Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Hoe moeten we de bijbel lezen - na de hermeneutische conferentie te Hamilton (Canada)

Hoe moeten we de bijbel lezen - na de hermeneutische conferentie te Hamilton (Canada)

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 2
LaagsteHoogste 

Hieronder volgen de artikelen en reacties die zijn gepubliceerd naar aanleiding van een conferentie te Hamilton (Canada) over (post)moderne of fundamentalistische (of gereformeerde) hermeneutiek: over hoe we vandaag de bijbel moeten lezen. Deze conferentie was georganiseerd door de Theologische Universiteit te Kampen (van de GKV) en de Theologische Seminarie (CRTS) van de Canadese Gereformeerde Kerken (CanRC) d.d. 16-18 januari 20141. We citeren van de website tukampen.nl:

Tot nu toe liepen de contacten tussen deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken. Het bijzondere van deze conferentie was dat theologen nu rechtstreeks met elkaar in contact kwamen. Temeer ook omdat deze contactoefening plaatsvond in aanwezigheid van 170 conferentiegangers uit Canada (een overgrote meerderheid bestaande uit 50 predikanten, studenten en gemeenteleden), de Verenigde Staten, Australië, Korea, Brazilië, en Nederland. De Nederlandse delegatie van de Universiteit bestond uit de twee leden van de Raad van Bestuur, zes docenten, de studentenpastor en een studente theologie. De heer Bolt van de website ‘eeninwaarheid’ was op persoonlijke titel aanwezig.

We zijn in elk geval dankbaar voor de openheid die er nu eindelijk is vanuit de TUK over de nieuwe manier van bijbellezen zoals die wordt gedoceerd op de vrijgemaakt gereformeerde Theologische Universiteit (TUK) en die de basis vormt voor veel veranderingen die zich in de GKv voltrekken en de afgelopen jaren hebben voltrokken. Het is te hopen dat vooral deze nieuwe zienswijzen op de Generale Synode te Ede (2014) worden beoordeeld en niet alleen gesproken wordt over de afgeleiden daarvan (vrouw in het ambt, homoseksualiteit, het nieuwe ondertekeningsformulier, etc.).05-02-2014 - 06-02-2014, 18-02-2014 Klik hier om een overzicht van alle volgende video's te bekijken: (op de website canadianreformedseminary.ca)

 1. Dr. G.H. Visscher (CanRC) - Timothy 2:12-15: Is Paul's Injunction about Women still Valid? (29 miin.)
 2. Dr. J. VanVliet (CanRC) - The Two Books Debate: What if Scripture and Science seem to say Different Things (68 min.) - incl. reactie van prof. B. Kamphuis (GKv) en antwoord van VanVliet.
  Het gaat hier over de twee boeken waarover wordt gesproken in NGB art. 2: Het boek van de 'natuur' en Gods Woord. VanVliet zegt dat Gods Woord altijd het laatste woord heeft, ook over hoe in Genesis is beschreven hoe God de wereld heeft geschapen.
  Kamphuis zegt dat we te maken hebben met verschillende soorten kennis. We moeten geen wetenschappelijke vragen stellen aan Gods Woord, en geen religieuze vragen aan de wetenschap. We moeten de juiste vragen aan het juiste adres stellen. Gods Woord is een religieus boek, geen wetenschappelijk boek.
  Genesis 1 is wel degelijk werkelijke historie, reageert VanVliet. Vragen over de schepping zijn niet zozeer wetenschappelijk, maar typisch menselijk. Verder: natuurlijk moeten we geen vragen stellen aan Gods Woord over zaken die daarin niet zijn geopenbaard, maar we moeten ook geen vragen stellen aan de wetenschap die zij niet kan beantwoorden. Want we kunnen geen wetenschappelijk onderzoek doen naar de gebeurtenis van de schepping. Want de scheppingsgebeurtenissen kunnen niet wetenschappelijk worden nagebootst, zoals ook prof. Kamphuis had gezegd in zijn reactie.
 3. Dr. C. Venema - Interpreting the Bible in and with the Church:  The Imperative for and Challenges of a Confessional Hermeneutic AND Anderson (46 min.)
 4. Dr. B. Kamphuis - The Hermeneutics of Dogma AND deVisser (47 min.)
 5. Dr. C. VanDam - Interpreting Historical Narrative: Questioning a Methodology AND Dr. K. van Bekkum - Some Remarks on the Reformed Hermeneutics of Biblical Historical Narrative (53 min.)
 6. Dr. J. Smith - The Structure of Jeremiah: Confessional Integrity and Quality Control AND Panel Discussion (67 min.)
 7. Dr. A.L.Th. de Bruijne - Christian Ethics and God's use of the Bible AND Van Raalte (58 min.)
 8. Dr. J.M. Burger - A Soteriological Perspective on our Understanding AND Strange (41 min)
 9. Dr. G. Kwakkel - The Reader as Focal Point of Biblical Exegesis (32 min.)
 10. Dr. T.G. Van Raalte - Accommodation: A Wax Nose? (33 min.)


12-03-2015 via Facebook rev. Ken Wieske (CanRC)

I Koningen 13: 20-26

20 Maar terwijl zij aan tafel zaten, kwam het woord des Heren tot de profeet die hem had doen terugkeren, 21 en hij riep tot de man Gods, die uit Juda gekomen was: Zo zegt de Here: omdat gij weerspannig geweest zijt tegen het bevel des Heren, en het gebod dat de Here, uw God, u geboden heeft, niet hebt gehouden, 22 maar teruggekeerd zijt en brood hebt gegeten en water gedronken ter plaatse, waarvan Hij tot u gesproken had: gij moogt er geen brood eten en geen water drinken – daarom zal uw lijk niet komen in het graf uwer vaderen.

23 Nadat hij brood gegeten had en gedronken, zadelde hij de ezel voor de profeet die hij had doen terugkeren. 24 Maar, toen deze heengegaan was, trof hem een leeuw aan op de weg en doodde hem. En zijn lijk lag neergeworpen op de weg, terwijl de ezel ernaast stond, en de leeuw ook naast het lijk stond. 25 En zie, er gingen mannen voorbij; die zagen het lijk op de weg liggen, en de leeuw naast het lijk staan. En zij gingen het vertellen in de stad waar de oude profeet woonde.

26 Toen de profeet die hem van de weg had doen terugkeren, het hoorde, zeide hij: Dat is de man Gods, die weerspannig is geweest tegen het bevel des Heren; de Here heeft hem overgegeven aan de leeuw, die hem heeft verbrijzeld en gedood naar het woord des Heren, dat Hij tot hem gesproken had.

Ds. Ken Wieske

Dit Schriftgedeelte kwam voorbij toen ik vanmorgen uit de Bijbel las. Het herinnerde mij aan de 'CRTS' hermeneutiek conferentie van vorig jaar. Een van de Nederlandse professoren sprak over dit gedeelte. Hij suggereerde dat de Schrift naast historische gebeurtenissen ook literaire opsmuk en metaforen bevat. 'De leeuw en de ezel staan naast het lichaam van de dode profeet' zou aan dit historisch gebeuren toegevoegd zijn als literaire opsmuk en metafoor om een boodschap over te brengen.

Ik vind het ironisch dat, in een hoofdstuk dat 'het Woord van de Heere' zo vaak noemt en waarin zo duidelijk de dodelijke consequenties van het trotseren en negeren van Gods Woord naar voren komen, de nieuwe hermeneutiek suggereert dat het Woord van de Heere hier niet zegt wat er werkelijk staat.

