Ds.Dr. R.D. Anderson - Sancties voorstanders GKv-hermeneutiek: De eer van Gods Woord is in geding.

zaterdag 22 maart 2014 23:36 Synode GKv Ede - Vrouw in ambt
Afdrukken
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Rev.Dr. R.D. Anderson heeft in Una Sancta geschreven over zijn bevindingen op het hermeneutisch congres te Hamilton in januari 2014. Hij schreef het volgende over De vrouw in het ambt (bron: www.eeninwaarheid.info)

De vrouw in het ambt

Hoewel het betoog over de vrouw in het ambt dat professor Van Houwelingen uit Kampen hield, niet veel spanning opriep, was deze voordracht naar mijn mening wel de belangrijkste. In wezen was het een kopie van de argumentatie zoals die naar voren is gebracht in het rapport van de deputaten aan de Nederlandse synode. Om het maar heel duidelijk te zeggen: het pleit voor  vrouwen in alle ambten in de kerk. Het hoeft ons niet te verbazen dat de inhoud van de voordracht van prof. Van Houwelingen hetzelfde was als die van het rapport, want hij was zelf lid van het deputaatschap dat voor dat rapport verantwoordelijk is. Misschien, en daar lijkt het op,  heeft hij het zelf geschreven. Hoe dat zij, zeker is dat hij voor 100% achter de argumentatie ervan staat, en daar zit het probleem.
Paulus stelt in 1 Timoteüs 2:11-15 dat vrouwen in de kerk behoren te zwijgen en geeft daar twee redenen voor, a) de scheppingsorde inclusief het hoofd-zijn, en b) het feit dat de vrouw in Eden werd verleid. Nu stelt Van Houwelingen dat we dieper moeten ingaan op de argumenten die Paulus gebruikte (argumenten die hij hoe dan ook zwak vindt) en dat we op zoek moeten naar zijn echte bedoeling. En hier zit het knelpunt. Verondersteld wordt dat Paulus een echte bedoeling achter zijn bevel had, die juister motiveerde wat hij zei dan de twee argumenten die hij geschikt achtte om op te schrijven. Paulus, ziet u, was op rust en vrede uit. Om een lang verhaal kort te maken, het zoeken van Paulus naar vrede in de kerk in zijn concrete historische context heeft hem ertoe gebracht om vrouwen te gebieden te zwijgen. Elk willekeurig argument dat dat doel ook maar kon dienen werd gebruikt. Quote: “Paulus was flexibel in zijn denken” (vertaling: “Paulus gebruikt elk oud argument waarvan hij denkt dat het u zou kunnen overtuigen”). Maar wat zou Paulus in onze samenleving zeggen? In onze historische context zou het volgens Van Houwelingen onrust oproepen wanneer het tegen de algemeen geaccepteerde gelijkheid van mannen en vrouwen in de maatschappij ingaat. Om het werkelijke doel van Paulus, vrede, te bereiken en daarbij geen struikelblokken op de weg naar het Evangelie neer te leggen, moeten we de vrouw in het ambt aanvaarden.

Voor degenen die zich met dit soort 'nonsens' geheel onbevooroordeeld willen laten verblinden: u kunt een vertaling van het Nederlandse rapport downloaden van http://www.synode.gkv.nl/english-materials/

Ik ken prof. Van Houwelingen en respecteer hem als een oprecht en eerlijk man, die wil leven vanuit zijn geloof in Christus. Daarom kan ik niet begrijpen hoe hij zich tot deze wijze van argumenteren heeft kunnen laten verleiden. Met gebruik van deze methode kan men vrijwel alles beargumenteren. Op de conferentie heb ik het volgende voorbeeld gegeven: Laten we zeggen dat we het erover eens zijn dat Paulus werkelijk wil dat alle gelovigen gaan leven door Gods genade. 2000 jaar geleden, met al die Christen Judaïsten die zich het vuur uit de sloffen renden om gelovigen zover te krijgen dat zij zich lieten besnijden en zich bleven houden aan alle rituele wetten van Mozes, was de beste manier om een leven door Gods genade te bereiken een pleidooi houden voor de rechtvaardiging uit het geloof. Dit zou eenvoudig gebruikt kunnen worden om af te komen van elk idee van zelfrechtvaardiging door (Mozaïsche) wetswerken. Maar nu, 2000 jaar later, gaat juist deze rechtvaardiging uit het geloof in de weg staan van een leven door genade. Het heeft vijandschap doen ontstaan tussen Christenen (protestanten versus Rooms-Katholieken enz.). Onze seculiere samenleving begrijpt dit niet. Het vormt in feite een struikelblok om God te leren kennen, omdat mensen worden afgestoten bij het idee dat iemand zijn eigen zoon zou offeren om de straf van een ander weg te nemen. Daarom moeten we in onze historische context het evangelie van Gods genade verbreiden door de mensen het leven ongebonden en existentieel als door God gegeven te laten omhelzen.

