Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Verslag 5e vergadering

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

5de vergadering

De vijfde zitting

Een zitting op 27 februari j.l. Ongepland, maar aangezien twee weken daarvoor, op 13 februari, de agenda niet geheel kon worden afgewerkt, werd besloten om een extra vergadering in te plannen. Op de vijfde synodezitting staat alleen de behandeling van de rapportages van deputaten Adresvoering, Contacten Overheid en Binnenlandse Betrekkingen (ACOBB) op de agenda. Dan denkt de meelevende lezer wellicht vandaag alles te horen over dit rapport, echter, zo is het niet gesteld. U zult het al snel merken: er was meer dan genoeg te bespreken.
Hoewel het een extra zitting betrof, die niet in de vergaderagenda van DE BAZUIN heeft gestaan, was de publieke tribune deze keer voor het eerst bijna helemaal vol! Dit moet in volgende zittingen toch minstens ge√ęvenaard worden. Dus, broeders en zusters: u bent van harte welkom in Nieuw-Amsterdam.

Opening

Br. A. Admiraal, preses van de synode, opent de vergadering op christelijke wijze door Ezra 3:10 ‚Äď 4:6 te lezen en we zingen psalm 108: 1 en 2. Daarna vraagt hij de HERE God om zijn zegen over de komende synodezitting, om wijsheid en verstand voor de afgevaardigden om tot goede beslissingen te komen.

Het openingswoord van de preses gaat over het gelezen gedeelte. De Bijbelboeken Ezra en Nehemia gaan over de terugkeer van de ballingen uit de Babylonische ballingschap. De eerste groep keert terug onder leiding van Zerubbabel en Jesua, de hogepriester. In Ezra 3 vertelt Gods Woord over de wederoprichting van het altaar en de grondlegging van de tempel. Niet zomaar een altaar, of zomaar een tempel. Nee, hét altaar en dé tempel. Dat is de boodschap van dit Bijbelgedeelte. Het volk keert terug en God bewerkt hen in het hart dat zij de herbouw van de tempel ter hand nemen. Zij laten de tempelbouw, de kerkbouw niet aan de liefhebbers over, maar gaan daarmee aan de gang. En al het volk juichte met groot gejuich, zo staat er in vs. 11, en loofde de HERE, omdat het fundament van het huis van de HERE was gelegd.
De herbouw blijft niet ongemerkt. Kerkbouw blijft niet onopgemerkt. De tegenstanders van Juda en Benjamin, van de kerkbouwers, dienen zich aan (Ezra 4: 1). Zij wenden zich tot Zerubbabel en tot de familiehoofden, zeg maar: tot de politiek, en zeggen tegen hen: laat ons met u bouwen, want wij zoeken uw God evengoed als u. Maar de politiek, en nu ook de kerkelijke leiding bij monde van Jesua de hogepriester, wijzen dit af. Niets daarvan, zeggen ze, wij alleen willen voor de HERE, onze God bouwen.

Ook vandaag krijgt de oecumenische beweging veel aandacht. De eenheid van iedereen die zich christen noemt. De voorbereidingen voor een Nationale Synode zijn in volle gang. Het streven naar eenheid heeft bij velen de hoogste aandacht. Daarbij is het niet handig om te praten over wat men van elkaar scheidt, maar wel wat men bindt. Dingen waarover de meningen verschillen komen later wel, want we geloven toch in dezelfde God? Kom op, laten we samen kerk-zijn, want we geloven toch samen?
Bouwen op basis van ons geloof is echter bouwen op zand. We moeten bouwen op de vaste grond van Gods Woord. Dát moet ons fundament zijn. De eenheid in waarheid en de waarheid in eenheid. Dat is immers ook wat onze Here Christus zelf bidt in Johannes 17. Hij bidt of zijn discipelen zijn Woord, de waarheid willen vasthouden, opdat zij allen één zijn.
Samenwerking of samenspreking met andere kerkgenootschappen? Altijd op basis van Gods Woord. Daarbij moeten de verschillen juist worden doorgesproken, want Gods Woord kan niet voor twee√ęrlei uitleg vatbaar zijn over de vraag waar Christus zijn kudde vergadert.

De kerk is de krachtcentrale. Door de prediking wordt de kudde van onze Here Christus gebouwd om de kerkbouw aan te pakken, om zich te laten inschakelen in het kerkvergaderend werk van Hem, Hoofd en Heer van Zijn Kerk. Hij roept zijn schapen door zijn Woord.

Agenda en huishoudelijke zaken

Met deze woorden over het kerkvergaderend werk opent de preses de vergadering, die geheel in het teken zal staan van binnenlandse betrekkingen. Dominee van Gurp kan vanwege persoonlijke omstandigheden vandaag niet aanwezig zijn op de vergadering. Verder heeft het moderamen geen mededelingen. De agenda voor vandaag wordt vastgesteld, waarna direct ook het eerste agendapunt, de acta van de vergadering van 23 januari 2010, worden vastgesteld. Daarna verzoekt de preses de deputaten ACOBB om plaats te nemen aan de vergadertafels.