Als de Schrift op deze manier geïnterpreteerd wordt is het heel gemakkelijk om plooien, ongemakkelijke waarheden of gebeurtenissen die ons niet zo goed uitkomen en die niet met de wijsheid van de wereld stroken, glad te strijken. Als bepaalde zaken in de Schrift voor ons moeilijk te verteren zijn, kunnen literaire opsmuk en metaforen gebruikt worden om het wat smakelijker te maken. Om zo de Schrift te (ver)vormen om het te laten zeggen wat voor de moderne mens acceptabel is. Op deze manier is een leeuw geen leeuw, is stof geen stof, zijn zes dagen geen zes dagen, en is het verbod om vrouwen te laten voorgaan geen verbod om vrouwen te laten voorgaan, en is de Bijbelse klacht dat homoseksualiteit pervers en een gruwel is open voor herinterpretatie.

Aan hun vruchten zult u hen kennen. Dit geld voor mensen maar ook voor denksystemen. Wij zien de bittere vruchten van van de nieuwe hermeneutiek in christelijke en gereformeerde kerken, inmiddels ook in de Gereformeerde kerken Vrijgemaakt in Nederland.

Nu de nieuwe hermeneutiek ook op de deuren van de Gereformeerde kerken in Canada bonkt om toegelaten te worden, moeten we leren van de geschiedenis van de kerk. Dit begint in Genesis 3 en gaat via 1 Koningen 13 door naar vandaag. We moeten de les die God Zijn Kerk steeds weer geleerd zien en leren dat ongehoorzaamheid aan het Woord verwoesting brengt. Verwerping van het Woord brengt de dood.

In de manier waarop wij dat Woord ongehoorzaam zijn en het verwerpen kunnen wij heel uitgekookt te werk gaan. We kunnen grote woorden en chique academische taal gebruiken. Maar de consequenties zijn hetzelfde, en de consequenties zijn onafwendbaar. Wij kunnen niet langer eenvoudig en nederig knielen voor het Woord van God wanneer wij over dat Woord gaan oordelen en dat Woord in plaats van dat Woord over ons te laten oordelen. Dan zal het ons onverbiddelijk bij de God van het Leven vandaan drijven in de verschrikkelijke armen van de dood.

Weet U wat ironisch is? Net als de profeet van Juda, is het werkelijk mogelijk dat wij onze ondergang tegemoet gaan in de overtuiging dat onze verwerping van, en ongehoorzaamheid aan dat Woord gedaan wordt in gehoorzaamheid aan dat Woord.

En het gebeurde, toen zij aan tafel zaten, dat het woord van de HEERE tot de profeet kwam die hem had laten terugkeren. Hij riep tegen de man Gods die uit Juda gekomen was: Zo zegt de HEERE: Omdat u ongehoorzaam bent geweest aan het bevel van de HEERE, en het gebod dat de HEERE uw God u geboden had, niet in acht genomen hebt, maar teruggekeerd bent en brood gegeten en water gedronken hebt in de plaats waarvan Hij tot u gesproken had: U mag daar geen brood eten of water drinken, daarom zal uw dode lichaam niet in het graf van uw vaderen komen. En het gebeurde, nadat hij brood had gegeten en nadat hij gedronken had, dat hij de ezel voor hem zadelde, voor de profeet die hij had doen terugkeren. Deze ging op weg. Maar onderweg trof een leeuw hem aan, en doodde hem. Zijn dode lichaam lag op de weg geworpen. De ezel stond ernaast en de leeuw stond eveneens naast het dode lichaam. zei hij tegen hem: Omdat u niet geluisterd hebt naar de stem van de HEERE, zie, wanneer u bij mij vandaan gaat, zal een leeuw u doden. En toen hij bij hem vandaan ging, trof een leeuw hem aan en doodde hem. En zie, er kwamen enige mannen voorbij. Zij zagen het dode lichaam, dat op de weg geworpen was, en de leeuw, die naast het dode lichaam stond, en gingen het vertellen in de stad waar de oude profeet woonde. Toen de profeet die hem van zijn weg had doen terugkeren, dit hoorde, zei hij: Dat is de man Gods die het bevel van de HEERE ongehoorzaam is geweest. Daarom gaf de HEERE hem over aan de leeuw, en die heeft hem vermorzeld en gedood, overeenkomstig het woord van de HEERE dat Hij tot hem gesproken had.

Helemaal mee eens!
In de 'nieuwe hermeneutiek' in de GKv kan men bijbelgedeelten in een andere context (literair / metafoor) plaatsen, zodat de vraag of het ook werkelijk gebeurd is, niet meer zo relevant is. Daarmee kun je de waarheidsvraag van dit soort verhalen uit Gods Woord ontwijken. En als je wel vraagt: is het ook feitelijk gebeurd, bezondig je je aan 'funderingsdenken'. Want het gaat volgens de aanhangers van de 'nieuwe' hermeneutiek juist om het (abstracte) doel van dat bijbelgedeelte en daarbij vooral de uitwerking op gelovigen. Maar op die manier buigen wij niet voor het Woord, maar willen we het Woord laten buigen voor ons!
De generatie die opgroeit onder zo'n woordverkondiging verliest gaandeweg het geloof in de betrouwbaarheid van Gods Woord. En dat blijft niet beperkt tot het relativeren van het waarheidsgehalte van dit soort verhalen (inclusief het scheppingsverhaal), ook het waarheidsgehalte van het kruis, de opstanding en de geboorte van Jezus zullen sneuvelen. Het zijn theorieën geworden die niet meer het christelijk geloof zijn, het gaat vooral nog maar om de uitwerking ervan op de christenen, om heilige ervaringen. Hoe men dat doet? Men probeert om de diversiteit van bijbelse beelden en modellen uit de kerkelijke traditie 'bij elkaar' te brengen. En zo komt men er toe om bijvoorbeeld 'verzoening door voldoening' ook maar een model (van meerdere modellen) te noemen die niet meer het hele verhaal van de Bijbel vertelt. Ze zeggen dat het bijbelse verhaal rijker is. Ondertussen houden zij bepaalde (voor de mens vervelende) elementen zoals de zondeval, onze neiging tot alle kwaad en de eis om helemaal opnieuw geboren te worden grotendeels onder de pet. Het trinitarische offer van God is volgens hun theorieën primair geen betaling meer van onze (erf)zonden (verzoening door voldoening), maar doet dat offer primair een appel op ons hart. Het wordt vooral gezien als een liefdevolle uitnodiging om Gods liefde niet af te blijven wijzen maar te beantwoorden. Het wordt door hen als een kwetsbare reactie gezien op onze liefdeloosheid en juist daarin zo zuiver. (We denken in deze alinea aan wat er geschreven is door dr. Hans Burger (GKv) en drs. Reinier Sonneveld (richting onbekend) in het boekje Cruciaal (2014), onder redactie van laatstgenoemde personen). Zie ook werkenaaneenheid.nl: Een cruciale aanslag op het hart van het Evangelie vanuit de GKv - deel 1.
Wie tegen deze valse theorieën van die 'nieuwe' hermeneutiek en haar gevolgen niet hard genoeg protesteert, is mede verantwoordelijk voor het algehele kerkverval en de afval van meer dan tienduizenden en hun nageslachten!
Omdat men hier in gereformeerd Nederland eerder de weg neigt te zoeken van het compromis, het vertrouwen, de sfeer en de valse vrede dan dat men opkomt voor de betrouwbaarheid en volkomenheid van Gods Woord, zijn we des te dankbaarder dat de waarschuwingen en vermaningen tegen deze 'nieuwe' hermeneutiek nog zo duidelijk en helder klinken vanuit buitenlandse gereformeerde kerken.

Aanvulling op facebookpagina ds. Wieske:

This post was picked up by a Dutch website and translated. Dr. van Bekkum emailed the Dutch site and confirmed that according to him the donkey and the lion really existed. I am very glad to hear this, and to pass this on.

I would suggest that, since Dr. van Bekkum believes that there was a real, historical donkey and lion as the Scriptures record here, it would be good to avoid the phrase "literary embellishment". If I remember correctly, he used this phrase, or something like it. To embellish is "make (a statement or story) more interesting or entertaining by adding extra details, especially ones that are not true."

