Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media
Uit de media

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 43
LaagsteHoogste 

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt.

Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd op de website van deze kerk: http://www.gkv-capelle-noord.nl/kerk/mv-en-ambt/ .

Laatst aangepast op donderdag 21 december 2017 00:51
 

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten Boer: ‘Vragen rond het lezen van de Bijbel’

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 17
LaagsteHoogste 

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren.

Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten Boer) bericht van ds. Boonstra dat hij vanwege ernstige gezondheidsproblemen van zijn echtgenote, morgen NIET in staat is om de lezing te houden in Ten Boer. We beseffen dat het kort dag is, maar de kerkenraad van Ten Boer ziet zich genoodzaakt om deze reden de REGIO AVOND NIET DOOR TE LATEN GAAN. Wij verzoeken u vriendelijk een ieder die eventueel met u mee zou komen, hiervan op de hoogte te stellen. Voor vragen kunt u mailen ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) of bellen 050-3022650. Zo gauw er een nieuwe datum bekend is, laten wij u dit uiteraard weten. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

DV op 12 januari 2018 zou dr. Pieter Boonstra in Ten Boer spreken over ‘Vragen rond het lezen van de Bijbel’. Adres: Vijverweide 26, Ten Boer.

Deze avond zou beginnen om 19.45 uur en in verband met het aantal zitplaatsen werd u verzocht zich aan te melden bij Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Bron: site www.bezinningmvea.nl

Laatst aangepast op maandag 15 januari 2018 17:38
 

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 50
LaagsteHoogste 

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de GKv.

Ik citeer de intro van deze site:

Kort na de besluiten van de Generale Synode Meppel 2017 heeft een aantal predikanten contact met elkaar gezocht. Bij hen leefde een sterke behoefte om uit te wisselen wat deze besluiten voor de kerken betekenen. Ze zijn genomen in een kerkelijke context waarin veel aan het verschuiven is. Wij willen de onderbouwing bestuderen en de achtergronden verhelderen.

Dit synodebesluit staat immers niet op zichzelf. Het is genomen in een kerkelijke context waarin veel aan het verschuiven is. Wij willen de samenhang tussen het synodebesluit en bredere theologische ontwikkelingen in onze kerken verhelderen. Via opiniebijdragen in de pers werd al het signaal afgegeven dat er enkele grote vragen liggen. Met een inmiddels aanzienlijk gegroeide groep predikanten richten wij ons de komende tijd daarom op drie aspecten:

• Bestudering van de synodebesluiten en de gronden.
• Bredere studie naar exegese en hermeneutiek inzake deze materie.
• Inventarisatie van en advies bij praktische en kerkrechtelijke vragen.

Op dit moment hebben we grote vragen bij de bijbelse onderbouwing. We zijn er niet van overtuigd dat die solide genoeg is om ingrijpende veranderingen te dragen.
Laatst aangepast op woensdag 29 november 2017 17:58
 

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 43
LaagsteHoogste 

Gelukkig geen mythe

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn ook voorzien van gespreksvragen voor gezamenlijke Bijbelstudie. Er zijn hoofdstukken over schepping en evolutie toegevoegd. In deze hoofdstukken vind je ook een bespreking van argumenten die prof G van den Brink in zijn boek: 'En de aarde bracht voort' gebruikt om te zeggen dat schepping en evolutie samen kunnen gaan. Het laatste hoofdstuk gaat over Genesis 1 en de positie van man en vrouw in de kerk.

Het boek telt 156 bladzijden (18 hoofdstukken) en kost € 14,00. Met verzendkosten € 15,50. Te bestellen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Een paar citaten uit het voorwoord over het boek van Gijsbert van den Brink:

Laatst aangepast op dinsdag 05 september 2017 15:07
 

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 46
LaagsteHoogste 

Een andere 'hermeneutische lens'

De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt is de studie van prof. dr. Gijsbert van den Brink: En de aarde bracht voort, Christelijk geloof en evolutie (1e druk juni 2017, 2e druk juli 2017). Prof. van den Brink wil hulp bieden aan orthodoxe christenen, die met hun christelijk geloof in problemen komen door de gangbare evolutieleer.  Geloof en evolutieleer hoeven niet met elkaar te strijden, volgens de hoogleraar. Maar de ‘hulp’ die hij biedt bestaat hierin dat de evolutieleer geplaatst wordt bóven de duidelijke taal van de Bijbel.
Van den Brink gaat er van uit dat de mens is opgekomen uit het dierenrijk. En hij verdedigt dat deze darwinistische theorie goed is in te passen in de christelijke belijdenis van o.a. Gods voorzienigheid. Hij ziet Adam niet als de eerste mens, zoals de Bijbel duidelijk laat zien.
Volgens Van den Brink moeten we bij het lezen van Gods Woord een andere ‘hermeneutische lens’ opzetten, op grond van uitkomsten van de natuurwetenschappen (pag. 140).
En ja, dan moet je Genesis 1 – 3 ánders lezen. Bijv. zo dat je Adam zou moeten zien als een soort clanhoofd, die door God, onder zijn tijdgenoten apart zou zijn gezet.

