Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Buitenlandse publicaties GKN over DGK, GKD en GKv (ver.) GKN over DGK in gesprek met VGKSA (Zuid-Afrika)

GKN over DGK in gesprek met VGKSA (Zuid-Afrika)

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Bron: Deputatenrapport Deputaten voor Betrekkingen Buitenlandse Kerken (DGK) gericht aan GS Hasselt 2011 (zie pag. 14)

In dit deputatenrapport wordt verwezen naar een gesprek d.d. 12 oktober 2010 tussen afgevaardigden van DGK en ds. P.G. Boon. Ds. Boon spreekt namens deputaten buitenlandse kerken van de VGKSA.

 

Deputaten van DGK vermelden in hun rapport hierover enkele bijzonderheden die in het gesprek tussen de Zuid Afrikaanse deputaten en GKN (voorlopig kerkverband) naar voren zijn gekomen. Deze bijzonderheden hebben zij gehaald uit het verslag van het gesprek tussen ds. P.G. Boon en enkele afgevaardigden van de GKN. Hieronder citeren we uit het deputatenrapport van de DGK:

 


 

Uit de mededelingen van de afgevaardigden van het voorlopig kerkverband noteren
we enkele bijzonderheden:


Er is een aanvraag van een (uit de GKv) afgescheiden groep in Assen. Er is een
aanvraag van een (uit de GKv) afgescheiden groep in Goes.
Verder is er een (uit de DGK) afgescheiden groep in Peize (heeft zich ruim twee jaar
geleden afgescheiden van de DGK en kwam doorvoor rond 2004 uit de GKV; deze
groep wil zich graag aansluiten bij de GKN.


Op de vraag over de algemene opstelling van de GKN tegenover De Gereformeerde
Kerk wordt geantwoord:
De relatie met DGK wordt als moeilijk getypeerd. Er is op plaatselijk vlak hier en
daar contact, bijv. de afspraak tot een gesprek tussen de gemeente van DGK in
Lutten en de `Matrixgemeente` in Hardenberg.
De indruk bestaat dat DGK de GKN als scheurkerken ziet, doelende met name op
die gemeenten die zich van DGK hebben afgescheiden. Er wordt gemeld dat DGK
wel met de `Ichthusgemeente` in Kampen wil praten, maar dat de andere kerken
van de GKN er dan niet bij mogen zijn. Er is een klacht dat die groepen die zich van
de GKv hebben afgescheiden (zoals Kampen, Assen) aan de ware kerk (bedoeld
DGK) voorbij zijn gegaan.
De GKN ziet geen grote leerstellige verschillen met DGK. Wel merkt men een
radicalistische sfeer in DGK, die uitkomt in bijvoorbeeld het volgende:
Je bent niet vrij naar een dienst te gaan waar je kleinkinderen gedoopt worden, bijv.
in de GKv. Dat is censurabel.
Er heerst een soort `consequentialisme` - verwezen wordt naar al de `en dus en dus
en dus...' stellingen in het blad De Bazuin.
In de gemeente in Zwolle wilde men bepaalde dingen bespreekbaar maken, maar
het gesprek werd uitgedoofd met de vraag: belijd je nog dat deze kerk de ware kerk
is? Er is geen zicht op de gebrokenheid, dat er wel degelijk soms voor een tijd twee
ware kerken ter plaatse kunnen zijn.
Er is het gevoel dat er binnen DGK boven de Schriften uit gebonden wordt.
Er zijn wel vragen over de ambtsvisie binnen DGK. Dit is misschien niet direct een
leerstellig verschil, maar men ziet wel hiërarchie van enkelen.

Over de roeping om tot kerkelijke eenheid te komen antwoorden de afgevaardigden
van het voorlopig kerkverband onder meer:

De versplintering doet pijn. Het maakt ons nederig. Jezus vergadert zijn kerk niet
alleen in je eigen gemeente of kerkverband. Er zijn meer kansels vanwaar het Woord
naar waarheid wordt verkondigd elke zondag in Nederland. Het hart van de GKN
gaat uit naar de reformatorische hoek.
15
Het is belangrijk ook kritisch te zijn op onze eigen traditie. In vrijgemaakte kringen
hebben wij in onze aversie tegenover de zgn. Nadere Reformatie misschien het kind
met het badwater weggegooid. K. Schilder heeft veel klem gelegd op de zichtbare
kerk en zijn volgelingen zijn soms te veel hiermee weggelopen. Vooral op dit punt
ervaart men een soort radicalisme in DGK.
M.b.t. DGK wordt door de afgevaardigden van het voorlopig kerkverband nog
genoemd dat men bewogen en geduldig moet zijn met broeders en zusters in DGK.
Veel van hen hebben moeite met het radicalisme van de leiding, zoals dat vooral
uitkomt in De Bazuin.
Laten we oog houden voor het dynamisch werk van Christus` kerkvergadering. Bij
DGK is er te snel kritiek als je spreekt over broeders en zusters in andere
kerkverbanden zoals de Gereformeerde Gemeenten.

 


 

Het hieronder vermelde is overgenomen uit Deputatenrapport van DGK aan GS Hasselt 2011.

Over de VGKSA :
Totaal zijn er 8 zelfstandige kerken en 6 kerken in wording. Pretoria-Maranatha,
Mamelodi en Kaapstad zijn de zendende kerken. De VGK kent twee Classes met elk
vier kerken (zij vergaderen 3 of 4 keer per jaar. De GS wordt eens in de drie jaar
gehouden. Het aantal kerkleden ligt tussen 1000 en 2000 (ongeveer 1500?). De
antithese werkt op twee fronten, enerzijds een strijd tegen de voorvaderverering en
anderzijds tegen de westerse secularisatie.

Inzake de houding van de VGKSA ten opzichte van de Gereformeerde kerken
vrijgemaakt werd ons verzekerd, dat er verschillende zaken zijn die de VGKSA
verontrusten, zoals de zaak Harinck, Paas en het proefschrift van K.van Bekkum. De
ontwikkelingen op de TU vervullen de VGKSA met grote zorg.
Op de vraag wat de VGKSA doen tegen de afval in de Gereformeerde kerken
vrijgemaakt en of daarover ook officiële correspondentie is antwoordde ds. Boon, dat
hij op de GS Zwolle-Zuid met betrekking tot een aantal zaken (o.a. het rapport M/V)
indringend met de deputaten gesproken heeft, maar dat achteraf blijkt dat de
deputaten voortgegaan zijn op de ingeslagen weg en dat er dus niet geluisterd is
naar dat wat hij naar voren bracht.

Laatst aangepast op zondag 02 december 2012 21:40  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]