Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Wat is gereformeerd? Geloofsafval: analyse & bestrijding
Geloofsafval: analyse & bestrijding

Mondige kerk - een wereldse kerk

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 6
LaagsteHoogste 

Zr. N. van Dijk schrijft op eeninwaarheid.info een zeer interessant artikel over de relatie van kerk en wereld. Zij citeert daarbij uit ‘De dienst van de mondige kerk’, een publicatie uit 1971 van prof. Trimp over het program van J.C. Hoekendijk wiens gedachten zijn terug te voeren op Bonhoeffer. We citeren N. van Dijk:

De kerk zal de wereld op wereldse wijze moeten benaderen en in niet-religieuze vormen en termen moeten spreken van God.

(...)

De niet-religieuze interpretatie houdt in: de mens-voor-anderen, een existentieel christendom en solidariteit met de outcasts. En al was dit voor Bonhoeffer meer een vraag dan een uitgewerkt concept, Trimp ziet achter de denkbeelden van Bonhoeffer, Robinson en Hoekendijk een bepaald Godsbeeld: God is mede-menselijkheid. De kerk moet en kan op een wereldse manier van God spreken doordat ze niet alleen in woorden spreekt, maar in sociale daden het leven van de maatschappij verheft.

Zij citeert Trimp:

Laatst aangepast op dinsdag 28 juni 2016 23:01
 

LVGS en de gereformeerde scholen verschieten van identiteit om het aantal leerlingen te vergroten

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 19
LaagsteHoogste 

Van gereformeerd naar 'bijbels' onderwijs
In het Nederlands Dagblad (ND) van vandaag staan een paar artikelen op de voorpagina en pagina 2 over gereformeerde scholen die samenwerking zoeken met andere scholen. "Het ene na het andere schoolbestuur vervangt de ‘kerkeis’ door een identiteitsdocument, waarmee scholen hun doelgroep verbreden." En: "De vernieuwde identiteit zal bovendien niet meer specifiek voor gereformeerde scholen zijn."
Er wordt een voor deze tijd ogenschijnlijk redelijk aanvaardbaar beeld gegeven. Maar de werkelijke achtergrond3, betekenis en consequentie zijn vele malen harder en heftiger. Bijzonder dat een krant als het ND daar niet doorheen prikt!
Het ND schrijft (21 mei 2015 pag. 1):

Laatst aangepast op zaterdag 20 juni 2015 16:17
 

Christenunie schrapt grote stukken van Gods Woord in voorgestelde nieuwe grondslag

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 5
LaagsteHoogste 
Papierversnipperaar Het partijbestuur van de Christenunie heeft op 20 april 2015 het voorstel naar buiten gebracht om de grondslag te wijzigen en een preambule toe te voegen aan het al bestaande kernprogramma. Op het partijcongres van 13 juni 2015 zal hierover worden gestemd.
In dit artikel geven we de belangrijkste wijzigingen weer en tonen aan hoe het partijbestuur van de Christenunie met dit nieuwe voorstel grote delen van wat Gods Woord ons leert schrapt uit de grondslag. En dat zij daarmee beperkt vrijzinnig wordt en niet ontkomt aan een fragmentarisch, biblicistisch, individueel schriftgebruik.

 

Laatst aangepast op dinsdag 30 juni 2015 08:02
 

Reactie op 'bijzondere erediensten': stop met afschrijven van alles wat enigszins anders is dan jullie gewend zijn...

E-mailadres Afdrukken PDF

Wellicht komen sommige artikelen van deze site op sommige bezoekers star en conservatief over. Alsof we precies weten hoe de Here gediend wil worden en dat daarom alles moet blijven bij het oude. Een voorbeeld daarvan is een reactie van dhr. B. Kramer uit Hardenberg. Hij schreef mij na lezing van het artikel "Doe eens normaal man" met die 'bijzondere' erediensten het volgende:

L.S.
Op uw website schrijft ene J.T. een artikel onder de titel: "Doe eens normaal man" met die 'bijzondere' erediensten! Daarin maakt hij de tegenstelling tussen erediensten "zoals wij die willen" en diensten "zoals de Here het wil". Ik vind het altijd opvallend dat bepaalde schrijvers op uw website altijd precies weten wat de Here wil. Al schrijft hij er in dit geval bij dat dit "zorgvuldige studie van de Schrift" vereist, toch heeft J.T. (Johan Trip?) al een scheiding gemaakt. Diensten zoals wij willen zijn dan bijzondere diensten, met een bandje, met beelden, met een bijzonder thema, afgestemd op de kinderen, of juist kindernevendiensten, enz., enz.