In times like these, when the authority of the Word of God is being undermined, even within the Church, we need to affirm with the utmost clarity that it is authoritative, infallible, divine Truth.

Dr. Van Bekkum heeft bevestigd dat de ezel en de leeuw werkelijk bestonden, ds. Wieske is hier heel blij mee en geeft dat door. Het misverstand ontstond door een door Van Bekkum gebruikt woord 'embellishment'. Dit woord betekent dat er iets aan het verhaal wordt toegevoegd om het verhaal interessanter/onderhoudender te maken, vooral met details die niet waar zijn. Van Bekkum heeft dus iets anders bedoeld dan dit woord betekent of zou kunnen betekenen.
Ds. Wieske geeft aan dat het in deze tijden, dat Gods Woord wordt ondermijnt zelfs binnen de Kerk, het van groot belang is om hier duidelijkheid over te krijgen.

21-06-2014 eeninwaarheid.info - R.F. van den Berg, VGKSA te Pretoria, Zuid-Afrika - Commentaar bij een dispuut

Ingezonden

Bij het aandachtig lezen van het verslag van het dispuut tussen prof. dr. B. Kamphuis en prof. dr. A.J. de Visser is mij opgevallen dat prof. Kamphuis de Bijbel niet zonder meer als normatief leest, maar werkt met wat mensen erin lezen. Hijzelf erkent dat hij de Bijbel als een gereformeerde dogmaticus tegenover Harnack leest.

26-03-2014 bylogos.blogspot.nl - dr. R.D. Anderson - Herm-and-you-ticks: Reflections on a Canadian Monster-trucks Conference

This is the original english version of the article published on 22-03-2014 on eeninwaarheid.info 'Bespiegelingen over een Canadese conferentie'.

22-03-2014 eeninwaarheid.info - dr. R.D. Anderson - Bespiegelingen over een Canadese conferentie - enkele citaten:

Laat me meteen zeggen dat het een goede conferentie was in die zin dat er een goede vriendschappelijke en broederlijke sfeer heerste, ondanks het feit dat er bepaalde onderwerpen waren waar de meningen diametraal tegenover elkaar stonden. Dit bleek misschien het duidelijkst bij twee lezingen, één over de vrouw in het ambt en de andere over de vraag: Wat als Schrift en Wetenschap verschillende dingen lijken te zeggen? (elkaar lijken tegen te spreken) – waarbij dan Genesis 1 het belangrijkste voorbeeld was.

(...)

Voor degenen die zich met dit soort 'nonsens' geheel onbevooroordeeld willen laten verblinden: u kunt een vertaling van het Nederlandse rapport downloaden van http://www.synode.gkv.nl/english-materials/

(...)

Ik hoop dat als ik dat echt zou denken, mijn kerkenraad me zou schorsen en afzetten voor ik met mijn auto 20 meter zou hebben gereden (dik onder de 2 seconden, maar dit terzijde). Maar ik geloof dat dit voorbeeld wel het extreme gevaar van deze wijze van redeneren laat zien. Zo'n methode van uitleg – wat ook het onderwerp mag zijn – behoort niet aanvaard of getolereerd te worden in de kerk van Christus. Om die reden moeten we hopen en bidden dat de Nederlandse synode deze zaak  van deze hermeneutische methode behandelt en sancties eist. De eer van Gods Woord is in het geding.

(...)

Nu moet u niet denken dat alle lezingen op de conferentie zorg veroorzaakten. Er waren ook veel lezingen die ons in positieve zin uitlokken tot verder doordenken, zoals die van prof. Smith uit Hamilton over de orde van het materiaal dat we in het boek Jeremia vinden, of van Dr. Van Bekkum uit Kampen over 1 Koningen 13, om maar eens een paar te noemen. Desondanks was de reden voor de conferentie – zoals ik die heb begrepen – het voeren van een academische dialoog tussen Hamilton en Kampen over de wijzen van Schriftuitleg. Deze dialoog was nodig, juist vanwege de zorg die zich zowel in Canada als in Australië heeft ontwikkeld over de richting die de Nederlandse kerken nemen. Wat dit betreft werden onze zorgen bevestigd en verduidelijkt. In die zin heeft de conferentie verhelderend gewerkt en zijn doel bereikt. Laten we blijven bidden voor onze broeders en zusters in Nederland, die zich inderdaad kerkelijk gezien op een kruispunt bevinden.

22-02-2014 bylogos.blogspot.nl - prof. (em.) John Byl - Hermeneutics Conference Overview- citaat slot:

From the above sources, and having spoken to several attendees, my impressions are as follows.

1. The conference has served well to illustrate the great differences between traditional Reformed hermeneutics and the so-called "new" hermeneutics of the TUK. The professors from the CRTS (and Mid-America Reformed Seminary) did very well in defending the traditional hermeneutics against the TUK approach. Consequently, more members of the CanRC have been made aware of the fact that the TUK has very serious theological problems. For many this conference was a real eye-opener.

2. It seems to me, however, that the TUK professors got off rather lightly. For example, Dr van Bekkum was not explicitly confronted about his dubious approach to the book of Joshua (in his Ph.D. thesis he questioned  the historicity of various events in Joshua).

It seems that the TUK professors tried to minimize the adverse nature of their hermeneutics, and were not completely frank as to what they actually believed. For example, Dr. Kamphuis, when asked from the audience about Adam and evolution, avoided giving a direct answer. He should have been pressed on this important question. The TUK approach to Genesis makes room for mainstream science, with its evolutionary view of origins. But acceptance of evolution entails rejection of the Biblical Adam, which in turn undermines such crucial doctrines as an historical Fall, original sin, and substitionary atonement. Once the unbiblical presuppositions underlying the TUK hermeneutics have worked themselves out, nothing will be left of the Reformed faith. Just look at the example of the GKN (Gereformeerde Kerken in Nederland:  Reformed Churches in the Netherlands), which embraced a similar hermeneutic.

3. Some within the Canadian Reformed Church may well be sympathetic to the TUK approach to Scripture, particularly regarding Gen.1-11. To that end, it would be beneficial if the CRTS professors would publish their presented papers, as well as follow-up articles dealing with the TUK hermeneutics and its implications.

15-02-2014 godgeneratedlife.com - Dick Moes (pastor Reformed Churches in North America (Surrey Covenant Reformed Church in Surrey, British Columbia)) - The Conference (pdf) - Deze zijn door pastor Moes in het engels vertaalde nederlandse samenvattingen van Alie de Vos (de nederlandse samenvattingen (komen te) staan op tukampen.nl) - citaat:

In order to give you an impression of the tone and direction at the confference I have prepared summaries of five of the eleven presented lectures and responses.


04-02-2014 defenceofthetruth.com - J. Numan - Hermeneutics Conference, Hamilton, January 2014

J. Numan (van de Free Reformed Churches of Australia - de gereformeerde zusterkerken van de GKv) haalt waarderend het artikel aan van ds. C. Bouwman: "How are we to Read the Bible?". Hij begrijpt alleen niet waarom ds. Bouwman zegt dat "we ze niet de broederhand moeten onthouden", terwijl Bouwman anderzijds duidelijk aantoont wat neerkomt op valse profetie door de professoren uit Kampen. Want wat de Kampense professoren doen is in feite "de kroning van de collectieve menselijke voorkeuren BOVEN het geopenbaarde Woord van God".
Citaat artikel:

Rev Bouwman has done the churches a service by presenting the issue so clearly. What I don’t understand is how he can on the one hand demonstrate so clearly what amounts to false prophecy by the Kampen professors and yet on the other hand say that “we need not deny them the right hand of fellowship”. Our Lord Jesus Christ said, “For whoever does the will of My Father in heaven is My brother and sister and mother” (Mt 12:50) and Rev Bouwman has shown that the way the Kampen professors explained Scripture is not in accordance with the will of our heavenly Father. If what the Dutch professors are in fact doing is “the enthronement of people’s collective preferences over the revealed Word of God”, as Rev Bouwman says, then in effect we are confronted with a form of unbelief and an attempt to rob the Word of God of its Truth.