Voor de goede orde zij vermeldt dat deputaten de synode hebben gediend met een rapportage, een aanvullende rapportage en een extra verzoek inzake haar werkzaamheden. Deze komen ook in deze volgorde in de vergadering.

Registratie

Naar aanleiding van het eerste rapport worden deputaten bevraagd over enkele punten. Allereerst op de vermelding dat alle kerken niet eenduidig zijn geregistreerd bij de wet op de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De postale aanduiding ‚Äúhersteld‚ÄĚ of het lidwoord ‚Äúde‚ÄĚ voor De Gereformeerde Kerken (hersteld), zijn niet door elke plaatselijke kerk goed opgegeven aan de belastingdienst. Deputaten menen dat dit de verantwoordelijkheid is voor de plaatselijke kerkenraden en zij hebben deze daarop reeds tweemaal gewezen.
Een afgevaardigde geeft aan dat al die registraties in de bestanden van de overheid hem benauwen. De overheid kan hier, als ze dat zou willen, verkeerde dingen mee uitvoeren. Deputaten beamen dit, maar ook hierin moeten we de overheid gehoorzamen. Daarom moet elke plaatselijke kerk aan de landelijke regels voldoen. Daarbij geven ze aan dat de overheid voor kerken in die zin een uitzondering heeft gemaakt, dat zij proberen te zorgen dat de gegevens niet herleidbaar zijn tot personen.

Antwoord van GKv en HHK

In 2006 hebben De Gereformeerde Kerken een brief gestuurd aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). In 2008 heeft de synode van Zwolle-Zuid van de GKv hierop gereageerd. In de brief worden woorden geciteerd van de preses, dominee de Snoo, die aangeeft dat naar zijn gevoel veel misverstand bestaat over de besluiten en dat er weinig vertrouwen is als het om de bedoelingen gaat. Een gesprek is wat hem betreft meer dan geboden. De synode van de GKv besluit dan ook om het appel op DGK te handhaven. Hierop besluiten de broeders afgevaardigden dat nogmaals een uitgebreide brief gestuurd moet worden, waarin wordt aangegeven wat de gronden zijn voor deze vrijmaking. Geen gesprek, maar wel een brief. Een gesprek is niet openbaar, maar een brief wel. Eén van de broeders is het er niet mee eens. Volgens hem is alles gezegd en geschreven en is dit overbodig. De synode besluit deze brief wel op te (laten) stellen, voornamelijk met het oog op de openbaarheid. Zo kunnen wellicht nog broeders en zusters van de GKv worden bereikt om zich vrij te maken van onschriftuurlijke besluiten. Het moderamen krijgt de opdracht om een concept op te stellen, welke in de volgende vergadering (20 maart), zal worden vastgesteld.

Ook van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) is een brief ontvangen als reactie op de brief van DGK, die zij in synodaal verband te Zwolle (2008) hebben opgesteld. In de brief van DGK is een appèl gedaan op de HHK om te komen tot verdere reformatie, met name ook met het oog op de kerkorde. In de brief van de HHK staat dat het de uitdrukkelijke wens is om te komen tot een kerkorde naar Schrift en Belijdenis, waarop één van de broeders afgevaardigden voorstelt om de HHK te dienen met een versie van de Dordtse Kerkorde. Zo hoeft het wiel niet tweemaal uitgevonden te worden. De HHK spreekt naast haar uitdrukkelijke wens uit, dat DGK geduld moeten hebben omdat het proces in volle gang is, en dat zij het resultaat moeten afwachten.
Opgemerkt wordt dat de HHK in de brief niet ingaat op andere punten van appel die geschreven zijn. Zo wordt bijvoorbeeld over het bevindelijke verbondsdenken dat in een aantal gemeenten voorkomt, niet ingegaan. Daarom besluiten de afgevaardigden om naast het aangeven van een kerkorde, die naar Schrift en belijdenis is, ook inhoudelijk te reageren op het genoemde verbondsdenken dat in sommige gemeenten van de HHK geleerd wordt.

Instructie

Deputaten ACOBB geven in hun eerste rapport aan dat zij een adreswijziging van het deputaatschap hebben gestuurd naar een dominee in de GKv en in hem aan de verontruste predikanten. Hierop worden de deputaten bevraagd. Hoe verhoudt zich deze adreswijziging aan individuele predikanten met de instructie van de deputaten van de GS Zwolle? Immers, daarin wordt gesteld dat deputaten ontwikkelingen in andere kerken moeten volgen, maar niet dat zij in contact moet treden met individuele predikanten. Deputaten geven aan dat zij in de geest van de instructie hebben gehandeld, omdat zij van mening waren dat de synodes van Mari√ęnberg (2005) en Zwolle (2007) dit ook impliceren met hun instructie. Enkele afgevaardigden geven aan dat dit niet de bedoeling is van instructies. We kennen uit het verleden dat sommige deputaatschappen hun eigen gang gingen en buiten hun instructie gingen en zo zelf macht uitoefenden in plaats van de kerken dienden. Die kant moeten we niet op. Elke deputaatschap moet zich houden aan haar instructie, waarbij in noodgevallen in de kerkelijke weg de instructies kunnen worden aangepast.