Laatst aangepast op zaterdag 07 februari 2015 14:57
 

"Doe eens normaal man" met die 'bijzondere' erediensten

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 6
LaagsteHoogste 

Zijn niet alle zondagse erediensten speciaal?
Op een gemeentevergadering, zo'n 10-15 jaar geleden, werd er positief gesproken over speciale zondagse erediensten zoals die werden georganiseerd in een kerk uit een ander kerkverband.
Als men spreekt over speciale erediensten wordt onderscheid gemaakt tussen 'normale' en 'bijzondere' erediensten. In bijzondere erediensten spelen bandjes, worden kinderen of andere gemeenteleden betrokken bij de invulling van de liturgie, of worden ze juist buitengesloten (kindernevendiensten), of er worden beelden gebruikt ter verduidelijking of om de participatie te stimuleren, etc. Het gaat er om dat bepaalde doelgroepen binnen de kerk zich veel meer betrokken gaan voelen bij dat soort erediensten. Hiermee probeert men dan te bereiken dat bepaalde groepen gemeenteleden zich meer mede-eigenaar voelen van wat er gebeurt in de kerk en in zo'n dienst.
Naar aanleiding van die positieve beoordeling van die 'speciale zondagse erediensten' werd door een kritisch gemeentelid de vraag gesteld: zijn dan niet alle zondagse erediensten speciaal? Enkele gemeenteleden glimlachten (sommigen hoorbaar), de gezichten van hen die achter de tafel die vraag moesten beantwoorden straalden 'iets' minder blijheid uit.

Erediensten aantrekkelijk maken: voor wie?
Kerken die in bepaalde transformatieprocessen verkeren1 leggen zich erop toe om erediensten spannend te maken, sensationeel, een belevenis voor iedere aanwezige. Elke keer weer verrassend. En men stelt zichzelf de eis om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vragen die leven bij de bezoekers. Om daarmee mensen uit kerk en wereld te trekken. De mate van aantrekkelijkheid van deze godsdienstceremonies bepaalt hoe enthousiast en hoe groot de opkomst is en wordt. We mogen toch niets in de weg leggen om mensen tot Jezus te brengen? Zie eens hoe succesvolle commerciële bedrijven dat doen vandaag de dag. Zij stellen de klant centraal en proberen zo goed mogelijk de behoeften van die klant te vervullen.

Beleving: vergelijking met voetbal

Laatst aangepast op zaterdag 28 februari 2015 14:23
 

Inleiding Geloofsafval

E-mailadres Afdrukken PDF

In deze subrubriek worden artikelen geplaatst over geloofsafval of secularisatie. Er wordt geprobeerd om dit proces te analyseren en aan te geven hoe dit voorkomen of bestreden kan worden.

De reden voor deze aparte rubriek is dat de geloofsafval zich in een groeifase bevindt in de orthodoxe kerken en de verwachting is dat deze nog veel sterker zal gaan groeien. En christelijk Nederland loopt voorop, maar op langere termijn zullen ook de buitenlandse kerken volgen. Misschien durven we het aan om daarom in gebrekkig engels een vertaling te leveren.

Het streven is om met deze artikelen back to the basics te gaan en schijnoplossingen te bestrijden: globaal en soms de diepte in.

Artikelen in bewerking zijn:

 

Laatst aangepast op woensdag 30 oktober 2013 10:04
 

Een voorstel voor het definitieve einde van gereformeerd onderwijs door LVGS

E-mailadres Afdrukken PDF

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) heeft op 12 november 2012 een notitie gepubliceerd over de toekomst van gereformeerd onderwijs waarin de balans wordt opgemaakt en afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen. Ik citeer:

‘Gereformeerd’ betekent in essentie niets anders dan ‘christelijk’. De aloude Heidelberger belijdt dat in Zondag 12, vraag en antwoord 32: ‘Waarom wordt u  een christen genoemd?  Door de eeuwen heen heeft de christelijke kerk haar algemeen christelijk geloof in de drie-enige God, Vader, Zoon en heilige Geest beleden in het apostolicum.  Het gereformeerd onderwijs weet zich in dit belijden verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen. De Apostolische geloofsbelijdenis wordt  in de gereformeerde traditie nader uitgewerkt en beleden in verschillende belijdenissen. De Drie Formulieren van Eenheid  vormen de norm voor het gereformeerd onderwijs.  Deze belijdenis is echter niet ‘automatisch en vanzelfsprekend’ gekoppeld aan kerklidmaatschap. Ten tijde van het ontstaan van de GKv  is die kerkgebonden lijn nadrukkelijker geaccentueerd en in ook in statuten van organisaties opgenomen.  In de post-christelijke context  van de  21e eeuw kan worden vastgesteld, dat de  directe koppeling  anders wordt ervaren; aan de formele binding wordt minder waarde toegekend. Er is een bredere herkenning van christenen over kerkgrenzen heen.  Kerkleden zijn minder op elkaar gaan lijken, terwijl kerken meer op elkaar lijken. Het zoeken naar verwantschap is toegenomen.

