Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Verslag 3e vergadering

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

3de vergadering

Stichting het Theologisch Boek

Op 23 januari mocht de derde zitting van de synode van De Gereformeerde Kerken gehouden worden. Alle afgevaardigden zijn weer present in Nieuw-Amsterdam, nadat ze eerst de bibliotheek van Stichting het Theologisch Boek hadden bezocht.
Wat een boeken! Rijen en stellingen vol! Allemaal boeken die zijn opgekocht en gekregen in de afgelopen jaren. De afgevaardigden hebben hun ogen en oren goed de kost gegeven, om op één van de volgende zittingen hierover goede beslissingen te kunnen nemen. Wordt dus vervolgd!

Opening

Na het bezoek aan de bibliotheek opent de preses, br. A. Admiraal, de vergadering op christelijke wijze. We lezen uit de Schrift 2 Kor. 4: 1-15 en zingen daarbij Ps. 119: 43 en 53. Daarna houdt de preses een openingswoord naar aanleiding van het gelezen gedeelte. In 2 Kor. 4 spreekt Paulus over de schat in aarden vaten. In de dagen waarop Paulus dit schreef waren er mannen met schitterende betogen. Vlammende sprekers. Die konden de mensen boeien. Daar hadden de mensen geen moeite om zich te concentreren. Of te luisteren naar een lange rede. Als gevolg daarvan wordt het pas ontluikende evangelie alweer verduisterd. Roemen in eigen kracht, eigen kruis. Nee, zegt Paulus, het gaat niet om de prediker, het gaat om de inhoud. De schat in het vat lijkt onzichtbaar, maar dat is het niet. Het zit in het aarden vat! Dat vat, dat lijkt zo gewoon. Een goedkope kruik. Een goedkope fles. Maar gebruikt de HERE ook niet gewone mensen voor zijn dienst? Als instrumenten voor Zijn werk?
En dat moeten de broeders afgevaardigden steeds beseffen. Ook als vandaag over de gang van zaken in de kerken wordt gesproken: leven vanuit de rijkdom waarin God ons stelt. Niet gericht zijn op eigen roem, of eigen eer. Besluiten nemen, spreken met elkaar, elkaar tot dienst zijn, vanuit Gods Woord. En al wijst de HERE moeilijke wegen, toch vraagt Hij ons om gehoorzaam aan zijn stem gehoor te geven. En Hij geeft daarvoor de nodige kracht en wijsheid door zijn Woord en Geest.

Met deze woorden opent de preses de vergadering.

Huishoudelijke zaken

Namens het moderamen doet de preses enkele huishoudelijke mededelingen. Van deputaten appelzaken is vernomen dat een gemeente die geen deel meer uitmaakt van het kerkverband meermalen is opgeroepen om bezwaren in te dienen volgens de regels die we samen hebben afgesproken. Dit is nog niet gebeurd. Eigenlijk is dit wel heel jammer. De afgevaardigden hopen dat zij alsnog aan het gevraagde willen voldoen, zodat de GS tot eventuele behandeling kan overgaan. Immers, juist door een beargumenteerd bezwaarschrift in te dienen via de kerkelijke weg, kan het onderwerp ter sprake komen op de synode en kunnen de kerken hierover met elkaar een besluit nemen.
Wat betreft de planning worden de afgevaardigden verzocht zoveel mogelijk reserve-vrijdagavonden vrij te houden. Als het allemaal uitloopt, dan kunnen ook deze data worden gebruikt om te vergaderen.
Hierna worden de Acta en vertrouwelijke acta van 19 december 2009 vastgesteld en kan begonnen worden aan de rest van de agenda.

