Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home DGK Kerkelijke organisaties GS Acta, rapporten en verslagen GS Emmen 2009 GS Emmen - Besluit 2 tav ruimte voor verschillende taxatie van vrijmaking 2003/2004

GS Emmen - Besluit 2 tav ruimte voor verschillende taxatie van vrijmaking 2003/2004

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Artikel 92: Tweede Rapportage CKE met besluit m.b.t. advies en de brief

aan ”Dalfsen”

Besluit van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken naar aanleiding van de

vraag van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen

Materiaal:

Rapportage van de Commissie Kerkelijke Eenheid over de drie gevoerde gesprekken met de

kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen:

1. Schriftelijke tussentijdse rapportage dd. 9 september 2010 betreffende de op 19 juni en

3 september gevoerde gesprekken van de Commissie Kerkelijke Eenheid met de

kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen; dit verslag heeft de

goedkeuring van de beide gesprekspartners.

2. E-mails van 1 oktober 2010 tussen broeder A. van Egmond en Ds. E. Heres met

betrekking tot de juiste formulering van de vraag van de kerkenraad te Dalfsen aan de

Commissie Kerkelijke Eenheid.

3. Mondelinge rapportage van de Commissie Kerkelijke Eenheid met betrekking tot het op

23 september 2010 gevoerde gesprek met de kerkenraad te Dalfsen, omdat een schriftelijk

verslag niet gereed was; in deze rapportage deelt de commissie onder meer mee dat

vanwege tijdgebrek de volgende agendapunten nog niet zijn doorgesproken met de

kerkenraad van Dalfsen:

- Hoe zien De Gereformeerde Kerken de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen?

- Hoe ziet de kerkenraad de inhoud van de toevoeging ‘dolerend’?

- Het functioneren van het kerkverband.

- Hoe te komen tot eventuele hereniging?

In de rapportage van de commissie is opgenomen de volgende vraag van de kerkenraad van

Dalfsen aan de generale synode m.b.t. de Vrijmaking van 2003:

110

“Wij respecteren de keus die toen door broeders en zusters gemaakt is. Maar als u van

ons vraagt dat wij over 2003/2004 dezelfde overtuiging moeten hebben als u, dan vraagt u

van ons teveel.

Wij zijn van oordeel dat er ruimte moet zijn voor broeders en zusters die van mening zijn dat

de Vrijmaking van 2003/2004 te vroeg was en die zich afvragen of zij wel het werk van

Christus was.

Is deze ruimte aanwezig voor ons?”

Naar aanleiding van deze concrete vraag besluit de generale synode om niet met een

eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ te antwoorden maar haar geloofsovertuiging uit te spreken over de

Vrijmaking van 2003 en over de Vrijmaking van 2010 van de broeders en zusters te Dalfsen;

de door de kerkenraad te Dalfsen gestelde vraag betreft de rechtmatigheid en de waardering

van de vrijmaking van 2003/2004 en had een belangrijke plaats in het geheel van de

gesprekken.

Overwegingen:

1. De synode heeft met dankbaarheid geconstateerd dat er in 2010 in Dalfsen een Vrijmaking

van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) heeft plaatsgevonden.

2. Gezien de gronden voor deze Vrijmaking constateert de synode eveneens met

dankbaarheid dat de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen op hetzelfde fundament

staat van Schrift en Belijdenis.

3. De synode spreekt de vurige wens uit dat er een eenheid in waarheid met deze gemeente

mag komen overeenkomstig Joh. 17: 11b, 21, 22 en zoals de kerk naspreekt in art. 28

NGB.

4. In de gesprekken die de Commissie Kerkelijke Eenheid heeft gevoerd met de kerkenraad

van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen is gebleken dat er in de gemeente te

Dalfsen moeite is om de Vrijmaking van 2003 te zien als het werk van de Here.

5. De kerk heeft ook in het verleden de noodzaak gehad zich uit te spreken over dit

geloofsstuk van Christus' kerkvergaderend werk, zoals dat concreet in Nederland

aanwijsbaar was (GS Amersfoort 1966 en GS Hoogeveen 1969).

Besluit 1:

De synode besluit om uit te spreken:

1. Dat zij gelooft dat overeenkomstig art. 28 NGB en Zondag 21 HC de Vrijmaking van

2003 het werk van de Here Christus was en dat het Schriftuurlijk en confessioneel

bestaansrecht van De Gereformeerde Kerken vaststaat (in aansluiting aan GS Hoogeveen

1969, art. 249 IIC, oordeel a.3);

2. Dat zij met ootmoed tot en in dankbaarheid aan de Here gelooft dat de bedding van het

dynamische kerkvergaderend werk van de Here in Nederland sinds 1944 liep via de

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en sinds 2003 ook nu nog mag lopen via De

Gereformeerde Kerken (hersteld), waarbij zij erkent dat de Here ook nu nog elders nieuw

kerkelijk leven kan wekken en een nieuwe bedding kan leggen.

111

3. Dat deze besluiten onze geloofsovertuiging verwoorden inzake onze Vrijmaking in 2003;

4. Dat wij bij de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen zien de

geloofsovertuiging dat het in 2003 nog niet verantwoord werd geacht om tot Vrijmaking te

komen;

5. Dat wij samen de Here dankbaar zijn dat Hij door de Vrijmaking te Dalfsen van 2010 ook

nu nog verder werkt aan de vergadering van Zijn kerk;

6. Dat wij de Here bidden dat Hij ons wil geven dat wij in die dankbaarheid onze eenheid

vinden en beleven.

