Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Verslag 1e vergadering

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

1ste vergadering - Opening

Bidstond

Op vrijdag 13 december, voorafgaand aan de opening van de Generale Synode, werd een bidstond gehouden in de Zuiderkerk te Zwolle met het oog op de komende synode. Ds. De Marie bediende daarin het Woord van de Here n.a.v. Zacharia 2: 4, 5:

”Snel heen, spreek tot die jongeling: als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte van mensen en vee daarin. En Ik zelf, luidt het woord des HEREN, zal haar een vurige muur zijn rondom, en heerlijkheid binnen in haar.”


Het thema van de preek was:De Here zal zijn kerk nog verkiezen.

  1. Hij zelf bepaalt de omvang van zijn kerk.
  2. Hij zelf zal haar beschermen.
  3. Hij zelf woont te midden van haar.

Zacharia moest Gods volk, pas terug gekeerd uit de ballingschap, vermanen en bemoedigen. En dat was hard nodig. Het werk aan de muren van Jeruzalem en de herbouw van de tempel lag stil. Er was grote tegenstand van buitenaf. De mensen weren mat en moedeloos. Maar toen kwam de Here met zijn vertroostende Woord. Hij liet en laat zijn kerk niet in de steek. Hoewel het soms lijkt alsof het niet zo is, gaat de Here gewoon verder met het werk aan de komst van zijn rijk. Alles wat de kerk overkomt is in de hand van de Here. En daarom moeten we niet kijken naar de omvang van de kerk, naar de weinige mensen. De Here zelf zorgt er voor dat zijn kerk er is. Een ark van behoud. Het aantal mensen doet er niet toe. En straks wordt het grote getal van de uitverkorenen vol. We hebben als kerken zelf maar kleine kracht. Maar de Here zelf beschermt zijn kerk. Hij is een vurige muur rond haar. Die kerk is van zichzelf, als we kijken naar wat voor ogen is, niet aantrekkelijk. Dat zeggen mensen ook. Is het in de kerk wel zo mooi? Voel ik me daar wel thuis? Moet ik me daarbij aansluiten? Maar de rijkdom van de kerk wordt niet bepaald door omvang en invloed. Haar rijkdom is dat de Here zelf in haar is! Daarom is er buiten de kerk geen zaligheid. Daarom moet iedereen gewezen worden op het adres van de kerk. Omdat de Here er woont. En daarom moeten wij ons rijk weten!

Opening

Op zaterdag 14 december werd de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken geopend in een zaal van de Christelijke Gereformeerde Kerk Nieuw-Amsterdam. De preses van de roepende kerk, br. H.C. Ravensbergen van de gemeente te Emmen, liet zingen Psalm 22: 12 en 13:

Ik breng met heel de broederkring U eer.
En wat ik U beloofde, telkens weer,
betaal ik straks ten overstaan, o HEER,
van wie U vrezen.
Dan zullen armen rijk verzadigd wezen.
Wie God belijdt, zal aan de dis Hem prijzen.
Uw hart spring’ op van vreugd bij al de spijzen,
voor u bereid.

Dan wordt erkend de grootheid van de HEER.
De hele aarde keert dan tot Hem weer.
En alle volken knielen voor Hem neer
met eerbewijzen.
Zij zullen God als Heer der volken prijzen.
Gods koninkrijk zal dan in glans verschijnen.
Uit alle volken brengen Hem de zijnen
hun huldeblijk.


Allereerst lof en eer aan de Here, onze God!
Vervolgens ging hij voor in gebed waarin de Here werd gedankt en waarin Zijn zegen werd gevraagd. Daarna las hij voor uit Efeziërs 1: 1-23, over de rijkdom van de uitverkiezing en de dankbaarheid van Paulus voor het geloof van de Efeziërs.

