Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media Positieve protestantse pausgeluiden in gereformeerde context

Positieve protestantse pausgeluiden in gereformeerde context

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Wat de door mij geciteerde theologen gemeenschappelijk  hebben, is een ruime kijk op het pausdom en Rome, die ik niet kan verenigen met wat wij belijden in onze confessie. Het past wel in de de moderne protestantse trend om niet meer moeilijk te doen over kerkmuren. Het onderscheiden tussen ware en valse kerken, zoals de confessie daarover spreekt, hebben we kennelijk achter ons te laten

schrijft GKv prof.dr. J. Douma over protestantse theologen en media op gereformeerdekerkblijven.nl d.d. 16-03-2013 in de rubriek Kort commentaar '[60]  Waardering, maar
 '

Op 16-02-2013 citeert GKv-er D.J. Bolt op eeninwaarheid.info 'Paus Petrus?' een aantal positieve protestantse pausgeluiden uit het Nederlands Dagblad en vraagt zich dan vervolgens af:

Zijn we nog gereformeerd?

Moet het ND dat ergens nog een beetje wil ruiken naar de gereformeerde Drie formulieren van eenheid, niet noodzakelijk kritisch zijn over het pausdom? Ik kan me voorstellen dat dat lastig is als een van de RK voormannen in Nederland, mgr.dr. G.J.N. de Korte bisschop van Groningen-Friesland, zijn maandelijkse column in het blad mag vullen. En vrijelijk kan pleiten voor de eucharistie, de ene (roomse) wereldkerk en de pauselijke hiërarchie. Je kunt deze aimabele priester tenslotte ook niet al te erg voor het bisschoppelijke hoofd stoten met kritiek op zijn baas.

We misten al langere tijd een gewoon gereformeerd geluid over de aanmatiging van de paus als 'stedehouder van Christus'. Want bij de stortvloed van positieve commentaren als boven, is dat een node ontbeerd geluid. De apostolische successie waarin de pausen van alle tijden denken te staan, is voor gereformeerden onverteerbaar toch? Er is maar Ă©Ă©n Bisschop Jezus Christus. Het apostolisch ambt van Petrus en de anderen is uniek en niet 'opvolgbaar'. Bij alle Romeinse schittering en schoonheid, bij alle breedheid en ruimte van denken in onze tijd, moet dat steeds weer in het oog worden gehouden.

(...)

Rome in al zijn huidige soepelheid, is niet veranderd. Deze hoeksteen, tu es Petrus van het 'Heilige Roomse Rijk', zal nooit worden opgegeven! Rome is en blijft de alleenzaligmakende kerk omdat ze de sleutel van Petrus in handen meent te hebben.

Laten kleurige klerikale klerenkasten vol pracht en praal de ogen hiervoor niet verblinden. In tegenstelling tot wat allerlei neo-gereformeerden ons willen doen geloven, kunnen de Sixtijnse kapel kardinalen maar Ă©Ă©n goed besluit nemen. We citeren ds. F. Bijzet[2]:

"Zolang de paus zichzelf laat aanbidden als ‘plaatsvervanger van Christus op aarde’, zichzelf ‘heilige vader’ en ‘eminentie’ laat noemen, het zich laat welgevallen dat jongeren een voor een voor hem knielen en zijn hand kussen (op de Wereldjongerendag), zichzelf geroepen en in staat acht aan kerk en wereld Gods zegen uit te delen, aflaten (kwijtschelding van je zonden bij God) denkt te kunnen uitdelen (bijvoorbeeld aan wie een pelgrimsreis naar Lourdes maakt), onfeilbare uitspraken denkt te kunnen doen, en overledenen ‘zalig’ en ‘heilig’ meent te mogen verklaren, een kerk in stand houdt waarin dagelijks ‘priesters’ voor een altaar moeten staan om brood en wijn onder hun handen te doen veranderen in het lichaam en bloed van Christus, wat dan aan God moet worden aangeboden enzovoort, enzovoort. Zolang de paus dat doet, kan ik dankbaar goede boeken van iemand als Jozef Ratzinger lezen, maar dan moet ik als christen tegelijk het instituut ‘paus’ hartgrondig verfoeien. En dan kan ik ook begrijpen dat Johannes Calvijn in dat instituut de antichrist herkende. Het aftreden van Jozef Ratzinger als paus was daarom de belangrijkste daad van heel zijn pausschap. Na hem zou nu niemand meer als paus moeten willen aantreden."

