Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Een oproep van dr. HJCCJ Wilschut tot bezinning over huidige tijdgeest aan brede gereformeerde gezindte

Een oproep van dr. HJCCJ Wilschut tot bezinning over huidige tijdgeest aan brede gereformeerde gezindte

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

In ieder geval is duidelijk: de doorgaande revolutie stopt niet bij de GKV. In tegenstelling tot Dekker ben ik over die revolutie niet positief. Mijns inziens doet de brede gereformeerde gezindte er dan ook goed aan om zich te bezinnen op deze problematiek. Al is de achtergrond verschillend, we staan voor verwante problemen. En samen delen we de overtuiging dat Gods Woord richtinggevend is en blijft – ook in een postmoderne tijd.

aldus dr. HJCCJ Wilschut n.a.v. het boek 'De doorgaande revolutie' van G. Dekker in het Reformatorisch Dagblad d.d. 09-04-2013 "Doorgaande revolutie van tijdgeest stopt niet bij vrijgemaakten"

Zie ook B. de Roos - "Tegen de tijdgeest" d.d. 12-04-2013 - citaat slot:

Graag kom ik, aan het eind van dit artikel, nog even terug bij doctor Wilschut.
Die geleerde predikant is een man die ik hoog acht. In het algemeen genomen heeft hij heel wat te melden.
Deze keer vroeg hij: wat moeten we nou doen met die tijdgeest? Hoe moet dat nu verder?
Het kan aan mij gelegen hebben. Maar ik vond het ietwat slachtofferig klinken. Ietsje zielig zelfs, misschien. Persoonlijk vond ik het artikel van dominee Wilschut daarom ietwat teleurstellend.
Want laat het duidelijk zijn: er is een helder antwoord. Dat wordt in de kerk gegeven. In dé kerk, inderdaad – mét lidwoord.

Dat antwoord is, als het erop aan komt, samen te vatten in elf woorden.
“Het is volbracht”.
“Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!”.

Zie ook

D.J. Bolt - eeninwaarheid.nl - Wie staat er aan het roer in de GKv? (2) d.d. 12-06-2010 - het artikel is een vervolg van de bespreking van de brochure Afscheiden? van dr. H.J.C.C.J. Wilschut met een samenvatting van de hoofdstukken 3 en 4. Citaat:

 

Wilschuts conclusie hier is dat de geestelijke en kerkelijke samenhang in de GKv gaat ontbreken. De eenheid binnen de gemeenten en de gemeenten onderling staat onder spanning. Maar die samenhang is wel nodig, ook voor een gereformeerde levensstijl die zijn kernpunt vindt in de Bijbelse leer van zonde en genade. Als we niet zover kunnen komen, laten we onze jeugd die zit met basale vragen over God en het praktisch christelijke leven in de steek.

Discussies over bijvoorbeeld allerlei synodebesluiten leiden maar tot versplintering van de discussie, volgens Wilschut. Je moet je concentreren op de basisproblematiek: waar komt het uit voort. Zijn mening is dat de GKv ernstig aan het seculariseren zijn. Omdat we vaak onkritisch in onze tijd en maatschappij staan.
Ook zijn analyse van de tijdgeest resulteert weer in een aantal concrete punten.

 • De tijd is postmodern: er zijn geen absolute waarheden. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Het gaat meer om authenticiteit dan om waarheid.
 • Het accent ligt meer op het gevoel dan het verstand. Dat is te merken aan hoe beslissingen worden genomen.
 • Deze tijd is God-loos en veelzins goddeloos, vrijgevochten. Religie mag wel weer maar als iets-isme. God is uit het beeld verdwenen en bepaalt het denken en handelen niet meer.
 • In een optimistisch mensbeeld is het accent van schuldvraag naar zinvraag verschoven.
 • De tijd is individualistisch. Dat leidt tot onverbondenheid.
 • Er is sprake van een verbrokkeld levenspatroon. Er zijn verschillende wereldjes van thuis, werk en ontspanning. Christen-zijn omvat niet meer het hele leven.
 • De wereld wordt een gesloten circuit. Uitzien naar een nieuwe wereld van God is door de materiële welvaart en wereldgerichte levenshouding uit beeld.
 • De tijd denkt ahistorisch. Sterk ik-gericht moeten we het van het heden hebben.