30-01-2014 kproj.com - rev. C. Bouwman (CanRC) - How are we to Read the Bible? (pdf) - Klik hier voor nederlandse vertaling op eeninwaarheid.info

Een paar citaten uit het engelstalige artikel:

I struggled to get my head around how brothers who claim to love the Lord and His Word could say things as mentioned above. A speech on Saturday morning helped to clarify that question for me. The old way of reading the Bible might be called ‘foundationalism’, describing the notion that you read God’s commands and instructions (eg, any of the Ten Commandments), and transfer that instruction literally into today so that theft or adultery or dishonoring your parents is taboo. This manner of reading the Bible does not go down well with postmodern people, because it implies that there are absolutes that you have to obey. The alternative is to disregard the Bible altogether and adopt ‘relativism’, where there are no rules for right and wrong at all – and that’s obviously wrong. So, we were told, we need to find a third way between ‘foundationalism’ and ‘relativism’.
This third way would have us be familiar with the Scriptures, but instead of transferring a command of long ago straight into today’s context, we need to meditate on old time revelation and trust that as we do so the Lord will make clear what His answers are for today’s questions. If the cultural circumstances surrounding a command given long ago turns out to be very similar to cultural circumstances of today, we may parachute the command directly into today and insist it be obeyed. But if the circumstances differ, we may not simply impose God’s dated commands on obedience or on theft or on homosexuality into today. Instead, with an attitude of humility and courage we need to listen to what God is today saying – and then listen not just to the Bible but also to culture, research, science, etc. After prayerfully meditating on the Scripture-in-light-of-lessons-from-culture-and-research, we may well end up concluding that we need to accept that two men love both each other and Jesus Christ. That conclusion may differ from what we’ve traditionally thought the Lord wanted of us, but a right attitude before the Lord will let us be OK with conclusions we’ve not seen in Scripture before.

(...)

This, it seems to me, is the enthronement of people’s collective preferences over the revealed Word of God. Our collective will, even when it is renewed and guided by the Holy Spirit, remains “inclined to all evil” (Lord’s Day 23.60; cf Romans 7:15,18). There certainly are questions arising from today’s culture that do not have answers written in obvious command form in Scripture, and so we undoubtedly need to do some humble and prayerful research and thinking on those questions. But the Bible is distinctly clear (not only in Genesis 1) about where we come from, and distinctly clear too (not only in 1 Timothy 2) about the place of women, and distinctly clear also on homosexuality. To plead that we need different answers today than in previous cultures lest the Bible’s teachings hinder unbelievers from embracing the gospel is to ignore that Jeremiah and Micah and Jesus and Paul and James and every other prophet and apostle had to insist on things that were “a stumbling block to Jews and folly to Gentiles” (1 Corinthians 1:23). One questioner from the audience hit the nail on the head: the Dutch brethren were adapting their method of reading the Bible to produce conclusions accommodated to our culture.

Where does this leave us?
There was a time when the Reformed Churches in the Netherlands and their Theological University in Kampen were a source of much wisdom and encouragement in searching the Scriptures. Given that all the men from Kampen spoke more or less the same language at the Hermeneutics Conference, it is clear to me that those days are past. We need not deny them the right hand of fellowship, but we do need to pray that the Lord have mercy on the Dutch sister churches – for this is how their (future) ministers are being taught to deal with Scripture.
I was very grateful to note that the professors from the Canadian Reformed Theological Seminary (and MARS too, for that matter) all spoke uniformly in their rejection of Kampen’s way of reading the Bible. They insisted unequivocally that “the whole counsel of God, concerning all things necessary for his own glory, man’s salvation, faith, and life, is either expressly set down in scripture, or by good and necessary consequence may be deduced from scripture: unto which nothing at any time is to be added, whether by new revelations of the Spirit, or traditions of men” (Westminster Confession, I.6).
Postmodernism does not pass us by. May the Lord give us grace to keep believing that His Word is authoritative, clear and true.


Op de website tukampen.nl zullen door Alie de Vos vijf lezingen (van de elf) worden weergegeven met reacties  om een indruk te geven van de gespreks en denklijnen.

30-01-2014 Inleiding en eerste lezing: Hermeneutiek en Dogma: het lezen en begrijpen van het dogma in deze tijd door Prof. dr. B. Kamphuis. We moeten nieuwe taal en beelden vinden voor het evangelie in deze tijd. Enkele opvallende citaten:

Een dogma is op een menselijke manier verwoorden wat je gelooft over God. Dogma’s komen tot stand in woorden en komen op schrift als er verschil van mening bestaat over de inhoud van wat je gelooft over God. De tijd en het denken van die tijd, waarin een dogma ontstaat, heeft veel invloed op de formulering van het dogma. Maar ook de personen die dogma’s schrijven brengen hun persoonlijke voorkeuren binnen in het dogma. Het is van belang hier aandacht voor te houden in de dogmatiek.

(...)

Samen met alle heiligen gaan we begrijpen wat de liefde van Christus is, en tegelijk komen we niet verder dan dat we hierover kunnen stamelen. Binnen de overview over het geheel moet je daarom ruimte laten voor elkaar. (...) Belangrijke waarden in het dogmatiekbedrijf zijn: openheid en katholiciteit (algemeenheid).

(...)

Hij past zijn openbaring aan door ze geschikt te maken zodat ze binnen onze ervaringswereld te begrijpen valt. Hij maakt de openbaringen begrijpelijk voor ons in beelden. Hij ontleent die aan onze werkelijkheid. Wij moeten daarom blijven bij die metaforen die God ons geeft voor Zijn openbaring. Het zijn beelden uit onze context om te spreken over wat buiten ons begripsvermogen ligt. Want God is altijd groter dan wat Hij van Zichzelf laat zien. Een dogma is altijd beperkt omdat we in metaforen spreken over een werkelijkheid die we niet kunnen vatten. Daarom blijven we images zoeken voor wat we geloven en haar in een taal verwoorden die we deze dag verstaan. Om het evangelie opnieuw tot klinken te brengen.  Verlangen, verwachting en verbeelding zijn de richtinggevende kernwoorden bij dit zoeken.

Prof. dr. A.J. (Arjan) de Visser reageerde daarop als volgt:

De Visser bespeurt een verandering bij Kamphuis ten opzichte van zijn uitgave Klare Taal uit 1988. Toen sprak hij nog over de klaarheid (helderheid, duidelijkheid) van de waarheid in de Bijbel maar nu wordt gesproken in de richting van Barth, Berkouwer en Gadamer. Namelijk Gods Woord is niet adequaat genoeg om volledig te begrijpen. (...) Hij vraagt aan Kamphuis of God’s Woord tot ons komt in metaforen en geldt dit voor heel de Bijbel? Is dit niet in tegenspraak met wat we belijden in artikel 5-7 van de Nederlanse Geloofsbelijdenis waar het krachtig spreken vanGod’s Woord beleden wordt in plaats van obscuur of metaforisch taalgebruik.

Kamphuis antwoordt

dat bij hem zijn ontwikkeling als Systematisch Theoloog niet heeft stilgestaan en dat hij twee dingen aan Klare Taal heeft toegevoegd. De duidelijkheid van de Bijbel is een belijdenis van geloof. Wat we zien is niet klare taal. We zien een onduidelijk woord maar we geloven dat dit het Woord van God is. (...) Metaforisch wil niet zeggen dat de klaarheid van de bijbel verandert. Het is alleen een klaarheid die we nooit helemaal zullen grijpen. (...) Jezus kwam om te redden van de zonden betekent: Jezus kwam als mens en gelijk kwam hij als Zoon van God.  Dat is een fluistering van iets wat we niet volledig begrijpen. We moeten blijven bij oude dogma’s en beseffen dat het menselijke antwoorden zijn op het Woord van God. Maar nu hebben we een ander tijd en moeten in onze tijd antwoord geven op het Woord van God.

