Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

Douma, Storm, Wilschut: Nieuwe site gereformeerdekerkblijven.nl

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Nieuwe site

In een levende kerk staan ontwikkelingen niet stil. Dat kan ook niet anders, wanneer je hier en nu als kerk Christus wilt volgen. Tegelijk moeten nieuwe ontwikkelingen in principiële continuïteit met het verleden staan. Gereformeerde kerken moeten wel gereformeerde kerk blijven.

Ook binnen de GKv staan de ontwikkelingen niet stil. Helaas zijn ze vaak van dien aard, dat ze vragen om kritisch commentaar.

Tot nu toe werd van verschillende kanten dergelijk commentaar geleverd. De predikanten die meewerken aan www.gereformeerdblijven.nl deden het van tijd tot tijd. Ook prof. dr. J. Douma heeft op zijn eigen site geschreven over de GKv. De site www.hjccjwilschut.nl kent een rubriek kanttekeningen, waarin eveneens over de gang van zaken binnen de GKv geschreven werd.

Ondanks reliëf delen deze drie sites dezelfde intentie. De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn ons lief. Helaas signaleren wij tekenen van verval, die het gereformeerd karakter van de kerken onder druk zetten. Ook die zorg delen wij met elkaar.

Vanwege die gezamenlijke liefde en zorg hebben wij de handen in elkaar geslagen en onze krachten gebundeld in een nieuwe site: www.gereformeerdekerkblijven.nl.

Tweeledig

In de naam van deze site brengen wij twee dingen tot uitdrukking. Allereerst willen wij ons inzetten voor het gereformeerd karakter van de GKv. Dat betekent voor ons trouw aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis, en de principes van het gereformeerd kerkrecht. De naam zegt dus om te beginnen iets over ons doel: gereformeerde kerk blijven. Niet krampachtig conservatief. Maar in actuele gehoorzaamheid in de wereld van 2011.

In de tweede plaats brengt de naam van deze site iets van onze zorg tot uiting. Wij zien het ‘gereformeerde kerk blijven’ binnen de GKv op verschillende manier bedreigd. Zonder compleet te zijn noemen wij de (hermeneutische) omgang met de Heilige Schrift, de argeloosheid waarmee de Nationale Synode te Dordrecht in 2010 werd benaderd, het liturgisch experiment, het steeds meer gaan ontbreken van de samenhang die naar onze mening bij een gereformeerd kerkverband hoort. We denken ook aan de onkritische openheid voor evangelikaal en charismatisch denken, die binnen de GKv wordt aangetroffen.

Wij zeggen niet dat de GKv geen gereformeerde kerk meer zijn. Wij hebben ook geen voornemens om deze kerken te verlaten. Wel willen wij hardop aanwijzen, waar naar onze mening in allerlei ontwikkelingen het gereformeerde kerk zijn in geding is.

Niet vrijblijvend

Al denken wij niet aan vertrek, wij zijn niet van plan om ons commentaar vrijblijvend te leveren. Maar al te vaak blijkt dat men een werkelijk gesprek binnen de GKv uit de weg gaat. Wanneer het verval zich voortzet, zullen wij moeten nadenken welke concrete kerkelijke consequenties daaruit getrokken moeten worden. Want de nood bij een deel van de kerkleden is groot. Die willen wij niet in de steek laten. Wij hebben in dezen geen ‘program’. Wij hebben de diepe overtuiging, dat de Here ons hier de weg zal wijzen.

Positief

Wie een kritische confrontatie met de ontwikkelingen binnen de GKv aankondigt, laadt al gauw de verdenking op zich van eenzijdig negatief bezig zijn. Ook in ons kritisch commentaar is onze bedoeling positief: we willen gaan voor het ‘gereformeerde kerk blijven’. Juist omdat we dankbaar zijn voor wat Christus aan de GKv als gereformeerde kerken heeft gegeven. Graag willen we ons inzetten om elkaar (terug) te vinden in eenstemmige dankbaarheid. We zullen ons best doen om die toon in ons schrijven te laten doorklinken.

Daarnaast willen we studiemateriaal bieden, dat kan helpen om de Bijbel beter te begrijpen. Op onze site hoopt prof. Douma zijn serie over de Psalmen voort te zetten. Daarnaast willen wij een rubriek verzorgen, waarin allerlei thema’s – van belang voor het gereformeerd kerkelijk leven – uitgediept worden. In de rubriek archief vindt u materaal, dat eerder op de drie verschillende sites werd gepubliceerd, waarvan wij denken dat het van belang is dat ze toegankelijk blijven.

Opzet

Wij stellen ons een verschijningsfrequentie van één keer in de veertien dagen voor. We gaan niet werken met een mailinglist (zoals op www.hjccjwilschut.nl). Per keer zal de geplande volgende verschijningsdatum vermeld worden.

Als (commissie van) eindredactie zullen ds. Storm en dr. Wilschut fungeren. De rubriek die de kerkelijke ontwikkelingen volgt, zal als regel verzorgd worden door de eindredacteuren. Prof. Douma hoopt in deze rubriek eveneens regelmatig kort commentaar te leveren. Daarnaast kunnen de overige medewerkers bijdragen verzorgen. Deze overige medewerkers zijn de predikanten, die (naast ds. Storm) tot nu toe meewerkten aan www.gereformeerdblijven.nl: dr. A. Bas, ds. H.W. van Egmond, ds. H.G. Gunnink, ds. J.R. Visser.

De overige rubrieken zullen door alle medewerkers ingevuld worden. Wij beloven u niet dat wij elke veertien dagen in elke rubriek een nieuwe bijdrage kunnen leveren. Wel willen wij dat doen als het gaat om de kerkelijke ontwikkelingen en de rubriek ‘Uit de Schrift’.

Steun

Wij willen u vragen om uw gebed. Wij zijn ons ervan bewust, dat wij van Gods zegen afhankelijk zijn. In die gezindheid starten wij deze site.

J. Douma

P.L. Storm

H.J.C.C.J. Wilschut

15-04-2011

Laatst aangepast op zaterdag 16 februari 2013 22:41  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]