Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home DGK Kerkelijke organisaties GS Acta, rapporten en verslagen GS Emmen 2009 GS Emmen - Besluit instelling Commissie Kerkelijke Eenheid

GS Emmen - Besluit instelling Commissie Kerkelijke Eenheid

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

 

Artikel 77: Rapport Deputaten ACOBB: Commissie Kerkelijke Eenheid

(CKE)

19-03-2010

Bespreking voorstel van het moderamen:

Materiaal:

- Voorstel van het moderamen.

94

Overwegingen:

1. De Generale Synode ziet de noodzaak in om een Commissie Kerkelijke Eenheid in te

stellen, waarin broeders uit het deputaatschap ACOBB, het moderamen en de beide

classes zitting zullen nemen.

2. Door de brede samenstelling kan een zo groot mogelijke deskundigheid gewaarborgd

worden t.a.v. eventuele kerkelijke- en adviesgesprekken.

3. Het gesprek dat de Commissie Kerkelijke Eenheid zal voeren met de Ichthus gemeente is

een vervolg op het gesprek dat de deputaten in een eerder stadium gehad hebben met

ds. E. Hoogendoorn. Wel zal de Ichthus gemeente bevraagd worden over de vorming van

het voorlopig kerkverband, maar er zal niet met de andere gemeenten uit het voorlopige

kerkverband gesproken worden. Dat is een taak voor de plaatselijke kerken.

Besluit 1:

De Generale Synode besluit een Commissie Kerkelijke Eenheid in te stellen met de

opdracht om:

door middel van één of meer gesprekken de mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot

kerkelijke eenheid met:

1.1 de gemeente te Kampen, waarvan Ds. E. Hoogendoorn de preses van de kerkenraad is.

1.2 de gemeente te Dalfsen, waarvan Ds. E. Heres de preses van de kerkenraad is, waarbij

in ieder geval met beide kerkenraden afzonderlijk gesproken zal worden.

2.1 op aanvraag van een plaatselijke DGK gemeente te adviseren en te helpen bij

activiteiten in verband met het bereiken van kerkelijke eenheid met ware gelovigen die

onze Here Jezus Christus in waarheid liefhebben en willen dienen en die duidelijk te

kennen geven de Heilige Schrift, de drie formulieren van eenheid en de gereformeerde

kerkorde in leer en leven volledig te onderschrijven.

2.2 op aanvraag van één of meer DGK gemeenten deze te adviseren en te helpen in

verband met het beleggen van een bijeenkomst, waarvoor door deze plaatselijke

gemeente(n) worden uitgenodigd verontruste broeders en zusters uit de Gereformeerde

Kerken (vrijgemaakt) die serieus overwegen om zich vrij te maken en zich plaatselijk te

voegen bij De Gereformeerde Kerk, met het doel om in deze bijeenkomst voorlichting te

geven omtrent hetgeen de Here Jezus Christus van ons vraagt en ons leert omtrent Zijn

kerk en haar eenheid.

3. bij al hun werkzaamheden te staan en te blijven staan op het fundament van de kerken:

Het Woord van God, zoals we daarvan belijdenis doen in onze belijdenisgeschriften, te

weten de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea, de

Geloofsbelijdenis van Athanasius, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse

Catechismus en de Dordtse Leerregels, en zoals we daarnaar samenleven volgens de

kerkenorde zoals deze laatstelijk is vastgesteld door de Generale Synode van

Mariënberg 2005.

4. de mogelijkheid en wenselijkheid te onderzoeken om van de onder punt 1. genoemde

gemeenten een afvaardiging uit te nodigen om in een vergadering van de Generale

Synode nader door te spreken over kerkelijke eenheid, nadat met hen de gesprekken

zijn gevoerd en vastgesteld kan worden dat die gesprekken om een dergelijk vervolg

vragen.

5. tijdens de zittingen van de Generale Synode, maar uiterlijk aan het eind daarvan, rapport

uit te brengen van hun werkzaamheden, waarna de commissie zal ophouden te bestaan

en eventuele vervolgwerkzaamheden zullen worden overgedragen aan deputaten

ACOBB of een nieuw in te stellen deputaatschap.

Gronden:

1. Het zoeken van kerkelijke eenheid met allen die Christus zoeken in een waar geloof is

een opdracht gekregen van Jezus Christus, de Heer van Zijn Kerk (NGB artikel 27-29)

en geldt alle kerken.

95

2. Momenteel heeft zich, ten gevolge van de voortschrijdende afval binnen de

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv), een gemeente opnieuw vrijgemaakt en is een

andere gemeente losgemaakt van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Deze

gemeenten hebben zich nog niet gevoegd bij het kerkverband van De Gereformeerde

Kerken.

3. De instructie van de deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse

Betrekkingen beperkt zich in dit verband tot oriënterende gesprekken met kerkelijke

vergaderingen; daadwerkelijk werken aan eenheid en/of contacten leggen met

individuele gelovigen of groepen individuele gelovigen behoort daar niet toe.

