Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Eeninwaarheid.info - Wie zijn de New Calvinists, de Nieuwe Calvinisten? - o.a. over Tim Keller

Eeninwaarheid.info - Wie zijn de New Calvinists, de Nieuwe Calvinisten? - o.a. over Tim Keller

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Dr. E.S. Williams heeft ook voor ons belangrijke artikelen geschreven over de Nieuwe Calvinisten (o.a. Tim Keller, John Piper). Dr Williams is een ervaren arts, met een postgraduaat in medicijnen voor de volksgezondheid. Hij was vele jaren directeur publieke relaties voor Croydon Health Authority. Hij is geinteresseerd in de christelijke apologetiek en schreef een aantal boeken, waaronder:
The Great Divorce Controversy (2000); Lessons in Depravity (2003); What is going on in Christian Crisis Pregnancy Counselling (2005); The Outrage of Amoral Sex Education (2006); The Dark Side of Christian Counselling (2009); Christ or Therapy (2010)

Samen met vrienden heeft hij een website opgezet over die nieuwe calvinisten. Zij zeggen dat zij gereformeerde, bijbelgetrouwe christenen zijn die geloven in de leer van De Reformatie, zoals uiteengezet in the Westminister Confession of Faith (1646) and the Baptist Confession of Faith (1689). Klik hier om naar deze engelse website 'newcalvinist.com' te gaan met de veelzeggende ondertitel: they have put no difference between the holy and the profane (Ezekiel 22:26) ofwel: "Tussen heilig en onheilig hebben zij geen onderscheid gemaakt".

Over de New Calvinists schreef de redactie van eeninwaarheid.info op 12 januari 2013 in het artikel Wie zijn de Nieuwe Calvinisten (1)? het volgende

Wie zijn de New Calvinist, de Nieuwe Calvinisten? Het is een kerkelijke beweging die sterk in de Verenigde Staten in opkomst is en die claimt op Calvinistische basis te zijn geschoeid. Maar niet alleen in de VS ook een Groot-Brittannië en vele andere landen neemt de invloed van deze beweging toe. En als we ons niet vergissen, staan de ontwikkelingen in onze kerken bepaald hier ook niet los van. Verklaart de beweging op z'n minst voor een deel niet de drive die achter de soms bijna fanatieke veranderingszucht zit? Kan het misschien zo zijn dat de 'neo oecumenische' opstelling van velen, ook prominenten in onze kerken (denk aan de 'Nationale Synode', het flirten met het rooms-katholicisme b.v. in het ND) hier mee te maken heeft?

Br. P. Dijkstra heeft een analyse over de Nieuwe Calvinisten door dr. Ted Williams vertaald in het Nederlands. Dr. Martin Erdmann heeft deze analyse vertaald in het Duits en laten voorafgaan door een voorwoord waaruit we 't volgende citeren

Te verwachten is, dat het 'nieuwe calvinisme' ook in de toekomst veel aanhang zal krijgen. Voor het Duitstalige gebied tekent zich dit reeds af. Zelfs wanneer we het in veel opzichten eens zijn met de 'nieuwe calvinisten' overschaduwen toch de talrijke bedenkelijke aspecten in de theologie en de praxis van deze beweging in haar geheel. Ondertussen hebben enkele waarschuwende stemmen zich laten horen, die wijzen op de geestelijke gevaren die het Nieuwe Calvinisme met zich meebrengt. Het is te betreuren, dat diegenen die zich met groot enthousiasme aansloten bij de theologie van een Tim Keller of een John Piper, niet de nodige bereidheid opbrengen aan een sociale filosofie (Dominionisme) en aan de verbreiding van een 'christelijk' hedonisme (John Pipers hoofdboodschap: een 'christelijk genotprincipe') een bijbelse maatstaf aan te leggen. Het zou wenselijk zijn dat de aanhangers van het Nieuwe Calvinisme zichzelf zouden bevragen of hun propaganda voor de Amerikaanse 'Gospel Coalition' ook daadwerkelijk met de bedoelde oriëntatie op het reformatorische geloofsgoed overeenstemt. De aanwijzingen dat dit nu juist niet het geval is, zijn niet meer te overzien. Enige van deze aanwijzingen worden in onderstaande analyse van E.S Williams aangetoond.