In zijn openingswoord vertelde br. Ravensbergen eerst iets over de omgeving waarin de synode wordt gehouden: In Nieuw-Amsterdam, een dorp in een uitgestrekt veengebied, vroeger ontoegankelijk moeras. Ook vertelde hij iets over de kerkelijke gemeente te Emmen. De gemeente is zeer uitgestrekt en is wat betreft de geografische situatie vergelijkbaar met andere gemeenten in het kerkverband. Een kleine kerk in een uitgestrekt gebied. Een gebied waar het Woord schaars is geworden. Ook dat heeft Emmen gemeen met de zusterkerken. Maar het Woord ís er wel. Iedere zondag mag het worden verkondigd, mag de rijkdom van het geloof worden doorverteld. De Here is genadig, groot en onmetelijk in kracht. Br. Ravensbergen ging kort in op het gelezen Schriftgedeelte en verwees ook naar de bidstond van de vorige avond. We moeten van de Here niet te klein denken. Hij volmaakt alles in allen. Zo mogen we bemoedigd aan de generale synode beginnen. Onder de zegen van de Here, op weg naar de Jongste Dag.

Moderamen

Na het openingswoord ging een presentielijst rond en werden door de broeders van de roepende kerk de credentiebrieven gecontroleerd. Credentiebrieven of geloofsbrieven zijn brieven van de classes waarin deze meedelen welke broeders zij hebben afgevaardigd. De credentiebrieven bleken in orde en vastgesteld werd dat alle afgevaardigden wettig aanwezig waren.
Volgens de regels voor het synodewerk was het toen tijd voor de verkiezing van het moderamen, zeg maar het dagelijks bestuur van de synode.
De verkiezing nam vrij veel tijd in beslag. Na een aantal stemrondes werden de volgende broeders gekozen en benoemd:
als preses br. A. Admiraal van DGK Hasselt,
als eerste scriba br. J.A. Bazuin van DGK Berkel&Rodenrijs/Bergschenhoek (de eerste scriba is vooral verantwoordelijk voor de acta, de verslagen van de synodevergaderingen),
als tweede scriba ( belast met de zorg voor inkomende en uitgaande stukken) br. C. Baan van DGK Zwolle,
en als assessor (vervanger van preses en scriba en belast met de zorg voor kort verslag e.d.) br. C.A. Teunis van DGK Bergentheim/Bruchterveld.
De broeders hadden de vrijmoedigheid hun benoeming aan te nemen en hen werd de zegen van de Here toegewenst.

Vervolgens droeg br. Ravensbergen de leiding van de vergadering over aan de nieuw benoemde preses, br. A. Admiraal.
De eerste handeling van de nieuwe preses was het besluit om de vergadering voor een tijd te schorsen zodat het moderamen de agenda kon voorbereiden.

Van Gogh

”Het is hier zo gansch en al dat wat ik mooi vind. Dat wil zeggen ’t is hier vrede…..”


Twee zinnetjes uit een brief van de beroemde schilder Vincent van Gogh uit een brief aan zijn broer Theo. Wat dat te maken heeft met de synode van De Gereformeerde Kerken? Terwijl het pas benoemde moderamen zich langdurig terugtrok om aan de agenda te werken werden de overige broeders uitgenodigd door de broeders uit Emmen om mee te gaan naar het Van Gogh Huis. Gelegen op loopafstand van de vergaderplaats van de synode. In de Van Goghstraat te Nieuw-Amsterdam. Zo konden de afgevaardigden de wachttijd plezierig en leerzaam doorbrengen. Oude kennis werd weer opgefrist. Vincent van Gogh bleek in 1883 een paar maanden te hebben doorgebracht in Nieuw-Amsterdam. In een logement waarvan de overblijfselen nu het “Van Gogh Huis” heten. Daar, in dat destijds herbergzame stukje Drenthe besloot Vincent definitief diep onder de indruk van het landschap, schilder te worden. Voor die tijd was hij iemand van “twaalf ambachten, dertien ongelukken”. In Nieuw-Amsterdam gaf hij zijn leven een definitieve wending.
Waar een generale synode al niet goed voor is!

Belofte en benoemingen

Na een aangename en smakelijke lunch (hartelijk dank, broeders en zusters uit Emmen) bleek het moderamen de agenda-problemen de baas geworden en kon de vergadering worden voortgezet.
Als eerste werd de vergadering formeel geïnstitueerd en legden alle afgevaardigden de belofte af. Door te gaan staan en het woord “ja” uit te spreken verklaarden ze in te stemmen met de belijdenis en zich in al hun synodewerk te onderwerpen aan Schrift, belijdenis en kerkorde. Zoals altijd een bijzonder moment.

