. pag. 6.

Om klip en klaar op uw vragen te antwoorden:
1. Had de classis de ambtelijke bevoegdheid om zich te bemoeien met de regering van de kerk, met de interne problemen in de gemeente van Zwijndrecht?

Nee en dat deed ze ook niet.

Dat deed ze wel. Ze oordeelde dat de interne problemen binnen Zwijndrecht een blokkade vormden om de ambten in te stellen. Zij was niet geroepen om dat te beoordelen.

Onder zorgstelling heeft niets te maken met bemoeien, maar alles met kerkverbandelijke afspraken om elkaar te helpen.

Het onder zorgstellen in de vorm van opzicht en tucht, zonder daartoe geroepen te zijn, heeft alles te maken met bemoeien. Het heeft niets met kerkverbandelijke afspraken te maken. Ze zijn daarmee in strijd. Zie art. 3 KO.

Het “bemoeien met de interne problemen” zoals Nijman dat benoemt kan echter wel een zaak van de genabuurde kerkenraad zijn als de zorg wederzijds is geaccepteerd.

Dat is juist. Maar u begint de kerkelijke weg weer bij de classis. Die weg begint bij Christus. Niet de classis stelt eerst onder de zorg, maar de gemeente draagt eerst haar rechten over aan de genabuurde kerk. Dan pas heeft de genabuurde kerk de ambtelijke bevoegdheid om de gemeente van Zwijndrecht onder opzicht en tucht te stellen en niet andersom.
Dan is die kerkenraad geroepen. Hier blijkt weer het ‘spookrijden op de kerkelijke weg’.

2. Mocht de classis oordelen over geschikte personen voor het ambt in die gemeente in verband met de instelling van de ambten in Zwijndrecht?
Nogmaals de classis heeft slechts geoordeeld dat in een verscheurde gemeente het onjuist is om door één deel de ambten te laten instellen.

Zie wat ik op pag. 3 van mijn eerste reactie geschreven heb over het artikel van dr. van Gurp in ‘de Bazuin’ van 8 september 2010: De classis ging in comité omdat zij meende dat er over personen gesproken moest worden en over de vraag of er geschikte broeders waren die voldeden aan de Schriftuurlijke eisen.

‘Niet door een deel de ambten laten instellen’. De classis had in plaats van de minderheid onderdak te verlenen, samen met de minderheid en de meerderheid de ambten moeten   instellen. Dat was naar kerkordelijke afspraak haar taak, die zij verzaakt heeft!

3    Had de classis de ambtelijke bevoegdheid om de gemeente van Zwijndrecht ongevraagd en tegen haar uitdrukkelijke wil onder opzicht en tucht  te stellen van de genabuurde kerk?
Nee geen ambtelijke bevoegdheid, echter wel een bevoegdheid wegens de afspraken in het kerkverband.

Machtigt  die kerkordelijke bevoegdheid de classis om de gemeente van Zwijndrecht onder opzicht en tucht te stellen van BB&R? U verwijt mij dat ik niet goed lees, en dat ik ambtelijke bevoegdheid verwar met kerkordelijke bevoegdheid. Kunt u het zelf nog volgen?

De realisatie van die onder zorgstelling is echter afhankelijk van de medewerking van de betreffende gemeente.

De volledige onder de zorgstelling, inclusief opzicht en tucht,  is afhankelijk van het wel of niet overdragen van de rechten, die Christus aan Zijn gemeente heeft toegekend.
Zonder die overdracht heeft de classis geen bevoegdheid om zo’n gemeente onder opzicht en tucht te stellen van de genabuurde kerk. De bevoegdheid komt van het Hoofd der Kerk.

In de Gereformeerde kerken is dat Christus.  Niet de paus of de classis!

Omdat dat op weerstand stuitte heeft die zorg ook niet kunnen plaatsvinden en had de gemeente te Zwijndrecht daardoor een conflict met het kerkverband.

Het kerkverband stelt zich tussen Christus en Zijn gemeente. Zij wil beslissen of de ambten kunnen worden ingesteld naar haar eigen goedvinden en de kerkenraad van de genabuurde kerk moet de ambtsdragers aanstellen. Daardoor komt ze in conflict met Christus, want het gezag voor de regering van de kerk komt rechtstreeks van Christus, die Zijn dienaren wil roepen door een wettige verkiezing van Zijn gemeente.

