Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home DGK Publicaties Over de DGK Oproep tot reformatie

Oproep tot reformatie

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

OPROEP TOT REFORMATIE

Ondergetekenden, leden van een Gereformeerde Kerk1, richten zich langs deze weg tot alle
medekerkleden met een dringende oproep tot reformatie door terugkeer naar de eerbiedige
gehoorzaamheid aan Gods Woord en trouw aan de belijdenis van de kerk.
Wij komen met deze oproep, nu de Generale Synode van Zuidhorn gesloten is en haar besluiten
rechtskracht hebben. Niet uit behoudzucht of afzetten tegen de kerk, maar vanuit onze grote
bezorgdheid en diep verdriet over het verval van Christus’ kerk.
De Gereformeerde Kerken zijn door de Here rijk gezegend en tot een zegen gesteld geweest. Als
pijler en fundament van de Waarheid, werkten zij door Gods genade ook als een zoutend zout in de
samenleving, als een krachtcentrale voor het leven in staat en maatschappij. Maar nu moeten we
zien hoe dezelfde kerken in verval zijn, ja zelfs aan deformatie en verbastering onderhevig.
noodzaak tot reformatie: algemeen verval in de kerken.
Dit verval is niet in alle plaatselijke gemeenten en in alle opzichten even duidelijk zichtbaar. Maar dat
doet niets af van de verantwoordelijkheid die we naar elkaar toe hebben, in ware broederliefde! We
noemen het volgende (zie de hieronder genoemde brochure voor nadere onderbouwing):
* In veel plaatselijke kerken wordt steeds openlijker toegestaan om ongehoorzaam te zijn aan de
geboden van de Here. Dit is het gevolg van de secularisatie op allerlei gebied. Zo komt de praktijk
van de zondagsrust door eigen invulling steeds minder onder het beslag van Gods vierde gebod om
op de dag van de Here te rusten en zijn grote daden te gedenken. Hierdoor doen wij af aan de dienst
aan Hem en doen we Hem zelf tekort.
* De heiligheid van het huwelijk staat onder grote druk. Zorgwekkend is dat echtscheidingen steeds
meer vóórkomen binnen de kerken, maar vooral ook dat verschillende kerkenraden over de zonde
van een echtscheiding die tegen Gods Woord ingaat, geen tucht meer oefenen. Dit geldt ook voor
hertrouwen na een ongeoorloofde echtscheiding. Dit gebeurt tegen Christus’ uitdrukkelijk gebod in.
* Ook het belijden omtrent de kerk overeenkomstig Schrift en belijdenis is aangetast door de
secularisatie. Steeds meer zijn het de eigen geestelijke, religieuze behoeften en gevoelens die
sturen, dan de roeping van de Here Jezus Christus die zijn bruid, zijn kerk vergadert. Dit gebrek aan
kerkbesef komt ook uit in de geringschatting, ja zelfs ontkenning van het werk van de Here in de
reformatie van zijn kerken de eeuwen door, het laatst in de Vrijmaking, en de bewaring van zijn
kerken bij Schrift en belijdenis in de jaren zestig.
* Het leven is één: In de Vrijmaking bewerkte de Here de winst van de werkelijke betekenis van NGB
art. 27-32 voor ons als kinderen van het verbond in het leven in deze tijd. Deze reformatie werkte
dóór: het geloof dat de kerk de krachtcentrale is voor het hele leven, leidde tot het oprichten van
gereformeerde organisaties op allerlei terrein. Met name kreeg in het onderwijs de band met de kerk
weer gestalte, doordat door het brengen van grote offers op grote schaal gereformeerde scholen
werden opgericht.
Maar deze winst wordt steeds minder erkend en de ‚Äėdoorgaande reformatie‚Äô wordt afgewezen. De
oorzaak daarvan is dat het eenvoudige en schriftuurlijke belijden omtrent de kerk ingeruild wordt voor
een schema van de oude dwalingen van de pluriformiteit van de kerk en de onzichtbare kerk. Dat is
onder meer te zien in 'interkerkelijke' samenwerking op allerlei gebied en vervaging van de
schriftuurlijke kerkgrenzen. Hierdoor kreeg de secularisatie ook steeds meer vat op het
gereformeerde leven.
* De vele liederen uit het Liedboek voor de kerken zijn geruisloos aanvaard. Dit gaat terug op de
dwaling dat in de eredienst het persoonlijke denken en voelen van de gelovige, in plaats van Gods
eer, centraal staan. Daarbij worden woorden met dubbele bodem, waarin dwaalleer is verpakt,
geaccepteerd. Ook wordt in berijmingen van schriftgedeelten Gods Woord tekort gedaan, en
antithese, verbondseis, en verbondswraak weggesneden. Ook het gebruik van de Psalmen, als
Liedboek van het verbond, komt er steeds meer door in de verdrukking.
1 Eén van de Gereformeerde Kerken in Nederland zoals het laatst in generaal synodaal verband bijeen in
Zuidhorn, 2002/2003, postaal ook wel aangeduid met (vrijgemaakt).
* De liturgie ondergaat sterke veranderingen door de zucht naar eigen beleving van de creatieve