The link to the english version: 30 jan 2014 / Historic conference in Hamilton

08-02-2014 tukampen.nl 08 feb 2014 / Historische conferentie in Hamilton - Dr. J.M. (Hans) Burger een lezing getiteld ‘Een soteriologisch perspectief op ons verstaan

Hij probeerde een oplossing te vinden voor het risicodat ontstaat als  hermeneutische vragen opkomen in een puur modernistisch denkklimaat. Hij signaleerde vanuit de christelijke geschiedenis een vorm van  ‘funderingsdenken’ (= er is een absolute waarheid en die is te kennen) zonder verworteling in Christus. Waar dat ontstaat dragen hermeneutische vragen een gevaar in zich. Burger zoekt een uitweg in de koppeling tussen hermeneutiek en leer over de redding door Jezus Christus. Hermeneutische problemen hebben namelijk met zonde te maken. Een goede weg vinden in hermeneutische vragen heeft daarom alles te maken met genade en verlossing.

15-02-2014 tukampen.nl - 15 feb 2014 / Historische conferentie in Hamilton deel 3 - Dr. Gert Kwakkel over de lezer als focus bij de exegese van de Bijbel (The Reader as Focal Point of Biblical Exegesis)

Bij exegese gaat het om de vraag wat de tekst betekent. In onze postmoderne tijd is de vraag vooral:  wie geeft er betekenis aan de tekst? Niet de auteur en de bedoeling van de tekst krijgen de meeste aandacht maar vooral de lezer van de tekst. Hierbij is het gevaar van een willekeurige uitleg natuurlijk niet denkbeeldig. Kwakkel onderkent dit maar zocht tegelijk naar een antwoord op de vraag hoe deze benadering de exegese verder kan helpen.

26-02-2014 tukampen.nl - 26 feb 2014 / Historische Conferentie Hamilton deel 4 - Dr. G.H. Visscher (Jerry) over de positie van de vrouw in de kerk - citaten:

Op vrijdagavond 17 januari sprak Dr. G.H. Visscher (Jerry) over de positie van de vrouw in de kerk. Hij beargumenteert dat Paulus’regel voor vrouwen in de eredienst nog steeds geldig is. Hij bouwt zijn betoog op vanuit de brieven van Paulus aan Timotheüs en de Korinthiërs (1 Kor. 11 en 14 en 1 Tim. 2 : 12-15).In een eredienst mag een vrouw geen onderwijs geven of met gezag spreken over een man.

Het beroep van Paulus (als apostel) op de schepping is hierbij doorslaggevend. Want  elke keer als mensen zoals Paulus en de Here Jezus Christus appeleren aan de schepping, wordt de kerk principes voorgehouden die de culturen van alle tijden overstijgen.

(...)

De betekenis van 1 Timotheüs 2:12-15 is volgens Van Houwelingen dat een vrouw niet op autoritaire wijze mag onderwijzen. Vers 12 is tevertalen met: ‘’To assume authority over a man’’.  De zin -de vrouw zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende - geeft de culturele betrekkelijkheid voor die tijd  aan. Dus je moet de regel van Paulus breder trekken. Het is een gedragsregel voor zowel mannen als vrouwen in leiderschapsfunkties.

In de tijd van Paulus is de positie voor vrouwen zowel in de kerk als de maatschappij hetzelfde. In onze tijd is dat juist niet zo. In de maatschappij mag ze veel meer dan in de kerk. Het zou obstructief werken voor het evangelie als we vrouwen niet toelaten in het ambt.

Discussie met de zaal
De scheppingsorde wordt een sterker argument gevonden dan het motief dat er obstructie voor het evangelie zou komen als de vrouw een andere positie houdt in de kerk dan in de maatschappij.

Een bezoeker  vraagt of het standpunt ten aanzien van homofilie ook niet een obstakel vormt voor de voortgang van het Evangelie. Wat doe je dan met deze analogie?

De overheersende reactie werd samengevat door een aanwezige uit de zaal met: de kontekst is koning in de nieuwe hermeneutiek. De culturele compatibiliteit heeft prioriteit boven wat Paulus zegt.

23-03-2014 - Historische Conferentie Hamilton deel 5 (slot)

‘Traditioneel’ bijbellezen; een alternatief voor de postmoderne lezing. Op vrijdag 17 januari presenteerde Dr. C. Venema van het Mid-America Reformed Seminary een evaluatie van de post-liberale of post-kritische hermeneutiek. Een beter alternatief vindt hij de manier van Bijbelverstaan van de tijd die vooraf ging aan de Reformatie. Hij komt van daaruit bij een manier van Bijbelinterpretatie uit die hij ‘de Bijbel uitleggen in en met de kerk’ noemt.

(...)

Respons van Dr. R.D. Anderson van de Free Reformed Church in Rockingham, Australië
Hij begint met een samenvatting van de lezing van Dr. Venema, die vier axioma’s heeft vastgesteld voor het juist interpreteren van de Bijbel in onze tijd
- de autoriteit en inspiratie van de Bijbel;
- een canonieke benadering tegen de gevolgen van de historische kritische methode;
- een kerkelijke benadering om de historische afstand te overbruggen van de bijbel naar onze tijd;
- en de confessionele benadering als logisch uitvloeisel daarvan.


Op de website eeninwaarheid.info zijn door D.J. Bolt de volgende artikelen gepubliceerd:

11-01-2014 redactie een in waarheid - Hamilton en Hermeneutiek (1) - een overzicht van informatie over de conferentie

25-01-2014 Hamilton en Hermeneutiek (2) - een indruk van het Canadese kerk- en schoolleven en de opzet van de conferentie

08-02-2014 Hamilton en Hermeneutiek (3) – Genesis 1 - dit artikel bevat:

 • algemene informatie over de conferentie en de samenvattingen
 • Deze aflevering van de serie Hamilton en Hermeneutiek geeft een verslag van de toespraken en bespreking van het eerste onderwerp The Two Books Debate: What if Scripture and Science Seem to Say Different Things? Vrij vertaald: Het debat over de Twee Boeken: Hoe moeten we er mee aan als de Schrift en de wetenschap elkaar tegenspreken?
 • De toespraak van prof.dr. J. van Vliet
 • Repliek van prof.dr. J. Kamphuis
 • Dupliek prof.dr. J. van Vliet
 • Bespreking met vragen en antwoorden
 • Evaluatie D.J. Bolt

22-02-2014 Hamilton en Hermeneutiek (4) – Vrouw in ambt - dit artikel bevat:

 • een verslag van de toespraken en de bespreking van het onderwerp 1 Tim.2:12-15 door prof.dr. G.H. Visscher: Is Paul's Injunction about Women still Valid? Vrij vertaald: 1 Tim.2:12-15: Is het verbod voor vrouwen [om te onderwijzen en gezag over de man te oefenen] nog van kracht?
 • Repliek prof.dr. P.H.R. van Houwelingen ((mede)auteur en ondertekenaar van het deputatenrapport dat een pleit voert alle ambten open te stellen voor vrouwen
 • Dupliek prof. Visscher
 • Bespreking met vragen en antwoorden (incl. een zeer kritische reactie van dr. R.D. Anderson)
 • Evaluatie D.J. Bolt

citaat slot van dit artikel:

Het verhaal is al weer meer dan lang genoeg. Maar het gaat om niet geringe zaken. Paulus' verbod bemoeilijkt evangelisatie nu is de hoofdstelling van de Kamper delegatie. Echter, een ogenblik meedenkend in die richting, hoeveel geestelijke schade zou de 'nieuwe hermeneutiek' niet aanrichten? Als de grond voor ons leven steeds meer dreigt over te hellen naar sola Cultura? Zal het niet tot een schadelijk relativisme leiden buiten en ook binnen de kerk? Wie wil zijn leven nu baseren op een Bijbel die geïnterpreteerd moet worden op basis van een variabele cultuurtraditie? Een Bijbel als knipperlicht?
Maar ook omgekeerd. Als we (opnieuw) onze levens inrichten in overeenstemming met de scheppingsorde, zou daarvan niet grote kracht uitgaan? Voor jongeren en ouderen, voor alleenstaanden en gehuwden, voor kerk en samenleving? Daar mag je toch de zegen van de HERE ook op verwachten?

