Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home DGK Publicaties Over de DGK Ds. E. Heres - Niet meer dolerend?

Ds. E. Heres - Niet meer dolerend?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Wie op de website kijkt van onze gemeente, ziet dat in de naam van de kerk niet meer het woord ‘dolerend’ voorkomt. Gewoon ‘Gereformeerde Kerk Dalfsen’. Daar is dan tussen haakjes aan toegevoegd (DGK). Zijn we nu niet meer ‘dolerend’?
Wij beschouwen onze eenwording met DGK als een kerkelijke vereniging. Het was niet een eenvoudige aansluiting maar een vereniging van twee kerkformaties met elk een eigen geschiedenis.
Om het kort aan te duiden zeggen we ook wel: Het jaartal 2010 is niet hetzelfde als het jaartal 2003.
Wij hebben elkaar mogen vinden, onder Gods leiding, omdat wij samen mogen staan op dat ene fundament.
Hoewel het principieel gaat om een vereniging is het praktisch wél zo dat de Gereformeerde Kerk te Dalfsen (dolerend) deel is gaan uitmaken van het kerkverband van DGK. Dat heeft, heel praktisch, ook gevolgen voor de naam die we als gemeente hebben. Dat is ook voor de hand liggend, omdat het een vereniging is van één zelfstandige gemeente, met een groter kerkverband. We maken graag de vergelijking met de Vereniging van 1892. Maar toen ging het om de eenwording van twee grotere kerkverbanden. Toen is er voor het verenigde kerkverband ook een andere naam gekozen dan de beide bestaande namen. De Christelijke Gereformeerde Kerk (de kerken van de Afscheiding) en de Nederduitsch Gereformeerde Kerken (de kerken van de Doleantie) hebben er toen samen voor gekozen verder te gaan onder de naam: ‘Gereformeerde Kerken in Nederland’.
Hoe zit dat nu met het woord ‘dolerend’ dat tussen haakjes aan onze naam gekoppeld was in de afgelopen drie jaar?
Toen in de kerkenraadsvergadering van 22 febr. 2010 besloten werd tot de naam ‘Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend)’, was dat niet om daarmee aan te geven dat wij als ‘dolerende gemeente’ nog een plek zouden hebben binnen het verband van de GKV. Wij hebben ons vrijgemaakt van de verkeerde koers en van de besluiten van kerkelijke vergaderingen die tegen de Schrift en tegen de belijdenis in gaan. De kerkelijke stappen hadden een breuk met het kerkverband tot gevolg. We moesten ons vrijmaken van een reeks kerkelijke besluiten en van de koers van de GKV.
Het was niet om iets nieuws te beginnen. Het was juist om ‘gewoon’ gereformeerde kerk te blijven. Vandaar ook ‘gewoon’ die naam: ‘Gereformeerde Kerk (te) Dalfsen’. Die toevoeging, tussen haakjes, ‘dolerend’, is vooral gekozen om de inhoud, de betekenis van het woord. Doleren is immers ‘klagen’, ‘zich beklagen’. Het ging ons niet om een herinnering aan de Doleantie als kerkhistorisch feit.
Nee, het ging ons erom om uiting te geven aan de pijn en het ernstige beklag. Ernstig beklag, omdat er geen ruimte meer werd gegeven om het gebroken fundament onder de eenheid van de kerk te helen.
Ernstig beklag om dat trouwe dienaren van Christus werden weggewerkt. Ernstig beklag, omdat wij broeders en zusters en het kerkverband los moesten laten.
Van het woord ‘dolerend’ ging een dringend appel uit naar de plaatselijke kerkenraad van de GKV en naar het kerkverband van de GKV om van de ingeslagen koers en van de genomen besluiten terug te komen. Wij hebben ons beklaagd over de wijze waarop de plaatselijke kerkenraad van de GKV gereageerd heeft op de kerkelijke stappen waartoe wij ons gedwongen zagen. Men heeft voor een zakelijke en juridische aanpak gekozen, met behulp van een kerkelijke jurist en een gewone jurist. Alsof men bang was dat wij rechten zouden laten gelden op kerkelijke goederen en gebouwen (waar op zich alle reden voor zou zijn, want niet wíj, maar zíj zijn een andere kerk geworden). Maar ons doleren, ons klagen, gaat over het feit dat er in geen enkele reactie van de kerkenraad blijk is gegeven dat hij bereid was koers en besluiten nog eens in heroverweging te nemen.
Zeer beklagenswaardig is het, dat naar binnen toe de indruk is gewekt dat de afgescheiden broeders en zusters tot andere inzichten zouden zijn gekomen. De werkelijkheid is, dat niet wíj tot andere inzichten zijn gekomen inzake de belijdenis enzovoort. Maar dat in het kerkverband van de GKV
andere inzichten ingang hebben gevonden. Dwaling en kerkelijke ontrouw hebben vrij baan gekregen.
Wij hadden graag gezien dat de redenen om te doleren zouden worden weggenomen. Maar daar is geen sprake van. Integendeel, telkens zijn er meer en nieuwe signalen die zeggen dat het verval binnen de GKV alleen maar verder gaat. Als het gaat over Schriftkritiek is het hek van de dam. Van de belijdenis over de Kerk wordt al lang openlijk gezegd dat zij vandaag eigenlijk niet meer toepasbaar is.
Wat dat in de praktijk betekent wordt bijvoorbeeld duidelijk uit het bericht dat deputaten van de GKV het mogelijk achten om zelfs met de PKN in gesprek te gaan.
Ik lees in een krantenbericht dat er binnenkort een boek verschijnt van de godsdienstsocioloog prof. dr. G. Dekker, met als titel: ‘De doorgaande revolutie’. In dat boek wordt de vergelijking gemaakt tussen de ontwikkelingen in de Synodaal Geref. Kerken na 1950 en de ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in de laatste decennia. Uit onverdachte hoek wordt gesteld dat de overeenkomsten groot zijn.
Als moet worden vastgesteld dat er binnen de GKV sprake is van een ‘doorgaande revolutie’, dan blijft de reden tot klagen. Wij zouden graag de gelegenheid hebben om broeders en zusters binnen de GKV op te roepen tot terugkeer van de weg die de Geref. Kerken Vrijgemaakt zijn ingeslagen.
Het woord ‘doleren’ verdwijnt uit onze naam, maar het klagen blijft!
Tegelijk is er alle reden om juist ook onze dankbaarheid te uiten.
Blijmoedige dankbaarheid omdat wij eenvoudig verder mogen met de rijke erfenis die de HERE aan de voorgaande geslachten gegeven heeft. Een complete Bijbel en de Schriftuurlijke belijdenis waar wij zonder meer aan vast mogen houden.

E. Heres

Bron: gereformeerde-kerk-dalfsen.nl

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]