Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home DGK Kerkelijke organisaties GS Acta, rapporten en verslagen GS Emmen 2009 GS Emmen - Brief Dalfsen over ruimte taxatie vrijmaking 2003 en voortzetting contact

GS Emmen - Brief Dalfsen over ruimte taxatie vrijmaking 2003 en voortzetting contact

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Aan:

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen

p/a de heer T. Tel, scriba

Van Ommenhof 9

7721 XX Dalfsen

Emmen, 16 oktober 2010

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

Uw vraag

Wij hebben n.a.v. de gesprekken die de Commissie Kerkelijke Eenheid met u heeft gevoerd

ons beraden over de concrete vraag die u aan ons heeft voorgelegd. Daarbij hebben wij tevens

zoveel mogelijk in rekening gebracht het geheel van de gesprekken die met u zijn gevoerd. De

concrete vraag die u ons heeft gesteld luidt als volgt:

“Wij respecteren de keus die toen door broeders en zusters gemaakt is. Maar als u van

ons vraagt dat wij over 2003/2004 dezelfde overtuiging moeten hebben als u, dan vraagt u

van ons teveel.

Wij zijn van oordeel dat er ruimte moet zijn voor broeders en zusters die van mening zijn dat

de Vrijmaking van 2003/2004 te vroeg was en die zich afvragen of zij wel het werk van

Christus was.

Is deze ruimte aanwezig voor ons?”

Wij zijn van oordeel geweest dat we deze vraag niet met een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ konden

en mochten beantwoorden. Deze vraag stelt de rechtmatigheid en de waardering van de

vrijmaking van 2003/2004 aan de orde en kwam uit het geheel van onze gesprekken als een

resultante naar voren. We voelden ons geroepen onze geloofsovertuiging aangaande de

rechtmatigheid van onze vrijmaking schriftelijk aan te geven. Vandaar dat wij u doen

toekomen ons gehele besluit naar aanleiding van de rapportage van de Commissie Kerkelijke

Eenheid en uw concrete vraag aan ons. In dit besluit zijn opgenomen: het materiaal, de

overwegingen, de besluiten met de uitspraken en de gronden. Wij spreken daarbij de

hartelijke wens uit dat deze u mogen dienen bij al uw overwegingen.

Aan onze overwegingen, besluiten en gronden voegen wij in deze brief een broederlijke

uitnodiging toe omtrent de manier waarop wij tot kerkelijke eenheid zouden kunnen komen.

Onze geloofsovertuiging en verplichting

De in ons besluit vermelde overwegingen, besluiten en gronden bevatten onze

geloofsovertuiging dat de Vrijmaking die in 2003/2004 zijn beslag kreeg het werk van de

Here is. Door de dienst van in zichzelf door en door zondige mensen heeft Hij in Zijn grote

genade aan Nederland een trouwe kerk gegeven en ons bewaard bij Zijn Woord en Kerk.

Deze door de Here gewerkte Reformatie is het bestaansrecht van De Gereformeerde Kerken.

Dat houdt in dat wij verplichtingen hebben jegens de Here. Psalm 103 : 2 leert ons immers:

“loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden”.

En Psalm 78:4 roept ons op om aan het volgend geslacht te vertellen van de roemrijke daden

des HEREN. Tevens laat deze Psalm ons zien dat het vergeten van de werken en de wonderen

van de Here Zijn toorn opwekt.

114

Concreet betekent dit dat wij geroepen zijn om de Here dankbaar te zijn en te blijven voor

Zijn jongste werk van Reformatie en onze kinderen daarvan te vertellen, thuis en via het

catechetisch onderwijs. Opdat ook zij hun vertrouwen blijven stellen op de Here hun God en

Zijn werken niet vergeten. Aan deze Schriftuurlijke roeping dienen wij in heel ons kerkelijk

leven trouw te zijn en te blijven omdat de eer van onze God ermee gemoeid is.

Onze uitnodiging aan u

Tegelijkertijd zien wij in uw Vrijmaking het dynamische kerkvergaderend werk van de Here

doorgang vinden. En wij zijn met u de Here daarvoor diep dankbaar. Het is deze dankbaarheid

die voor u en voor ons nieuwe verplichtingen met zich meebrengt. En wel allereerst de

verplichting om de eenheid in de waarheid met elkaar ook vorm te geven door samen op te

gaan trekken in de waarachtige dienst aan de Here. Voor deze waarachtige eenheid heeft

Jezus Christus hartstochtelijk zijn Vader gebeden, Johannes 17:11b, 20, 21.

Wij zijn dan ook stellig van mening dat deze eenheid in de waarheid mogelijk is. Want als we

er echt van overtuigd zijn, van weerszijden, dat de Here een goed werk bij u en bij ons is

begonnen, dan zullen we elkaar ook weten te vinden in de dankbare vreugde voor Zijn werk

bij u en bij ons.

Dan pinnen we elkaar niet vast op de datum waarop de een en de ander zich heeft

vrijgemaakt, of beter, werd vrijgemaakt, maar dan vinden we elkaar in de diepe verwondering

dat de Here ons samen heeft bewaard bij Zijn Woord en Kerk. En gaan we samen verder, als

broeders en zusters in de Here, wetende dat daar, waar broeders ook tezamen wonen, de Here

Zijn zegen gebiedt, leven tot in eeuwigheid, Psalm 133.

Voortzetting van contact met de kerken

Tot slot nog het volgende: De generale synode wordt op 16 oktober a.s. gesloten.

We hopen van ganser harte dat u het contact met onze kerken voortzet.

Wij weten nu niet of u dat wilt doen en waarover u wilt spreken als u nader contact wenst.

Als u wenst te spreken over vereniging met De Gereformeerde Kerken kunt u zich wenden tot

de meest naburige kerk; dat is de gemeente te Zwolle, broeder E. Korevaar, Verlengde

Kerkweg 19, 8091 EW te Wezep is de scriba.

Als u deze beslissing nog niet wenst te nemen kunt u voor nader overleg contact opnemen met

onze deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen, u kunt dan

benaderen broeder G.H. Plaggenmars, Hesselinkkamp 11, 7692 AS te Mariënberg.

Gode bevolen en met hartelijke broedergroeten,

Namens de generale synode van De Gereformeerde Kerken

A.Admiraal, preses C. Baan, scriba-II

Laatst aangepast op donderdag 03 mei 2012 16:13  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]