Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Verslag 4e vergadering

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

4de vergadering

Opening

Alweer de vierde synodezitting mocht plaatsvinden op 13 februari jongstleden. De vergadering begint om stipt tien uur, nadat iedereen onder het genot van een kop koffie of thee elkaar alvast heeft kunnen begroeten. De preses, br. A. Admiraal, opent de vergadering op christelijke wijze door 1 Kor.1:1-17 te lezen, en het laten zingen van psalm 122:1. Daarna vraagt hij de HERE om zijn zegen over de komende synodezitting, om wijsheid en verstand voor de afgevaardigden om tot goede beslissingen te komen.
Zijn openingswoord gaat over het gelezen gedeelte. Wanneer het over de kerk gaat, raken de tongen los. Die vindt dit, en de ander vindt dat. Dit leidt tot allerlei meningen en tot verdeeldheid. In Korinthe komt de verdeeldheid ook naar voren. In zijn eerste brief onderhoudt Paulus de Korinthiƫrs over de verdeeldheid die er heerst. De ƩƩn zegt: ik ben van Apollos, een andere groep zegt: wij zijn meer op de lijn van Kefas en de volgende groep claimt Paulus. Een laatste groep claimt het alleenrecht op Christus te hebben. Zo verheft de ene groep zichzelf boven de andere, een oeroude zonde. Geen eensgezindheid in Christus, maar partijvorming met een claim op de naam van Christus. Dat is verkeerd, want de gemeenschap moet eenstemmig zijn in Christus, ƩƩn van zin, ƩƩn van gevoelen. En Paulus? Die is niet gekomen met wijsheid van woorden, zodat het evangelie tot een holle klank wordt, maar hij is gekomen om het evangelie te verkondigen!

Maar goed, wat heeft de kerk van deze Bijbelwoorden geleerd? We hoeven de (recente) kerkgeschiedenis er maar op na te slaan, of we kunnen overal wel de zelfverheffing van mensen boven anderen aanwijzen. Steeds weer afval van Gods Woord. De mens centraal. Daarom mogen we dankbaar zijn dat de HERE steeds weer de ogen opent en Reformatie bewerkt. Terugkeer naar het onverkorte Woord van God. Niet de mens in het middelpunt, maar alleen de HERE en wat Hij aan ons heeft geopenbaard. En uit dat Woord weten we dat Hij zich een volk vergadert, beschermt en onderhoudt en dat een ieder geroepen is zich bij de kerk als lichaam van Christus te voegen. Dat is de ware oecumene: zoveel mogelijk mensen winnen voor het evangelie van genade om niet. Mensen op te roepen om met ons te gaan, en te doen als wij, zoals we zongen in psalm122:1.

Agenda en huishoudelijke zaken

Met deze woorden over het kerkvergaderend werk opent de preses de vergadering, die in het teken zal staan van buitenlandse en binnenlandse betrekkingen. Ook zal verder worden gewerkt aan het rapport van deputaten liturgische voorzieningen.
Voordat echter met de bespreking wordt begonnen, worden eerst enkele huishoudelijke zaken meegedeeld. Op vrijdagavond 19 maart 2010 zal DV een extra synodezitting worden gehouden, om de uitloop enigszins te beperken. Verder zal het gebruikelijke telegram worden gestuurd aan Hare Majesteit de Koningin, waarin wordt gemeld dat de synode van De Gereformeerde Kerken vergadert en waarin een zegenbede wordt uitgesproken voor het werk van koningin Beatrix. In dit telegram wordt haar meegedeeld dat ā€œin de kerken voortdurend voor u (d.i. koningin Beatrix, JAS) wordt gebeden om kracht en wijsheidā€.
Ten slotte deelt de preses mee, dat de concept-acta van de vorige zitting, pas op 19 of 20 maart worden besproken en worden vastgesteld. De concept-acta worden, zo vermeldt de preses, ook verstuurd aan de in volle dienst zijnde secundi en tertii van de afgevaardigden. Deze moeten ook op de hoogte zijn van de besluiten, omdat zij ook als afgevaardigde kunnen worden ingeschakeld tijdens deze synode.