Laatst aangepast op dinsdag 29 augustus 2017 12:46
 

De ICRC schorst de GKv als lid

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 36
LaagsteHoogste 

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen met onmiddellijke ingang. De reden is dat de GKv in leer en/of leven niet meer in overeenstemming is met de basis van de ICRC: de Heilige Schriften zoals nagesproken in de Drie Formulieren van Eenheid1 en de Westminster Standards2.

 

Het Nederlands Dagblad schreef vandaag5 dat de ICRC bij de opening van de conferentie afgelopen donderdag nieuwe regels had vastgesteld in de constitutie3 (soort van statuten). Namelijk dat kerken geen lid kunnen zijn van de ICRC als ze toestaan dat vrouwen ouderling of dominee kunnen worden. Maar het is zeker niet zo dat er in deze conferentie nieuwe regels zijn vastgesteld. Al in 2013 is in  Cardiff deze constitutie vastgesteld en de afgevaardigden van de GKv hadden toen geen bezwaar. Ja, zelfs de synode van de GKv heeft deze constitutie geratificeerd. En daarin wordt uitdrukkelijk genoemd dat de lidkerken ook niet tegen art. 30 NGB mogen ingaan6. In art. 30 NGB gaat het over de regering van de kerk. De opstellers van de constitutie bedoelden daarmee dat lidkerken geen vrouwelijke regerende ouderlingen of predikanten mogen hebben. Zie de tekst van en de schriftverwijzingen bij art. 30. En ook art. 31 gaat heel concreet uit van mannelijke bijzondere ambtsdragers7. Deze verwijzing zal zo uitdrukkelijk zijn opgenomen vanwege de negatieve ervaringen van de diverse lidkerken met kerken die de vrouw in de bijzondere ambten hebben toegelaten. Volgens GKv afgevaardigde en synodpreses dr. Oosterhuis daarentegen zegt de NGB niets over de vrouw-in-het-ambt.
Hoe dan ook: ook wij8 zijn er van overtuigd dat de vrouw-in-het-ambt-besluiten van de GKv ingaan tegen de grondslag1 en 2 van de ICRC. En naar die grondslag wordt verwezen in de constitutie.

Wel is waar dat de GKv zelf aanbood om het lidmaatschap op te zeggen, omdat ze niet meer op dezelfde basis staan als de ICRC. De GKv zouden dan nog wel graag als waarnemer toegelaten willen worden.

Historisch besluit!
Een historisch besluit! Het is de eerste keer vanaf de oprichting van de ICRC in 1982 dat een lidkerk wordt geschorst. Het betreft zelfs een van de grootste lidkerken die zelfs initiatiefneemster is geweest van de oprichting van de ICRC. De grootste is de Presbyterian Church in Korea (Koshin)9 met 362.000 leden, daarna volgde de GKv met 120.000 en daarna de CGK met 73.000 leden. Bij de ICRC hebben zich wereldwijd ongeveer 30 kerken aangesloten. Ongeveer 100 personen nemen deel aan deze vergadering.

Laatst aangepast op donderdag 20 juli 2017 15:38
 

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks roepen kerken in Nederland op om geen vrouw in ambt aan te stellen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 57
LaagsteHoogste 

UPDATE 20-07-2017

Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale Synode (2020) geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen. Omdat dan geloofwaardig nog revisie kan worden aangevraagd bij de eerstvolgende Generale Synode in 2020 van de GKv.

De emeritus dominees Pieter Schelling en Aryjan Hendriks hebben een vrijwel identieke oproep gedaan in een brief aan de kerken in Oost-, Midden- en Zuid-Nederland. Aldus het Nederlands Dagblad d.d. 19-07-2017: Dominees: 'Wacht tot 2020 met vrouw in het ambt'

Stel tot de volgende vrijgemaakt-gereformeerde synode in 2020 geen vrouwelijke dominees, ouderlingen en diakenen aan. Die oproep doen emeritus dominees Pieter Schelling en Aryjan Hendriks in een brief aan de vrijgemaakte gemeenten in Oost-, Midden- en Zuid-Nederland.

De twee sluiten zich aan bij een vrijwel identiek pleidooi dat Alko Driest en Jan Haveman een week geleden hielden. Zij richtten zich toen tot de regio Noord-Nederland.

De dominees geven aan ‘verontrust en teleurgesteld’ te zijn over het besluit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt dat vrouwen alle kerkelijke ambten mogen bekleden. De meest voor de hand liggende manier om dit besluit aan te vechten is via een ‘revisieverzoek’ (bezwaarschrift) op de volgende synode. Omdat die pas in 2020 plaatsvindt, vrezen critici dat al voor die tijd in veel gemeenten vrouwelijke dominees, oud …


Artikel werkenaaneenheid.nl d.d. 13-07-2017:

De emeritus predikant ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman, beiden lid van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), hebben vandaag onderstaande brief gemaild naar alle kerken in Noord-Nederland. Zij vragen de kerkenraden uit te spreken om in ieder geval tot de eerstkomende Generale Synode (in 2020) geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen. Als de kerken daarmee in zouden stemmen, zou volgens hen geloofwaardig 'de koninklijke weg' (= in beroep / revisie gaan bij de eerstvolgende Generale Synode) bewandeld kunnen worden.

Laatst aangepast op woensdag 16 augustus 2017 12:12
 
Meer artikelen...


Pagina 1 van 6

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]