Vervolgens enkele citaten uit de analyse van E.S. Williams:

 

Het algemeen bekende succes van New Calvinism gaat terug op enige invloedrijke activiteiten als megagemeenten waarvan de leiders zich bereid verklaard hebben samen te werken. Deze eenheid die berust op pragmatisme, ligt ten grondslag aan een onstuimige verandering in de evangelicale landkaart van de USA en andere landen. De invloed van deze nieuwe beweging is dermate groot dat zelfs TIME-Magazine de effecten op de evangelicale wereld gethematiseerd heeft. Het is evenwel verkeerd New Calvinism te zien als iets dat gebaseerd is op een duidelijke grondslag voor wat betreft de leer. Want zoals we zullen zien gaat het met betrekking tot deze beweging om een koepel te vormen die aan veel personen met heel verschillende denkbeelden, leerstellingen, praktijken en doctrines een plaats biedt.

 

(...)

Contextualisering
De Gospel Coalition houdt zich bezig met de vraag, hoe de kerk zich verhoudt tot de cultuur en dus met het thema van de zogenaamde contextualisering.

"Wij geloven dat iedere uitdrukking van het christendom noodzakelijk en juist tot op zekere hoogte met betrekking tot de huidige cultuur van de mens gecontextualiseerd is… Het evangelie zelf heeft de sleutel voor de geschikte contextualisering". (blz. 10)

De Gospel Coalition wil bij de verkondiging van het evangelie de juiste balans vinden.

(...)

De Leer
New Calvinism biedt een ruim onderdak aan allerlei leer, maar ontmoedigt aandacht aan leergeschillen. Zowel charismatische praktijken alsook leerstellingen van de Emerging Church vinden een hartelijk onderkomen bij de New Calvinists. Hoewel ze zogenaamd de leer van Calvijn vertegenwoordigen, stemmen weinigen  in met de Westminster Confessie of met de Baptistische geloofsbelijdenis van 1689. We zullen zien dat leer van het Nieuwe Calvinisme weinig te maken heeft met de calvinistische leer van de genade.

(...)

Tim Keller – de intellectuele reus van het Neo-calvinisme
Tim Keller is een van de hoofdpersonen van het Neo-calvinisme. Als belangrijkste dominee van de Redeemer Presbyterian Church in New York claimt hij het gereformeerde Christendom te vertegenwoordigen. Newsweek beschrijft hem als de "C. S. Lewis van de eenentwintigste eeuw". Hij wordt door velen als een grote intellectueel gezien, als expert in de christelijke apologetiek, als iemand die in staat is de waarheid van het Christendom in een postmoderne wereld te verkondigen.

(...)

Kellers theïstische evolutie
Keller verdedigt overtuigd de door hem zo genoemde 'progressieve evolutie'. In zijn boek The reason for God (2008) probeert Keller de christenen te helpen hun twijfel af te leggen doordat hij ze van de waarheid van de theïstische evolutie probeert te overtuigen. Die theorie wil het voor christenen mogelijk maken zowel in de schepping als ook in evolutie te geloven.

(...)

Keller beweert dat wedergeboren christenen arrogant, eigengereid, betweterig, ongevoelig en nors zijn. Hij schijnt erg geïrriteerd te zijn over diegenen die wedergeboren zijn, het boze veroordelen en voor gerechtigheid instaan. De erg tolerante Keller lijkt zo tegenover wedergeboren christenen zeer intolerant te zijn

(...)