Als we de weg opgaan die het deputaatschap MV in Nederland wijst en in Hamilton vurig verdedigd werd door hoogleraren van de theologische universiteit in Kampen dan zal dat in de praktijk het einde betekenen van Gods Woord als de waarheid.
Aldus rector prof.dr. Visscher van het gereformeerde Seminary in Hamilton.
We vrezen dat hij gelijk heeft.

07-03-2014 Hamilton en Hermeneutiek (5) – Ethiek en homoseksualiteit - dit artikel bevat:

 • een verslag van de toespraken en de bespreking van het onderwerp Christian Ethics and God's Use of the Bible. Vrij vertaald: Christelijke Ethiek en de manier waarop God de Bijbel gebruikt. Spreker: prof.dr. A.L.Th. de Bruijne, hoogleraar Ethiek & Spiritualiteit aan de Theologische Universiteit te Kampen. Prof.dr. T.G. Van Raalte van de Canadian Theological Reformed Seminary rekende hem na:
 • Toespraak prof. De Bruijne
 • Repliek prof. Van Raalte
 • Dupliek prof. De Bruijne
 • Dupliek prof. Van Raalte
 • Tripliek prof. De Bruijne
 • Bespreking
 • Evaluatie D.J. Bolt

22-03-2014 Hamilton en Hermeneutiek (6) – Kritiek op de Schrift - dit artikel bevat:

 • Toespraak prof. dr. C. van Dam - Interpretatie van het historische verhaal: een methode gewogen
 • Toespraak dr. K. van Bekkum - Enige opmerkingen over de gereformeerde hermeneutiek van het Bijbelse historische verhaal
 • Toespraak prof. dr. J. Smith - De structuur van Jeremia: confessionele integriteit en kwaliteitsbewaking

05-04-2014 Hamilton en Hermeneutiek (7) - Panel discussie met dr. K. van Bekkum, prof. dr. C. van Dam en prof. dr. J. Smith

19-04-2014 Hamilton en Hermeneutiek (8) - Metaforische dogma's

De leer van de Schrift hebben we toch in 'een hoofdsom', samengevat in onze algemene en gereformeerde belijdenissen? De inhoud er van belijden we toch met hoofd en hart? Maar net als eerder bleek t.a.v. de Schrift zelf werd in Hamilton ook hier de vraag gesteld: staat er wel wat we denken dat er staat? Is er ook niet zo iets als een hermeneutiek van de belijdenis? Want heeft niet elke tijd zijn eigen ervaring van de waarheid verwoord in haar taal?

Prof. dr. B. Kamphuis hield er een lezing over en prof. dr. A.J. de Visser antwoordde hem.

 • Prof. dr. B. Kamphuis – Hoogleraar Systematische Theologie TU Kampen
  The hermeneutics of Dogma – De hermeneutiek van het dogma.
 • Prof. dr. A.J. de Visser – Hoogleraar Diaconiology, Seminary Hamilton
In deze publicatie geven we uitgebreide samenvattingen van hun betogen.

19-04-2014 N. van Dijk - Hamilton, GKv en de belijdenis

Op de website van de Theologische Universiteit van Kampen staat een samenvatting van een lezing die gehouden is op de conferentie van het Canadian Reformed Seminary en die handelt over gereformeerde hermeneutiek in deze tijd. De lezing was van prof. dr. B. Kamphuis en ging over het lezen en begrijpen van het dogma in deze tijd. We moeten nieuwe taal en beelden vinden voor het evangelie in deze tijd.

10-05-2014 eeninwaarheid.info - R. Sollie-Sleijster - Hamilton en Hermeneutiek (9) – Soteriologisch begrijpen

Niet ieder gewoon gereformeerd mens zal het dagelijks over soteriologie hebben of zelfs weten wat het betekent. In het begrip zit het woord sootèr verwerkt dat in het Grieks redder betekent. Soteriologie is dus de leer van de redding of verlossingsleer en is een onderdeel van het vakgebied van de systematische theologie, dogmatiek zeiden we vroeger.

Dr. J.M. Burger hield in Ancaster een toespraak onder de titel A soteriological Perspective on our Understanding, dat vertaald kan worden als Ons verstaan in soteriologisch perspectief. Het raakt de manier waarop we de Bijbel lezen, dus, daar komt het weer, het raakt de hermeneutiek. Kort gezegd: het begrijpen van de Bijbel kan alleen maar in het licht van de redding door Christus. Daar heeft dr. Burger duidelijk ideeën over. Maar zoals Spreuken leert: De eerste spreker heeft altijd gelijk maar dan komt de volgende en rekent hem na. En dat doet prof. A. Strange van het Mid-America Reformed Seminary, Dyer (IN).

21-06-2014 eeninwaarheid.info - R. Sollie-Sleijster - Hamilton en Hermeneutiek (10) - Confessionele hermeneutiek

Deze aflevering geeft samenvattingen van de toespraken m.b.t. het onderwerp Interpreting the Bible in and with the Church: An evaluation of 'Post-Liberal' or 'Post-Critical' Hermeneutics. Vrij vertaald: Een evaluatie van de postliberale of postkritische hermeneutiek

Het eerste woord was aan prof. dr. C. Venema van het Mid-America Reformed Seminary te Dyer (IN). Daarop reageerde dr. R.D. Anderson, predikant van de Free Reformed Churches of Australia, Rockingham, West-Australië. Het slotwoord was weer van prof. Venema.

28-06-2014 eeninwaarheid.info - R. Sollie-Sleijster - Hamilton en Hermeneutiek (11) - Een wassen neus

Deze aflevering geeft een samenvatting van de toespraak van prof. dr. T.G. van Raalte over het onderwerp Accommodation: A Wax Nose? Vrij vertaald: Accommodatie, een wassen neus?
Prof. Van Raalte is hoogleraar Ecclesiology aan het Canadian Reformed Theological Seminary.

Prof. Van Raalte noemt de volgende basisprincipes voor gereformeerde exegese:

De hoofdzaak blijft dat de Schrift zichzelf uitlegt en dat Gods Woord een éénheid vormt.
Hieronder volgen wat regels (er zijn 14 in totaal, maar we geven een paar daarvan). De eerste vier zijn algemeen en de volgende zijn meer gerelateerd aan accommodatie.

Regel 1
De klaarblijkelijke en letterlijke betekenis is de goede, tenzij anders aangegeven door auteur of binnen de tekst zelf.
Regel 2
Minder duidelijke teksten moeten in het licht van duidelijker teksten worden gelezen.
Regel 4
De context bepaalt de betekenis, te beginnen bij de directe context en vandaar naar de wijdere context.
Regel 5
Accommodatie: God gebruikt nooit taal om ons te misleiden. Hij geeft ons altijd waarheid over Zichzelf, ook al gebruikt Hij accommodatie als middel om dat te doen.
Regel 13
We mogen geen eigengemaakt boeket samenstellen van accommodatietermen (tekens en symbolen). Dat geldt ook voor metaforen.