Gronden:

1. Voor de wettigheid van de Vrijmaking in 2003 geldt dat zowel is voldaan aan de wettige

basis naar de Heilige Schrift en de belijdenis van de kerk als aan een wettige gang naar art.

31 van de Gereformeerde Kerkorde. Daarom geloven en belijden wij dat deze Vrijmaking

een door de Here in Zijn Woord bevolen reformatie en wederkeer was die nog steeds eis is

van de Here (vergelijk GS Amersfoort-West 1966/1967, Acta art. 162, pag. 165 ad 3).

2. De grond voor de Vrijmaking van 2003 is gelegen in de noodzaak tot terugkeer tot de

eerbiedige gehoorzaamheid aan Gods Woord en trouw aan de belijdenis van de kerk, door

de verwerping van de deformatie van de kerk zoals die zichtbaar werd in:

a. de handhaving van synodebesluiten en daarmee het definitief wettigen en toelaten van

valse leer met betrekking tot:

- het vierde gebod van de Wet van de Here;

- dwaling en Schriftkritiek in het blijven zoeken van eenheid met andere

kerkgenootschappen;

- vele onschriftuurlijke liederen in de eredienst die dwaalleer bevatten;

- de tucht met betrekking tot de viering van het Heilig Avondmaal.

(Acta GS Mariënberg 2005, art. 25 Ec, G, H, J, N ;

Acta GS Zwolle 2007, art. 48, 63, 65).

b. het verlaten van Gods Woord op ander gebied dan onder a. genoemd, zoals:

- het ontkrachten van de radicaliteit van het zevende gebod;

- het tolereren van Schriftkritiek in de kerken en met name in de opleiding tot de dienst

des Woords en de evangelisatie;

- het onthouden aan de gemeenten van een Schriftuurlijke visie op de verhoudingen van

man en vrouw binnen het huwelijk, zoals uitkwam in de formulering van een nieuw

huwelijksformulier;

- het loslaten van de belijdenis, onder meer op het punt van de kerk, ten gunste van een

onschriftuurlijke eenheidsdrang;

- wildgroei van liturgische vernieuwingen, waarbij de nadruk ging liggen op het

religieuze gevoel en de creativiteit van de mens;

- verschraling en vervlakking van de prediking, waarbij vooral de hoorder in beeld

moest komen;

- onjuiste visie op de bediening van de verzoening door het opleggen van de zegen door

een niet-predikant;

- het aanvaarden van en meewerken aan onbetrouwbare Bijbelvertalingen;

112

- het verwaarlozen van de kerkelijke tucht;

- het loslaten van de strikte binding aan de aangenomen kerkorde;

(Acta GS Mariënberg 2005, art. 25 B, C, D, E, F, I, M;

Acta GS Zwolle 2007 art. 24, 25, 62, 64)

3. In de gang van de reformatie was gedurende vele jaren openlijk en ernstig gewaarschuwd

tegen de afval, met name tegen de onder 2.a. en 2.b. genoemde afdwalingen. Ook waren

vele bezwaarschriften op de onderscheiden zaken ingediend bij meerdere synoden. T.a.v.

de onder 2.a. genoemde zaken geldt zelfs dat alle revisieverzoeken door GS Zuidhorn

2002 waren afgewezen, waardoor de kerkelijke weg daarvoor toen volledig ten einde was

(art. 31 en 33 KO).

4. De Schriftuurlijke roeping tot bekering is na het einde van GS Zuidhorn 2002

beargumenteerd en openlijk voor het voetlicht gebracht toen de ‘Oproep tot reformatie’ in

februari 2003 tot alle kerkenraden werd gericht.

Daarin werd niet alleen gewezen op de onschriftuurlijke synodebesluiten maar ook op het

algemene verval in de kerken in leer en leven, met de oproep om

"de onschriftuurlijke besluiten van de GS Zuidhorn 2002 te verwerpen en te komen tot

een terugkeer naar de eerbiedige gehoorzaamheid aan Gods Woord op alle terreinen

van leer en leven",

en om daarmee weer de kenmerken van de ware kerk volgens art. 29 NGB te vertonen:

"Kortom, dat men zich richt naar het zuivere Woord van God, alles wat daarmee in

strijd is verwerpt en Jezus Christus erkent als het enige Hoofd" .

5. Deze 'Oproep tot reformatie' is in 2003 door geen enkele kerkenraad aanvaard en

kerkbreed verworpen waardoor het duidelijk werd dat de kerken weigerden zich te

bekeren. Pas toen was het moment aangebroken om met het ontrouwe kerkverband te

breken naar art.28 NGB en art. 31 KO.

Onder de genadige leiding van de Here is deze Vrijmaking vanaf september 2003 tot stand

gekomen, waarop de via deze Vrijmaking voortgezette Gereformeerde Kerken zich

officieel mochten herenigen in het kerkverband van De Gereformeerde Kerken in

Nederland.

Besluit 2

Tenslotte spreekt de synode nog uit:

1. Dat zij de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen per brief zal

informeren over het genomen besluit naar aanleiding van de gestelde vraag; hierin zijn

opgenomen: het materiaal, de overwegingen, de besluiten met de uitspraken en de gronden;

2. Dat in de brief wordt toegevoegd een broederlijke uitnodiging hoe we tot kerkelijke

eenheid zouden kunnen komen;

3. Dat deze brief opgenomen wordt in de Acta van de generale synode.

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]