Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Reformatie of twist? Br. B. de Roos - Reformatie volgens 2 Kronieken 30

Br. B. de Roos - Reformatie volgens 2 Kronieken 30

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het originele artikel op de weblog van br. B. de Roos.

21 februari 2011

Reformatie volgens 2 Kronieken 30

Lees voor met webReader

Ieder kind van God moet zich bij de kerk voegen.
Buiten die kerk is er geen heil.
Als ik dat noteer blijf ik in lijn met de Nederlandse Geloofsbelijdenis1. Mensen die behouden worden, moeten zich in de kerk verenigen.

In het Gereformeerd Kerkboek - uitgegeven in 1986 - wordt, als het hierom gaat, onder meer verwezen naar 2 Kronieken 30. Het vers in kwestie luidt: "Weest thans niet hardnekkig zoals uw vaderen, geeft de HERE uw hand en komt tot zijn heiligdom, dat Hij voor altijd geheiligd heeft, en dient de HERE, uw God, opdat zijn brandende toorn zich van u afkere"2.

In 2 Kronieken 30 zendt Hizkia boodschappers uit in het hele grondgebied van Israël en Juda. Alle volksgenoten worden uitgenodigd om naar Jeruzalem te komen. Aldaar wordt het Paasfeest op grootse wijze gevierd.
De koeriers stuiten, her en der in het land, op tegenstand. Maar de reformatie die ingezet is, blijkt niet meer te stoppen. Het Paasfeest gaat door.
Na de viering komt men overeen het feest nog een week voort te zetten. In de steden van Juda, Benjamin, Efraïm en Manasse worden tenslotte alle plaatsen die aan afgoden gewijd zijn vakkundig schoongeveegd3.

Deze historie brengt mij onder meer tot de volgende gedachten.

a.
Als een echte reformatie wordt ingezet, is daarin Gods kracht te zien. Zo'n reformatie is niet te stoppen. Tegenstand is er wel. Die is er altijd. Maar bekering stopt niet halverwege. Het proces gaat door.

b.
In de voorbereiding van het feest in 2 Kronieken 30, en tíjdens deze festiviteit, valt voortdurend de naam van de Here.
"Toen zond Jehizkia een boodschap tot geheel Israël en Juda, ja, zelfs schreef hij brieven aan Efraïm en Manasse, dat zij zouden komen naar het huis des HEREN te Jeruzalem, om voor de HERE, de God van Israël, het Pascha te vieren";
"Toen namen zij het besluit, een bevel te laten uitgaan door geheel Israël van Berseba tot Dan, om in Jeruzalem de HERE, de God van Israël, het Pascha te komen vieren, want men had het niet, zoals was voorgeschreven, algemeen gevierd. De ijlboden nu gingen met de brieven van de koning en zijn oversten door geheel Israël en Juda, en zeiden overeenkomstig het gebod des konings: Israëlieten, keert weder tot de HERE, de God van Abraham, Isaak en Israël, dan zal Hij wederkeren tot de ontkomenen, die u overgebleven zijn uit de macht van de koningen van Assur. Weest dan niet als uw vaderen en als uw broeders, die ontrouw geweest zijn jegens de HERE, de God hunner vaderen, zodat Hij hen maakte tot een voorwerp van ontzetting, zoals gij ziet"4.
De naam van de Here valt ook in de verzen 9, 17, 18, 19, 20, 21 en 22.
De mensen vieren feest. Maar het gaat niet om hen. Grote ego's doen er in deze situatie blijkbaar niet toe. De wil van de Here staat centraal.

c.
Ook vandaag roepen mensen roepen op tot reformatie. Met zo'n proclamatie willen zij de Here dienen.
In een dergelijke situatie gaat het niet om K. Schilder. En ook niet om P. van Gurp5. En ook niet om E. Hoogendoorn of R. van der Wolf6. Als het goed is, draait alles om de wil van de Here
Wanneer mensen vervolgens gehoor geven aan zo'n oproep tot reformatie, doen zij dat niet omdat de buurman dat doet. Zij doen het ook niet omdat - bijvoorbeeld - hun ouders die stap gezet hebben.
Zij worden gereformeerd, omdat zijzelf uit Gods Woord afleiden dat dat moet. En als zij tot die overtuiging komen, heeft de Here God enorm veel werk verricht. Dat staat vast.
Zo'n werk is indertijd ook bij Hizkia uitgevoerd. Kijkt u maar mee naar de slotverzen van 2 Kronieken 29: "Aldus werd de dienst van het huis des HEREN hersteld. Jehizkia en het gehele volk verheugden zich over wat God zijn volk bereid had, want onverwacht was deze zaak geschied"7.