4. Tijdens de zittingen van de Generale Synode die momenteel bijeen is, bestaat de

mogelijkheid dat de kerken gezamenlijk tot besluitvorming komen met betrekking tot de

zaak van kerkelijke eenheid die hen allen aangaat.

5. Momenteel overwegen meerdere leden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zich

vrij te maken, waarbij onduidelijkheid blijkt te bestaan m.b.t. het zich voegen bij de ware

kerk.

6. Het werken aan kerkelijke eenheid, anders dan ten aanzien van een gemeente, is een

verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerken.

7. Een plaatselijke kerk kan een gemis ervaren in deskundigheid bij het leggen en

onderhouden van contacten die gericht zijn op het bereiken van kerkelijke eenheid.

Besluit 2:

De Generale Synode draagt aan de Commissie Kerkelijke Eenheid een aantal gesprekspunten

op om die in ieder geval aan de orde te stellen in de genoemde gesprekken waarbij

zij uitspreekt dat deze opgave niet limitatief is.

De gesprekpunten zullen in de vertrouwelijke acta opgenomen worden.

Besluit 3:

Vaststelling leden van de Commissie Kerkelijke Eenheid.

In de samenstelling van de Commissie wordt gestreefd naar:

- vertegenwoordiging van de beide classes.

- deskundigheid en ervaring in het voeren van kerkelijke gesprekken

- ervaring in het voeren van adviesgesprekken.

- spreiding van ervaring en deskundigheid.

- een omvang met de mogelijkheid om op elk gewenst moment gespreksvoerders te

hebben.

De GS gaat akkoord met het voorstel om de volgende broeders te benoemen in de

Commissie Kerkelijke Eenheid:

Predikant Ds. S. de Marie

Deputaatschap A. Admiraal, G.H. Plaggenmars

Moderamen GS J.A. Bazuin, C.A. Teunis

Classis Zuid-West A. van Egmond

Classis Noord-Oost W. Wildeboer

Bespreking:

De deputaten de broeders G.H. Plaggenmars, K.J. Trip en W. Westert worden hartelijk

welkom geheten aan de synodetafel. Door een afgevaardigde wordt gewezen op het feit dat

een kerk of groep kerkleden die zich heeft vrijgemaakt van de GKv, de weg zal moeten gaan

die naar de plaatselijke DGK gemeenten leidt. Het vervolg daarop zal dan via de classis

en/of deputaten art. 49 moeten lopen. De wens wordt uitgesproken dat het goed zou zijn om

na het gesprek dat de twee kerkenraden mogelijkerwijs zullen hebben met de Commissie

Kerkelijke Eenheid de kerkenraden/predikanten uit te nodigen voor een gesprek over

kerkelijke eenheid tijdens een vergadering van de GS.

Deze besluiten worden met algemene stemmen genomen.