mens. De ongebondenheid op dit gebied krijgt de vrije hand en neemt in verschillende plaatselijke
gemeenten toe.
* Bij de prediking worden nieuwe wegen ingeslagen. Onder het motto ‚Äėde hoorder moet meer in beeld
komen’ dreigt de hoorder zelf steeds meer het centrum van de prediking te worden. Openlijk wordt de
schriftuurlijke karakterisering van de prediking als bediening van de verzoening in twijfel getrokken.
* Zeer verontrustend is dat verregaande schriftkritische gedachten o.a. met betrekking tot de
inspiratie en het gezag van de Schrift in de recente uitgave ‚ÄúWoord op schrift‚ÄĚ vanuit de kring van de
Theologische Universiteit te Kampen, door deputaten-curatoren werden goedgekeurd. De betrokken
docent werd zelfs aangemoedigd in deze richting verder te gaan. De contacten met de Christelijke
Gereformeerde kerken worden steeds nauwer, terwijl in deze kerken schriftkritische opvattingen in
publicaties van voorgangers al meer dan 25 jaar ongemoeid gelaten worden. Zo is de schriftkritiek,
vanouds door de Gereformeerde Kerken afgewezen en bestreden (Generale Synode Assen-1926),
de kerken binnen gedrongen.
Dit verval binnen de kerken roept op zichzelf al om reformatie.
noodzaak tot reformatie: synodebesluiten
Maar de nood in de kerken is nog verergerd door de besluiten van de Generale Synode Zuidhorn-
2002/03. Van deze vergadering mocht verwacht worden, dat zij reformerend zou optreden. De Here
vraagt immers van zijn Kerk dat zij dwalingen afwijst. In de eerste plaats uit eerbied voor Hem. Maar
ook ter bescherming van zijn volk. In plaats daarvan heeft de synode zich bij de ontwikkelingen in de
kerken aangesloten en deze zelfs voor een groot deel gelegitimeerd.
Dat moge blijken uit de besluiten t.a.v. de zondagsrust/het vierde gebod, kerkelijke eenheid met
Christelijke Gereformeerde kerken, kerkelijke eenheid met Nederlands Gereformeerde kerken, het
zegenende gemeentelid, vertegenwoordiging in kerkdiensten van niet-gereformeerde kerken,
ongecontroleerde viering van het Heilig Avondmaal in crisisgebieden, vrijgeven van de vertaling
Groot Nieuws 1996 in de eredienst, invoering van onschriftuurlijke gezangen, ontkrachting van de art.
65 en 67 KO, het herziene huwelijksformulier, de nieuwe avondmaalsformulieren, invoering van het
ordinarium, het onkritisch aangaan van een zusterkerkrelatie met buitenlandse kerken (PCEA in
Australi√ę) en het rapport en de besluiten over echtscheiding.
Hierbij kreeg de leugen een wettige plaats ten koste van de waarheid en werd eigenwilligheid in de
dienst aan de Here toegelaten om aan de menselijke religieuze beleving tegemoet te komen.
conclusie
Door bovengenoemde ontwikkelingen en besluiten kan van de Gereformeerde Kerken niet meer
gezegd worden, wat wij van de ware Kerk belijden: “Kortom, dat men zich richt naar het zuivere
Woord van God, alles wat daarmee in strijd is verwerpt en Jezus Christus erkent als het enige Hoofd‚ÄĚ
(NGB, art. 29). Wij schrijven u dit alles met diep verdriet dat het zover gekomen is met de Kerk van
de Here. Daarbij spreken we uit dat we delen in de schuld aan deze ontwikkelingen. We moeten
onszelf beproeven of we wel op tijd hebben gewaarschuwd tegen de verkeerde ontwikkelingen of
zelfs eraan hebben meegedaan.
oproep
Wij zijn daarmee tot de overtuiging gekomen dat de Here van alle kerkleden vraagt om onze
kerkenraden op te roepen om de onschriftuurlijke besluiten van de Generale Synode Zuidhorn te
verwerpen en te komen tot een terugkeer naar de eerbiedige gehoorzaamheid aan Gods Woord op
alle terreinen van leer en leven.
Wij vragen u daarom, als medeverantwoordelijke broeders en zusters, deze zaken in uw gemeente
en bij uw kerkenraad aan de orde te stellen. Uit liefde voor u, en tot bewaring van Christus’ Kerk bij
Schrift en belijdenis. Maar vooral ook met het oog op het recht en de eer van de Koning van de Kerk,
onze Here Christus.
Verder verzoeken wij u er bij uw kerkenraad op aan te dringen, ook de zusterkerken binnen de
kerkgemeenschap op te roepen om tot dezelfde daad van reformatie en terugkeer te komen. Om
vervolgens met die kerken, die daar positief op reageren, te overleggen op welke wijze deze
reformatie van de kerken gestalte kan krijgen.
Wij bidden en mogen geloven dat de Here Jezus Christus als Hoofd van zijn Kerk, zelf zal zorgen
voor de bewaring van zijn Kerk. Maar Hij wil ons, gewone kerkleden, daarvoor wèl gebruiken.
Het is onze vurige hoop en bede tot de Here, dat Hij u in het hart wil geven deze oproep op te volgen.
Met heilbede en broedergroet,
Uw broeders en zusters in de Here,