d.
Men hoort wel eens zeggen dat reformatie een werk van de Here is. Dat is het ook. Daar doe ik niets van af.
Dat houdt, als ik het goed begrijp, echter niet in dat je kunt zeggen: 'ik stort me er in en dan zal de Here wel zorgen dat het goed komt'. 
In 2 Kronieken 30 lees ik dat het Pascha op een afwijkend tijdstip wordt gevierd. Ik citeer: "En de koning, zijn oversten en de gehele gemeente te Jeruzalem overlegden, dat zij het Pascha zouden vieren in de tweede maand, want zij konden het op de gewone tijd niet vieren, omdat zich niet voldoende priesters geheiligd hadden en het volk niet in Jeruzalem samengekomen was. Dit verwierf de goedkeuring van de koning en van de gehele gemeente"8. Het werk van God schakelt onze eigen verantwoordelijkheid blijkbaar niet uit.
In 2 Kronieken 30 kunnen wij ook lezen: "Toen de ijlboden van stad tot stad door het land van Efraïm en Manasse trokken en tot Zebulon toe, lachte men hen uit en bespotte men hen. Maar enige mannen uit Aser, Manasse en Zebulon verootmoedigden zich en kwamen naar Jeruzalem. Ook in Juda bewerkte de hand Gods, dat zij één van zin waren, om het gebod des konings en der oversten naar het woord des HEREN te volbrengen"9. Men ziet dat God druk doende is om Zijn volk in beweging te krijgen. Maar we merken ook dat het volk één van zin is. Keuzes die mensen maken, zijn klaarblijkelijk integraal onderdeel van Gods werk.
Reformatie is geen kwestie van: we beginnen maar ergens, en we zien het wel. Reformatie betekent: terugkeer naar God; bij het volle verstand, met open ogen, geleid door Zijn hand en in eigen verantwoordelijkheid.

e.
Reformatie betekent: door bekering gaat Gods volk weer doen wat de Here wil.
En daarná zijn de steeds weerkerende vragen: wat wil de Here dat wij nu doen? en: is het wel goed wat wij hebben gedaan?
Mensen discussiëren vaak over die dingen. Dat gebeurt tot op de huidige dag.
Eén der laatste voorbeelden is de gedachtewisseling tussen de predikanten Hoogendoorn - van de Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus) en De Marie - van de Gereformeerde Kerk (hersteld) te Zwolle. In een speciale bijlage van het Gereformeerd Kerkblad De Bazuin werd die discussie op schrift gesteld10.
In dit stuk ga ik geen partij kiezen.
Ik wijs slechts op de kernvraag: gaan wij terug naar de Here?
"Keert weder tot de Here". Dat is een refrein van 2 Kronieken 3011.
Als mensen dicht bij elkaar staan in hun uitdrukkelijke wens de Here te dienen en vervolgens níet bij elkaar komen, dan is dat - volgens mij - zonde. Dat gaat tegen de wil van de Here in. Daarom hoop ik dat het laatste woord in de discussie tussen de domini Hoogendoorn en De Marie nog niet gezegd is. Het kan, wat mij betreft, mij niet zo zijn dat zij op verschillende paden blijven lopen.
Broeders behoren méér te doen dan op parallel lopende wegen wat tegen elkaar te roepen, en naar elkaar te zwaaien.

f.
Ik kom bij de laatste gedachte die ik vandaag doorgeef.
Dat is deze: reformatie is geen eendagsvlieg.
In dit verband zeg ik ook: het is zeker dat Hijzelf maar al te graag duidelijk maakt waar Zijn weg loopt, en wat Zijn kinderen in de door Hem gegeven omstandigheden behoren te doen. 
Juist als reformatie in het geding is, komt het er op aan om in Gods Woord te lezen. Daarin lezen wij Wie Hij is en wat Hij wil. Het is niet zo dat we kunnen zeggen: dit lijkt ons logisch, dus zo doen we het maar. Schriftuurlijke onderbouwing is en blijft altijd belangrijk.
Overigens mag ons opvallen hoe de Verbondsgod in 2 Kronieken 30 wordt gekarakteriseerd. Er wordt niet maar gezegd dat Hij present is. Nee, het wordt ook duidelijk voor Wie er is. Het wordt helder dat Hij er in alle tijden is. En Hij verricht een groots werk!
Wij lezen over de Here, de God van Israël: de God van heel Zijn volk.
En over de HERE, de God van Abraham, Isaäk en Israël: de God van vroeger en nu; we staan op de schouders van ons voorgeslacht.
Wij lezen over de HERE, de God hunner vaderen: de God die vroeger volop actief was; sommige mensen lopen notabene bij Hem weg.
Wij lezen over de HERE, die goed is: de Here zorgt graag voor blijvende harmonie tussen Hem en Zijn kinderen.
De Here is de enige God. Hij is druk aan het werk. Hij geeft Zijn kinderen de energie om Hem te dienen.
Hij geeft hen de kracht om Zich te verenigen rondom het Woord.
Tot in lengte van dagen.
Want wij mogen het weten: als Hij een goed werk begint, zal Hij dat ten einde toe voortzetten, tot de dag van Christus Jezus12.

Noten:
1. Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 28.
2. 2 Kronieken 30:8.
3. 2 Kronieken 31:1.
4. 2 Kronieken 30:1,5, 6 en 7.
5. Dr. P. van Gurp is emeritus-predikant en lid van een Gereformeerde Kerk (hersteld).
6. De predikanten E. Hoogendoorn en R. van der Wolf doen dienst binnen de Gereformeerde Kerken Nederland.
7. 2 Kronieken 29:35 en 36. 
8. 2 Kronieken 30:2-4.
9. 2 Kronieken 30:10-12. 
10. Zie http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ex_vrijgemaakten_debatteren_over_kerkvisie_1_535069
11. Zie 2 Kronieken 30:6. En met name ook vers 9: "Want, wanneer gij wederkeert tot de HERE, dan zullen uw broeders en zonen erbarming vinden bij degenen die hen als gevangenen hebben weggevoerd, en dan zullen zij naar dit land wederkeren. Want genadig en barmhartig is de HERE, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert".
12. Zie Philippenzen 1:6.

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]