Artikel 77: Rapport Deputaten ACOBB: Commissie Kerkelijke Eenheid
(CKE)
19-03-2010
Bespreking voorstel van het moderamen:
Materiaal:
- Voorstel van het moderamen.
94
Overwegingen:
1. De Generale Synode ziet de noodzaak in om een Commissie Kerkelijke Eenheid in te
stellen, waarin broeders uit het deputaatschap ACOBB, het moderamen en de beide
classes zitting zullen nemen.
2. Door de brede samenstelling kan een zo groot mogelijke deskundigheid gewaarborgd
worden t.a.v. eventuele kerkelijke- en adviesgesprekken.
3. Het gesprek dat de Commissie Kerkelijke Eenheid zal voeren met de Ichthus gemeente is
een vervolg op het gesprek dat de deputaten in een eerder stadium gehad hebben met
ds. E. Hoogendoorn. Wel zal de Ichthus gemeente bevraagd worden over de vorming van
het voorlopig kerkverband, maar er zal niet met de andere gemeenten uit het voorlopige
kerkverband gesproken worden. Dat is een taak voor de plaatselijke kerken.
Besluit 1:
De Generale Synode besluit een Commissie Kerkelijke Eenheid in te stellen met de
opdracht om:
door middel van één of meer gesprekken de mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot
kerkelijke eenheid met:
1.1 de gemeente te Kampen, waarvan Ds. E. Hoogendoorn de preses van de kerkenraad is.
1.2 de gemeente te Dalfsen, waarvan Ds. E. Heres de preses van de kerkenraad is, waarbij
in ieder geval met beide kerkenraden afzonderlijk gesproken zal worden.
2.1 op aanvraag van een plaatselijke DGK gemeente te adviseren en te helpen bij
activiteiten in verband met het bereiken van kerkelijke eenheid met ware gelovigen die
onze Here Jezus Christus in waarheid liefhebben en willen dienen en die duidelijk te
kennen geven de Heilige Schrift, de drie formulieren van eenheid en de gereformeerde
kerkorde in leer en leven volledig te onderschrijven.
2.2 op aanvraag van één of meer DGK gemeenten deze te adviseren en te helpen in
verband met het beleggen van een bijeenkomst, waarvoor door deze plaatselijke
gemeente(n) worden uitgenodigd verontruste broeders en zusters uit de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt) die serieus overwegen om zich vrij te maken en zich plaatselijk te
voegen bij De Gereformeerde Kerk, met het doel om in deze bijeenkomst voorlichting te
geven omtrent hetgeen de Here Jezus Christus van ons vraagt en ons leert omtrent Zijn
kerk en haar eenheid.
3. bij al hun werkzaamheden te staan en te blijven staan op het fundament van de kerken:
Het Woord van God, zoals we daarvan belijdenis doen in onze belijdenisgeschriften, te
weten de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea, de
Geloofsbelijdenis van Athanasius, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse
Catechismus en de Dordtse Leerregels, en zoals we daarnaar samenleven volgens de
kerkenorde zoals deze laatstelijk is vastgesteld door de Generale Synode van
Mariënberg 2005.
4. de mogelijkheid en wenselijkheid te onderzoeken om van de onder punt 1. genoemde
gemeenten een afvaardiging uit te nodigen om in een vergadering van de Generale
Synode nader door te spreken over kerkelijke eenheid, nadat met hen de gesprekken
zijn gevoerd en vastgesteld kan worden dat die gesprekken om een dergelijk vervolg
vragen.
5. tijdens de zittingen van de Generale Synode, maar uiterlijk aan het eind daarvan, rapport
uit te brengen van hun werkzaamheden, waarna de commissie zal ophouden te bestaan
en eventuele vervolgwerkzaamheden zullen worden overgedragen aan deputaten
ACOBB of een nieuw in te stellen deputaatschap.
Gronden:
1. Het zoeken van kerkelijke eenheid met allen die Christus zoeken in een waar geloof is
een opdracht gekregen van Jezus Christus, de Heer van Zijn Kerk (NGB artikel 27-29)
en geldt alle kerken.
95
2. Momenteel heeft zich, ten gevolge van de voortschrijdende afval binnen de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv), een gemeente opnieuw vrijgemaakt en is een
andere gemeente losgemaakt van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Deze
gemeenten hebben zich nog niet gevoegd bij het kerkverband van De Gereformeerde
Kerken.
3. De instructie van de deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse
Betrekkingen beperkt zich in dit verband tot oriënterende gesprekken met kerkelijke
vergaderingen; daadwerkelijk werken aan eenheid en/of contacten leggen met
individuele gelovigen of groepen individuele gelovigen behoort daar niet toe.
4. Tijdens de zittingen van de Generale Synode die momenteel bijeen is, bestaat de
mogelijkheid dat de kerken gezamenlijk tot besluitvorming komen met betrekking tot de
zaak van kerkelijke eenheid die hen allen aangaat.
5. Momenteel overwegen meerdere leden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zich
vrij te maken, waarbij onduidelijkheid blijkt te bestaan m.b.t. het zich voegen bij de ware
kerk.
6. Het werken aan kerkelijke eenheid, anders dan ten aanzien van een gemeente, is een
verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerken.
7. Een plaatselijke kerk kan een gemis ervaren in deskundigheid bij het leggen en
onderhouden van contacten die gericht zijn op het bereiken van kerkelijke eenheid.
Besluit 2:
De Generale Synode draagt aan de Commissie Kerkelijke Eenheid een aantal gesprekspunten
op om die in ieder geval aan de orde te stellen in de genoemde gesprekken waarbij
zij uitspreekt dat deze opgave niet limitatief is.
De gesprekpunten zullen in de vertrouwelijke acta opgenomen worden.
Besluit 3:
Vaststelling leden van de Commissie Kerkelijke Eenheid.
In de samenstelling van de Commissie wordt gestreefd naar:
- vertegenwoordiging van de beide classes.
- deskundigheid en ervaring in het voeren van kerkelijke gesprekken
- ervaring in het voeren van adviesgesprekken.
- spreiding van ervaring en deskundigheid.
- een omvang met de mogelijkheid om op elk gewenst moment gespreksvoerders te
hebben.
De GS gaat akkoord met het voorstel om de volgende broeders te benoemen in de
Commissie Kerkelijke Eenheid:
Predikant Ds. S. de Marie
Deputaatschap A. Admiraal, G.H. Plaggenmars
Moderamen GS J.A. Bazuin, C.A. Teunis
Classis Zuid-West A. van Egmond
Classis Noord-Oost W. Wildeboer
Bespreking:
De deputaten de broeders G.H. Plaggenmars, K.J. Trip en W. Westert worden hartelijk
welkom geheten aan de synodetafel. Door een afgevaardigde wordt gewezen op het feit dat
een kerk of groep kerkleden die zich heeft vrijgemaakt van de GKv, de weg zal moeten gaan
die naar de plaatselijke DGK gemeenten leidt. Het vervolg daarop zal dan via de classis
en/of deputaten art. 49 moeten lopen. De wens wordt uitgesproken dat het goed zou zijn om
na het gesprek dat de twee kerkenraden mogelijkerwijs zullen hebben met de Commissie
Kerkelijke Eenheid de kerkenraden/predikanten uit te nodigen voor een gesprek over
kerkelijke eenheid tijdens een vergadering van de GS.
Deze besluiten worden met algemene stemmen genomen.
Laatst aangepast op donderdag 03 mei 2012 15:54  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]