Liturgische voorzieningen

Zoals uit voorgaand verslag bleek, kon op de vorige zitting dit onderwerp niet helemaal afgerond worden. Deputaten Liturgische Voorzieningen hebben in de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van leespreken en hebben daar een rapport over uitgebracht. In dat rapport stellen deputaten aan de hand van een tweetal criteria voor om de lijst met predikanten die gehanteerd wordt sinds de GS van Mari√ęnberg uit te breiden. Na een uitgebreide discussie besluit de synode om de reeds bestaande lijst uit te breiden met een tweede lijst. Dat een predikant op de lijst staat, betekent echter niet dat zijn preken zonder nadere toetsing altijd gelezen kunnen worden. Nee, de lijst wil alleen aangeven van welke predikanten de preken geschikt kunnen worden geacht, om in de erediensten te gebruiken.
De discussie onder de afgevaardigden gaat over dit laatste punt. Enkele van de afgevaardigden vragen zich namelijk bij sommige namen af, of deputaten dit wel goed hebben gezien. Gelukkig hebben de synodeleden de betekenis van de woorden kunnen worden geacht goed voor ogen. De discussie over bepaalde namen stokt dus al gauw. Het gaat erom dat de preeklezers een handvat krijgen voor de selectie van leespreken, maar uiteindelijk heeft en houdt elke kerkenraad de eindverantwoordelijkheid.

Preken toetsen

Wat betreft de eindverantwoordelijkheid van kerkenraden, hebben deputaten ook het √©√©n en ander voorbereid. Ter tafel komt een toetsingsformulier, waarop preeklezers onderbouwd kunnen aangeven waarom een preek wel of niet gelezen kan worden. Dit gaat dus om preken van predikanten die door de GS van Emmen zijn toegevoegd aan de reeds bestaande lijst van de GS van Mari√ęnberg. Deputaten kunnen vervolgens deze preek aan de database met preken toevoegen of juist daaruit verwijderen.
Of dit in de praktijk ook gaat werken? Dat zal moeten blijken in de komende tijd. In elk geval worden alle kerkenraden en preeklezers opgeroepen hierbij hun bevindingen onderbouwd aan deputaten kenbaar te maken.

Prekenbestand

Wellicht weet u het niet, maar niet elke preeklezer heeft meerdere prekenbundels in de kast staan. De preeklezer staat dus elke keer als hij aan de beurt is voor de vraag waar hij zijn preek deze keer vandaan moet halen. Hiervoor wordt door de wijkgemeente te Amersfoort e.o. al sinds jaar en dag een digitaal preekbestand bijgehouden. De broeders preeklezers kunnen hiervoor een wachtwoord krijgen, en kunnen dan een preek uitkiezen. De wijkgemeente Amersfoort heeft de GS van Emmen een kopie van haar digitale database aangeboden, die deputaten vervolgens kunnen gebruiken voor het uitvoeren van hun opdracht. De afgevaardigden nemen dit aanbod onder dank aan. Naast een papieren preekbestand van een broeder uit het land, is dit een welkom aanbod om alle beschikbare leespreken bij elkaar te brengen.

Deputaten naar art. 49 KO

Na de lunch komen de deputaten ten behoeve van advies aan de meerdere vergaderingen ter vergadering. Deze deputaten zijn aangesteld om de classes bij te staan in geval van bijzonderdere moeilijkheden of in alle gevallen waar de kerkorde dit voorschrijft (art. 49 KO). Gelukkig is het een kort agendapunt, dat wil zeggen: de broeders deputaten hebben in de afgelopen periode eenmaal een verzoek tot bijstand gekregen. Hieraan hebben ze voldaan en hebben geconstateerd dat hun advies is aanvaard.

De Bazuin

Het kerkblad DE BAZUIN is de opvolger van REFORMANDA. Op de synode van de GS Mari√ęnberg is door de vereniging Reformanda haar gehele bezit overgedragen aan De Gereformeerde Kerken. Sindsdien heet het blad DE BAZUIN.
Een verschil met REFORMANDA is dat DE BAZUIN een kerkblad is. Zij is er dus in de eerste plaats op gericht om de eigen kerkleden toe te rusten. Mede hierom is het jammer om te merken dat sommige broeders en zusters het blad niet willen lezen, of het direct bij oud papier gooien. Dat is zo ontzettend jammer. Juist in deze wereld, waarbij de goddeloosheid toeneemt en de liefde verkilt is het belangrijk om ons goed toe te rusten voor de dagelijkse strijd vóór de Here en tegen de krachten van ongeloof en eigenwillige godsdienst.
E√©n van de afgevaardigden brengt ter synode of het niet goed zou zijn om met een rubriek Persschouw het kerkelijk erf onder de aandacht van de lezers te brengen. In de media is zoveel geroddel over bijv. radicalisme of over hi√ęrarchische kerkregering. Is het niet goed om in DE BAZUIN hier eens wat over te schrijven?