Ik hoop dat als ik dat echt zou denken, mijn kerkenraad me zou schorsen en afzetten voor ik met mijn auto 20 meter zou hebben gereden (dik onder de 2 seconden, maar dit terzijde). Maar ik geloof dat dit voorbeeld wel het extreme gevaar van deze wijze van redeneren laat zien. Zo'n methode van uitleg – wat ook het onderwerp mag zijn – behoort niet aanvaard of getolereerd te worden in de kerk van Christus. Om die reden moeten we hopen en bidden dat de Nederlandse synode deze zaak  van deze hermeneutische methode behandelt en sancties eist. De eer van Gods Woord is in het geding.

Bron: eeninwaarheid.info - 22-03-2014 - Dr. R.D. Anderson - Bespiegelingen over een Canadese conferentie (Dit artikel verscheen eerder in Una Sancta, het kerkblad van The Free Reformed Churches of Australia (FRCA), dd. 8 februari 2014.)

26-03-2014 bylogos.blogspot.nl - dr. R.D. Anderson - Herm-and-you-ticks: Reflections on a Canadian Monster-trucks Conference

This is the original english version of the article published on 22-03-2014 on eeninwaarheid.info 'Bespiegelingen over een Canadese conferentie'.


Roger Dean Anderson (1963), geboren en getogen in Nieuw Zeeland, werd grootgebracht in de Reformed Churches of New Zealand. Na universitaire studies te hebben afgerond in zowel de muziek als klassieke talen, werd hij naar Canada gezonden door zijn kerkelijke gemeente voor theologische studie (Hamilton, Ont.).

Na afronding van deze studie (MTh.), diende hij 12 maanden in Nieuw Zeeland als stage-hulppredikant waarna hij naar Nederland gezonden werd voor verdere studie. In 1996 promoveerde (ThD.) hij bij de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen. Van 1996 tot 2004 diende Anderson de gemeenten Valkenburg (ZH) en Katwijk van de GKN (vrijgemaakt) als predikant. Vanaf juni 2004 tot 2012 diende hij de kerk van Katwijk. Sinds 2012 dient dr. R.D. Anderson de Free Reformed Church of Rockingham (Australia).
Anderson heeft regelmatig in kerkelijke tijdschriften gepubliceerd en is ook auteur van Ancient Rhetorical Theory and Paul (rev. ed. Leuven, Peeters, 1999) en Glossary of Greek Rhetorical Terms connected to Methods of Argumentation, Figures and Tropes from Anaximines to Quintilian (Leuven, Peeters, 2000). Hij is ook co-redacteur van H. Lausberg’s Handbook of Literary Rhetoric: A Companion for Literary Study (Leiden: E. J. Brill, 1998) en heeft een aantal artikelen bijgedragen aan Het Woordenboek voor Bijbellezers (ed. A. Noordegraaf et al, Boekencentrum, Zoetermeer, 2005).
Van zijn hand is in de serie 'Commentaar op het Nieuwe Testament' (Algemeen redacteur prof.dr. Jakob van Bruggen) het commentaar op Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs.

Anderson houdt zich ook ijverig bezig met de oude muziek en publiceert ook over 17e en 18e-eeuwse Franse klavecimbels en hun muziek. Hij bezit drie klavecimbels, twee pijporgels en een piano uit de 18e eeuw. Hij houdt van rijden in snelle auto's en bouwt een werkend model U-boot (mini-duikboot) in z'n vrije tijd. Hij typeert zichzelf als "Reformed and a little crazy".

Bronnen:

CV op website De reeks Commentaar op het Nieuwe Testament o.r.v. prof.dr. Jakob van Bruggen

The homepage of Rev. Dr. R. D. Anderson

Laatst aangepast op donderdag 27 maart 2014 10:59