Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 DGK ds. S. de Marie: Vrouw in het ambt in de GKv? - wegens structureel verval is brede reformatie nodig

DGK ds. S. de Marie: Vrouw in het ambt in de GKv? - wegens structureel verval is brede reformatie nodig

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

19-02-2014 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - DGK ds. S. de Marie - Vrouw in het ambt in de GKv? - ik citeer:

Vanwege onze grote zorg om de vrijgemaakte kerken en ons meeleven met de verontrusten, is het goed om nogmaals aandacht aan de inhoud van het rapport te besteden. Daarnaast gaan we verder in op de vraag of het een uitglijder is of dat het getuigt van een structureel en algemeen verval.

(...)

Al op de GS Amersfoort van 2005 werd een deputaatschap vrouwen in de kerk ingesteld. Het rapport van dit deputaatschap aan de GS Zwolle-Zuid 2008 propageerde toen al een hermeneutische (uitlegkundige) lijn die de Bijbelse boodschap tijdgebonden verklaart, naast een meer Schriftgetrouwe hermeneutische lijn.

(...)

Het rapport ziet als haar opgave de oplossing van een probleem (!):
hoe lezen wij de Bijbel, mede ingegeven door sociaal-culturele verschuivingen en veranderingen in denk- en leefwijzen van kerkleden.

(...)

Voor de oplossing van het zogenoemde probleem worden nu de bekende Bijbelteksten over de rol van de vrouw op de wijze van de nieuwe hermeneutiek uitgelegd: vertaal de boodschap van de tekst die in een oude leefwereld is ontstaan, naar de huidige leefwereld toe, zodat deze geloofwaardig en aanvaardbaar wordt voor nu.

(...)

Maar leert de Schrift ergens dat God zijn eigen instellingen en ordeningen gaat aanpassen aan de wereld? Heeft God dan geen vijandschap gezet tussen vrouwenzaad en slangenzaad (Gen. 3:15)? Betreft dat ook niet juist het gehoorzaam uitvoeren van zijn wil en instellingen?

(...)

Die emancipatiezucht was er bij Mannin, waardoor zij de scheppingsorde niet volgde bij de zondeval (1 Tim. 2:13,14). Die zucht was er ook in de dagen van Paulus en is terug te zien in de vrouw Izebel van Openb. 2:20 (zie K. Deddens, De dienst van de vrouw in de kerk, Vuurbaak 1978, pag. 49,50). Deze emancipatiezucht dringt zich nog brutaler op in onze dagen. Dat is ons echte probleem!

(...)

Men zegt wel steeds dat Gods Woord het eerste en laatste woord moet hebben, maar dringt aan dat Woord zijn eigen kader op van aanpassing aan de cultuur van de wereld. Omdat men er niet mee uit de voeten kan. Zo komt men tot een betekenis die haaks staat op het Schriftwoord, namelijk dat de vrouw tegenwoordig niet onderdanig (ondergeschikt) hoeft te zijn als het gaat om de vervulling van de ambten.

(...)

Ds. De Marie wijst verschillende met elkaar samenhangende ontwikkelingslijnen binnen de GKv aan, die naar zijn mening in dit rapport samenkomen. In willekeurige volgorde:

  1. de valse oecumene richting Nederlands Gereformeerde Kerken en Protestantse Kerk in Nederland.
  2. openheid naar de wereld met zucht naar aanpassing in o.a. liturgie, prediking en ethiek
  3. overheersende gedachte van missionaire-kerk-zijn, waarbij ongereformeerde leringen van o.a. D. Bonhoeffer een leidende functie hebben
  4. ontwikkeling van de Schriftkritiek binnen de TU te Kampen sinds 2002 en aanpassing aan de geschiedenis van de schepping, de wonderen in de Bijbel (Jozua), de zeggingskracht van Gods geboden (gemeente-ethiek) met o.a. een anders omgaan met zondagsrust, echtscheiding en homoseksualiteit.
  5. besluit van GS Ommen 1993 om vrouwen stemrecht te geven
  6. de veranderde visie op de rol van man en vrouw binnen het huwelijk

Ds. De Marie besluit met:

De synode van Ede moet nog over het rapport vergaderen. Velen hopen op een afwijzing van deze stap voorbij de rode draad. Dan kan men orthodox blijven en opgelucht verder gaan.
Maar dit zou een grote vergissing zijn, gezien de brede afval waarbinnen dit rapport tot stand is gekomen. Alleen ware en brede bekering is de enige goede stap.

(...)

Alleen als men weer terugkeert naar het zuivere Woord van God, en alles verwerpt wat daarmee in strijd is, zou er pas sprake van een echte reformatie zijn. Alleen zo zou de GKv weer ware kerk van Christus kunnen worden.
Voor verontrusten die dit zo breed zien, is er daarom nog meer de klem om tot de daad van werkelijke reformatie te komen en daartoe op te roepen. Moge de Here hen daarin bijstaan en geloofsmoed schenken.

 


 

In bovenstaande artikel verwijst ds. De Marie naar de volgende artikelen:

09-10-2013 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - T.L. Bruinius - Lees wat er staat

25-09-2013 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - T.L. Bruinius - Doorgaande deformatie

Laatst aangepast op dinsdag 04 maart 2014 19:20  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]