Keller zegt dat de ziel "Jezus krijgen" moet zodat iemand christen wordt. Voor een groot aantal toehoorders doet hij de opmerkelijke uitspraak dat God mogelijkerwijs een achterdeur voor ongelovigen heeft, waarover God ons niets heeft gezegd. Keller vermoedt dat God daadwerkelijk een geheime weg in de hemel kan hebben voor al diegenen die geen boete doen en niet in Christus geloven. Maar de achterdeur van Keller is onbijbels en ten diepste ketters want dan zou Christus tevergeefs gestorven zijn.       
En het is tenslotte schokkend als Keller zegt dat hij niet weet wat er met ongelovigen gebeurt die zonder Christus sterven. Hij zegt: "Als zij sterven en Jezus christus niet hebben, ik weet niet wat er met hen gebeurt". Maar hoe kan hij zeggen dat hij het niet weet wanneer de bijbel er toch duidelijk over is?    "Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; wie niet in de Zoon gelooft, zal het leven niet zien maar de toorn van God blijft op hem" (Joh3,36). Het is opmerkelijk dat hij bij de beantwoording van Bashirs vragen niet de bijbel citeert.

(...)

De beide genoemde citaten (zie het originele artikel - JT) maken duidelijk dat Keller geen onderscheid tussen het protestantse en het rooms-katholieke geloof maakt. Hij beweert het gehele christendom te verdedigen inclusief de rooms-katholieke en dus niet alleen een bepaalde kerk.

(...)

De vrucht van Kellers toenadering tot het rooms-katholicisme is zijn bevordering van rooms katholieke mystieke praktijken in zijn Redeemer Church.

(...)

Kellers boek Generous Justice is een strijdschrift voor sociaal activisme.

(...)

Keller beklemtoont hoe belangrijk het is het evangelie 'cultuurgevoelig' te maken. Hij gaat ervan uit dat de weerstand van de mensen tegen het evangelie principieel cultureel bepaald is.

(...)

De theologie van Keller kan met zijn eigen woorden worden samengevat:

"Het primaire doel van de redding is - culturele vernieuwing - de wereld tot een betere plaats te maken".

Dit denkbeeld neemt in alle leerstellingen van Keller een centrale plaats in.

De conclusie is dan ook:

Conclusie
Dr. Tim Keller is een grote naam in de beweging van het Nieuwe Calvinisme. Zijn leer stellingen worden in Groot-Brittannië wijd verbreid door The Gospel Coalition, Redeemer Network, Proclamation Trust, evenals door conferenties in de gehele wereld. Terwijl hij de naam heeft een vertegenwoordiger te zijn van gezond protestantisme, blijft hij in werkelijkheid niet bij de rechtzinnige leer van het gereformeerde geloof. Hij past een pseudo-intellectuele, filosofische methode toe om een evangelie naar de mens te propageren. Hij verbreidt een versie van het evangelie, die ver van de Bijbelse waarheid af staat.
We hebben gezien dat Keller zich aan de ene kant zeer oecumenisch voordoet en veel sympathie voor het rooms-katholicisme toont maar zich aan de andere kant geïrriteerd is door het 'fanatisme' van hen die zichzelf beschouwen als wedergeboren christenen. Zoals ook de neo-evangelicalen heeft hij een lage kijk op de Schrift wat hem mogelijk maakt de leer van de theïstische evolutie te verbreiden. Hij probeert het evangelie te contextualiseren, zodat het in de huidige cultuur geaccepteerd wordt. Hij probeert evangelisatie te verbinden met sociaal activisme. Hij is het prototype van een Nieuwe Calvinist die in principe de reformatie verworpen heeft. De apostel Paulus waarschuwde voor het gevaar van hen die filosofische denkbeelden in de naam van het christelijke geloof verspreiden.

"Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding , volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld , maar niet volgens Christus.    Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht". (Kol 2,8-10)

Wij mogen ons niet gevangen laten nemen door leeg bedrog en menselijke filosofieën van het Nieuwe Calvinisme dat slechts lippendienst bewijst aan de leerstellingen van de Reformatie. Veeleer moeten we aan de gezonde Bijbelse leer vasthouden.