Zelfs het Reformatorisch Dagblad heeft heel veel 'neutrale' (wat is neutraal?) aandacht besteed aan de aftredende en nieuwe paus. Na een uur live-uitzending van de inauguratie van de nieuwe paus en reacties daarover van lezers (m.n. vanuit Twitter) hebben ze deze uitzending gestopt en excuses aangeboden omdat ze als redactie duidelijk afstand willen houden van Rome.
Zeer opvallend en indringend was een reactie d.d. 20-03-2013 van een aantal dominees uit verschillende kerken (HHK, CGK, Oud GerGem en GerGem) d.d. 20-03-2013 om 20:06 uur 'Te veel aandacht voor paus ongepast':

Waar onze vaderen de paus de antichrist hebben genoemd, gaan wij als reformatorische mensen volop aandacht besteden aan de paus. Het RD van 14-3 schreef over de eerste werkdag van de paus: „Paus begint in eenvoud.” Deze eenvoud bleek te bestaan in het feit dat de nieuwe paus eerst ging bidden.

Het is bekend dat de Mariaverering hoog staat aangeschreven bij deze jezuĂŻet. Wat een lastering is dat van de voorbidding van Christus, en dat in deze lijdenstijd! Hoe heeft de Borg moeten lijden en sterven om de enige Voorbidder van Zijn volk te kunnen zijn! We constateren dat de reformatorische gezindte flink aan het verschuiven is. Helaas ook op dit punt. We moeten overal aan gaan wennen en nu blijkbaar ook aan de antichrist.

De hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad plaatste op hetzelfde tijdstip de reactie 'RD blijft berichten over de paus' - citaat:

Maar waar gehakt wordt, vallen spaanders. Dinsdag maakten we als redactie hierbij een fout en dat spijt ons. Op onze website was enige tijd een live-uitzending van de inauguratie van de paus te zien. Na een krap uur hebben we besloten dat dit toch een verkeerde keus was. Verschillende lezers attendeerden ons daar –terecht– op. Als je als redactie duidelijk afstand wilt houden van ‘Rome’, is het tegenstrijdig om juist zo veel extra aandacht te geven aan dat speciale moment waarop deze zelfbenoemde ‘opvolger van Petrus’ voor het eerst in het openbaar optreedt. Daar past terughoudendheid. Bovendien zet Rome die plechtigheid vooral luister bij met een mis. Juist in deze lijdensweken is dat schrijnend, voor wie beseft dat mensen daarmee God een offer willen brengen dat een plaats krijgt naast het enige en alomvattende offer van Jezus Christus. Dat is afgoderij, zeggen wij, met de Heidelbergse Catechismus in vraag en antwoord 80 en 95.

Bij nader inzien was onze conclusie dat we deze livebeelden van de inauguratie niet moeten willen tonen. Niet omdat dat geen nieuws is, maar omdat dit te veel eer is voor iemand die zich de plaatsbekleder van Christus noemt.

Maar er kwamen ook andere reacties. Ik haal een reactie aan die volgens mij het gevoel van de breedte van de niet bevindelijke gereformeerde traditie treffend weergeeft. Het is gepubliceerd op de weblog van CGK ds. Wim de Bruin d.d. 21-03-2013 'Paus Fransiscus en de antichrist'. Ik citeer:

Paus Fransiscus is...

  • Een man die zich liever Bisschop van Rome noemt dan Paus en op die manier laat zien echt de eerste onder zijn gelijken te willen zijn, en deze nederige houding tot op vandaag consequent voortzet.
  • Een man die niet alleen theoretische maar ook praktische aandacht heeft voor de armen.
  • Een man die tijd en ruimte neemt om voeten van aidspatiĂ«nten te wassen.
  • Een man die geen aandacht voor zichzelf vraagt maar voor Christus.

Afgelopen zondag in de dienst heb ik daarom in mijn protestantse kerk gebeden voor deze paus en gevraagd of hij een waardevolle getuige van Jezus Christus mag zijn.

