Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Weblog
Weblog

Big Bang & waarom kruisiging Jezus Christus?

E-mailadres Afdrukken PDF

Afgelopen weekend zeer intensief gesproken met een overtuigd atheïst en een bijdetijdse kokse pastor. Beiden waren universitair geschoold. Eerstgenoemde was een zeer succesvol en tevreden manager geweest, welgesteld, woont in een chique buurt, voorbij de 80. De pastor heeft enkele jaren geleden zijn studie afgerond, woont op de bovenste etage en heeft de 40 nog niet bereikt. Het waren zeer diepgravende gesprekken die enkele uren in beslag namen. De gesprekken vonden plaats op het end van de Purmer en in de landelijke hoofdstad.
Het mooie van dit soort gesprekken is dat je leert om duidelijk, in normaal nederlands, verantwoording af te leggen van je geloof. Stil staan bij de overtuiging van de ander, proberen hem te begrijpen, de juiste vragen te stellen en duidelijk te maken wat jij gelooft: geduldig, indringend maar in ieder geval de waarheid spreken: het evangelie.
Opvallend was dat beide gesprekken uitliepen op het ontstaan van de aarde en de gevolgen daarvan. Wellicht kunnen daarmee veel verschillen worden verklaard.

Laatst aangepast op zaterdag 03 augustus 2013 11:07
 

Profiteren en profeteren

E-mailadres Afdrukken PDF

Profeteren tegen profiteren. Hier scheiden mensenwegen. Hier scheurt zich ‘vlees’ van ‘geest’. Want de scheidslijn tekent zich af, o nee, niet hierin, dat de één iets doet, dat de ander laat, of omgekeerd, maar hierin, dat de een een andere levenshouding heeft dan de ander. Het conflict ligt niet in een bepaalde verrichting of niet-verrichting; áls er een breuk is dan ligt die breuk in het hárt. De een is heimelijk onwillig, de ander heimelijk verheugd, als hem de lasten van den Heere zijn God zijn voorgehouden. Wie heimelijk zich afkeert van de lasten van de wet van de Heere, die bewijst daarin, dat hij van het evangelie een nieuwe wet gemaakt heeft. Hij ‘kent’ het slechts als obligatie: en dus miskent hij het. Hij wordt geoordeeld, niet omdat hij dingen deed, waarvan een ander zei: ze gaan te ver; maar omdat hij heel diep van binnen in zijn hárt niet zuiver stond. Maar omgekeerd: wie heimelijk een vreugde vindt in het dienen van zijn God, die kent de wet alleen als evangelische regel voor de dankbaarheid. Het evangelie blijft hem evangelie. En hij wordt gerechtvaardigd, niet daarin, dat hij nooit langs het kantje liep, en dit niet raakte, en dat niet smaakte in zijn puriteinse levenswandel, maar daarin, dat hij, toen de ander luchtig profiteerde van de adiafora, zijn God gebeden heeft te mogen profeteren, opdat in de schuilhoeken van een nog niet doorzocht levens- en werkgebied, het licht van Gods Woord mocht schijnen, óók voor hem.

Bron: dbnl.org - K. Schilder - Profeteren tegen de adiafora.

Laatst aangepast op donderdag 26 maart 2015 15:21
 

Profiteren en profeteren

E-mailadres Afdrukken PDF

Proféteren bij de adiafora......dat is toch eigenlijk de enige hemelsgezindheid. Het licht van het Woord van God op willen vangen daar, waar het ons schijnt te ontbreken, dát is ‘wandelen in den hemel’. Want immers - in de hemel zijn de adiafora onbekend. Dáár zal men steeds in elk bepaald geval, in elke concrete situatie, onmiddellijk, zómaar, wéten, wat Gods bepaalde wil is in elke bepaalde situatie. Daar is geen mens onzeker; daar vlámt het licht der wet in alle dingen voor onze ogen op en is zij in ons eigen hart geschreven. Wie nu van deze hemelse heerlijkheid weet, en daarnaar uitziet, hoe kan zó iemand zich de handen stilletjes wrijven, als in een bepaald geval de mensen hem niet lastig kúnnen vallen, omdat die mensen nog niet zeker weten, wat Gods wil is in dat bepaald geval? In plaats van de handen te wrijven achter de rug van de mensen, die hem zijn ‘vrijheid’ zouden betwisten willen, zal hij de handen vouwen voor het oog van God, zijn Rechter, en zijn Vader, zijn Verbonds-god die hem in rechtsverhouding tot Zich heeft geplaatst, en hem geen ‘vrijheid’ heeft beloofd, dan in de dienstbaarheid der liefde?

Bron: dbnl.org - K. Schilder - Profeteren tegen de adiafora.

Laatst aangepast op vrijdag 29 november 2013 16:11
 

Profiteren en profeteren

E-mailadres Afdrukken PDF

Hier profeteert de Christus over en - tegen de adiafora. Hij zegt ons: die adiafora, die ‘middelmatige dingen’, die vormen geen constant levensgebied, om er een vrijheidscirkel omheen te trekken. Het zijn, juist omgekeerd, dingen, die ons in de engte moeten drijven, ons prikkelen moeten tot dieper gebed, gebed om licht en leiding, en om nog serieuzer Schriftonderzoek, om zo te komen tot steeds voorzichtiger levenswandel. Wie het anders doet, en het profeteren tegen de fixatie van de adiafora prijs geeft voor een listig profiteren ván de adiafora, die is verleider, die is Izébel.

Bron: dbnl.org - K. Schilder - Profeteren tegen de adiafora.

Laatst aangepast op vrijdag 29 november 2013 16:10
 

Profiteren en profeteren

E-mailadres Afdrukken PDF

Maar zie, wanneer die valse ‘profetes’ gaat profiteren van de adiafora, dan komt ineens Christus als de ware Profeet profeteren over de adiafora. Hij zegt: die profetes verdient haar naam niet. Ik noem haar anders; ik geef de naam Izébel aan die vrouw. Want zoals eenmaal deze Tyrische prinses naast koning Achab Samaria binnenreed als zijn vrouw, en vanaf toen er alles op gezet heeft, om Israël te verleiden, en van zijn vastheid af te voeren, en het heidendom te mengen met de dienst van de Heere, de wettige eredienst van Jahwe, zó doet nu ook deze vrouw, die kerk en wereld door elkaar haalt.

Bron: dbnl.org - K. Schilder - Profeteren tegen de adiafora.

Laatst aangepast op vrijdag 29 november 2013 16:10
 

Profiteren en profeteren

E-mailadres Afdrukken PDF

Profiteren en profeteren. Hier scheiden zich mensenwegen. Wie profiteren wil van de adiafora, kiest eerst zijn eigen levenswil, zijn praktijk, en daarna maakt hij een vrome theorie, om zijn praktijk te dekken. En dan zegt hij, denk maar weer aan ‘Izébel’: ik ben profeet, ik ben profetes, ook ik heb toch de Geest? Maar de ander, die om licht en waarheid vraagt, en profeteren wil bij de adiafora, die roept niet luid: laat mij vrij, want ik ben óók profeet, ik weet het zo bijzonder goed, maar in de stilte bidt hij: vergeef mij, Heer, mijn dwaling en onzekerheid, zend, Heer, Uw licht en waarheid neer, en breng mij, door die glans geleid, als christen in mijn praxis weder, zo klimt mijn bange ziel gereder ten berge van Uw heiligheid, waar mij Uw gunst verbeidt.

Bron: dbnl.org - K. Schilder - Profeteren tegen de adiafora.

Laatst aangepast op vrijdag 29 november 2013 16:10
 


Pagina 2 van 4

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]