Liturgische voorzieningen

Terwijl wordt begonnen met het eerste agendapunt, wordt de vergadering ongevraagd getrakteerd op de bonkende herrie vanaf een carnavalswagen. Hoewel de wagen aan de overzijde van de Vaart staat, kunnen de afgevaardigden elkaar hierdoor maar nauwelijks verstaan. Gelukkig houdt de ā€œmuziekā€ na twee nummers op, maar in die vijf minuten stijgt de spanning onder alle aanwezigen: ā€œblijft-ie of blijft-ie niet?ā€
Gelukkig ebt de herrie weg en kan het rapport inzake liturgische voorzieningen verder worden behandeld. Zoals u uit de vorige verslagen hebt vernomen, is dit deputaatschap belast met het bij elkaar brengen van alle beschikbare leespreken voor de erediensten. Op de vorige zittingen is al vergaderd over samenstelling van lijsten, beheer van bestanden en een beoordelingsformulier voor preken die geschikt geacht kunnen worden om te gebruiken in de erediensten. EĆ©n van de afgevaardigden heeft een amendement op de voorgestelde besluiten, dat hij ter vergadering voorleest. Hierbij moet u weten dat de voorstellen genummerd worden door letters uit het alfabet. Nu zijn aan de orde voorstellen F, G, H en I. Aangezien in het amendement ook de volgorde van de besluiten licht is gewijzigd, vliegen de f-jes, g-tjes en i-tjes over de tafel, waardoor de publieke tribune de discussie tussen de afgevaardigden maar nauwelijks bij kan houden. Na enige beraadslaging en bespreking van enkele praktische bezwaren, besluit de GS het amendement aan te nemen. Het betreft feitelijk besluiten van hetgeen op voorgaande zittingen al is besproken met betrekking tot het opstellen van lijsten van geschikt geachte leespreken. Daarnaast neemt de synode het besluit om de plaatselijke kerkenraden op te roepen om onder leiding van het deputaatschap de beschikbare preken in te scannen. Het is immers een zaak van ons allemaal?!
Wellicht bent u in de gelegenheid om hier uw steentje aan bij te dragen. Kaart u dit aan bij uw kerkenraad of het deputaatschap, want vele handen maken licht werk!

Hierna wordt het deputaatschap decharge verleend en worden de deputaten herbenoemd voor de komende periode.

Buitenlandse betrekkingen

Hierna schuiven deputaten betrekkingen buitenlandse kerken (BBK) aan. Zij hebben de synode gediend met een lijvig rapport over de werkzaamheden die zij hebben uitgevoerd. Zoals we in Nederland een kerkverband vormen, om elkaar te steunen en tot hand en voet te zijn, zo doen we dit ook zoveel mogelijk internationaal. Want de kerk houdt immers niet op bij landsgrenzen, maar het Woord moet gaan tot aan de einden der aarde! Deputaten hebben een uitgebreide instructie meegekregen van de voorgaande synode te Zwolle 2007 inzake de te ondernemen acties met betrekkingen tot buitenlandse kerken. Het rapport van deputaten BBK wordt besproken, waarbij we de hoofdpunten verslaan. Hierbij wordt u echter verwezen naar het informatieve rapport van deputaten BBK over de stand van de kerkelijke contacten in de wereld (www.gereformeerde-kerken-hersteld.nl, klik verder naar de bestanden van de GS te Emmen).