Ik kon mijn ogen daarom niet geloven toen ik deze opinie en de reactie daarop in het Reformatorisch Dagblad las. Dat hier en daar het instituut paus nog werd gezien als een antichristelijk instituut wist ik wel. Maar dat de concrete paus nog altijd wordt beschouwd als antichrist wist ik echt niet.

Hij citeert enkele gedeelten uit de Bijbel over de antichrist die hem laten denken aan Noord-Koreaanse leiders of aan Assad, maar absoluut niet aan de huidige paus. Hij besluit zijn artikel met:

Fransiscus doet me eerder denken aan Matteus 25:35-36 dan aan Openbaring 13. En ik vind het meer dan ongepast om in deze termen over deze man te schrijven. Gevaarlijk ook. Stel je voor dat deze paus inderdaad een goede getuige van Christus is, om hem dan een dienaar van satan te noemen
. Dan lopen me de rillingen over de rug.

Hoe komt het dat vijf dominees het presteren om zo’n brief vol met misverstanden te schrijven? Ik vermoed dat het antwoord in de kop vervat zit: teveel aandacht voor paus ongepast. Als je geen werkelijke respectvolle interesse in de ander hebt zul je nooit zien wie die ander is.

Ik wens de vijf dominees de wijsheid van Gamaliel toe (Hand. 5:39).

Prof.dr. K. Schilder (GKv) was ook van mening dat de paus niet de antichrist vertegenwoordigde. Hij zei wel (Cursus bij kaarslicht. Lezingen van K. Schilder in de laatste oorlogswinter. Deel 1 (1997) - pag. 73)

De paus heeft veel trekken van de pseudochrist, niet van de antichrist.

Op pagina 71 schreef hij over dit onderscheid:

Op Ă©Ă©n punt wil ik nog illustreren dat de bijbel in de berichtgeving ons verder brengt. In de bijbel is er sprake van de pseudochrist (Matt. 24:24, Marc. 13:22) en ook van de antichrist. Tussen die beiden is onderscheid. De pseudochrist is een schijn-Christus; de antichrist is de bewuste, duidelijke, felle tegenstander van Christus. De pseudochrist is een wolf, maar in schaapskleren; de antichrist zal een wolf in wolfskleren zijn. Helaas is aan dit onderscheid vaak voorbij gezien. Willem de MĂ©rode heeft zich vergaloppeerd toen hij antichrist en pseudochrist verwarde en van de antichrist zei:

Hij ging in pracht van purperen gewaden.
Zijn oogen waren mild en schoon en week,
En voor hem uit liep door de gansche streek
Een roepen van zijn goedheid en genade.7


De pseudochrist is minder gevaarlijk dan de antichrist, hij is hoogstens voor de oppervlakkige mensen gevaarlijk. De antichrist zal publiek zijn, hij zal de signatuur dragen van de hater van God.

"Zijn ogen waren mild en schoon en week" en iedereen roept van "zijn goedheid en genade". Lijkt dat ook niet veel op menig protestantse beleving en reacties op de huidige paus Franciscus?

Ook nog een ander protestants geluid komt van DGK-er Bastiaan de Roos op zijn weblog 15-03-2013 'Een nieuwe paus'. Ik citeer:

De heer Peter Blokhuis, die tot mei 2012 voorzitter van de ChristenUnie was, zei indertijd in een interview met het Reformatorisch Dagblad: “Protestanten moeten zich geen Italiaans beeld van roomsen vormen waar meteen het geweer op gericht zou moeten worden. Tegenwoordig kun je met veel rooms-katholieken prima over de Bijbel praten. Ik heb een jaar samen met een aantal van hen op een Bijbelclub gezeten. Dat heeft mijn ogen geopend”[6].

(...)

ik ken veel roomsen die heel sympathieke mensen zijn. Maar het springende punt is dat religie in de Rooms-katholieke kerk in sommige opzichten op ware godsdienst lijkt. Ten diepste is het dat, naar mijn stellige overtuiging, niet.
Het is zonde dat, naar schatting, 1,15 miljard mensen helemaal de verkeerde kant op worden gestuurd[7]. ZĂłnde. In de Schriftuurlijke betekenis van het woord.