Na het afleggen van de belofte besloten de synodeleden unaniem ds. Van Gurp te benoemen tot adviseur van de synode en br. Mooibroek te IJsselmuiden tot quaestor (penningmeester).

Sluitingstermijn

Aan de orde kwam nu de vraag naar de sluitingstermijn voor het indienen van stukken. Eigenlijk was die termijn al enkele weken verstreken maar er waren nog stukken binnen gekomen. Besloten werd alle op dat moment aanwezig stukken toch op de agenda te plaatsen. Wel werd door de vergadering nadrukkelijk vastgesteld dat dit geen gewoonte moet worden en dat de kerken voldoende de gelegenheid is geboden op tijd stukken in te dienen. Eén van de kerken krijgt, desgevraagd, nog één week respijt.

Huishoudelijke regeling

Eén deputatenrapport kwam al aan de orde: het rapport van de Deputaten Voorbereiding Volgende Synode. In dit korte rapport legden deputaten, het moderamen van de vorige generale synode, verantwoording af van hun werkzaamheden en presenteerden zij een licht gewijzigde huishoudelijke regeling. Dit voorstel werd na nog enkele kleine wijzigingen vastgesteld.

Agenda

Vervolgens werden de nodige vergaderdata vastgesteld. De volgende zaterdagen werden alvast gereserveerd:
19 december 2009, 16 januari 2010, 23 januari 2010 (reservedatum), 13 februari, 20 maart, 10 april, 8 mei en 12 juni (reservedatum). DV op 19 juni zal dan de sluiting van de synode plaatsvinden. Aan de afgevaardigden werd gevraagd er rekening mee te houden dat misschien een enkele keer op de vrijdagavond voorafgaand aan één van de genoemde data ook moet worden vergaderd.
Voor de vergadering op DV 19 december werd besloten dat op die dag twee belangrijke rapporten worden besproken: het rapport van de Deputaten voor de Opleiding tot de Dienst des Woords en het rapport van de Deputaten Liturgische Voorzieningen.

Kleingoed

Aan de lijst van ingekomen stukken werden nog enkele toegevoegd die op het laatste moment waren binnen gekomen.
M.b.t. het kort verslag werd besloten geen kort verslag te publiceren omdat De Bazuin al uitgebreid verslag zal doen. Wel zal aan de redactie gevraagd worden er voor te zorgen dat alle onderwerpen in dat verslag genoemd worden.
Voor het samenroepen van de volgende synode, als de Here die geeft, werd aangewezen de classis Zuid-West. Deze classis zal uit haar midden één van de kerken daarvoor moeten aanwijzen.
Tenslotte werd besloten enige assistentie te zoeken voor de eerste scriba met zijn grote hoeveelheden papier- en computerwerk.

Sluiting

Na de persoonlijke rondvraag, waarvan geen van de broeders gebruik wilde maken, en de rondvraag naar artikel 48 KO (heeft niemand zich misgaan tijdens de vergadering?), waarvan gelukkig ook geen gebruik hoefde te worden gemaakt, beëindigde de assessor, br. Teunis, deze eerste zitting, door te laten zingen Psalm 116: 1 en 10 en voor te gaan in gebed. Daarna sloot de preses de vergadering.

Ik zal met vreugd in ’t huis des HEREN gaan,
ik zal mijn God naar mijn geloften danken.
Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken
en hef met mij de lof des HEREN aan!
(Psalm 116: 10)

 

Overige informatie over de synode

Broeders en zusters die graag willen meeleven (en wie wil dat niet?) kunnen de deputatenrapporten opvragen bij hun kerkraad.
Ook zijn deze de rapporten (voor zover zij niet vertrouwelijk van aard zijn) geplaatst op de website van de kerken.
En natuurlijk bent u altijd welkom op een synode-vergadering. Het is erg bemoedigend en stimulerend wanneer er publiek aanwezig is. Wel moet u er rekening mee houden dat in een enkel geval een onderwerp vertrouwelijke gedeelten bevat. Dat is bijv. het geval met het rapport van de Deputaten voor de Opleiding tot de Dienst des Woords. Informatie over de studenten heeft uiteraard vertrouwelijke aspecten. Dan kan u gevraagd worden om even de zaal te verlaten.

Laatst aangepast op zaterdag 10 april 2010 15:25  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]