Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Verslag 2e vergadering

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

2de vergadering

Opening

De tweede zitting. Zaterdag 19 december wordt de tweede zitting van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken gehouden te Nieuw-Amsterdam. De verkozen preses van de synode, br. A. Admiraal, opent met het lezen van 2 Samu√ęl 20: 1 en Psalm 69. Daarna wordt Psalm 40: 5 en 7 gezongen door alle aanwezigen en gaat de preses ons voor in gebed.

Daarna wordt stilgestaan bij de gelezen Bijbelgedeelten. Psalm 69 is door David gemaakt ten tijde van de opstand van Seba. Seba was een nietswaardig man, zo staat in de Schrift. Hij komt in opstand tegen David: "Wij hebben geen deel aan David". Seba blaast de hoorn en gaat een gedeelte van het volk voor op weg naar huis (2 Sam. 20). In deze situatie roept David om hulp van de HERE. Uit de hele psalm blijkt dat deze is uitgeroepen in nood. David is moe van het roepen, de situatie lijkt uitzichtloos.

De preses maakt de vergelijking naar nu. Heeft een ieder die Gode meer gehoorzaam wil zijn dan mensen, niet vaak last van honende blikken? Verwijtende opmerkingen? Wordt er niet vaak liefdeloosheid verweten? Maar, zoals blijkt uit de Schrift, gaat het leven van een gehoorzaam kind van God niet over een keurig geasfalteerde weg. Gehoorzaamheid aan Gods Woord betekent strijd. David wordt verteerd door ijver voor Gods huis. Verteerd door het najagen van Gods eer.

De situatie van de kerk hier in Nederland is niet rooskleurig. Strijd van buitenaf. En strijd van binnenuit. Gaat dit altijd om Gods eer? Ook de menselijke hang naar eigen eer en eigen roem speelt vaak mee. We moeten steeds weer ons leven toetsen aan Gods Woord en ons beproeven of onze handelswijze naar de Schrift is.

De preses besluit door de kracht en wijsheid van God aan de afgevaardigden toe te wensen.

Huishoudelijke zaken

Vervolgens komen enkele huishoudelijke zaken aan de orde. Ds. van Gurp is als adviseur ter synode gekomen en aan hem wordt de belofte van trouw aan de Schrift en belijdenis gevraagd. Vervolgens deelt de preses mee dat de volgende zitting van de GS niet op 16 januari maar op DV 23 januari zal plaatsvinden.

Op deze zaterdag zal over de Stichting het Theologische Boek worden vergaderd. Dit is de stichting die een bibliotheek beheert met theologische boeken ten behoeve van de kerken. Het moderamen stelt voor om een bezoek te brengen aan het pand van de stichting. Zo hebben de broeders afgevaardigden ook voor ogen waarover zij een besluit moeten nemen..

Na enkele andere huishoudelijke mededelingen wordt de agenda voor deze zitting vastgesteld en komt het eerste agendapunt aan de orde.

Opleiding tot de Dienst des Woord

Op deze eerste echte vergaderzitting komt een belangrijk onderwerp ter sprake. Want hoe moet de opleiding van predikanten plaatsvinden? Kunnen De Gereformeerde Kerken dat zelf ter hand nemen? Met welke opleidingsinstituten kan worden samengewerkt? De deputaten die zich met deze vragen hebben bezig gehouden, hebben een rapport uitgebracht aan de synode.

In artikel 18 van onze Kerkorde hebben de kerken met elkaar afgesproken dat zij een theologische hogeschool voor de opleiding tot de dienst van het Woord zullen onderhouden. De afgevaardigden naar de synode besluiten om naar deze artikelen te gaan handelen en de opleiding daadwerkelijk ter hand te nemen. Het is goed om te realiseren dat het hier om een hele belangrijke zaak gaat. Wellicht denkt u dat we genoeg preeklezers hebben. En genoeg leespreken. Verdient de opleiding voor de dienst des Woords dan wel prioriteit? De afgevaardigden hebben gemeend van wel. Immers, missen we in onze kerken niet enorm de goede, Schriftuurlijke leiding van predikanten? Slechts één dominee in actieve dienst, en één emeritus! En wat een werk komt er op hun schouders terecht. Denk alleen maar aan het bedienen van de sacramenten op alle plaatsen in het land. Het is uiterst belangrijk om meer goede, bekwame predikanten te hebben, als herders van Gods kudde in Nederland.