Iedere gereformeerde exegeet zal van deze basisregels gebruik willen maken. Ik heb geprobeerd ze wat meer expliciet te maken. Voorop staat dat de Schrift de enige bron van onze kennis is en dat de Schrift zichzelf uitlegt. Accommodatie mag geen wassen neus worden en evenmin mag die de Schrift tot een wassen neus maken!
We zullen ons door de vrijzinnige kritiek de rijke geschiedenis van de dogmatische accommodatieconstructie niet laten afnemen. De open-eind theorie van de evangelische feministen en anderen zullen we moeten afwijzen, zoals we dit allen door ons te binden aan de confessie ook doen.

20-09-2014 eeninwaarheid.info - R. Sollie-Sleijster - Hamilton en Hermeneutiek (12) - Lezer en exegese

Deze aflevering geeft een samenvatting van de toespraak van prof. dr. G. Kwakkel over het onderwerp The Reader as Focal Point of Biblical Exegesis, De lezer als centraal figuur in de bijbelse exegese.

Prof. Kwakkel is hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit te Kampen..

04-10-2014 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Hamilton en Hermeneutiek (13) – Kampen over GKv/1

Op de allerlaatste avond van de conferentie Correctly Handling The Word of Truth: Reformed Hermeneutics Today werd als ongepland 'toetje' een voorlichting van de rector van de vrijgemaakt theologische universiteit in Kampen, prof. dr. M. te Velde, aangeboden. Het onderwerp was De situatie in de vrijgemaakte kerken in Nederland. Dat was natuurlijk een belangwekkend onderwerp. Want hoe ziet de 'Principal' en daarmee, mag je aannemen, de universiteit de situatie in onze kerken?
Na de toespraak van prof. Te Velde volgde er een mogelijk nog boeiender discussie waarin de Canadese broederschap blijk gaf aardig op de hoogte te zijn van wat er in de Nederlandse zusterkerken gebeurt. En zich daarbij niet met kluitjes in het riet liet sturen maar de nodige scherpe vragen wist te stellen!

We geven verslag van deze zondagavond in Hamilton-Providence in twee delen. Eerst bieden we een vrijwel woordelijk verslag van de lezing van prof. Te Velde. De volgende keer hopen we een uitgebreid verslag van erop volgende discussie te geven.

18-10-2014 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Hamilton en Hermeneutiek (14) – Kampen over GKv/2

Zoals vorige keer al gemeld kwam op de allerlaatste avond van de conferentie Correctly Handling The Word of Truth: Reformed Hermeneutics Today als ongepland 'toetje' een voorlichting van de rector van de vrijgemaakt theologische universiteit in Kampen, prof. dr. M. te Velde. Alle broeders en zusters die nog enigszins Nederlands konden verstaan waren uitgenodigd.
Na de toespraak van prof. Te Velde volgde er een mogelijk nog boeiender discussie waarin de Canadese broederschap blijk gaf aardig op de hoogte te zijn van wat er in de Nederlandse zusterkerken gebeurt. Hoe reageerde prof. Te Velde op de soms scherpe vragen?
We geven weer een vrijwel woordelijk verslag van deze belangwekkende bespreking waarvan we voor het lezersgemak de Engelse vragen vertaald hebben in het Nederlands. Vrijwel woordelijk, echter enig redigeerwerk was wel nodig gezien het nogal eens uitbundige spreekstijlgehalte.
Verder hebben we niet de naam van elke vragensteller kunnen verstaan. Degene die ons  aan de juiste namen kan helpen zijn we dankbaar, we zullen dan gelijk de correcties op de site doorvoeren.

Ook dit deel van avond werd geleid door prof. dr. A.J. de Visser, hoogleraar aan het Canadian Reformed Theological Seminary.

Na dit verslag doen we een verzoek aan prof. Te Velde.

21-02-2015 eeninwaarheid.info D.J. Bolt - Hamilton en Hermeneutiek (15 slot) – Kampen over GKv/3

Ruim een jaar geleden vond de hermeneutiek conferentie in Hamilton plaats. We woonden deze bij en zagen een boeiende confrontatie van m.n. docenten van het Canadian Reformed Theological Seminary (CRTS) te Hamilton en docenten van de Theologische Universiteit te Kampen (TUK).
We hebben er een hele serie verslagen van geboden en hier en daar wat commentaar gegeven. We willen de reeks nu afsluiten.

Wat we er van over hebben gehouden is een indruk van een botsing tussen orthodox-gereformeerde theologische opvattingen en progressieve hier en daar schriftkritische theologische ontwikkelingen in de GKv. We waren blij met de confessionele verdediging door 'de Canadezen' van het gereformeerde erfgoed.
Jaloers waren we op het kerkelijke leven en het gereformeerde onderwijs van basisschool tot academie in Canada. Terwijl in Nederland dat in sneltreinvaart van binnenuit wordt uitgehold en afgebroken mag men zich daar nog in een weldadige bloei verheugen.
Wat zou het goed zijn als Nederlandse kerken die gereformeerd willen blijven, zich nauw aan de Canadese kerken verbinden!

We zijn er ook jaloers op dat in Hamilton wel kon wat in Nederland kennelijk heel moeilijk is: intensief doorpraten over de ontwikkelingen in de kerken en de verontrusting daarover.

(...)

Maar mijn vraag was (die dus niet gesteld kon worden): waaruit blijkt in Nederland deze verdedigende en liefdevolle houding van prof. Te Velde? Waar wordt er een openbare discussie aangegaan met verontrusten? En wat denkt u daaraan in Nederland te gaan doen?

(...)

Daarom deden we, als dat toch wel Te Veldes bedoeling was, hem een paar maanden geleden het verzoek om zo'n inhoudelijke discussie met ons aan te gaan, click hier. Concrete stelden we voor over de ontwikkelingen in de kerken zo mogelijk wekelijks van gedachten te wisselen, op elkaars moeiten in te gaan en argumenten vanuit de Schrift aan te dragen.

Helaas ziet prof. Te Velde er geen kans toe. Hij heeft aangegeven er te druk voor te zijn en bovendien niet zo te voelen voor een publieke schriftelijke gedachtewisseling. Misschien dat hij medio dit jaar nog wel eens ad hoc aan een eenmalige gespreksavond mee zou willen werken.
We vinden dit teleurstellend. Zo komen we niet echt verder met elkaar.

(...)

Jammer, ons inzien een gemiste kans om elkaar nog te bereiken. Soms denk ik dat de haast Freudiaanse verspreking aan het begin van Te Veldes voorlichtingsavond in Hamilton typerend is voor houding t.a.v. de verontruste broeders en zusters in de vrijgemaakte kerken[3].

Noot [3]: Prof. Te Velde: "Een van onze masterstudenten, Alie de Vos, en emerituspredikant Lucius de Graaff zijn er. En dan is br. Durk Jan Bolt ook aanwezig uit Kampen, eh Drachten. Ja, laten we even afstand houden tussen Kampen en Drachten."


10-02-2014 bderoos.wordpress.com - B. de Roos - Rondom de nieuwe hermeneutiek

Men zou de denkwijze van Gadamer kunnen samenvatten onder het kopje ‘Hermeneutiek van de identiteit’. “Begrijpen is pas gelukt als twee verschillende betekeniswerelden elkaar raken en in het proces van elkaar begrijpen uiteindelijk versmelten tot een nieuwe betekeniswereld”[5].

Men let dus niet meer zozeer op de logische structuur van een tekst. Alles draait om de vragen die in een bepaalde periode spelen.

U begrijpt wel: in de nieuwe hermeneutiek worden eigen ervaringen zomaar belangrijker dan Gods Woord.
Aan dat gevaar zijn de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in de laatste jaren helaas niet ontkomen.


