Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

Informeel gesprek commissie GKv-synode met buitenlandse afgevaardigden over bezwaren en vermaningen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Op 28 en 29 maart 2014 zijn buitenlandse afgevaardigden ontvangen op de GKv-synode. Er waren een kleine 30 afgevaardigden uit 17 landen aanwezig. Voor het eerst waren er afgevaardigden uit de zendingskerk Papoea aanwezig. Het is deze maand precies 60 jaar geleden dat Papoea op de zendingsagenda van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) staat.

Avondmaalsviering
Daaraan vooraf is op donderdagavond 27 maart voor het eerst sinds de afgescheiden traditie een avondmaalsviering met buitenlandse afgevaardigden gehouden door GKv-Ede. Op initiatief van de toenmalige kerkrechtdeskundige F.L. Rutgers was dit afgeschaft omdat avondmaalsviering binnen de kerkelijke gemeenten hoorde plaats te vinden, niet door een synode.

Informeel gesprek bezwaren tegen voorstel vrouw in bijzondere ambten
Op de daaropvolgende vrijdag en zaterdag zijn toespraken gehouden door de buitenlandse afgevaardigden. Buiten de afgevaardigden van de 6 buitenlandse kerken die brieven met vermaningen en zorgen hebben gestuurd, waren er meer afgevaardigden die (soms heel scherp) hun zorgen hebben geuit over o.a. de M/V-voorstellen aan de synode.1 Sommigen gaven aan daarom de band te willen verbreken met de GKv. Nog niet eerder is op zo'n publieke wijze uiting gegeven aan fundamentele verschillen tussen de GKv en buitenlandse zusterkerken.
Vanmiddag volgt een informeel gesprek door een commissie van de GKv-synode met deze afgevaardigden. Volgens een tweet van Reformatorisch Dagblad redacteur A.J. Regterschot motiveerde de synode-preses dat informele gesprek als volgt: "Er kunnen nu kerken voor het laatst zijn, omdat tussentijds de banden verbroken kunnen worden. Dat zijn zware woorden."
Opvallend is dat over deze zorgen en vermaningen van de verschillende zusterkerken niets in het synodejournaal is gezegd. En in het synodebericht wordt alleen maar de Canadese zusterkerk genoemd die haar zorg heeft geuit over met name 'vrouw en ambt'.

M/V staat op de agenda van de synode op vrijdagmorgen 11 april.
Vrijdag 16 mei worden eerst de vermaanbrieven van de 6 buitenlandse zusterkerken behandeld op de synode en de daaropvolgende zaterdag het rapport M/V in de kerk.

JT

1Afgevaardigden die zorgen hebben geuit kwamen o.a. uit: Australië, Nieuw Zeeland, Canada, Schotland, Brazilië, Ierland, Oostenrijk.

Update 01-04-2014: Een open en (grotendeels2) eerlijke beschrijving vanuit een GKv standpunt gezien van afgevaardigde ds. Klaas van den Geest: God is veelkleurig!

2Grotendeels, m.n. omdat hij schreef "Leren van deze kritiek betekent vooral dus: zelfreflectie. Hoe kun je de verbinding maken als kritiek zo eenzijdig wordt geuit? Dat is niet gemakkelijk. In meer persoonlijke en informele contacten en gesprekken kom je erachter, dat de beeldvorming in het buitenland soms mede wordt gebaseerd op verhalen van bezoekers, die dan een eigen leven gaan leiden. Allerlei verhalen doen de ronde: in Nederland wordt in de diensten de wet niet meer gelezen, men houdt zich niet meer aan de zondag als rustdag en de middagdienst wordt niet meer bezocht of zelfs afgeschaft. Dit noem ik oneerlijke beeldvorming. Dat deze dingen voorkomen, ook meer dan ons zelf lief is, betekent toch niet dat wij deze zaken bewust nastreven? Ook laat men zich soms informeren via Nederlandse websites en bladen van auteurs die de kerken al verlaten hebben of dat zeggen te gaan doen als deze koers doorgaat. Dat zet een echte en eerlijke gedachtewisseling bij voorbaat al op achterstand."
In elk geval ben ik het natuurlijk niet eens met de opmerking dat de informatie op genoemde Nederlandse websites en bladen een echte en eerlijke gedachtenwisseling bij voorbaat al op achterstand zet. Om een eerlijk en compleet beeld te krijgen is die informatie - mits goed onderbouwd - juist van groot belang! Struisvogels met oogkleppen leggen zichzelf alleen maar beperkingen op die leiden tot eenzijdige vertekeningen van feiten.
Bovendien citeren we hierbij graag de Australische afgevaardigde ds. De Boer die in zijn toespraak tot de synode-afgevaardigden te Ede zei (vrij vertaald): "We waren gewaarschuwd niet eenvoudigweg de mening van één of twee personen te zien als de visie van de GKv in zijn geheel. Wij begrijpen wat u zegt . Echter, wanneer artikelen zijn geschreven, boeken gepubliceerd en lezingen gegeven die lijken af te wijken van wat de Heere  duidelijk leert in Zijn Woord zoals aanvaard in de belijdenissen, zouden we nalatig zijn als we zouden zwijgen. Het probleem is dat deze zaken niet per se onder de aandacht worden gebracht van uw kerkelijke vergaderingen. Er is geen bewijs dat de kerken valse leringen bestrijden. Dat maakt dat we ons afvragen of het derde kenmerk van de ware kerk echt functioneert onder jullie."
Dat afwijkingen vóórkomen betekent nog niet dat deze zaken bewust worden nagestreefd, maar dat die publieke afwijkingen niet publiek worden bestreden in de kerkelijke weg - dát is juist het grote probleem. Het gaat hier om niets minder dan het derde kenmerk van de kerk en de tweede sleutel van het koninkrijk der hemelen!

Bronnen:

01-04-2014 defenceofthetruth.com - Address of Australian Deputies to Reformed Churches Netherlands Synod Ede March 2014

01-04-2014 defenceofthetruth.com - Press review – criticism expressed by overseas delegates to RCN’s Synod Ede

31-03-2014 hetgoedeleven.com - Kerken buitenland: zorg over Nederlandse GKV

29-03-2014 nd.nl - ‘Vrouw in ambt’ zorgt voor spanning € 0,25

29-03-2014 refdag.nl - Synode GKV zingt Psalm 122 met Papua’s (met video’s)

29-03-2014 nd.nl - Gerard ter Horst - Voor eerst officiële Papua-delegatie op synode GKV € 0,10

29-03-2014 nd.nl - Gerard ter Horst - Liveblog synode GKV: machtswoord of diepe zucht? € 0,75

28-03-2014 synode.gkv.nl - De kerk van alle plaatsen…

28-03-2014 refdag.nl - Scherpe vermaningen uit kerken buitenland voor GKV-synode € 1,75 dagabonnement

Twitter div. tweets

Laatst aangepast op donderdag 03 april 2014 19:32  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]