Die gemeente hield zich daardoor niet aan de kerkverbandelijke afspraken.

Die gemeente hield zich correct aan de kerkordelijke afspraken, maar de classis heeft de kerken aan bovenkerkordelijke afspraken gebonden.
Nergens hebben we afgesproken dat een gemeente zonder ambtsdragers haar Goddelijke  rechten op de regering der kerk moet afstaan aan de classis of genabuurde kerk, wanneer zij zelf de ambten wenst in te stellen. En waar de ambten niet ingesteld kunnen worden, zullen de broeders en zusters van die gemeente zich graag vrijwillig  onder opzicht en tucht stellen van de genabuurde kerkenraad. Deze regeling heeft in andere gemeenten in DGK geen enkel probleem opgeleverd.

Broeders, ik heb uw reacties goed gelezen, zelfs herlezen, gewikt en gewogen, maar ik kan er echt niet wat anders uit concluderen dan dat ik al eerder gedaan heb.

Die conclusie was en is nog steeds:
1    De classis had geen ambtelijke bevoegdheid om zich te bemoeien met de regering der kerk, met de interne problemen in de gemeente te Zwijndrecht.
2    De classis had geen ambtelijke bevoegdheid om te  oordelen over geschikte personen voor het ambt in die gemeente in verband met de instelling van de ambten in Zwijndrecht.
3    De classis had geen ambtelijke bevoegdheid om de gemeente van Zwijndrecht ongevraagd en tegen haar uitdrukkelijke wil onder opzicht en tucht te stellen van de genabuurde kerk.
(Wanneer ik schrijf dat de classis geen ambtelijke bevoegdheid heeft, bedoel ik dat de classis geen ambtelijke bevoegdheid heeft om de genabuurde kerk tot die bevoegdheid te machtigen.)

Ook u zegt drie keer Nee in alle gevallen. Maar u trekt andere conclusies dan  Nijman.
Het Nee van Nijman blijft Nee.
Het Nee van de brs v.Egmond en Menninga wordt Ja.
Hun  conclusie is dat de classis op grond van kerkordelijke afspraken  die bevoegdheid wel heeft. (Of lees ik het nu weer niet goed, of trek ik weer verkeerde conclusies en ben ik weer bezig te insinueren, of haal ik de bevoegdheden weer door elkaar?)

Hoe u die bevoegdheid ook wilt noemen, voor het onder de zorgstellen van opzicht en tucht  van de gemeente van Zwijndrecht is ambtelijke bevoegdheid vereist.  NGB art. 30 en 31. Art. 3 KO. Die ambtelijke bevoegdheid kan niet verkregen worden door kerkverbandelijke afspraken. Er zijn geen kerkverbandelijke  afspraken, waarin ambtelijke bevoegdheid is overgedragen door de kerken aan de classis.
Zij wordt  uitsluitend toegekend aan ambtsdragers die daartoe door de gemeente van Zwijndrecht geroepen worden. De ambtelijke bevoegdheid komt van Boven van Christus, het Hoofd van Zijn gemeente. Niet van onderen,van het kerkverband.
De gemeente van Zwijndrecht heeft haar Goddelijke rechten op de regering der kerk nooit overgedragen aan de kerkenraad van BB&R. Zij begeerde zelf de ambten in te stellen.
Toch ontnam BB&R, zonder daartoe wettig geroepen te zijn, aan de gemeente van Zwijndrecht haar recht, om haar eigen ambtsdragers te verkiezen.
Dat is een schending van geheel de heilige inrichting der kerk, zegt dr. H.Bouwman.
Dat is een vergrijp  aan Goddelijke rechten, die de hare niet zijn, zegt dr. S. Greijdanus.
Daarvoor moet het kerkverband van DGK zich verantwoorden.

Met vriendelijke broedergroet,

H.Nijman sr.

Afgesloten 27-12-2010

Laatst aangepast op woensdag 26 september 2012 18:05  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]