Deze ontwikkelingen raken het gereformeerd onderwijs.  Binnen het gereformeerd onderwijs is er vanuit het onopgeefbare de behoefte om deze ontwikkeling te verdisconteren in het schoolbeleid  en ‘ het zijn van christelijke school in de 21e eeuw’ opnieuw te bepalen.  Het gereformeerd onderwijs wil voluit als christelijke school bekend staan met inachtneming van deze ontwikkelingen.

Vrij vertaald, maar wel iets scherper en duidelijker: door de eeuwen heen heeft de christelijke kerk het geloof beleden in het apostolicum. Het gereformeerd onderwijs weet zich verbonden met die christelijke kerk. De Apostolische geloofsbelijdenis werd in een gereformeerde subcultuur (onderdeel van de brede christelijke cultuur) uitgewerkt in verschillende belijdenissen die de norm vormden voor het gereformeerde onderwijs. Maar die gereformeerde belijdenissen zijn niet meer automatisch en vanzelfsprekend gekoppeld aan het kerklidmaatschap. Terwijl bij het ontstaan van de GKv die koppeling tussen belijdenis en kerklidmaatschap wel is gelegd en zelfs in statuten van organisaties opgenomen. Maar in de 21e eeuw concluderen deze kerkleden dat de binding aan een kerk gebaseerd op die Drie Formulieren van Eenheid minder belangrijk is, want men ziet nu ook christenen buiten de kerkgrenzen die geen binding hebben met deze Drie Formulieren van Eenheid. De gereformeerde scholen willen daarom algemeen christelijke scholen worden.

Laatst aangepast op maandag 25 mei 2015 10:57
 

Gereformeerde wegversmalling leidt tot doodlopende weg

E-mailadres Afdrukken PDF

Inleiding
In het Nederlands Dagblad van 16 november gaven zes mensen uit verschillende gereformeerde kerken antwoord op de vraag wat zij gereformeerd vinden. Het gaat mij hier niet om namen of personen, maar ter indicatie uit welke hoek zij komen en hoe zij de term 'gereformeerd' inhoud geven.

GKv: de herontdekking tijdens de Reformatie van de boodschap van genade in de Bijbel.
De drie formulieren zijn mooie documenten, maar niet voor de eeuwigheid geschreven.
Niet kenmerkend is: kinder- of volwassendoop, wel of geen vrouw in het ambt, kinderen aan het avondmaal.

Geref. Bond: de sola's van de reformatie en de kinderdoop
De drie belijdenissen zijn een belangrijk referentiepunt, maar wereldwijd te relativeren.
Niet kenmerkend is: wel of geen vrouw in het ambt, wel of geen kinderen aan het avondmaal, homoseksualiteit.

Geref.Gemeente: De gereformeerde belijdenissen en schriftuurlijk bevindelijke prediking.
Herkenning bij andere kerken, maar niet bij zich gereformeerd noemende kerken waar de vraag is in hoeverre die belijdenissen echt functioneren. Vrouwen in het ambt is breekpunt. Reformatorisch ter onderscheiding van gereformeerde kerken waar de belijdenis als formaliteit wordt gehanteerd.

CGK (samenwerkingsgemeente PKN, NGK en CGK): Jezus alleen. Hoe komt Hij aan zijn eer. De bijbel alleen (sola en tota scriptura).

Gereformeerde baptisten: Drie sola's van de Reformatie. Fundamentele gerichtheid op Gods eer. Schriftgezag !
Niet kenmerkend: de doop (kinder, volwassen), visie op Israel, gaven van de Geest.

NGK: HEEL Gods Woord. Hoofdzaak: Twaalf Artikelen van het Geloof.
Niet kenmerkend: vrouw in het ambt, de doop, homoseksualiteit.

Van breed naar smal
Je leest de afgelopen jaren steeds vaker van afbrokkelende fundamenten. Waar het tot voor enkele tientallen jaren terug 'Gereformeerd' nog kristalhelder "Schrift en Belijdenis" was, hoor je in plaats daarvan vandaag roepen: de sola's van de Reformatie of de Twaalf (of elf) Artikelen van het Geloof of de bijbel alleen. En soms wordt er gezegd: alleen Jezus Christus. Zeggen ze daarmee iets verkeerds? Dat wil ik niet zeggen, maar let er eens op of er iets is veranderd, wat niet meer wordt gezegd, of wat als formaliteit of tijdgebonden wordt afgedaan: Schrift en belijdenis.

Laatst aangepast op maandag 25 mei 2015 10:58
 


Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]