Aanvullende rapportage

Hierna wordt ook de aanvullende rapportage van deputaten ACOBB besproken. Deputaten hebben namelijk een gesprek gevoerd met een predikant buiten De Gereformeerde Kerken. Aangezien deputaten meenden dat hun instructie om kerkelijke ontwikkelingen te volgen en bij tekenen van trouw aan Schrift en belijdenis, zich te laten informeren, aan de orde was, hebben zij contact gelegd en een gesprek met hem gevoerd. Deputaten worden wederom bevraagd hoe de gesprekken met een individuele predikant zich verhouden met hun instructie. Kerkelijke vergaderingen en instanties behoren met kerkelijke vergaderingen of instanties te spreken. De contacten met individuele predikanten of broeders en zusters zal door de plaatselijke kerken moeten worden opgepakt. De bespreking over dit onderwerp werd overigens gecombineerd met hetgeen hierboven is verslagen.

Deputaten hebben gemeend een neutraal rapport te moeten schrijven, waarin een zakelijke opsomming van de feiten wordt gegeven. Er wordt gevraagd aan deputaten waarom ze geen analyse hebben geschreven over wat er is gebeurd om op basis daarvan het vertrekpunt te formuleren en zo ook de eventuele gesprekken in te richten. Immers, deputaten kunnen zich laten informeren door alle gepubliceerde stukken te bestuderen. Zo weten ze van de hoed en de rand en weten ze hoe ze één en ander moeten taxeren. Deputaten geven echter aan dat dit stadium wat hen betreft nog niet is aangebroken. Wanneer de synode nieuwe deputaten benoemt, kunnen deze daarmee aan de gang gaan. Een waardeoordeel over de status van een kerkelijke gemeente buiten ons kerkverband hebben ze daarom bewust niet willen geven.
Uit het gesprek zijn wel een aantal probleempunten naar voren gekomen. De afgevaardigden vragen zich af wat het verband is tussen deze ‚Äėprobleempunten‚Äô en de overwegingen en voorstellen die deputaten naar aanleiding daarvan hebben geformuleerd. In die overwegingen staan namelijk wel enkele waardeoordelen. Hoe verhoudt zich een neutraal bedoeld rapport met dergelijke overwegingen en de daarop volgende voorstellen?

Mede naar aanleiding van deze vragen en de bespreking van het vertrouwelijke verslag van het gesprek gaat de vergadering in comité.

Verzoek

Als de vergadering uit comit√© gaat, wordt het extra verzoek van deputaten ACOBB besproken. Deputaten zien namelijk de roeping om vanuit hun instructie landelijk een gesprek te organiseren met vertegenwoordigers uit diverse verontruste groepen in ons land. Uit de bespreking komt echter naar voren, dat ‚Äď gezien de openbare en vertrouwelijke bespreking ‚Äď het zinvol is om de verzoeken nader te bezien en op een volgende vergadering te bespreken. Want wie moeten nu wel of niet worden uitgenodigd? Zijn ook de gemeenten die ontstaan zijn door afscheiding van DGK als verontrust aan te merken? Kan het in √©√©n vergadering worden afgedaan? Of moet er juist een vergadering worden gehouden voor verontruste GKv-ers, waarbij bijvoorbeeld een referaat wordt gehouden over de Schriftuurlijke visie op de kerk? Of is het beter te streven naar een andere wijze van werken?
Besloten wordt dat het moderamen op de volgende vergadering met een voorstel komt.
Zoals u ziet, een onderwerp dat wordt vervolgd!

Sluiting

Nadat de synode tot het besluit is gekomen om dit onderwerp door te schuiven naar DV vrijdagavond 19 maart 2010, sluit de preses de bespreking. In de rondvraag meldt één van de afgevaardigden zich voor de 19e maart af, hij zal vervangen worden door zijn secundus. Verder wordt gevraagd of de eventueel gereviseerde verzoeken van deputaten ACOBB en het voorstel van het moderamen tijdig aan de afgevaardigden kunnen worden toegezonden.
Van het censura morum (art. 48 KO) maakt geen van de broeders gebruikt. Hierna laat br. C.A. Teunis psalm 87: 1, 4 en 5 zingen en dankt de HERE voor zijn zegen, zodat de synodezitting in goede orde kon verlopen. De preses sluit de vergadering en een ieder gaat zijns weegs.
 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]