 

Op 26 januari 2013 verscheen op eeninwaarheid.info het tweede deel: Wie zijn de Nieuwe Calvinisten 2/1? Hieronder citeren we alleen de inleiding van dit artikel:

Het ND-antwoord van drs. G.A. (Gert) van den Brink predikant, godsdienstfilosoof en schrijver (zie UPDATE A hieronder) is duidelijk: "Het is terecht om John Piper aan te duiden als een calvinist."
Van den Brink constateert dat Piper "zonder scrupules de vijf artikelen van de Dordtse Synode onderschrijft, de dubbel predestinatie belijdt en de noodzaak benadrukt van wedergeboorte". Wat kunnen we nog meer vragen?
Toch constateert Van den Brink dat Piper op een heel ander punt focust dan de klassieke leer van zonde en genade, kort geformuleerd. John Piper richt zich radicaal op de menselijke zoektocht naar geluk. Want de mens is toch geschapen om gelukkig te zijn? Christelijk hedonisme noemt hij dat. 'Hedonisme' is de leer die genot en genieten als het hoogste goed stelt. Het wordt 'christelijk' als dat met God kan worden verbonden.

Even een tussenstapje, want ineens valt er een eurootje op zijn plaats. Waar zijn we dat 'genieten van God' eerder tegengekomen? Precies, in Feest van genade, het 40-dagen-boek dat A. Kamsteeg en Ronald Westerbeek schreven als werkboek voor gemeenteprojecten. We lezen:

"In de kerk hoor je dat het helemáál niet om jou draait: het gaat om God. Alles is immers door en voor God geschapen (Kol. 1:16). Gaat het niet om ons geluk, maar om de eer van God? Dat klinkt al snel als of we ons eigen geluk opzij moeten zetten om tot Gods eer te leven."

Nee nee nee, zeggen de schrijvers:

"Wij zijn geschapen om God te verheerlijken door van Hem te genieten! Dan ervaren we opeens dat tussen streven naar geluk en Gods eer helemaal geen tegenstelling bestaat. Want bij hem worden we pas echt gelukkig. () Onze zonde is niet dat we vaak hartstochtelijk op zoek zijn naar geluk. Onze zonde is dat wij tevreden zijn met veel minder dan waarvoor God ons schiep en niet die diepe vreugde zoeken die Hij geeft aan ieder die Hem wil leren kennen.

John Piper dus met het christelijk hedonisme van zijn New Calvinism! Zonder het wellicht te beseffen zijn kerkleden allemaal een beetje(?) de nieuw-calvinistische kant opgestuurd in hun denken. Het was trouwens ook in preken merken, als je goed oplette.

Maar kun je met deze andere focus nog wel van calvinisme in de klassieke betekenis van het begrip spreken? Ja, meent Van den Brink. Nee, zei dr. Ted Williams, zo begrepen we uit zijn eerste lezing. Daarom gaan we nu verder luisteren naar wat hij in zijn tweede lezing over New Calvinism te berde brengt. Hij focust daarin achtereenvolgens op drie hoofdpersonen en hun opvattingen die deze wereldwijde beweging motoriseren: John Piper, Mark Driscoll en Albert Mohler.
Om een en ander behapbaar te houden publiceren we het verhaal achtereenvolgens in drie delen, met elk deel gewijd aan een van drie genoemde theologen.


UPDATE A:  Eerder werd vermeld prof.dr. G. van den Brink (PKN), bijzonder hoogleraar aan de PThU en universitair hoofddocent systematische theologisch aan de Vrije Universiteit als schrijver. Dat is onjuist. We hebben de twee personen Van den Brink door elkaar gehaald. Onze excuses voor deze vergissing.

Op 9 februari 2013 verscheen op eeninwaarheid.info het derde deel: Wie zijn de Nieuwe Calvinisten 2/2? Hieronder citeren we alleen de inleiding van dit artikel:

Heeft het nieuwe calvinisme met zijn andere focus, namelijk op genieten i.p.v. zonde en genade, nog wel recht op de naam 'calvinisme' in de klassieke betekenis van het begrip? Ja, schreef drs. G.A. (Gert) van den Brink predikant, godsdienstfilosoof en schrijver in het ND. Nee, zegt dr. Ted Williams, zo begrepen we uit zijn eerste lezing. In een tweede lezing bespreekt hij opvattingen van de motoren achter new Calvinism: John Piper, Mark Driscoll en Albert Mohler.  
Om een en ander behapbaar te houden publiceren we dat verhaal achtereenvolgens in drie delen, met elk deel gewijd aan een van drie genoemde theologen.
Vandaag over Mark Driscoll.