Als je als protestant toch nog zo positief (of 'neutraal') over deze paus spreekt en schrijft, hoe hartelijk sta je dan nog achter de gereformeerde belijdenis over de onderdelen die de roomse leer, ook van deze wellicht zeer sympathiek ogende paus, weerleggen en bestrijden en hoe sta je dan tegenover de belijdenis van het kerkvergaderend werk van Christus? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de afstand tussen wat er werkelijk wordt geloofd en nog formeel wordt beleden ook in dit opzicht steeds groter en zichtbaarder wordt.

Waar dat allemaal op uitloopt? Het klassieke gereformeerde belijden verdwijnt via de weg van stilzwijgen of nuanceren van voorheen radicale standpunten. Het gezag van de Bijbel en de traditionele kijk op geloof & wetenschap en het gezin vallen weg. Bijbelteksten die niet meer aansluiten bij de positieve waardering van de huidige cultuur worden zo gemasseerd dat zij niet meer van toepassing worden geacht voor de huidige tijd. Er is een hernieuwde interesse in verschillende niet-gereformeerde tradities, tot aan roomse rituelen toe.
En zo wordt het ene geloof in de ene God steeds meer vervangen door multi religieuze individuele belevingen binnen snel veranderende netwerken - de gevestigde kerk als 'instituut' is passé. De religieuze belevingsrichting zal in ieder geval ook veel meer publiek trekken. Natuurlijk gaat de ontwikkeling stapje voor stapje, zodat het merendeel tijd krijgt voor gewenning - anders verliest deze geest te veel nageslacht.

Wat te doen? Actief trouw blijven en vanuit Gods Woord en met de mogelijkheden die je hebt ontvangen die beweging proberen te ontmaskeren.

JT

 


 

Overige gerelateerde artikelen

18-05-2013 eeninwaarheid.info - N. van Dijk - Rome blijft Rome

Door de kardinalen werd tot paus verkozen de Argentijn Jorge Mario Bergoglio. Als paus zal hij heten: Franciscus, verwijzend naar Franciscus van Assisi (1181-1226), de ‘heilige’ die in armoede onder de armen wilde leven. Opvallend was de enorme media-aandacht rondom de pausverkiezing.

In reformatorische kring is vaak respect voor veel roomse ethische standpunten. Maar het pausdom wordt afgewezen, er is moeite met de paus als plaatsbekleder van Christus, en zaken als Mariaverering. Rome heeft uitspraken uit het verleden over de leer van de Reformatie (de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof en uit genade alleen) nooit herroepen.
Toch valt er in gereformeerde kringen een verschuiving waar te nemen. Bij de steeds sterkere roep om eenheid komen ook de Rooms-katholieken in beeld. In een aantal artikelen in het tijdschrift ‘De Reformatie’ bespreekt prof. Kamphuis wat het eigenlijke is van de katholiciteit van de kerk, hij merkt op: “vinden we het niet terecht dat de Rooms-katholieke Kerk katholiciteit voor zich alleen claimt? Dan zullen we duidelijk moeten maken waaraan wij het recht ontlenen het ook voor onszelf te claimen”. De kerk is wereldwijd en omvat mensen uit alle sociale lagen:

25-03-2013 refdag.nl - hoofdredacteur W.B. Kranendonk - Paus niet dé antichrist

Voor Luther was het helder: „Liever Turks dan paaps.” Zouden reformatorische christenen anno 2013 hem dat zomaar nazeggen? „Liever moslim dan rooms-katholiek.” Wie dat vanavond op verjaardagsvisite zegt, wordt mogelijk vreemd aangekeken.

26-03-2013 trouw.nl - Robin de Wever - Discussie laait weer op: is paus nu wel of niet de antichrist?

Mogen orthodoxe protestanten met belangstelling naar de paus kijken? Het Reformatorisch Dagblad zou wel erg enthousiast hebben uitgepakt met nieuws over de nieuwe paus. Plots wordt de vraag of hij de 'vijand van Christus' is weer actueel.

Laatst aangepast op vrijdag 17 mei 2013 21:24  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]