Uit de bespreking blijkt dat het in de praktijk moeilijk zal zijn om de Persschouw te vullen, omdat er niet veel te schouwen is. De roddel en achterklap over de inrichting van De Gereformeerde Kerken komt niet duidelijk naar voren in artikelen in één of ander blad. Het blijft roddel: zonder de argumenten de naam van de naaste(n) belasteren. Dat is erg moeilijk tegen te gaan in de kolommen van DE BAZUIN. Wel moet tegen dergelijke lasterpraat gewaarschuwd worden, maar juist de mensen die dergelijke praat geloven, lezen DE BAZUIN niet.

Nadat dit punt besproken is, meldt de penningmeester van deputaten-curatoren, dat het boekjaar 2009 met een klein exploitatietekort kampt. Dat is op zich reden tot blijdschap, want in 2008 bedroeg het tekort nog bijna ‚ā¨ 15.000.

Daarna stemmen de broeders afgevaardigden in met een teruggang van het aantal deputaten-curatoren van vijf naar drie. Het argument hiervoor is dat destijds het aantal van vijf is gekozen om DE BAZUIN over te nemen van REFORMANDA, en dat er daarvoor wat extra werk verzet moest worden. Inmiddels loopt het werk van DE BAZUIN allemaal naar behoren, en is de extra mankracht niet meer nodig.

Deputaten Financieel

Aan het eind van de zitting komen Deputaten Financieel Beheer ter vergadering. Of eigenlijk, één deputaat. Hij staat de afgevaardigden te woord naar aanleiding van het uitgebrachte rapport wat betreft de baten en lasten over 2008.
Twee grote voorzieningen die dit deputaatschap beheert zijn het Fonds Emeritering en het Fonds Hulpbehoevende Kerken. Het eerste fonds is erop gericht om predikanten, die eventueel een gat in hun pensioenopbouw hebben, tot het eind van hun leven naar behoren te kunnen onderhouden (art.13 KO). Dat is een dure plicht van de kerken, om hun dienaren van het Woord te onderhouden, zodat zij van ‚Äúhet evangelie kunnen leven‚ÄĚ. Het tweede fonds is erop gericht om eventuele hulpbehoevende kerken bij te staan bij financi√ęle problemen. Op beide fondsen is het afgelopen jaar geen aanspraak gemaakt, zo rapporteert het deputaatschap.
Wel krijgt de deputaat ter vergadering mee om de afgesloten pensioenpolis nog eens tegen het licht te houden. We leven immers in een tijd van crisis en slechte berichten omtrent pensioenfondsen. Daarom moet de polis beoordeeld worden op waardevastheid en moeten eventueel maatregelen getroffen worden om deze waardevastheid te behouden.
Na enkele kleine zaken, kan ook dit rapport naar alle tevredenheid van de afgevaardigden worden afgesloten en worden deputaten uitgenodigd om ook de cijfers over 2009 nog deze synode te presenteren.

Sluiting

Voordat de synodezitting gesloten wordt, stelt de preses voor om een commissie inzake de eventuele overname van de bibliotheek van de Stichting het Theologisch Boek in te stellen. De vergadering gaat akkoord met in- en samenstelling van deze commissie. Deze commissie zal de vergadering voorstellen doen over het hoe en wat met betrekking tot een overdracht van de bibliotheek aan de kerken.
Ter afsluiting laat br. C.A. Teunis alle aanwezigen Psalm 43:4 zingen en dankt hij onze HERE voor alles wat Hij gegeven heeft om deze synodezitting in goede orde te laten verlopen.

De vergadering wordt afgesloten en ieder gaat zijns weegs.

Laatst aangepast op zaterdag 10 april 2010 15:31  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]