Op 23 februari 2013 verscheen op eeninwaarheid.info het vierde deel: Wie zijn de Nieuwe Calvinisten 2/3? Hieronder citeren we alleen de inleiding van dit artikel:

Heeft het nieuwe calvinisme met zijn andere focus, namelijk op genieten i.p.v. zonde en genade nog wel recht op de naam 'calvinisme' in de klassieke betekenis van het begrip? Ja, schreef drs. G.A. (Gert) van den Brink predikant, godsdienstfilosoof en schrijver in het ND. Nee, zei dr. Ted Williams, zo begrepen we uit zijn eerste lezing. In een tweede lezing bespreekt hij opvattingen van de motoren achter new Calvinism: John Piper, Mark Driscoll en Albert Mohler.  
Om een en ander behapbaar te houden publiceren we dat verhaal achtereenvolgens in drie delen, met elk deel gewijd aan een van drie genoemde theologen.
Vandaag het laatste deel, namelijk over Albert Mohler. Dr. Williams sluit af met een aantal conclusies.


Zie ook:

19-03-2014 reformedforum.org - James J. Cassidy (pastor of Calvary Orthodox Presbyterian Church) - 5 Reasons Why I Am Not a New Calvinist - citaat slot:

To sum, I am not persuaded that we can have Calvinistic soteriology (or even a Calvinistic “big God”) without a Calvinistic church. To abstract theology from ecclesiology is a foreign concept in the minds of the Reformers. Therefore, as Geerhardus Vos said in another context, “To our taste the old wine is better.” (The Self-Disclosure of Jesus, 65.) Or, what may surprise some, I agree completely with Karl Barth’s sentiments at this point: “For us, therefore, Church dogmatics is necessarily Reformed Dogmatics. By this we mean the dogmatics of the particular Church which was purified and reconstituted by the work of Calvin and the confession which sealed his testimony” (CD I/2, 831). Whether or not Barth succeeded in producing a Reformed dogmatics along these lines is another question, but I agree at least with the form of his statement. I can fully sign on to Barth’s idea as summarized tersely by von Balthasar: “Theology is church theology or it is nothing at all” (The Theology of Karl Barth, p. 7).

20-05-2014 jonathanmerritt.religionnews.com - Jonathan Merritt - The troubling trends in America’s ‘Calvinist revival’ - vanuit een ander perspectief een interessante analyse van de neo-calvinistische opleving in de VS

 


03-06-2013 refdag.nl - drs. M.K. de Wilde (PKN) - ”Open gereformeerden” kunnen veel leren van ”new calvinists”

 

Dr. P. de Vries wil graag „open gereformeerd” zijn (RD 29-5). ”New calvinists” gaan hem daarin voor, reageert drs. M. K. de Wilde.

29-05-2013 refdag.nl - Dr. P. de Vries (HHK) - Vreemdelingschap ontbreekt bij Tim Keller

Open gereformeerd zijn betekent vooral dat je aan anderen de kracht en diepte van de gereformeerde belijdenis duidelijk wilt maken, antwoordt dr. P. de Vries op de reacties op zijn artikel over 
Tim Keller.

27-05-2013 refdag.nl - drs. M. K. de Wilde (PKN) - Luister beter naar Tim Keller

Als dr. De Vries wat beter en wat langer naar Tim Keller had geluisterd, had hij de elementen die hij mist in de boeken en preken van de Amerikaanse voorganger wel degelijk aangetroffen, reageert drs. M. K. de Wilde.

23-05-2013 refdag.nl - dr. P. de Vries (Hersteld Hervormd) - Tim Keller staat zeker niet dichter bij Dordt dan Arminius

De bekende Amerikaanse voorganger Tim Keller is een orthodox christen in de brede zin van het woord maar zeker geen calvinist, stelt dr. P. de Vries. Keller een calvinist noemen, maakt de aanduiding calvinist betekenisloos.