G. Aalvanger (Dedemsvaart), H. Antonides (Leek), Mr. A.P. Bezemer (Zwijndrecht), C. Bezemer (Zwijndrecht), A. Boomker (Alkmaar), H. Bos & H. Bos-Boerefijn (Venlo), T.L. Bruinius (Alkmaar), Mr. Marianne Daverschot (Heino), W. Dijkstra (Heemse), H. Gerrits & M. Gerrits-van Sluis (Groningen), G. Godschalk (Weesp), J. Groeneveld (Zwijndrecht), L. Groeneveld (Zevenbergen), H. de Groot (Wezep), Dr. P. van Gurp (Dalfsen), W. Jelsma & Hans van der Jagt (Zuidwolde (Dr.) & de Bilt), Drs. A.J. Koekkoek (Den Haag), E. Korevaar & N.E. Korevaar-Venhuizen (Wezep), R. Kreeft (Wezep), H.C. de Marie & W.J. de Marie-Dam (Veenendaal), Dr. S. de Marie (Berkel en Rodenrijs), M. Noort (Berkel en Rodenrijs), D.H. van Noort & A.A. van Noort-Broekema (Ermelo), P.E. Post & R.S. Post-Jonker (Veenendaal), H.C. Ravensbergen (Erica), H.P. de Roos (Haren), M.F. Tollenaar-Kuiper (Bunschoten-Spakenburg), K.J. Trip (Zwolle), J.G. Veldhuis (Groningen), J.A. Veldman & K.A. Veldman-Troost (Veenendaal), W. Wildeboer (Ten Boer), M. Wolters (Groningen)

N.B. Voor verdere argumentatie wijzen we op de LWVKO-brochure nr. 2 Laten wij ons bekeren ‚Äď een oproep tot reformatie, aan te vragen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of bij: penningm. LWVKO p/a Dokter van Dalelaan 42, 3851 JB Ermelo (tel. 0341-550090) of als tekst te downloaden via www.aanvulling.nl of www.reformanda.nl; voorbeeldbrief naar de kerkenraad op te vragen bij: admin. Reformanda p/a Willem de Goedeweg 12, 3331 KT Zwijndrecht of via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

1 Eén van de Gereformeerde Kerken in Nederland zoals het laatst in generaal synodaal verband bijeen in Zuidhorn, 2002/2003, postaal ook wel aangeduid met (vrijgemaakt)

Laatst aangepast op vrijdag 18 november 2011 15:57  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]