Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Interviews
Interviews

In dit onderdeel proberen we om de kern van de belangrijkste vraagstukken binnen het kader van 'Werken aan eenheid' inzichtelijk, transparant te krijgen met korte vragen en korte antwoorden.Interview met br. D.J. Bolt: 2003: een (te vroeg) werk van de Here?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 6
LaagsteHoogste 

Vragen aan br. Bolt met zijn antwoorden over de vrijmaking van 2003 als werk van de Here

D.J. Bolt

03-02-11

De redactie van werkaaneenheid heeft mij een aantal vragen gesteld over de vrijmaking van 2003 als werk van de Here. Daar wil ik graag op antwoorden.

Vraag 1
Br. Bolt, stel dat u zich vrijmaakt in 2011, zou u dat dan beoordelen als een werk van de Here?
Antwoord
Bij alles wat ik doe moet een antwoord gegeven worden op de vraag: Wil de Here dat ik dit doe? Is het naar zijn Woord? Een afscheiding van de GKv zal ik biddend voor het aangezicht van de Here (willen) doen. En het motiveren vanuit de Schrift en de belijdenis (o.a. NGB art 27-29).

Vraag 2
Als er dan na 2011 brs. en zrs. zich vrijmaken en uw vrijmaking niet erkennen als een werk van de Here, wat zou u daarvan vinden?
Antwoord
Als zij goede argumenten aanvoeren dat ik het tegen de wil van Here heb gehandeld zou ik dat (moeten) erkennen en mijn eerdere afscheiding, als zonde tegen de Here en de broederschap belijden. Maar als mijn overtuiging niet wordt aangetast vanuit de Schrift, en ik hen die kritiek op mijn daad hebben, niet tot andere gedachten kan bewegen, zal ik hun onbegrip moeten aanvaarden. Dat is jammer maar hoeft niet de eenheid en vrede te verbreken als wij samen kunnen bouwen op het ene fundament van Schrift en belijdenis.

Vraag 3
U bent van mening dat 2003 te vroeg was. Ik ken veel mensen die juist tussen 2003 en nu het slachtoffer zijn geworden van de koers die de GKV is ingeslagen. De verontrusting is naar mijn idee afgebrokkeld. Is er ook een mogelijkheid van: te lang wachten met vrijmaking?
Antwoord
Om met het laatste te beginnen: dat is mijn inziens zeker mogelijk. Er kan een situatie ontstaan waarin het voor de Here onverantwoord is nog langer te blijven in een afvallige kerk. Als je moet buigen voor dwaling. Doe je dat dan ben je ongehoorzaam en dat heeft gevolgen (Hand. 5:29). Zo hebben wij ook altijd gesproken met broeders en zusters van de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk: je kunt en mag niet kerkelijk samenleven met vrijzinnigen.
Van de andere kant, je kunt ook te vroeg afscheid nemen van je broeders en zusters. Dat betekent dan dat je voortijdig de strijd tegen kerkverval staakt. En de 'interne reformatie' frustreert. Daarmee je broeders en zusters in de steek laat. Dat heeft eveneens grote consequenties, ook t.a.v. het behoud van hen die zijn achtergebleven. Ik meen ook daarvan het een en ander te zien om me heen.
Als ik hieraan nog iets mag toevoegen hoewel het niet direct gevraagd wordt: de grote verdeeldheid onder (ex) GKv-ers en de onwil om elkaar in liefde te zoeken stelt ons m.i.  schuldig voor God. En maakt ons ook schuldenaars van elkaar. Het accent van onze inspanningen zou veel meer moeten liggen op het elkaar (weer) vinden op het ene fundament dan op de precieze typering van onze afscheidingsdaden.

Vraag 4
U wilt/kunt de vrijmaking in 2003 niet zien als werk van de Here, durft u het aan een heldere formulering te geven van wat 2003 dan wel was?
Antwoord
Ik kan inderdaad de vrijmaking van 2003 niet zó zien als een werk van de Here zoals ik merk dat er binnen de DGK over wordt gesproken. Tegelijk wil ik hier wel wat aan toevoegen.
Reformatie is iets wat de Here werkt door zijn Geest. Mensen gaan zien waarin werd afgedwaald, verwerpen weer alles wat tegen het Woord ingaat, bekeren zich daarin tot de Here. Dat is niet een bepaald moment maar een proces, liever een strijd om het goede te behouden. Het is een werk van de Here, van zijn Geest, dat Hij ons zó bewaard bij de verworven verlossing van ons leven. Die strijd moet worden gevoerd in Christus' kerk en heeft zelfs een permanente karakter.
Het kan zijn dat een kerk de terugkeer naar het Woord volhardend verwerpt en doortocht blijft verlenen aan afval en Woordverlating. En ook gewetens knecht, de prediking van het volle Woord blokkeert en Gods kinderen vervolgt. Dán is er naar art. 29 NGB maar één uitweg meer: Christus' kerk elders voortzetten of vinden.