16-05-2013 refdag.nl - ds. W. Visscher - Leve het calvinisme? Nee, het is crisis

In de Verenigde Staten doet het ”nieuwe calvinisme” het boven verwachting goed. In Nederland ligt dat toch wat anders. Ds. W. Visscher: „Hier is absoluut geen sprake van een opleving. Je hoeft geen profeet te zijn om te zien dat de kerk in een enorme crisis verkeert.”

Op 11 mei 2013 verscheen op refdag.nl een artikel van Maarten Stolk - Leve het calvinisme!

In Nederland hebben orthodox–gereformeerde kerken het moeilijk, maar in de Verenigde Staten is het calvinisme bezig aan een ware opmars. Het ”new calvinism” wordt steeds populairder, vooral onder jongeren. Maar hier en daar klinken tegengeluiden.

Op dezelfde dag publiceerde hij - Waar komen al die nieuwe calvinisten vandaan?

Het calvinisme timmert flink aan de weg in de Verenigde Staten. Maar waar komt deze opleving precies vandaan? De Amerikaanse predikant Mark Dever ging op zoek naar de oorzaken en vond er (minstens) tien.

02-05-2008 refdag.nl - Willem van Klinken - Jong, rusteloos, gereformeerd

Journalist Collin Hansen van het Amerikaanse tijdschrift Christianity Today baarde in september 2006 opzien met zijn artikel ”Young, Restless, Reformed”. Hij beschreef hierin een opleving van het calvinisme die hij ontwaarde onder jongeren. Hansen verdiepte zich verder in deze beweging en legde zijn ervaringen vast in een boek.


Meer achtergrondinformatie:

wapenveldonline.nl december 2008 - Een portret van Tim Keller - Interview door Herman Paul en Bart Wallet

12-03-2009 Time.com - 10 Ideas Changing the World Right Now, The New Calvinism - Citaat:

Calvinism is back, and not just musically. John Calvin's 16th century reply to medieval Catholicism's buy-your-way-out-of-purgatory excesses is Evangelicalism's latest success story, complete with an utterly sovereign and micromanaging deity, sinful and puny humanity, and the combination's logical consequence, predestination: the belief that before time's dawn, God decided whom he would save (or not), unaffected by any subsequent human action or decision.

23-04-2009 refdag.nl - Nieuw calvinisme in Amerika - Citaat:

In Amerika verscheen recent een artikel in het opinieblad Time waarin het ‘nieuwe’ calvinisme tot de tien belangrijke thema’s wordt gerekend die de wereld op dit moment aan het veranderen zouden zijn. Zou Calvijns gedachtegoed dan toch belangrijker zijn dan wel wordt gedacht? In elk geval blijkt Calvijn nog niet buiten beeld te zijn. Al blijft het de vraag of het vastgeroeste beeld dat men van hem heeft ooit verdwijnt. Voor velen blijft Calvijn de strenge pleitbezorger van een verkiezingsleer waarbij een Godsbeeld hoort dat weinig ruimte overlaat voor de mens met zijn vragen en zijn zoeken. Daarbij zou de rigide tucht in Genève alle levensvreugde uit de stad hebben verdreven. Ook in Amerika zijn dat de eerste zaken waaraan men denkt bij de naam Calvijn.

Timkeller.nl is onderdeel van het Friesch Dagblad. Deze website geeft informatie over de Amerikaanse predikant en is niet door hem geautoriseerd.

gereformeerdekerkblijven.nl - J. Douma - Oecumenische ontwikkelingen - par. 5.20

Zie ook: werkenaaneenheid.nl - De apologetische methode van Tim Keller - door dr. Wes Bredenhof

Websites waaraan dr. E.S. Williams is verbonden:

http://www.newcalvinist.com/

http://www.driscollcontroversy.com/

http://www.depressionandthebible.com/

Overige links:

http://www.the-highway.com/

http://www.contemporarycalvinist.com/2012/07/this-week-in-calvinism-july-13-2012.html

http://thereformedtraveler.com/2012/07/12/a-closer-examination-influential-ministires-of-new-calvinism/

Laatst aangepast op woensdag 21 mei 2014 10:24  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]