Abbotsford
Zoals u wellicht weet heeft op 17 juli 2007 een vrijmaking plaatsgevonden in Abbotsford, Canada. De kerkstrijd spitst zich toe op het wettig onderhouden van een zusterkerkrelatie met een kerkgenootschap, wat niet zorgvuldig toeziet op het heilig houden van de Verbondstafel, het Heilig Avondmaal. Op 22 juli 2007 vinden de eerste kerkdiensten van de Liberated Reformed Church (LRC, vertaling: ā€œVrijgemaakte Gereformeerde Kerkā€) plaats. Om de wettigheid van deze vrijmaking te beoordelen hebben deputaten BBK een gesprek gevoerd met een broeder van die gemeente, die in Nederland op bezoek is geweest. De broeders deputaten rapporteren over de aanwijzingen die bestaan rondom de wettigheid van deze vrijmaking, maar dat sommige vragen nog openstaan. Zij verzoeken dus de synode om de instructie waardoor zij deze broeders en zusters aldaar nader kunnen bevragen. Na bespreking blijkt dat ook de afgevaardigden geen zekerheid hebben omtrent de wettigheid van het bestaan van deze gemeente.
Besloten wordt om deputaten nog tijdens deze synode een opdracht te verstrekken waarin vragen zijn verwerkt. Deze vragen kunnen dan aan de gemeente te Abbotsford worden voorgelegd ter beantwoording. Na ontvangst van de antwoorden zal een afvaardiging van de synode een bezoek brengen aan de gemeente te Abbotsford, om deze te bemoedigen. En ook om persoonlijk een zo goed mogelijke indruk te krijgen van de situatie. Op basis van de antwoorden en de mondeling verkregen informatie kan deze synode reeds besluiten tot het al of niet als zusterkerk erkennen van de gemeente te Abbotsford. Dit wordt dus vervolgd!

Australiƫ
Wat betreft de Australische kerken, de Free Reformed Churches of Australia (FRCA), melden deputaten dat ze in 2009 een verzoek van de synode van de FRCA tot een afvaardiging hebben ontvangen. De FRCA zijn er op gericht, vanwege hun zusterkerkrelatie met GKv, om DGK te laten verzoenen met de GKv. De insteek van de kerkelijke contacten is sinds de synode van 2006 van de FRCA te West-Kelmscott niet veranderd. Daarom hebben de broeders pas na dringende verzoeken daartoe vanuit Australiƫ, toch besloten om aan het verzoek gehoor te geven en acte de presence te geven op de synode van de FRCA.
Deputaten geven echter aan dat dit bezoek niet heeft uitgewerkt dat de FRCA een zusterkerkrelatie aangaat met DGK, maar haar echter blijft
oproepen om zich te verzoenen met de GKv. Dit is toch een teleurstelling, omdat de principiĆ«le keus tegen afval en vĆ³Ć³r trouw aan Schrift en belijdenis helaas niet is gemaakt door de FRCA. Dit geeft ook aan dat volgende verzoeken van de FRCA tot afvaardiging pas kunnen worden overwogen, als de FRCA daar zwaarwegende redenen voor aangeeft. Het verzoek om te komen tot een zusterkerkrelatie kan nu beter worden ingetrokken, volgens deputaten. De afgevaardigden besluiten hiermee in te stemmen en besluiten tevens dat deputaten kerkelijk contact moeten blijven houden met de FRCA om op een volgende synode mogelijk toch nog een goed getuigenis te kunnen geven waardoor wellicht de FRCA de banden met de GKv verbreekt. Deze besluiten worden mede genomen, door te onderkennen dat in AustraliĆ« wel veel broeders en zusters zijn die DGK van harte steunen in de reformatie van de kerk. Om hen een steuntje in de rug te geven, wordt het kerkelijk contact vooralsnog aangehouden.

