Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media
Uit de media

Ds. Latzel: Belijden in Duitse kerk verkeert in crisis (Refdag)

E-mailadres Afdrukken PDF

Laatst aangepast op woensdag 14 december 2016 23:01
 

Opnames Landelijke dag 13 febr 2016 te bekijken op YouTube

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 2
LaagsteHoogste 

Ook op YouTube zijn de opnames van de Landelijke dag d.d. 13 februari 2016 geplaatst:

De tekst van de referaten, gepubliceerd op eeninwaarheid.info, kunt u vinden op eeninwaarheid.info:

Laatst aangepast op maandag 30 mei 2016 09:06
 

Ds. J. Plantinga verlaat de NGK wegens onschriftuurlijke ontwikkelingen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 5
LaagsteHoogste 

Emeritus NGK ds. J. Plantinga (69) heeft de NGK verlaten. De NGK Kampen heeft per brief d.d. 17/2 aan de kerken bekend gemaakt dat ds J. Plantinga zich onttrokken heeft en dus geen predikant meer is. Een belangrijke reden voor hem was het tolereren door de NGK van de leer van de alverzoening (=dat alle mensen gered worden) en dat er te weinig over Gods oordeel wordt gesproken.  Ook mist hij ernst in veel preken. In een vergadering van de classis kreeg hij geen steun voor zijn standpunt. Vandaar zijn stap.
Al langere tijd had hij bezwaren tegen de ontwikkelingen binnen de NGK. Hij zegt geen verantwoordelijkheid meer te willen dragen voor de ontwikkelingen in dat kerkverband.
Ds. Plantinga was legerpredikant en doceerde aan het seminarie van de NGK, dat in 2015 werd opgeheven. Hij was lid van de NGK te Kampen waar ds. Frank Bruintjes predikant is.

Tweets:

Laatst aangepast op donderdag 24 maart 2016 21:41
 

Congres De waarde van de Schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek - te Opheusden

E-mailadres Afdrukken PDF

 

Op 10 oktober 2015 wordt te Opheusden een symposium gehouden over ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’. Het symposium zal tal van vakgebieden aanboren met in het achterhoofd de vraag: kunnen we deze werkelijkheid beschouwen als Gods werkelijkheid?

Datum: zaterdag 10 oktober 2015
Tijd: 10.00 (inloop v.a. 09:30) - 16:30 uur
Locatie:  Verenigingsgebouw 'De Notenbalk' te Opheusden Klik hier voor de google-maps-lokatie parkeerplaats Swaenenstate 4, Opheusden.
Details locatie en route: op website organisatie.

Voor aanmelden, toegangsprijs en meer informatie zie www.oorsprong.info.

Link naar evenement op Facebook.

Sprekers: o.a. Dr. P. de Vries, Drs. A. Capellen, Dr. M.J. Kater, Drs. J.E. Hoogerduijn en vele andere.

Het persbericht zegt:

Laatst aangepast op maandag 19 oktober 2015 20:56
 

Christen MOET tegen de tijdgeest strijden - uit RD

E-mailadres Afdrukken PDF

Commentaar: Tijdgeest: christen móét ertegen strijden

(...)

Wat is de tijdgeest? Het is een manier van redeneren, meer nog een algemeen gedeeld gevoel, dat in een bepaalde tijd in de lucht hangt. Het is de wijze waarop de overgrote meerderheid van een volk in het leven staat, een meerderheid die de kleine minderheid van andersdenkenden niet per se vijandig tegemoet treedt, maar die hen vooral raar vindt. En rare mensen hoef je niet meteen te onderdrukken, maar je moet wel voorkomen dat hún opvattingen in wetgeving of gewoonten blijven of gaan domineren.

(...)

De tijdgeest: een christen móét ertegen strijden. Hij is geroepen zijn geloof te belijden. En belijden is, zoals Groen van Prinsterer het ooit uitdrukte, „uitkomen voor de waarheid, waar de tijdgeest (!) het meest bezwaar maakt.”