In feite gaat de hele discussie nu, over het tijdstip van afscheiding of vrijmaking. Wannéér roept Christus ons precies om de GKv te verlaten? Als DGK dwingen om te erkennen dat dát tijdstip in 2003 werk des Heren is, dan kan ik daar niet in meegaan. Zou ik dat wel doen, dan betekent dat dat ik moet erkennen dat ik toen ongehoorzaam was. Echter ik heb juist geloofd dat toen nog niet het moment was aangebroken en de strijd nog gehoorzaam moest worden voortgezet.
Als u bovenstaande vraag mij stelt dan wil ik haar ook graag aan u stellen! Immers ook ik kan u vragen: als ik niet met 'de vrijmaking van 2003 als werk van de Here' ben meegegaan, hoe moet dan mijn handelen worden gekwalificeerd door u als leden van de DGK? Eigenlijk als werk van de satan…?
Naar mijn overtuiging moeten we af van dit soort 'logische' vragen aan elkaar. Er mag niet zó gebonden worden, noch aan de vrijmaking van 2003, noch aan de voortzetting van de strijd in de GKv. Ieder die oprecht voor de Here zijn beslissing heeft genomen kan en mag de andere keuze voor verantwoordelijkheid van die ander laten. Is dat ook niet mede de zin van Gal. 6:4: Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen.
Ik denk dat uw synode voor deze zienswijze ook wel openingen voor heeft gegeven, m.n. in de brief aan Dalfsen waarin staat dat we elkaar niet moeten binden aan tijdstippen. Maar toch lijkt het wel steeds weer dat niet iedereen op deze 'golflengte' zit.

Vraag 5
U bent tot op de dag van vandaag lid gebleven van de GKv omdat u van mening bent dat daar nog een strijd te voeren is. M.i. spreken de feiten binnen de GKv voor zich. Kerkelijke wegen waren tot het einde toe bewandeld. Dit in 2003, maar al helemaal in 2008 en ondertussen leven wij in 2011! Gaan uw wegen niet tegen alle feiten in?
Antwoord
Het is maar vanuit welke situatie je dit beoordeelt. Ik kan me goed voorstellen dat u het lang vindt duren. Maar dat houdt natuurlijk wel verband met uw (in mijn ogen) vroege vertrek uit de GKv. En verder bestrijd ik dat alle kerkelijke wegen geheel ten einde zijn bewandeld en er dus wel gehandeld moest worden. In mijn persoonlijke situatie is het gesprek met de kerkenraad nog niet afgerond bijvoorbeeld.

Vraag 6
Tenslotte nog een laatste vraag: In De Bazuin hebben scribenten regelmatig aangetoond dat de kerkelijke weg bewandeld was en dat er geen kerkelijke mogelijkheden meer waren om in beroep te gaan. Kunt u aangeven of, wie en waar het tegendeel is aangetoond?
Antwoord
Laat me één voorbeeld noemen. De zaak van het vierde gebod heeft nog op de synode van Zwolle-Zuid gediend. Ook van mijn kant. En is daar behandeld (dus niet onontvankelijk verklaard). Kennelijk waren er nog mogelijkheden de broederschap in synodaal verband te bereiken.
Tenslotte, pas in 2009 is voor het eerst een gemeente buiten het verband van de GKv gezet omdat de kerkenraad met zijn predikant niet met de kerkelijke tijdgeest, om het maar kernachtig te duiden, wilde meegaan. Het was voor het eerst, voor zover ik dat heb kunnen waarnemen, dat de GKv een kerkenraad en gemeente dwong te buigen voor kerkelijk gezag zonder dat er iets veel aan te merken naar leer en leven. Zij hebben de kerkelijke weg tot het bittere einde toe bewandeld.
Het toont ook aan dat er in het kerkelijk leven een zekere ontwikkeling, een eigen dynamiek, een drijven de verkeerde weg op, zit. Zo kennen we dat ook uit de Schrift:

Opb 22:11  Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

 

Laatst aangepast op zaterdag 12 februari 2011 13:11
 


Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]