Sri Lanka
Op Sri Lanka bestaat sinds 1996 een afgescheiden groep, die zich de Lanka Reformed Church (LRC) noemt. Het betreft een afscheiding van de Dutch Reformed Church, welke in de loop der jaren steeds vrijzinniger is geworden. De LRC telt tot op heden 18 zielen, en probeert middels het opzetten van gereformeerde scholen het evangelie te verspreiden. De gemeente van Byford (FRCA) heeft de LRC van financiƫle middelen voorzien, om deze doelstelling te verwezenlijken.
EƩn van de deputaten moet echter de treurige mededeling doen dat de gemeente van Byford de financiƫle steun heeft stopgezet. Dit op financiƫle gronden en vanwege de houding van de gemeente. Dit betekent dat daar beter geen zendingsactiviteiten ondernomen kunnen worden. Aldus wordt besloten door de generale synode.

Indonesiƫ
Opmerkelijk is wat deputaten BBK over de situatie van de Gereformeerde Kerken in Indonesiƫ (GGRI) rapporteren. Op 21 oktober 2009 hebben deputaten en ds. De Marie een gesprek gehad met ds. Pila Njuka en br. Marten Sangguwali over de gang van zaken hier in Nederland. Naar aanleiding van dit positieve gesprek stellen deputaten BBK voor om, indien de GGRI daartoe een verzoek doet, een bezoek te brengen aan de synode van deze kerken om eventueel de mogelijkheid tot een zusterkerkrelatie te onderzoeken. De afgevaardigden spreken hier nog kort over door waarna besloten wordt dat deputaten een vrij mandaat krijgen, mocht er een verzoek van de kerken in Indonesiƫ komen.

Webmagazine
Deputaten BBK hebben van de synode te Zwolle ook de instructie meegekregen om te komen tot een webmagazine in het Engels, als voorlichting voor de broeders en zusters wereldwijd. Inmiddels is deze instructie tot uitvoer gebracht en de eerste uitgaven zijn een feit. U kunt zich abonneren door op de website van DGK naar het tabblad ā€œreformed continuaā€ te gaan en u zich daar aan te melden. Wellicht hebt u kennissen in andere landen, die u wilt inlichten over het kerkelijk leven hier in Nederland. Dit magazine is daarvoor een uitstekende mogelijkheid.

Overige kerken
Ook in andere delen van de wereld zijn er nog veel gereformeerde of presbyteriaanse kerken. Denk aan Ierland, Schotland, Korea en de Filippijnen. Deputaten verzoeken om de instructie voor de volgende periode om contacten te zoeken en te blijven houden, dan wel te intensiveren met kerken die staan op het fundament van de Schrift en de belijdenis. Ook wat betreft de voorlichting inzake de kerkstrijd hier in Nederland is er nog veel informatie te verschaffen. Derhalve gaat de synode akkoord met dit verzoek.

Hiermee komt de bespreking met betrekking tot de betrekkingen met buitenlandse kerken voorlopig ten einde. Deputaten zullen op een volgende vergadering van de GS rapporteren over de situatie te Abbotsford conform de hun gegeven opdracht, daarom wordt nog geen decharge verleend. Nogmaals zij vermeld dat het rapport van deputaten BBK beschikbaar is voor alle leden en veel informatie geeft over de stand van de kerkelijke contacten en de kerkelijke situatie in het buitenland.

Tijdsdruk en extra zitting

Gezien de tijd wordt door het moderamen voorgesteld om het rapport van deputaten Adresvoering, Contacten Overheid en Binnenlandse Betrekkingen te verplaatsen naar een extra synodezitting op DV 27 februari 2010. Dit mede gezien de urgentie van het uitgebrachte aanvullende rapport en het extra verzoek dat tijdens de zittingsperiode van de GS is binnengekomen. Op de extra synodezitting zullen alleen de door dit deputaatschap ingezonden rapporten worden besproken.

Afsluiting

Nadat ook de rondvraag en de censuur naar art. 48 KO zijn behandeld, zingen we met elkaar ps.106:2 en 22 en gaat br. Teunis ons voor in gebed. Hierna sluit de preses de vergadering en wenst hij een ieder een goede zondag.
Laatst aangepast op zaterdag 10 april 2010 15:31  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden weĀ dit berichtĀ niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.Ā  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriƫnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.Ā  Ā Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]