Deze tijdgeest ziet de predikant doorwerken in de kerk: de relativering van de waarheid, de emotionele benadering, het optimistische denken over de mens, schuld- naar zinvraag verschuiving. Het probleem om een brug te slaan tussen een God-loze wereld en Gods wereld zodat het twee onverbonden grootheden blijven. Samen verbonden zijn in Christus' lichaam wordt moeilijk te beleven. Het leven van elke dag gaat het leven in de kerk bepalen i.p.v. andersom. Dat zie je ook terugkomen in allerlei ethische vragen.

Wilschut probeert ook te aan te geven waar de kwetsbaarheid van de GKv voor dit denkklimaat vandaan komt. Hij ziet een soortgelijke sociologische ontwikkeling als in de destijds synodaal gereformeerde kerken, al zijn er verschillen. Maar ook theologisch is er verwantschap. Want van de Kuyperiaanse openheid voor de cultuur werd geen afscheid genomen. I.p.v. van de kerk naar de wereld kwam de wereld in de kerk. Te laat werd de notie van de vreemdelingsschap verwerkt en een tegencultuur gevormd om je onbesmet van de wereld te bewaren. De GKv heeft zich ook te lang geïsoleerd van de gereformeerde gezindte. De focus was te veel op het 'issue' kerk gericht vanuit het denken van prof. Schilder met verwaarlozing van de brede gereformeerde traditie.
Met prof. Schilder uit beeld konden gemakkelijk niet-gereformeerde denkbeelden postvatten.
Na de vrijmaking kwam er een zeker objectivisme. Wel kwam er een correctie op gang in de jaren tachtig. Maar was het al niet te laat met als gevolg een nu doorschietend subjectivisme?

Het kernprobleem is dat in veel opzichten God niet langer in het middelpunt in het vrijgemaakte kerkelijk leven staat, maar de mens. Niet de vraag: hoe wil de Here het, wat zegt zijn Woord, zijn we bezig tot zijn eer?, maar: wat is de religieuze behoefte van de mens, hoe komt hij aan zijn trekken?

Dr. Wilschut ziet die "brede tendens" doorwerken in een "mensmiddelpuntige" prediking, in een liturgie die afgestemd wordt op wat de mens boeit, een kerkelijk samenleven waar beslissend is wat wij er zelf van vinden en tenslotte, in een ethische oriëntatie die niet begint bij Gods geboden maar bij menselijke behoeften en mogelijkheden.

Zie ook HJCCJ Wilschut - Kroniek Nader Bekeken - Confessie en tijdgeest d.d. 27-05-2005

Zie ook werkenaaneenheid.nl - Uitgangspunt in de tijdgeest of Gods Woord? - ds. R. Visser in Gereformeerdekerkblijven.nl d.d. 02-03-2013 - citaat (het begint met een citaat van prof. De Ruiter):

"Ook kerkleden zijn kind van hun tijd. Individualisering is daarbij een gegeven dat we eigenlijk alleen maar kunnen accepteren. Het roept voor kinderen van God wel vragen op.”
Hier zie je gebeuren dat we in de bezinning over echt kerk-zijn iets binnen brengen wat de hele zaak scheeftrekt. We beoordelen niet of deze individualisering volgens de wil van God is. En zelfs als we dan zeggen dat dit tot onverbondenheid leidt die niet volgens Gods bedoeling is, accepteren we het nog. We zouden er niet omheen kunnen.[2]
Ik kan het niet anders zien dan dat dit de dood in de pot is en ook in strijd met Gods liefde.  Het lijkt er zo op dat de  geest van de tijd de dienst gaat uitmaken in de kerk en niet de Geest van God.

Zie ook Johan van Veen - Kerkelijk consumentisme d.d. 30-06-2010 - citaat slot:

“Wie met de tijdgeest trouwt is snel weduwnaar”, zegt het spreekwoord. De kerk moet daarom vooral haar zelfstandigheid bewaren. In plaats van in te spelen op de steeds wisselende vraag moet de kerk zich concentreren op het steeds gelijk blijvende aanbod. De vraag van Luther: “Hoe krijg ik een genadig God”, heeft nog niets van zijn betekenis verloren.

Laatst aangepast op zondag 09 juni 2013 00:05  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]