Dus, de afgevaardigden hebben besloten om als kerken een betrouwbare opleiding te gaan starten, waarbij nog wel voor een belangrijk deel gebruik zal worden gemaakt van bestaande opleidingsinstituten maar waarbij ook langzamerhand meer in "eigen hand" zal worden gehouden. Hier is nog veel werk voor nodig en de deputaten stellen voor om aan het eind van de synode ook een aantal voorstellen te doen inzake de praktische zaken. Deputaten hebben overigens overleg gehad over de vraag hoe het een en ander te combineren is. Dit roept de vraag op of studenten die "onze" opleiding zullen volgen wel een academische titel zullen kunnen behalen. Bijvoorbeeld de mastertitel, zoals dat tegenwoordig heet. De deputaten geven aan dat dit wellicht niet het geval is. Zo was het overigens bij de Afscheiding in 1834 ook. Toen de afgescheidenen een eigen opleiding startten, werd daar door de hervormde dominees een beetje over geschamperd. Bij de Theologische School van de Afgescheiden kerken was het niet mogelijk om een titel te halen. Dat gaf reden voor de hervormde dominees om maar hooghartig neer te kijken op de "mannen zonder titels". Maar, zo zullen wij Anno 2010 volhouden: liever mannen zonder titels, dan titels zonder mannen.

In een ander artikel van de kerkorde, artikel 19, hebben de kerken afgesproken dat zij ernaar streven dat er studenten in de theologie zijn. Hierbij komt in de bespreking naar voren of het wel wenselijk is om zoveel mogelijk studenten te hebben. Zoveel predikanten kunnen we immers niet kwijt in de gemeenten?

Deputaten geven echter aan dat hiervan op korte termijn sowieso geen sprake is. Zoveel studenten zijn er immers niet? Mocht het er in de toekomst van komen dat veel meer studenten zich inschrijven, dan ontstaat de ruimte om de hoognodige arbeid van zending en evangelisatie op te pakken.

Nu breekt dus de tijd aan om allerlei zaken goed te regelen.. Een Commissie van Opleiding, een lesprogramma, wie houdt toezicht op de Commissie van Opleiding, welke vakken kunnen de studenten aan welke universiteiten volgen etc. etc. En niet in het minst: hoe moet dit financieel gerealiseerd worden? Hoe zal de regeling rondom de studiefinanciering uitpakken? Voor de opleiding zal veel geld benodigd zijn. Broeders en zusters, denkt u aan dit werk, niet alleen in materieel opzicht (zie gegevens deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords in een eerdere editie van DE BAZUIN voor financi√ęle steun), maar wat meer is: ook in uw gebed?

Liturgische Voorzieningen

Het volgende agendapunt betreft de liturgische voorzieningen. Oftewel, de leespreken. Deputaten hebben van de GS te Zwolle de instructie meegekregen om de beschikbaarheid van leespreken te onderzoeken en beschikbare preken op te (laten) sporen. Deputaten hebben daarvan rapport uitgebracht aan de GS van Emmen. Het gaat eigenlijk om de vraag van welke predikanten wel of niet preken gelezen kunnen worden.

Dat is nu wel duidelijk omdat we ons houden aan het advies dat door de GS van Mari√ęnberg is gegeven om geen preken te lezen van predikanten die in het verleden geen goede kerkelijke keuze hebben gemaakt. Deputaten hebben echter van de GS Zwolle ook de opdracht gekregen om de mogelijkheden te onderzoeken om preken te lezen van predikanten die na 2003 zijn overleden en hoe deze preken in de toekomst dan getoetst behoren te worden en eventueel vrijgegeven kunnen worden om te worden gebruikt in de erediensten.

Stel, er is een schriftuurlijke preek beschikbaar uit 1980 van een predikant die na 1 januari 2005 met emeritaat is gegaan, maar die (nog) niet de weg van reformatie in 2003/2004 is ingeslagen. Kan die preek wel of niet gelezen worden?

Criteria worden door de afgevaardigden besproken. De synode is unaniem van mening dat , het goed duidelijk moet zijn dat een preek die gelezen wordt een Schriftuurlijk verantwoorde inhoud heeft. En ook dat het de uiteindelijke verantwoordelijkheid van een kerkenraad is of een preek wel of niet gelezen mag worden. Dat vraagt goede aandacht van de kerkenraden. Er kunnen namelijk tussen preken, die gemaakt zijn door predikanten die tijdens hun leven geen goede kerkelijke keus hebben gemaakt, ook preken zitten met onschriftuurlijke uitleggingen. Een inhoudelijke toetsing is derhalve ook erg belangrijk.

De beraadslaging over dit onderwerp wordt gezien de tijd niet afgerond, maar doorgeschoven naar een volgende zitting.

Sluiting

Ter afronding van de zitting worden de censuur naar art. 48 van de kerkorde en de rondvraag gehouden. In de volgende vergadering zal, zoals vermeld, worden gesproken over Stichting het Theologische Boek en verder komen ook de deputaten-curatoren van het landelijk kerkblad ter vergadering. Het rapport liturgische voorzieningen zal verder worden afgewerkt en deputaten financieel beheer komen hun rapport toelichten.

Hierna wordt de vergadering op christelijke wijze afgesloten, waarbij br. C.A. Teunis opgeeft om het verbondslied van Psalm 25 vers 5 te zingen en ons voorgaat in gebed. In dat gebed wordt ook de gemeente in Zwolle aan de HERE opgedragen en wordt gevraagd of de HERE zelf zijn kerk wil bouwen en bewaren.
Laatst aangepast op zaterdag 10 april 2010 15:26  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]