23-01-2014 fellowshippastor.blogspot.nl - Rev. John VanPopta - CRTS Conference

CRTS hosted an other interesting and successful theological conference: its 4th annual. (Full disclosure: I’m on the planning committee, so I am a little biased!) Over 180 people registered for the full conference, and well over 500 people attended the two public sessions on Thursday and Friday night. We were able to listen to 13 presentations by professors from the Netherlands, Canada and the USA. People attending came from as far as Australia, Brazil, Korea, the Netherlands. One thing that became clear was that the churches in the Netherlands are living in a dramatically different sort of culture from North America. The seminary there needs to respond to matters of the reformed faith in a very post-Christian and postmodern society. When we listened to the speeches of the Dutch professors, we could notice that they were answering different sorts of questions from what we would expect in North America. That meant that sometimes during discussion, it seemed that participants were talking past each other. But on the whole, though our synods have expressed strong concerns about the direction our Dutch sister churches are taking, the conference was collegial, brotherly, and I thought, fascinating. Differences of opinion were explored; differing approaches examined; different conclusions debated. But for the greatest part there was an atmosphere of Christian charity, for which I personally was very thankful. I’m already looking forward to the 5TH annual conference in January 2015!


21-01-2014 Jeremy de Haan (Student Canadian Reformed Theological Seminary (CRTS) in Hamilton) - Thoughts and Stories From the Conference (inclusief een reactie van Koert van Bekkum) - citaten:

Over the past weekend CRTS hosted its annual conference, the topic of which was “Correctly Handling the Word of Truth.” The lectures dealt with how we read the Bible, and there were a lot of them, twelve I think. The seminary invited professors from the seminary of our Dutch sister churches to give lectures as well, with the goal of understanding some of the developments over there.

(...)

Prior to this, as we were going upstairs to the restaurant, Dr. van Bekkum had asked me what I thought of the conference. I told him the truth, that I was still working through much of what had been discussed. I appreciated some of what I had heard, had questions about some of it, and very much disagreed with some of it. With regards to the latter, the delegates were surprised that the first public lecture, which was Thursday night’s presentation on the relationship between general and special revelation, was more tense than Friday’s lecture on the question of women in office. They figured women in office would be a more sensitive topic. I told them not at all. Nobody out here is arguing for women in office. We all politely listened to Dr. vanHouwelingen explain the reasoning behind his committee’s report, but I doubt it changed anyone’s mind. Science and Scripture, on the other hand, well there’s no need for me to start on that.

(...)

I’m speaking for myself, of course, but that was probably the strength of the conference, having the opportunity to hear each other out. There were disagreements, and sharp ones, but I think it was also clear that each side was trying to answer different questions. And those questions, at the very least, must be defined before they can be answered, and before you can disagree or, especially, condemn: “He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him” (Proverbs 18:13).

(...)

My own difficulty, however, was that the TUK speakers didn’t seem very straightforward about their views. They said many things that I liked, but they didn’t always give the principles behind those things. (...)  I imagine that the best discussions happened privately, after the speeches.

(...)

It could also be due to the fact that as North Americans we like things clear and to the point. We are practical, we are in a hurry, and we inherently distrust people who are not straightforward. Our Dutch brothers on the other hand walk a more meandering, philosophical road, and are content being less clear-cut.

(...)

Because while a lot of what was said seemed okay, Christ said that you will know a tree by its fruit. Women in office is simply out of the question, biblically speaking, and the arguments put forth were the same that churches have been making for half a century now. Churches that are empty, it should be noted. Arguments, too, that attempt to separate the Bible from the real world smack of a dualism that since the Enlightenment has dried up so much Christian vigor. These kinds of arguments are rooted somewhere, but I don’t think those roots were shown over the weekend.

Reactie dr. Koert van Bekkum - citaat:

Excellent how you describe our chat and explore the discomfort that finally remains after the conference! There was great Chistian fellowship, understanding, critical exchange of ideas, and putting things into perspective. But did we succeed in building a bridge by a real deep analysis of what is actually at stake?

In some way, there remains a similar feeling of discomfort on the Dutch side. I perceived the Canadian way of speaking in such a way that sometimes too much certainty was presupposed. We have the truth in Divine revelation. But in classical reformed theology, the certainty of faith (certitudo) should be distinguished from the absolute certainty of the mind trying to grasp this world (securitas). My strong conviction (certitudo), for instance, that biblical historical narrative is trustworthy and therefore historical does not mean that I can in all cases grasp and be certain of (securitas) the way the text refers to the chronology or precise details of what has happened. We should Scripture itself give the final word in these matters, instead of deducing what we want to be sure of by our strong way of (reformed) reasoning. The critical questions from Canada are fully justified. Churches need this kind of exchange to stay on the right, catholic reformed track. At the same time it is my fear that the Canadians in their turn are in danger of narrowing the reformed tradition, because of the fact that they sometimes seem to define ‘certitudo’ in terms of ‘securitas’. We Dutch should be keen to be critical of our own, postmodern context. But on the Canadian side, the strong, ‘modern-like’ defense of reformed truth could end in confessionalism and a reformed theology with sectarian traits. This already happens, in my view, when it is stated that Augustin and Bavinck did not have a ‘biblical’ view of the word ‘day’ in Genesis 1 or when it is suggested that scholars with a high view of Scripture should embrace a 15th century BC dating of the conquest of Canaan. This might be justified from an exegetical point of view. But, to quote Klaas Schilder, an exegetical error is not the same as a confessional error.

What strikes me most is that this discomfort on both sides has the same structure: beyond the exchange of ideas the question is asked whether the conversation partner is realizing him- or herself what is happening below the surface. ‘Is this still reformed theology? Do you realize how deep you are influenced by your cultural environment?’


The speakers, their faces and links to their bibliography:

from the Theological University of Reformed Churches (Kampen, NL) (Images directly linked from tukampen.nl)

Dr. J.M. Burger Dr. J.M. Burger A Soteriological Perspective on our Understanding
Dr. A.L.Th. de Bruijne Dr. A.L.Th. de Bruijne Christian Ethics and God's use of the Bible
Dr. B. Kamphuis Dr. B. Kamphuis

The Hermeneutics of Dogma

Een indruk van de lezing van Alie de Vos op tukampen.nl

An impression of the lecture by Alie de Vos on tukampen.nl

Dr. G. Kwakkel Dr. G. Kwakkel The Reader as Focal Point of Biblical Exegesis
Dr. K. van Bekkum Dr. K. van Bekkum Some Remarks on the Reformed Hermeneutics of Biblical Historical Narrative

from the Canadian Reformed Theological Seminary (Hamilton, ON) (images directly linked from canadianreformedseminary.ca)

Dr. J. Smith Dr. J. Smith The Structure of Jeremiah: Confessional Integrity and Quality Control
Dr. C. VanDam Dr. C. VanDam Interpreting Historical Narrative: Questioning a Methodology
Dr. T.G. van Raalte Dr. T.G. Van Raalte Accommodation: A Wax Nose?
Dr. J. van Vliet Dr. J. VanVliet The Two Books Debate: What if Scripture and Science seem to say Different Things
Dr. G.H. Visscher Dr. G.H. Visscher 1 Timothy 2:12-15: Is Paul's Injunction about Women still Valid?

from Mid-America Reformed Seminary (Dyer, IN) (images directly linked from midamerica.edu)

Dr. C. Venema Dr. C. Venema Interpreting the Bible in and with the Church: The Imperative for and Challenges of a Confessional Hermeneutic

The location of the Fourth Annual Canadian Reformed Theological Seminary Lecture Series held January 16 to 18, 2014 at Ancaster Canadian Reformed Church (image directly linked from canrc.org)

Ancaster Canadian Reformed Church Ancaster Canadian Reformed Church maps.google.nl streetview

Some images of the Canadian Reformed Theological Seminary:

Canadian Reformed Theological Seminary Canadian Reformed Theological Seminary maps.google.nl streetview

 


 

1Zie ook "Een hermeneutische krachtmeting in Hamilton (CA)?" op werkenaaneenheid.nl d.d. 29 november 2013 met aanvullende artikelen die zijn verschenen na 29 november 2013.

Laatst aangepast op zaterdag 11 april 2015 14:14  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]