Bron: 27-05-2014 refdag.nl - Hoofdredactioneel commentaar - Commentaar: Tijdgeest: christen móét ertegen strijden

Laatst aangepast op dinsdag 27 mei 2014 17:18
 

Prof.dr. John Byl (CanRC) over m.n. Schepping en/of evolutie

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Een weblog in de engelse taal waarin de leer over de schepping van mens & wereld op grond van Schrift en Belijdenis wordt gepromoot tegenover de evolutietheorie of de zogenaamde theïstische evolutieleer die zegt dat God de aarde heeft geschapen door evolutionaire processen: bylogos.blogspot.nl van prof.dr. John Byl1. Als u het engels iets meer dan een beetje beheerst, zijn dit zeer aan te bevelen lezenswaardige artikelen. Drie artikelen daaruit:

15-03-2013 Protecting Adam. - Wordt in Genesis betrouwbaar geschiedenis geschreven?
In dit artikel verwijst hij naar een artikel van dr. Wes Bredenhof (CanRC) "Position Statements on Creation and Evolution" waarin wordt aangetoond dat de Canadian Reformed Churches van binnenuit worden aangevallen door het promoten van de theïstische evolutieleer. De Canadees Gereformeerde weblog 'Reformed Academic' heeft een uitvoerige reactie daartegen gepubliceerd "Wolves in Sheep's Clothing? False Prophets?". Prof.dr. John Byl gaat daar verder op in. Hij concludeert dat we preciezer moeten omschrijven wat we ermee bedoelen dat Adam en Eva door God zijn geschapen om daarmee de bijbelse, gereformeerde positie te beschermen:

A. Adam en Eva hadden geen geschapen voorouders, maar zijn rechtstreeks door God geschapen. Adam uit stof en Eva uit de zij van Adam. Er hebben daarvoor nooit menselijke, homonide of pre-adams bestaan (Gen 2, Tim. 2:13-14, NGB 14).

B. Adam en Eva waren de eerste twee mensen, de biologische voorouders van alle andere mensen. Er waren geen mensen, homoniden of co-adams. (Gen. 1-4, NGB 15-16).

Laatst aangepast op donderdag 11 juli 2013 16:58
 

CGO-symposium in Gouda: Catechismuspreek moet evenwichtig, helder en soms scherp zijn

E-mailadres Afdrukken PDF

De uitleg van de Tien Geboden heeft „sterke ethische kanten”. Dat moet dan ook in de prediking uit de Heidelbergse Catechismus aan de orde komen. „Het Woord van God moet niet alleen bij het hart gebracht worden, maar ook het Woord bij het leven”.

aldus prof. Baars, hoogleraar ambtelijke vakken aan de Theologische Universiteit Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken op een CGO1-symposium. Overige sprekers: drs. J. van Mourik, docent aan de CGO en ds. W. Visscher, predikant van de gereformeerde gemeente te Amersfoort. Ds. Visser pleitte wel voor scherp preken, overeenkomstig Zondag 44.

Scherp is: concreet, maak duidelijk wat de betekenis is van wat de Bijbel zegt. Maar laat ook doorklinken hoe goed het is om de Heere te dienen. Er is geen gelukkiger leven dan het leven in onderhouding van de geboden Gods.

Bron: refdag.nl 01-06-2013 CGO-symposium in Gouda: Catechismuspreek moet evenwichtig, helder en soms scherp zijn

1CGO = Cursus Godsdienstonderwijs van de Gereformeerde Gemeenten

 


Pagina 2 van 6

Nieuws

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Referaat ds. H.G. Gunnink d.d. 12 juli 2017

Voorlichting, bijeenkomst Bedum (Maranathakerk, Grotestraat) De bijgevoegde presentatie is zakelijk van opzet. Daarom is het belangrijk om geen moment te vergeten, dat het gaat over voluit... [More...]

Boekbespreking 'HIJ en wij' - van ds. E. Hoogendoorn

In Weerklank - een gereformeerd maandblad uit de GKN - jaargang 5 nr. 3 schreef ds. E. Hoogendoorn onderstaande boekbespreking van 'HIJ en wij' met de ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie... [More...]

Onze ervaring tot hermeneutische sleutels geworden - boekbesprekingen...

Update 14/12: Dr. Hans Burger mailde mij dat in onderstaand artikel de weergave van zijn positie zoals hij die in Cruciaal verwoordt, onjuist is. Ik kom daar nog op terug. CGK Prof.dr. H.J.... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]